DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1999 str. 43     <-- 43 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI - PROFESSIONAL PAPERS Šumarski list br. 3-4, CXX1I1 (1999). 133-140
UDK* 630 241 + 362


USPOREDNO ISTRAŽIVANJE RADA MOTORNIH ČISTAČA I
MOTORNE LANČANE PILE


SIMULTANEOUS RESEARCH ON THE PERFORMANCE OF MOTOR
TRIMMERS AND CHAIN SAWS


Josip KNEPR*


SAŽETAK: Strojno-ručni rad na poslovima uzgoja šuma sve je češće predmet
rasprava i istraživanja zbog odabira što podesnijeg stroja u praktičnoj
primjeni.


U ovom istraživanju iznose se rezultati usporednog praćenja rada tri tipa
motornih čistača i motorne lančane pile na obaranju stabala u njezi sastojina
čišćenjem. Sastojina je stara dvadeset i tri godine, što ukazuje na zakašnjelo
čišćenje. Istraživanje je obavljeno u sastojini bukve s kitnjakom i grabom uz
primjesu lipe i aloktonih crnogorica. Rezni-priključni alat kod čistača bio je
kružna pila sa 48 zuba trokutaštog oblika.


Rezultati su iskazani utroškom vremena potrebnog za obavljanje posla
(min/ploha, d/ploha), brojem stabala na plohi i najednom hektaru, ploštinom
panjeva oborenih stabala, utroškom goriva i međusobnim odnosima pojedinog
stroja u radu.


K Ij učne r ij e č i: motorni čistač, motorna pila, čišćenje mladih sastojina.


UVOD - Introduction


Zbog različitih terenskih uvjeta i raznolikosti na poTadašnje
istraživanje odnosilo se na košnju korova i
slovima uzgoja šuma, valja odabrati najprikladnije šiblja s različitim reznim priključcima (kružna pila,
strojno-ručne alate koji u konkretnim prilikama daju osmerozubi, četverokraki i trokraki nož).
zadovoljavajuće učinke, maksimalno humaniziraju naU
ovom istraživanju promatran je i evidentiran rad
poran ljudski rad, prihvatljivi su cijenom, kvalitetni i tri tipa motornih čistača s krutim vratilom i motorne
jednostavni za održavanje. lančane pile koja se inače rabi na uzgojnim radovima.


Zbog velike ponude na tržištu nije jednostavno doOsim
paralelnog utvrđivanja raznolikosti pojedinog
nijeti odluku o izboru. Zato je nužno uložiti nešto truda, od ispitanih čistača, željelo se utvrditi mogućnost upoispitati
i snimiti barnajosnovnije parametre tijekom rarabe
ovih čistača na poslovima njege sastojina čišćeda
pojedinog stroja i tako odlučiti koji daje najbolje njem u usporedbi s motornom pilom. Naime, u praksi
učinke. se često koristi i čistač u čišćenju sastojina dobe letvika


bez prethodnog saznanja o prednostima i nedostacima


U ranijim istraživanjima (Knepr 1993) prikazane


ovoga alata na takvim poslovima.


su bitne radne karakteristike motornih čistača SHINDAIWA
BP 35 i ECHO RM 380 s fleksibilnim vratiGlede
brojnosti ove vrste strojno-ručnog alata u holom
te STIHL360 s krutim prijenosom na rezni alat. bi ili profesijonalnoj izvedbi, i njihove uporabe na poslovima
u šumarskoj djelatnosti, bavili su se mnogi istraživači,
svaki iz svog interesnog stajališta, npr.:
Starčević (1981), Trohar (1979),Krohn (1979),
Matić (1981), Sever (1981), Halambek (1983),
Heidin (1988), Holmsen (1988), Knepr (1993),


* Josip Knepr dipl. inž. šum. Antuna Matijc Reljkovića 3
43000 Bjelovar, Hrvatska Martini ć (1993) idrugi.


