DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1999 str. 29     <-- 29 -->        PDF

PRETHODNO PRIOPĆENJE - PRELIMINARY COMMUNICATION Šumarski list hr. 3 4, CXXIII (1999), 119-127
UDK 630* 156 + 41.423 : 116


UTJECAJ POPLAVE NA DIVLJAČ I LOVNO GOSPODARENJE


EINFLUSS DER ÜBERSCHWEMMUNG AUF WILD UND JAGDWIRTSCHAFT


Marijan GRUBEŠIĆ* i Ignac DOROTIĆ**


SAŽETAK: Posavina je ujesen J 998. godine bila u nekoliko navrata zahvaćena
visokim vodnim valom Save i Kupe, stoje uzrokovalo poplave na tom
području. Poplave se vrlo negativno odražavaju na divljač i lovno gospodarenje,
posebice ako se radi o ekstremno visokom vodostaju. Već ranija iskustva
govore o gubicima divljači u vrijeme velikih poplava. Da bi se dokazao stvarni
utjecaj poplava na divljač tijekom rujna i listopada 1998. godine, nastojalo se
pratiti na širem području Lonjskog polja, Turopolja i Posavskih šuma kako se
takva iznimna situacija odražava na divljač. Uz objektivne teškoće praćenja
divljači, a posebice utvrđivanja stradale divljači, jer voda odnosi lešine ili ih
ostavlja na teško dostupnom mjestu, radi se o izuzetno velikom prostoru pod
vodom. Došlo se do nekih podataka o stradaloj divljači, no procjene o stradalo)
divljači znatno su veće. Nešto točnije podatke može se prikupiti tek kada se
voda povuče, utvrdi broj uginule divljači, izvrši prebrojavanje i usporedi s
prethodnim brojem.


Utvrđeno je da više stradavaju mlada grla, posebice kod divljih svinja
(prasad), ali su evidentirana utapanja srneće divljači pa čak i lisica.


Iskustva s gubicima divljači (ponekad su ti gubici vrlo veliki) nameće potrebu
veće pozornosti kod izgradnje vodoprivrednih objekata, kako bi se izradila
umjetna povišenja u obliku nasipa ili otoka gdje bi se divljač mogla privremeno
zadržati. Također i mjesta hranidbe divljači treba postaviti na ili u
blizini mjesta gdje ne dolazi ekstremno visoka voda.


Zaštita divljači treba se pružati na mjestima gdje se sklonila od poplave, ne
tjerati ju, odstreljivati ili na slične načine uznemiravati, dok se stanje u širem
prostoru ne stabilizira i ne nastanu uvjeti za povratak iste na prvobitna obitavališta.


Ključne riječi: Poplava, divljač, Posavina, gubici divljači, zaštita od
poplave, umjetni otoci, uzgoj i zaštita divljači.


UVOD - Einleitung


Među elementarne nepogode koje se vrlo negativno Problem poplava kao uzročnika šteta na divljači
odražavaju na divljač, ponajprije u nizinskim šumama, odavno je poznat, te ga spominje gotovo sva stručna lina
prvome mjestu su poplave. Kada voda prekrije najveteratura
koja obraduje tematiku uzgoja i zaštite divljači
ći dio površine u našim nizinskim lovištima, koja uglav(
Car & Srdić, 1967), a neki autori čak preporučuju
nom obuhvaćaju šume hrasta lužnjaka, jasena, johe i vrkonkretne
zahvate u nizinskim lovištima u svrhu zaštite
ba te prostrane pašnjake, nestaje životnih uvjeta za gotoi
spašavanjadivljači(Andrašić, 1949., 1984).
vo svu dlakavu divljač i veći dio pernate divljači.


Zakonski propisi također reguliraju odnos spram divljači
u slučaju poplava i drugih izuzetnih situacija


* Doc. dr. se. Marijan Grubcšić, Šumarski fakultet Zagreb
(ZOL1994).


