DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1999 str. 39     <-- 39 -->        PDF

PREGLEDN1 ČLANCI REVIEWS Šumarski list br. 3^4. CXXIII (1999), 129-132
UDK 630* 453


KESTENOV MOLJAC MINER (CAMERARIA OHRIDELLA DESCHKA & DIMIC)
OPASAN ŠTETNIK U EUROPI


THE HORSE-CHESTNUT MINER (CAMERARIA OHRIDELLA DESCHKA & DIMIĆ)
A DANGEROUS PEST IN EUROPE


Miroslav HARAPIN*


SAŽETAK: Kestenov moljac miner je prvi puta zapažen kao štetnik na području
Ohrida u Makedoniji. Tu vrstu su prvi našli 1985. Simova-Tošić i Filev
u Ohridu, a opisali su ju Deschka i Dimić 1986. godine. U Hrvatskoj, a ponajprije
u Zagrebu, zapazio ju je Maceljski 1989. godine. Navedeni autor je istraživao
rasprostranjenost, bioekologiju i intenzitet napada kroz nekoliko posljednjih
godina (Maceljski 1996., 1999.). Leptirići kestenova moljca odlažu
jaja na mlado lišće u proljeće. Nakon izlaska iz jajeta larve (gusjenice) ulaze u
unutrašnjost lista gdje čine mine. Kod jakog napada lišće posmeđi usred ljeta
(početkom srpnja) i otpada. Larveprezimljavaju u otpalom Ušću. Ovaj štetnik
ima tri, a eventualno i četiri generacije godišnje. Zbog sve jačih napada posljednjih
godina ugrožen je opstanak divljeg kestena u nas. Štetnik se iz Makedonije
proširio u Jugoslaviju, Hrvatsku, Sloveniju, Italiju, Mađarsku, Češku,
Slovačku i Njemačku. U nas se istražuje mogućnost efikasnog suzbijanja. U
Mađarskoj i u Austriji provodi se uspješno biološko suzbijanje.


Ključne r ij e č i: kestenov moljac miner, rasprostranjenost, bioekologija,
suzbijanje.


OBIČNI DIVLJI KESTEN - The horse-chestnut


Obični divlji kesten (Aesculus hippocastanum L.) i kontinentalnu klimu. Od stranih vrsta koje se uzgajaju
prema Fukareku (1983), je do 25 m visoko i do 1 m u parkovima dolazi crveni divlji kesten (A. pavia L.) iz
debelo šumsko drvo koje je od prirode rasprostranjeno riječnih dolina istočnog dijela Sjeverne Amerike, žutosamo
u jugoistočnoj Europi (Grčka, Albanija, Makedocvjetni
divlji kesten (A. glabra Wild.) također iz Sjevernija
i Bugarska). U prirodnim sastojinama raste zajedno ne Amerike i križanac između crvenog divljeg kestena i
s orahom, platanom, poljskim jasenom, javorom mlje-običnog divljeg kestena (A. carnea Hayne). Ima i dručom
i johom. To je reliktna vrsta stare tercijarne flore. gih manje značajnih vrsta za naše parkove. Kesten su u
Ima znatnu izbojnu snagu iz panja. Postoji niz varijetenaše
krajeve i u ostali dio Europe donijeli turski konjata
s naročitim uzrastom krošnje, bojom cvjetova i razlinici,
koji su njegove plodove upotrebljavali kao lijek
čitim oblikom lišća. Dobro uspijeva u toploj, a podnosi protiv konjske bolesti zvane sakagija (slinavka).