ŠUMARSKI LIST 3-4/1999 str. 44     <-- 44 -->        PDF

J. Kncpr: USPOREDNO ISTRAŽIVANJE RADA MOTORNIH ČISTAČA I MOTORNE LANČANE PILF Šumarski list br. 3 4, CXXII1 (1999), 133-140
CILJEVI I SVRHA ISTRAŽIVANJA - The aims and object of research


Praćenjem rada pojedinog stroja, u podjednakim terenskim
i sastojinskim uvjetima trebalo je utvrditi:


mogućnost primjene na poslovima njege sastoji


na čišćenjem u jednodobnim šumama


OPIS TERENSKIH ISTRAŽIVANJA


Istraživanje je obavljeno na području Uprave šuma
Bjelovar, šumarija Ivanska, gospodarska jedinica Garjevica,
odjel 97a. Formirano je osam paralelnih ploha,
na terenu s 20° nagiba. Sastojina starosti 23 godine,
urcđajni razred bukva-kitnjak s običnim grabom i neznatnom
primjesom aloktonih crnogorica. Sa sva tri ispitana
čistača i motornom lančanom pilom radilo se u podjednakim
sastojinskim i terenskim uvijetima.


Sa čistačima i motornom pilom obarana su unaprijed
odabrana i obilježena stabla. Promjeri tih stabala na
razini prcrezivanja bili su od 3 do 25 cm.


Mjerenja radnih operacija (efektivnog i općeg vremena)
obavljena su kronometrom s dvije kazaljke (štopericom)
s točnosti očitanja jedne sekunde.


Točnost mjerenja ploština primjernih ploha je lm2 .
Za rezni alat čistača korištena je kružna pila sa 48 tro


različitost pojedinog stroja u primjeni
različitost među strojevima glede utroška goriva
i vremena tijekom rada
normiranje nije bilo cilj ovoga istraživanja


- Description of terrain investigation
kutastih zuba odnosno lanac kod motorne pile.
Da bi se izbjegla različita individualna sposobnost


rukovatelja strojevima, tijekom cijelog postupka snimanja,
s čistačima i motornom pilom rukovao je isti radnik.
Zbog dobivanja potrebnih podataka o intenzitetu zahvata,
slici o prohodnosti terena odnosno gustoći stabala
u sastojini, glede broja živih stabala, mjerena su
sva stabla na plohama. Mjereni su promjeri na razini
prerezivanja (panj) svih stabala koja su ostala nakon


obaranja i promjeri panjeva svih oborenih stabala.
Promjeri su mjereni na točnost 1 cm. Na svih osam
ploha izmjereno je 7897 promjera u visini panja (razina
prerezivanja). U radu su promatrani slijedeći čistači:
STIHL FS 360, SHINDAIWA RC 45, ECHO CLS
4600 te motorna pila STIHL 024 S.


REZULTATI ISTRAŽIVANJA S KOMENTAROM - Results of research with explanation


Glede različitih tehničkih karakteristika strojeva u
tablici 1 i slici 1. prikazane su njihove različitosti koje
su se ispoljile u učincima pri radu, stoje pak vidljivo u
tablici 2 i 5. U tablici 2 prikazani su međusobni odnosi
stapajnih obujama cilindara, utroška efektivnog vremena
i goriva za prerezivanje 10 m2 ploštine panjeva.
Promatrani odnosi utrošenog goriva (tablica 2 i slika 2)
kod čistača ukazuju na približnost utroška, bez obzira
na stapajni obujam cilindra. Štoviše, motor sa manjim
obujmom troši više goriva. To bi se moglo obrazložiti
odnosom u naprezanju za savladavanje prereza kod
obaranja. Prisjetimo se tog učinka u istraživanju rada
čistača 1993. (mehanizacija šumarstva 1993/3. stranica
146, 147). Tada je utrošak goriva bio uočljivo proporcionalan
obujmu stapaja motora. To nas upućuje na činjenicu
da su čistači u košnji korova i šiblja optimalno
uporabljivi, a za veća naprezanja (čišćenja sastojina s
većim promjerima stabla nisu.U tablici 3 prikazani su
sređeni terenski podaci o utrošenom vremenu koje je
bilo potrebno za obaranje stabala na primjerenim plohama.
Opća vremena u ukupnom vremenu kretala su se
od 18% na plohi 3 i 4, do 46% na plohi 7 i 8. Prosječno,
opća vremena iznosila su 29% od ukupnog vremena
provedenog na radilištu. U tablici 4 prikazani su svi ostali
terenski podaci na plohama i preračunati na 1 ha. U
obje tablice (3 i 4) podaci mogu poslužiti samo kao in


formacija o stanju na terenu, ali nikako kao pokazatelji
različitosti pojedinih strojeva u uporabi. Naime, iako se
radi o istom gospodarskom odsjeku jedne sastojine, različitosti
u broju stabala, prosječnom promjeru i ploštini
panjeva na pojedinoj plohi su takve, da se teško može
izvući željeni zaključak.


