DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1999 str. 51     <-- 51 -->        PDF

IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA


ŠUMSKO GOSPODARSTVO HRVATSKE; PRIJEDLOZI ZA RASPRAVU
UVOD


To da smo struka od duge tradicije i ugleda, barem u
svijetu nije dvojbeno, no isto tako istina je kako smo
izrazito konzervativna, inertna i "okoštala" struka koja
nema navike, a nije ni spremna na brze reakcije zbog izmjenjenih
uvjeta u kojima radimo i privređujemo. Javno
smo poduzeće u vlasništvu države, njoj smo pod
kontrolom, a ipak u životu, sa puno elemenata trgovačkog
društva, prema kojem bi, u skladu sa najavama,
morali skoro i formalno krenuti. Status javnog poduzeća
koči nas u iskoraku prema motiviranoj raspodjeli, a
naša nas dugogodišnja navika u sigurnost stjecanja dohotka
drži uspavane i nepokretne, čak i u ovim dinamičnim
promjenama u društvenom i gospodarskom susta


vu, kao da će to naše nesnalaženje i ogromne probleme
riješiti netko iznad ili izvan nas samih.


Svakako daje takvom stanju mirovanja pridonijelo i
naše unutarnje ustrojstvo, koje funkcionira u tromom i
nekreativnom centralizmu, bez stimulativnog nagrađivanja,
motivacije i odgovornosti, a u pogledu plaća, s
već dugim razdobljem ne samo stagnacije, već i sustavnog
pada primanja. "Hrvatske šume" s tolikim brojem
visoko obrazovanih stručnjaka, inženjera, magistara,
pa i doktora znanosti još uvijek stoje, manje ili više religiozno
oslonjene na samo svoju struku, totalno nespremne
za sudare i sučeljavanja s novim, tržišnim,
često nečistim i nemilosrdnim odnosima, nesklone traj
ŠUMARSKI LIST 3-4/1999 str. 52     <-- 52 -->        PDF

nom traženju i aktivnosti na pronalaženju novih izvora
prihoda, izvan krupne i vrijedne oblovine.


Nije istina da šumarska struka nije u posjedu znanja


o tako nužnim tehnološkim inovacijama, mehaniziranju
proizvodnih procesa, pa i spoznajama o beskrajnim
mogućnostima korištenja takozvanih sporednih šumskih
proizvoda, pa isto tako i bavljenju s djelatnostima
koje nam izričito nalaže članak 8. ZOŠ-a u točki 3, pod
nazivom korištenje općekorisnih funkcija šuma. Naši
zapadni susjedi, šumari Austrije, na tom su planu učinili
mnogo, toliko mnogo, da nam dugoročno mogu biti
uzorom i vodiljom.
I dok je taj zapadni svijet upravljanje, na primjer
zaštićenim dijelovima prirode, kao obvezu dao šumarstvu,
naša je država donijela Zakon o zaštiti prirode
prema kojem upravljanje zaštićenim dijelovima prirode
povjerava javnim ustanovama koje osniva Vlada Republike
Hrvatske, ali i osigurava financijska sredstva za
njihovo osnivanje i rad. U tom zakonu stoji nešto stoje
u suprotnosti s temeljnim odredbama Zakonom o šumama.
Naime, kao izvori za financiranje takvih javnih
ustanova u članku 19. spominju se prihodi od korištenja
zaštićenih dijelova prirode, a najveći dio tako zaštićene
prirode je šuma, čije općekorisne funkcije, u skladu sa
Zakonom o šumama članak 8., mora organizirano koristiti
šumarstvo. Na taj način stvara se nepotrebna upravljačka
i gospodarska dvojnost i sučeljavanje intere


sa na istoj površini, uz jasnu spoznaju da se ozbiljno opterećuje
državni ili županijski proračun.


S druge pak strane, Zakon o vodama i Zakon o financiranju
vodnog gospodastva (NN 107/1995.) u
članku 18. obvezuje šumarstvo na plaćanje značajnih
iznosa vodne naknade, na čiju visinu stope mogu utjecati,
pa onda kroz svoje ambiciozne planove i utječu
Županijske skupštine. Na taj način, šuma kao "proizvođač"
pitke i čiste vode, postaje obveznikom financiranja
radova u gospodarenju vodama u puno ozbiljnijim
iznosima od onih koji tehnološki koriste i zagađuju
vodu. čak i površine šuma koje su žrtvovane i prepuštene
dugotrajnom plavljenju kao retencije, nisu oslobođene
tih plaćanja.


PROBLEMATIKA
Poneseni ambicioznim planovima u prošlim vremerene
biološke reprodukcije šuma na kršu. Mnogi od


nima, uljuljani u sigurnost prihoda, nismo naše desetgodišnje
programe iz uređajnih elaborata temeljito izbalansirali
i uskladili s izvorima prihoda, kako to nalaže
članak 46. Pravilnika o uređivanju šuma, pa smo si sami
stvorili takve obveze koje nismo u stanju ni fizički,
ni financijski izvršavati. Šumskogospodarskom osnovom
područja, predvidjeli smo tako za razdoblje 1996.
do 2005. godine vrlo velike radove jednostavne i proši


Jedostavna biološka reprodukcija:


Grupa radova


Pripremni radovi na obnovi


Sjetva i sadnja


Njega sastojina


Obnova i njega degr. sastojina


Doznaka


Prosjeke


Izvori


Vrijednost radova (mil. Kn)


propisanih radova, kao što su njege u degradiranim sastoji
nama, zahtijevaju puno radne snage i novaca, a nedvojbeno,
uzgojni učinci nisu ni izdaleka odgovarajući
trudu i ulaganju. Svakako ranjiva tema, no dvojbe nema
da razum mora pobijediti. Evo, tabličnog pregleda tih
radova i planiranih ulaganja za razdoblje od 1996. do


2005. godine.