BOLESTI DIVLJEG KESTENA - Horse-chestnut diseases


Često u parkovima, manje u šumi, kestenovo lišće rokuje gljiva Verticillium albo-atrum Reinke & Berth.
napada smeđa pjegavost (Guignardia aesculi /Peck/ Drvo starijih stabala je veoma osjetljivo na trulež sreStew.)
u cijeloj Europi (Jure, 1997.). Posljedica napadišnjeg
dijela koje uzrokuje nekoliko gljivičnih uzročda
je rano smedenje i opadanje lišća. Venuće grana uz-nika. Navedena smeđa pjegavost napada kesten u manjem
ili većem intenzitetu, ali to ne poprima totalnu
ugroženost kestenova lišća kao što to čini kestenov mo


* Dr. se. Miroslav Harapin, Pokornog 10, Zagreb, Croatia. ljac miner.


ŠUMARSKI LIST 3-4/1999 str. 40     <-- 40 -->        PDF

M. Harapin: KESTENOV MOLJAC MINHR (Cameraria ohridella Dcschka & Dimić) OPASAN ŠTETNIK U EUROPI Šumarski list br. 3-4. CXX1II (1999). 129-132
RASPROSTRANJENOST KESTENOVOG MOLJCA MINERA
Spread of the Horse-chestnut miner


Kestenovog moljca minera otkrili su 1985. godine
Simova-Tošić i Fi lev u Ohridu, a opisali su ga
Deschka i Dimić 1986. godine, te Macelj ski i
Bertić 1996. Sada je taj štetočinja prisutan u Makedoniji,
Jugoslaviji, Hrvatskoj, Sloveniji, Italiji, Austriji,
Mađarskoj, Češkoj, Slovačkoj i Njemačkoj.


Maceljski je prvi u nas 1989. godine registrirao
prisutnost kestenova moljca minera u Zagrebu.


Već od 1994. godine započeta su praćenja pojave i
provedena istraživanja na zagrebačkom šetalištu Cmrok.
Prema navedenim istraživanjima (Maceljski, Ber


tie, 1996.) u 1994. godini bilo je oštećeno preko 10 %
lisne površine. Već 1995. godine bilo je oštećeno 50 %
lišća, a u 1996. godini oštećenje je iznosilo 95 %. Početkom
ljeta te godine oštećenje je bilo 50 %, a krajem
ljeta došlo je do potpune defolijacije.


Osim na području Zagreba (Cmrok, Podsused,
Maksimir, Zvonimirova ulica, Medvešćak, Krešimirov
trg, te okoliš mnogih dvoraca u Hrvatskoj i na drugim
lokalitetima na pojedinačnim stablima, kestenov moljac
miner je prisutan i na čitavom kontinentalnom dijelu
Hrvatske.


BIOEKOLOGIJA KESTENOVOG MOLJCA MINERA - Bioecology of the chestnut miner


Premanavedenim autorima, Macelj ski, Bertić
(1996.) prezimljuju kukuljice, a rijeđe ličinke u otpalom
lišću. Autori su ustanovili 1995. godine u laboratoriju
prvu pojavu leptira 27. travnja, u prirodi 2. svibnja,
a prve mine na lišću u prirodi su našli krajem svibnja.
Let leptira prve generacije zabilježen je krajem lipnja, a
druge generacije sredinom kolovoza. Izgleda da ova
vrsta ima u nas tri generacije godišnje, a može imati i
četiri. Navedeni autori su zapazili jak let leptirića u
zadnjoj dekadi listopada. Iz navedenoga je vidljivo da
aktivnost kestenovog minera započinje koncem travnja
i traje do kraja listopada zajedno s opadanjem lišća. Generacije
se preklapaju tijekom godine, pa se istovremeno
na kestenu mogu naći svi stadiji štetnika.


Leptirići odlažu jaja na lice lišća. Iz položenih jaja
gu´sjenice se izravno ubušuju u list. U početku je mina
duguljasta oblika, a zatim postaje okrugla i prozirno bijela,
promjera 2 do 10 mm (si. 1. i 2.). Prema D e s c h


(Foto: M. Maceljski)


Slika 1. Početak napada (1. generacija) Slika 3. Leptir
Figure 1 The begining of attack (1 generation) Figure 3 Moth
(Foto: M. Maceljski) (Foto: M. Harapin)
ŠUMARSKI LIST 3-4/1999 str. 41     <-- 41 -->        PDF

133


k a & D i m i ć (1986.) gusjenica ima 8-9 razvojnih stavije
u leptiriće već prezimi. Na prezimljavanju u otpadija.
Kukuljica je slična zrnu lana, napola izvučena iz lom lišću najveći je broj gusjenica 3. generacije, a djemine
na listu. Dio kukuljica 1. i 2. generacije se ne raz-lomično 1. i 2. i eventualno 4. generacije.