Iz navedenih razloga prišlo se promatranju rezultata
istraživanja svođenjem na jednu zajedničku veličinu, a
u tu svrhu odabrana je ploština panjeva oborenih stabala,
jer je ona ujedno i funkcija pojedinačnih promjera
stabala. Zbog jednostavnosti računanja uzet je zbir
ploština panjeva "N" oborenih stabala od 10m2, a ta
ploština je i približno jednaka prosječnoj vrijednosti
ploštine panjeva na jednom hektaru (tablica 4, kolona
16). U tablici 5 i na slici 2 prikazana su potrebna vremena
i gorivo za prerezivanje 10 m2 ploština oborenih stabala.
Tek iz ovih podataka moguće je sagledati
različitosti u učincima pojedinog stroja. Kako se ne radi


o normiranju, u konačnici je promatrano samo efektivno
vrijeme, jer to vrijeme upućuje na uporabljivost
pojedinog stroja za obavljanje izvjesne količine zadatka.
U efektivno vrijeme uključeno je vrijeme obaranja,
polaganja na tlo, vrijeme prijelaza i nalijevanje goriva
tijekom rada. Osim pri nalijevanju goriva u svim ostalim
nabrojanim fazama rada motori su bili u pogonu, jer
su razmaci stabala vrlo mali s obzirom na njihovu gus


ŠUMARSKI LIST 3-4/1999 str. 45     <-- 45 -->        PDF

.1. Knepr: USPOREDNO ISTRAŽIVANJE RADA MOTORNIH ČISTAČA I MOTORNE LANČANE PILE Šumarski list br. 3-4, CXXIII (1999), 133-140


Tablica 1. Značajke ispitivanih čistača i motorne pile


Table 1 Features of investigated portable brush/ clearing saws (s.c trimmers & brushcutters) & power saw
Značajka Tip -Model


Specifications STIHLFS-360 SHINDAIWARC-45
Pogonski stroj Nošen bočno Nošen bočno
Engine (ovješen preko (ovješen preko
ramena) ramena)
Side cariyng Side cariyng
(hung over both (hung over both
shoulders) shoulders)
Karakteristike
motora- stapaj ni
obujam/snaga 51,7cm724kW 41,5/l,7kW
Engine characteristics
displacement/
power
* Ukupna masa, kg 9,4 7,8
Total weight, kg
Prijenos motora
na rezni alat Kruti prijenos Kruti prijenos
Coupling of Solid drive shaft Solid drive shaft
engine andcutter
Sadržaj rezervoara, L 0,75 0,95
Fuel capacity, L


Ukupna masa (kg) kompletnog stroja pripremljenog za rad.


9,4


9,0


51,7


46,0 7,8


44,3


+1.5


6,1


ECHO CLS 4600


Nošen bočno
(ovješen preko
ramena)


Side cariyng
(hung over both
shoulders)


46,0 cmVI,8kW


9,0


Kruti prijenos


Solid drive shaft


0,95


0,95 0,95


STIHL-024S


Motorna pila
Power - saw


44,3 cm72,3kW


6,1


Lančanik


0,47


Stapajni obujam Ukupna masa Obujam spremnika


Dcpiacemenc, cm´ Total weight, kg Fuel capacity, L


StihlFS360 Sthindaiwa RC 45 D Echo CLS 4600 D Stihl -024S
Slika 1. Usporedba nekih značajki ispitivanih čistača i motorne lančane pile


Figure 1 Comparasion of some brushcutters features and power saw
ŠUMARSKI LIST 3-4/1999 str. 46     <-- 46 -->        PDF

.1. Knepr: USPOREDNO ISTRAŽIVANJE RADA MOTORNIH ČISTAČA I MOTORNU LANČANE PILH Šumarski list br. 3-4, CXXIII (1999), 133-140


Tablica 2. Odnosi stapajnih obujama cilindara ispitivanih čistača i lančane motorne pile te odnosi u utrošku goriva
i efektivnog vremena za prerezivanje 1 Onrploštine na razini panja


Table 2 The relations between the connecting cylinder volumes in the tested trimmers and the chain saw;
the comparison of the fuel and time use needed for cutting a 10 m2 stump-height surface.