Jed. mj.


ha


ha


ha


ha


3


m


ha
kom.


Količina
723,27
3.321,49
37.014,41
2.136,56
2,766.314


73.20
8
305,72
ŠUMARSKI LIST 3-4/1999 str. 53     <-- 53 -->        PDF

Proširena biološka reprodukcija:


Grupa radova


Pripremni radovi


Pošumljavanje


Popunjavanje


Njega do 1/3 ophodnje


Sanacija


Pripremni radovi


Obnova sadnicama


Popunjavanje


Njega pomlatka


Vrijednost radova (mil. Kn)


Prosječna godišnja izvršenja propisanih radova za
protekle godine ukazuju na objektivnu nemogućnost
izvršenja radova, kako u fizičkoj savladivosti, tako i u
pogledu osiguranja financijskih sredstava za njihovo
ostvarenje. Ono, što u stručnom smislu opravdava aktivnosti
na redukciji propisa uzgojnih radova, ozbiljne
su količine prioritetnijih uzgojnih radova u najvrijednijim
gospodarskim šumama, ali i jasne stručne i znanstvene
spoznaje kako značajne količine uzgojnih radova
na kršu nisu neophodne, pa i njihovo neizvršenje,
neće izazvati negativne gospodarske posljedice.


Domovinski rat ostavio je iza sebe mnogo tragičnih
ljudskih sudbina, ostavio je ogromna materijalna razaranja,
ostavio je dakako i duboke tragove u ukupnom,
pa i šumskom gospodarstvu Hrvatske. Razvojni hod šumarstva
bio je tijekom rata sigurno zaustavljen, izostala
su mnoga nužna ulaganja u razvoj tehnologije, zaustavljeno
je ozbiljno investiranje u izgradnju cesta, obnovu
i nabavu moderne mehanizacije, opreme i informatike,
stoje bitno uvjetovalo visok rast troškova proizvodnje.
Značajne površine šuma bile su izvan dohvata gospodarenja
za vrijeme privremene okupiranosti teritorija,
pa je niz započetih prirodnih obnova bio prepušten propadanju
pomladka zbog izostanka radova njege, degradaciji
staništa, i dakako nužnoj umjetnoj i skupoj obnovi
uz velike pripremne radove. Slična sudbina zadesila
je većinu sastojina prvog dobnog razreda, gdje nije izvršena
tako nužna njega, pa je sada vidljivo narušena
njihova struktura na štetu gospodarski najvrijednijih
vrsta. Treba li podsjetiti kako se dinamika sušenja stabala
i propadanja staništa nastavlja nesmanjenim tempom,
što bito povećava godišnji obujam radova sanacije
u našim najvrijednijim šumama hrasta lužnjaka, kitnjaka
i prebornim šumama Gorskog kotara.


Ista ili slična sudbina zadesila je i industriju prerade
drveta, a sve to pratila je nedvojbeno utvrđena recesija


Jed.mj. Količina
ha 7.923,00
ha 16.285,66
ha 3.413,50
ha 16.091,84


ha 210,00
ha 583,50
ha 520,00
ha 668,51


609,59


u privredi Europe. Kad se na sve to doda naša nespremnost
za prihvaćanje izazova hirovitog tržišta, njegovo
nepoznavanje, izostanak ili totalno nepostojanje marketinške
funkcije, kruto prihvaćanje i provedba propisa
osnova gospodarenja, nedovodeći u vezu izvršenje planiranog
etata s tržištem, stihijsko a ne programirano događanje
vanjske usluge i poduzetništva, onda svakako
nije teško pretpostaviti u kakvom je stanju šumsko gospodarstvo
Hrvatske danas. Svaka pomisao kako će netko
izvan nas samih naći odgovore za izlazak iz teškoća,
prije bi se mogla prozvati iluzijom. Zato, predlažem da
struka pokrene raspravu, izazove polemiku pa i suprotstavljanja,
donese temeljito i stručno obrazložene prijedloge
mjera i puteva za izlazak iz krize.


Evo mojih viđenja hitnih i tako nužnih mjera i prijedloga
za pokretanje aktivnosti prema sustavnom stabiliziranju
šumskog gospodarstva i povratku prema stabilnom
razvoju i rastu:


1. Izvanrednom revizijom Šumskogospodarske osnove
područja, pa onda i osnova (programa) gospodarskih
jedinica, potrebno je značajno reducirati opseg
propisanih šumskouzgojnih radova na kršu. Redukcijom
treba zahvatiti radove na njezi degradiranih sastojinskih
oblika (njega šikara na pr.) čijim izostankom se
u tim sastojinama neće dogoditi ništa u uzgojnom pogledu.
Isto tako, najveći dio preambiciozno propisanih
radova proširene biološke reprodukcije šuma na radovima
pošumljavanja pa onda i njege tih površina, neće
biti savladiv u roku valjanosti osnove, i morat će prepustiti
mjesto tako nužnim radovima sanacije i obnove
u najvrijednijim gospodarskim šumama. Težište gospodarskih
zahvata na kršu, moraju biti radovi na sanaciji
opožarenih površina, te vrlo ozbiljnim radovima na
protupožarnoj preventivi, izgradnjom protupožarne infrastrukture
(protupožarnih prosjeka s elementima
šumskih cesta, učinkovite motriteljske službe i nabavu
nužne opreme za interventne vatrogasne jedinice).