ŠTETNOST


Intenzitet zaraze proteklih godina se kretao od 5 do
100 %. Skoro sve lišće stabala divljeg kestena u Zagrebu
je prošle 1998. godine tijekom mjeseca srpnja bilo
smeđe boje. Suhe plojke listova su otpadale s peteljki.


- Damage
Početkom rujna su se mogla vidjeti stabla koja su ponovno
prolistala i procvjetala (si. 3). Uzastopna višegodišnja
rana defolijacija dovodi do fiziološkog slabljenja
kestenovih stabala i konačno do sušenja i ugibanja.


Slika 4. Borba za preživljenje (kolovoz)
Figure 4 A battle for survival (August)


Velike su neizravne štete. Budući daje divlji kesten
ukrasno drvo on gubi svoje glavne funkcije, a to su izgled
drvoreda, drveće gubi sposobnost pročišćavanja


SUZBIJANJE


Prema već poznatom obrascu suzbijanje kestenova
moljca minera, kao i ostale štetočinje može se suzbijati:
mehanički, kemijski i biološki ili suvremenom metodom
integrirane zaštite.


Ličinka kestenova moljca minera prezimljuje u otpalom
lišću, pa se može provesti mehaničko suzbijanje
sakupljanjem i spaljivanjem lišća.


Kemijsko suzbijanje se primjenjuje za vrijeme rojenja,
odnosno letenja leptira, svakako prije odlaganja jaja
s kontaktnim, toksikološki i ekološki najpovoljnijim
insekticidima i to na lokalitetima koji su udaljeni od naselja.
U tu grupu spadaju sintetski piretroidi (kao npr.
Decis, Karate).


(Foto: M. Harapin)


zraka, tj. stvaranje kisika i vezanja ugljičnog dioksida.
Osim toga narušena je estetska slika drvoreda, odnosno
ambijenta gdje drvo raste.


- Contro
Pod biološkim suzbijanjem mislimo prije ostalog na
primjenu parazitoida i predatora, ali do sada su te dvije
grupe nedovoljno istražene. Prema dosadašnjim saznanjima
ovaj štetnik nema poznatih prirodnih neprijatelja
koji bi mogli smanjiti njegovo prenamnoženjc.


U Austriji su započeli istraživati parazitoidski kompleks
kestenova minera i ustanovili daje samo 1 -5 % larvi
i kukuljica parazitirano u 4. godini gradacije (Lethmayer
& Grab en weger, 1997.). Nađeno je 20 parazitoidskih
vrsta Chalcidoidea - familija Pteromalidae,
koje bi se mogle primijeniti za uspostavljanje prirodne
ravnoteže, odnosno smanjenje populacije kestenova
moljca minera na podnošljivu razinu (Stolz, 1997.).
ŠUMARSKI LIST 3-4/1999 str. 42     <-- 42 -->        PDF

M. Harapin: KESTENOV MOLJAC MINER (Cameraria ohridella Deschka & Dimić) OPASAN ŠTETNIK U EUROPI Šumarski list br. 3-4. CXXUI (1999). 129-132
U biološko suzbijanje spadaju i bioinsekticidi na baza
vrijeme rojenja i upotrebu feromona za praćenje
zi bakterije Bacillus thuringiemis kao stoje npr. Foray i brojnosti populacija i eventualno za djelomično suzbibiotehnička
sredstva na bazi regulatora rasta kao npr. janje, kao jedne komponente integrirane zaštite, odnosDimilin.
Oba navedena preparata su toksikološki i ekono
suzbijanja.
loški povoljna. U Austriji su provedena pokusna suzbi