Stapaj ni Odnos staUtrošeno
Odnosi u Utrošeno Odnosi u utrošku
obujam pajnih obugorivo
utrošku efektivno efektivnog
cilindra jama cilingoriva
vrijeme vremena
Vrsta dara Fuel Ratio of Consumption of Ratio of effective
Model DisplaceRatio
of consumptfuel
consueffective
time time
ment
cm3
displacements
ion
L
mption time
min
ST1HLFS360 51,7 1,24 8,32 0,99 2771 0,93
SHINDAIWA RC45 41,5 1,00 8,42 1,00 2962 1,00
ECHO CLS 4600 46,0 1,11 8,87 1,05 2872 0,97
STIHL024S 44,3 1,07 6,42 0,76 1775 0,6


2962


2872


2771


Efektivno vrijeme Utrošeno gorivo
Effective time Fuel consuption
min/10 m2 L/10mStihlFS360
Sthindaiwa RC45 U Echo CLS 4600 D Stihl -024S


Slika 2. Efektivno vrijeme i potrošnja goriva za prerezivanje 10 m2 ploština panjeva N stabala
prosječnog promjera : 72,0 mm, 71,5 mm, 77,7 mm, 82,9 mm (vidi tablicu 4, kolona 4)


Figure 2 Effective time and fuel consumption for cutting 10 m2 stumpsurfa.ee ofN trees with middle
diameter: 72,0mm, 71,5 mm, 77,7 mm, 82,9 mm (see table 4, column 4)


toću. Opća vremena su bila vrlo varijabilna i kretala su čistače međusobno, razlike su vrlo male i zanemarive
se od 97,2 minute na plohi 3 i 4 do 276,9 minute na ploza
praksu ( 2770,7 do 2962,4 minute).
hi 5 i 6 (tablica 3).


Dakle, motorna pila Stihl 024-S znatno je po


Promatrajući različitosti efektivnog vremena iz voljnija u primjeni na ovim poslovima, u odnosu na
tablice 5, kolona 5-8, vidljivo je da se ta vremena kreću sva tri tipa čistača.
od 1775,0 minuta (Stihl 024-S) do 2962,4 minuta


U postotnom iskazivanju, s motornom pilom troši se


(Shindaiwa RC 45) za prerezivanje "N" stabala s ukup


36-40% manje efektivnog vremena za obavljanje iste


nom ploštinom panjeva od 10 nr. Promatrajući samo


količine posla u čišćenju nego s motornim čistačima. U
ŠUMARSKI LIST 3-4/1999 str. 49     <-- 49 -->        PDF

I. KiK-pr: I Sl´OKl l)\() IS I R A/IVAX.II RADA MOIORMII C[S[.\( A I MOTORNI-. I ANC.WI- I´ll I Šumarski liši br. } 4. (Will l I´)´)´)). I 33-140
istoj tablici (5) prikazana je potrošnja goriva za prerzivanje
ploština panjeva od 10m2. Potrošnje se kreću od
6,42 litre ( stihl 024 S ) do 8,87 litara (Echo CLS 4600).
Izraženo u postocima, čistači troše 29% do 38% više
goriva od motorne pile za obavljanje istog posla.


Tijekom radne operacije strojem rukovao je isti radnik,
ali pri prerezivanju i obaranju stabala pomagala su
još dva radnika. Dva radnika su pomagala pri radu s
motornim čistačima, dok je pri radu s motornom pilom
bio dovoljan jedan.


S obzirom na veliku gustoću stabala u sastojini, bilo
je otežano kretanje sa čistačima zbog njihovih velikih
gabarita. Dobiven broj stabala na 1 ha 11.734 (tablica 4
kolona 11) nije u skladu s normalom.