** Ignac Dorotić, dipl. inž., "Hrvatske šume" p.o. Zagreb, US Sisak
ŠUMARSKI LIST 3-4/1999 str. 30     <-- 30 -->        PDF

M. Grubešić i I. Dorotič: UTJECAJ POPLAVU NA DIVLJAČ I LOVNO GOSPODARENJA Šumarski list br. 3^L CXXIII (1999), 119-127
PROBLEMATIKA POPLAVE - Überschwemmungsproblematik


Poplave nastaju kao posljedica naglog topljenja snijega
i obilnih ili dugotrajnih oborina, koje uzrokuju porast
vodostaja i izlijevanja rijeka i potoka koji protiču
ravničarskim područjem iz njihovih uobičajenih korita.
Voda se razlijeva i poplavljuje veći dio prostora bliže ili
dalje od matičnoga toka. Umjerena poplava je u našim
nizinskim šumama uobičajena pojava i svake se godine
najmanje jednom dogodi poplava, tako već tisućama
godina. Takve, nazovimo ih, redovite poplave gotovo
da su normalna prirodna pojava, pa se i divljač prilagodila
takvim uvjetima. U početku poplavljivanja prostora
divljač pronalazi povišena mjesta (grede) u svom životnom
prostoru koja nisu plavljena i na njima se zadržava
kraće vrijeme dok se voda postupno povuče s većeg
dijela.


Ekstremne poplave koje nisu redovite ili uobičajene,
a do kojih dolazi svakih nekoliko godina (ili desetaka
godina), znatno su opasnije za životinjski svijet s
eksponencijalno većim posljedicama od uobičajenih
poplava.


U drugoj polovici ovoga stoljeća imali smo u nekoliko
navrata pogubne poplave za divljač u našim nizinskim
lovištima (I sako vi ć 1965, Anonimus 1974,
Majstorović 1981.)


U proteklih 50-ak godina aktivnosti čovjeka usmjerene
su na sprječavanje utjecaja tako velikih voda na
pučanstvo, te su stvorene takozvane retencije u koje se
ispušta voda kako bi se zaštitila naselja i gradovi. Upravo
ti zahvati, na određenome mjestu (u retenciji) izazivaju
veće poplave od onih prirodnih.


Veliki problemi upravo za divljač nastali su velikim
vodoprivrednim zahvatima u prostoru, odnosno gradnjom
nasipa i stvaranjem retencija. Posebno je taj problem
izražen kod nas u Posavini, gdje su ogromne površine
u funkciji retencije, te se kod visokih vodnih valova
Save i Kupe ispušta voda na za to izgrađenim ustavama
u retencije, kako bi se osigurali gradovi poput Zagreba
i Siska te naselja uz vodotokove.


Takve umjetno izazivane poplave daleko su pogubnije
od onih koje su nastajale prirodno, jer se u znatno
kraćem vremenu povisi razina vode za 2-3 metra, a ponekad
i više.


Razina poplava, brzina rasta razine vode i smjer dotjecanja
vode, uglavnom se znatno razlikuju od onih
poplava koje su prirodne, pa divljač teško može adekvatno
reagirati na tako nagle promjene u staništu i ostaje
zatečena nastalim stanjem. Najčešće na širem prostoru
ne ostane niti malo kopna (greda), pa se divljač odluči
na plivanje. U koliko se dobro orijentira i nije daleko
od nasipa ili neke uzvisine, postoji mogućnost da će
se spasiti, no ako je ta relacija predaleka, divljač se
umori, ponestane joj snage i dolazi do utapanja. U takvim
slučajevima najčešće stradava mladunčad ili kondicijski
slabija grla. Česti je slučaj da se divljač dok pliva
zaplete u granje ili grmlje i tu ostaje zarobljena, te
postaje žrtva utapanja ili ugiba zaglavljena. Divljači
koja se izuzetnim naporima i na izmaku snage domogne
čvrstoga tla pod nogama, treba osigurati u najmanju
ruku mir, kako bi se održala i ostala privremeno na
vrlo skučenom ali spasonosnom prostoru.


PODRUČJE PRAĆENJA - Verfolgungsgebiet


Prve poplave u rujnu 1998. godine potakle su aktivnosti
na praćenju stanja divljači u takvim situacijama,
jerje poznato da divljač dijelom strada u velikim poplavama,
a dio se preseli na područja koja nisu istom zahvaćena.
Za praćenje stanja u vrijeme poplava, uz koordinirano
prikupljanje podataka, odabrano je relativno
veliko područje koje se proteže od Žutice pa do Lipovljana
na prostoru lijevo od Save, te Turopolje i Posav