Na kraju želimo naglasiti odgovornost nadležnih za


janja s regulatorima rasta (Dimilin, Alsytin, Insegar).


organizaciju i financiranje istraživanja navedene pro


Sa Dimilinom i Alsytinom postigli su 98-100 %-tni


blematike i provođenje integrirane zaštite divljeg kes


mortalitet (Blümel &Hausdorf, 1997.).


tena u Hrvatskoj. Svaku biljnu vrstu, a posebice vrstu


U okviru integriranog suzbijanja u što spadaju gore drveća treba zaštiti i očuvati kako bismo sačuvali bonavedene
metode i pripravci trebalo bi pokušati primjegatstvo
raznolikosti i ljepotu okoliša u kojem živimo.
nom ljepljivih prstenova, barem za pojedinačna stabla


LITERATURA - References


Blümel, S., Hausdorf, H., 1997: Versuche zur Lethmayer, CH., Grabenweger, G., 1997: NaKontrolle
von Cameraria Ohridella Deschka & türliche Parasitoide der Kastanien-miniermotte
Dimić mit Insektiziden Wachstumsregulatoren. (Cameraria ohridella ) . Forstschutz Aktuel Nr.
Forstschutz Aktuel Nr. 21. Inst. f. Forstschutz. 21. Inst, f Forstschutz. Wien. st.30.
Wien. 16-18.


Maceljski, ML, Bertić, D., 1996: Kestenov mo-


Deschka, G.,Dimić,N., 1986: Cameraria ohridelljac-
miner -Cameraria ohridella Deschka & Dila
sp. m. (Lep. Lithocolletidae) aus Mazedonien, mić (Lep.: Lithocolletidae)- novi opasni štetnik
Jugoslawien. Acta Entomologica Jugoslavica, u Hrvatskoj. Fragmenta phytomedica et herbolovol
22. Num. 1 -2. Zagreb, 11-23 gica. Hrv. agronomsko društvo. Zagreb. Vol. 23,


Fukarek, P., 1983: Obični divlji kesten. Šumarska No 2.9-18.
enciklopedija 2. Jug. leksikog. zavod, Zagreb. Maceljski , M., 1999: Poljoprivredna entomologija.
238-239. Zrinski, Čakovec. 252-253.


Jure , M., 1997: Listna sušica (Guignardia aesculi Stoltz , M., 1997: Untersuchungen über Larval~und
/Peck./ Stew.) in lisni zavrtač divjega koštanja Puppenparasitoide von Cameraria ohridella in
(Cameraria ohridella Deschka & Dimić) ogro-Hinblick auf ihre Eignung zur Laborzucht.
žata navadni divji kostanj v Sloveniji. Gozdarski Forstschutz Aktuel Nr. 21. Inst. f. Forstschutz.
vesnik, No 5. Ljubljana. 428-434. Wien. St. 31.


SUMMARY: The horse-chestnut miner (Cameraria ohridella Deschka &
Dimić) was first registered as a pest in the Ohrid area (Macedonia). The species
was first mentioned by Simova-Tošić and Filev 1985. Deschka and Dimić
were first describe the species in 1996. The first individual attack in Zagreb
was registered by Maceljski in 1989.


The pest spread rapidly out of Macedonia to Yugoslavia, Croatia, Slovenia,
Italy, Hungary, Check Republic, Slovakia and Germany. There are 3 to 4 generations
of the hors-chestnut miner in Croatia every year (Maceljski & Bertić,
1996.). The larvae hibernate in fallen leaves. Due to strong attacks leaves turn
brown in the middle of the summer (July) and fall off. Owing to these attacks
the survival of the horse-chestnut is endangered. In Hungary and Austria the
biological control of the pest is being successfully carried out.


Key words: the horse-chestnut miner, spread, bioecology, control.