Usporedbom stvarnog stanja i normale iz elaborata


o "Ekološko gospodarskim tipovima šuma za područje
Uprave šuma Bjelovar", izmjereni broj stabala je u
ukupnosti daleko veći. Prema normalama on bi trebao
biti oko 8000 stabala u starosti 20 godina. Preračunato
na konkretnu starost 23 godine, broj stabala bi trebao
biti između 4500 i 6500. Broj stabala i njihova debljinska
struktura ukazuju na zakašnjelo čišćenje i preslab intenzitet
u zahvatu obavljenom prije nekoliko godina.
Tablice normala iskazuju stanje sastojina starosti od 20
godina naviše, a važnost broja stabalaca u regularnim
sastojinama do 20 godina se ne spominje, iako je broj
stabala znakovit čimbenik u gospodarenju šumama.
Može se zaključiti daje broj biljaka ponika i pomlatka
odnosno broj stabalaca i stabala u starijoj razvojnoj fazi
sastojine uvijek jednako bitan i odlučujući kako za
buduću kvalitetu satojine tako i troškove podizanja.
ZAKLJUČAK


Iz podataka tablice 2, slike 2 i tablice 5, vidljivo je
daje motorna lančana pila STIHL 024-S polučila najbolje
razultate kako glede utroška vremena, tako i u
utrošku goriva u odnosu na sva tri ispitana motorna
čistača.


Rad motornom pilom obavljen je s manje napora
nego s motornim čistačima


Motorni čistači manje su podesni za poslove u čišćenju
sastojina zbog manjeg učinka i veće potrošnje goriva
u usporedbi s motornom pilom. Rukovanje čistačima
u njezi sastojina čišćenjem otežano je zbog gabarita
čistača i povećane mogućnosti ozljeda radnika.


Čistače valja zadržati na poslovima košnje korova,
njege u kulturama i pripremi staništa te na sličnim poslovima.


Medu ispitivanim čistačima najpodesniji se pokazao
STIHL FS 360, ali s malom razlikom u utrošku vremena
i goriva glede ostala dva čistača.


U svezi s tim načinjen je propust u Pravilniku o uređivanju
šuma iz 1997. g. u kojemu se prema članku 33
dozvoljava dovršni sjek kada je najmanje 70% površine
prekriveno pomlatkom koji je sposoban za samostalan
razvoj. Kod donošenja odluke o dovršnom sijeku, na
temelju navedenih kriterija moguća su vrlo različita tumačenja.
Umjesto toga, trebalo je zadržati odredbe iz
dotadašnjeg Pravilnika (NN 42/85, čl. 24) i proširiti tumačenje
o značaju broja biljaka za pojedine tipove
jednodobnih šuma i za starosti biljaka već od prve godine.
Potvrde o znakovitosti broja stabala u mladim sastojinama
je znanstveni rad inž.Vladimira Hren a
"Ocjena stanja sastojina i jačine uzgojnih zahvata uz
pomoć frekvencijske krivulje " (Institut za šumarska i
lovna istraživanja NRH, Zagreb ). Također i prof.dr.
Slavko M a t i ć u svom radu " Prilog poznavanja broja
biljaka i količine sjemena za kvalitetno pomlađivanje i
pošumljavanje" (Š.L. 3/4-1994.) utvrdio je prednosti
kontroliranog i posljedice nekontroliranog broja biljaka
glede kvalitete i troškova podizanja sastojine.


U ranijim istraživanjima koja su proveli neki od
navedenih autora spominje se mogućnost primjene
čistača u njezi sastojina čišenjem i prorijedama kod
promjera iznad 5, 10 pa i 20 cm. To je moguće, ali u usporedbi
s lakom motornom pilom to je majnje racionalno,
napornije i nema smisla u praksi.


Istina, neki od autora navode negativne karakteristike
motorne pile zbog vibracija stoje razumljivo, jer se
radilo o pilama od prije 10, 15 pa i više godina.
Zahvaljujući svakodnevnom usavršavanju motornih pila
u pogledu vibracija, ta loša karakteristika sve manje
je značajna.


- Conclusion
Stanje sastojine u kojoj je vršeno istraživanje u
odnosu na normale, kao i u većini mladih sastojina jednodobnih
šuma kako po broju, tako i po debljinskoj
strukturi stabala, ne jamči željenu kvalitetu buduće sastojine^
pri uporabi lakih motorno-ručnih alata smanjuje
njihov učinak, povećava troškove i mogućnost ozljeda
radnika.


Prednosti motorne lančane pile su znakovite u učinku
i manjoj potrošnji goriva, a nedostaci zbog nepovoljnijeg
položaja tijela radnika, jer je radnik često sagnut
pa trpi veće opterećenje kralješnice. Glede položaja
tijela, čistači su podesniji, jer je omogućen rad uspravnim
tijelom radnika.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1999 str. 50     <-- 50 -->        PDF

.1. Kncpr: USI´ORI DNO ISTRAŽI VANJL RADA MOTORNIH ČISTACA I MOTORNI- LANČANI- I´ll I- Šumarski list br. 3 4, CXXI1I (1999), 133-140


LITERATURA References


Halambek , M.: Mehanizacija u suzbijanju korova Martinić , [.: Fizičko opterećenje radnika pri radu
i primjene hibricida u šumarstvu, ZO (1983), uređajem za bušenje STIHL BT 308 i motornim
607-612 čistačem STIHL 360, Meh. šumarstva (1993)
Heidin, 1. B.: Ispitivanje strojnog prorijeđivanja u 4,184


prugama, Meh. šumarstva 13 (1988) 7-8, 155-123 Meštrović,Š., Fabij anić, G.: Priručnik za uređi-
Holmsen , S. D.: Stand Cleaning With Huskvarna vanje šuma (1995)
165 RX Cleaning Saws inNorttern Alberta, Šibi- Sever , S.: Mehaniziranje radova na pošumljavanju i
kulture, FERIC, Tehnical Note TN-116, March njezi, Meh. šumarstva 6 (1981) 5-6, 153-179


1988. p8 Starčević, T: Nova ručna motorna kosilica, Meh.
Knepr , J.: Usporedno istraživanje rada motornih čista- šumarstva 3 (1978), 9-10,293-294
ča, Mehanizacija šumarstva 3 (1993), 143-148. Trohar, V.: Čistači, Meh. šumarstva 4 (1979), 7-8,
Krohn , B.: Primjena čistača - uređaja za čišćenje, 223-242
Meh. šumarstva 4( 1979), 7-8, 261 -265 Ekološko gospodarski tipovi šuma na području ŠumM
at i ć, S.:Mjesto i uloga mehanizacije u radovima na skog gospodarstva Bjelovar (Šumarski institut


proširenoj biološkoj raprodukciji šuma, Meh. šu- NRH, Zagreb-1983)


marstvaö (1981), 5-6, 141-146


SUMMARY: Mechanical and manual work in silviculture has been a frequent
discussion and research topic aimed at selecting the most appropriate
machine for practical use. This paper presents the results of simultaneous
monitoring of motor trimmers and a chain saw in felling trees and a twentythree-
year old stand. The operations were carried out on eight parallel plots in
a stand of beech and pedunculate oak with common hornbeam mixed with allochtonous
conifers.


The cutting tool connected to the trimmers was a circular saw with 48 triangle-
shaped teeth.


The desired objective was to establish a possibility of using the trimmers in
stand tending; another aim was to find the differences in the efficiency between
the various trimmers and the light-duty chain saw, the latter otherwise
used in silviculture. The tested trimmers were STIHL FS 360, SHINDAIWA RC
45 and ECHO CLS 4600. The chain saw was STIHL 024. Each of the machines
was used in two plots with altogether 1200 trees, their diameters ranging
from 30 to 250 mm at stump level.


The results are presented on Table 5. The differences in effective use of time
and fuel are established for the same size, i.e. cutting surface of 10 m.2. In
columns 5, 6, and 7 of Table 5 a small difference in effective time use is established.
The effective time spent with FS 360 was 2770.7 minutes; with RC 45,
2962.4 ; CLS 4600, 2871.9; chain saw STIHL 024 S, 1775.0 minutes.
Accordingly, 36 to 40% of effective time is saved by using the chain saw, when
compared to the use of motor trimmers. The same table presents fuel consumption
of the trimmers in column 17, 18 and 19, and of the chain saw in column


20. The differences among the trimmers as to their fuel use are negligent: 8.32
l/F 360: UP TO 8.87 l/CLS 4600. Compared to motor trimmers, the fuel consumption
of the chain saw is by 23% lower (6.24 I). The conclusion contains
other characteristics, advantages and disadvantages of the monitored machines.