REZULTATI PRAĆENJA


Ujesen 1998. godine nakon dugo vremena, imali
smo poplavu velikih razmjera, posebice u Posavini,
gdje je u nekoliko navrata puštana voda u retencije. Prve
veće vode (vodni val) pojavile su se na prostoru
nizvodno od Zagreba i Siska sredinom rujna. Već tada
je dio vode pušten na vodnoj ustavi Trebež u retenciju
Lonjsko polje izazvao poplave, no ne u većem opsegu i
ne s ekstremno visokom vodom. Nedugo potom, nakon


ske šume na desnoj obali Save. Taj prostor većim dijelom
biva poplavljen izravnim vodama koje se ispuštaju
u područje retencija poput Žutice i Lonjskoga polja, ili
poplavu izazivaju povratne vode koje se zbog visokog
vodostaja matičnih rijeka Save i Kupe vraćaju i poplavljuju
okolni prostor, kao stoje to slučaj s Odrom u Turopoljskom
lugu ili Posavskim šumama gdje voda ulazi
rijekom Sunjom i pritokama.


- Verfolgungsergebnisse
obilnijih višednevnih oborina u gornjem dijelu slivnog
područja Save i Kupe, početkom listopada ponovno dolazi
do porasta vodostaja. Kulminacija vodnog vala koji
se nizvodno od Zagreba očekivao oko 20. listopada, a
također zbog visokog vodostaja Kupe, uvjetovao je
otvaranje ustave Prevlaka na lijevoj obali Save te ispuštanje
dijela vode u retenciju Žutica. Kako je po prvi
puta ispuštena voda u retenciju Žutica nakon ispuštanja
ŠUMARSKI LIST 3-4/1999 str. 31     <-- 31 -->        PDF

M. Grubešić i 1. »orotic: UTJECAJ POPLAVE NA DIVLJAČ 1 LOVNO GOSPODARENJA Šumarski list br. 3 4. CXX1II (1999), 119-127
dabrova, posebnu smo pozornost obratili na reakciju
dabrova na ove iznimne uvjete na koje nisu navikli. Dabrovi
se u Žutici nalaze od travnja 1996. godine, a posljednje
ispuštanje vode na ustavi Prevlaka bilo je u listopadu
1993. godine.


No unatoč kratkotrajnom ispuštanju vode u Žuticu i
znatnijem porastu vodostaja, nije bilo posebnih problema
s dabrovima, kao i ni s ostalom divljači na području
overetencije.


Daleko najveći vodni val dogodio se nakon obilnih
oborina u Gorskom kotaru i Sloveniji, koji je 6. i 7. stu


Slika 1. U poplavljenoj šumi nema uvjeta za obitavanje dlakavedivljači.
Bild 1. Im Überschwemmten Wald gibt es keine Lebensbedingungen
für das Haarwild.
(Foto: I. Dorotić)


Slika 3. "Posavsko more" - na tisuće hektara pod vodom.
Bild 3 "Das Meer von Posavina" - tausende von Hektar unter
Wasser.
(Foto: I. Dorotić)


Slike obilnih oborina i bujičnih tokova koje su nastale
na području Gorskog Kotara i susjedne Slovenije,
nagovještale su izuzetnu situaciju u donjim tokovima
Save i Kupe. Primjer, kako poplavljeno područje izgle


denog izazvao katastrofalne štete stanovništvu u selima
uz Savu, ali i divljači u nizinskim lovištima Posavine.
Gotovo daje najveći dio nizinskih šuma lijevo i desno
od toka Save od Zagreba do Gradiške bio pokriven vodom
dubine čak i do 6 metara.


Kako dolazi do tako naglih i visokih vodnih valova,
govore podaci o praćenju količine oborina na području
Gorskog Kotara, gdje je u samo nekoliko sati u 9. mjesecu
1998. godine palo čak 231 mm oborina (H o 1 j e vić
&Ožanić, 1998).


Slika 2. Već u početku poplave prometnice u šumi i lovištu postaju
neprohodne.
Bild 2 Schon an Anfang der Überschwemmung werden die Verkerswege
im Wald und Jagdgebiet unpassierbar.
(Foto: 1. Dorotić)


Slika 4. Poslije poplave pronađena divlja svinja zaglavljena u grml


je dok je plivala.
Bild 4 Nach der Überschwemmung gefundenes Wildschwein, das


während dem schwimmen im Gebüsch steckengeblieben ist.


(Foto: M. Grubešić)


da, moglo se vidjeti na televiziji i u tisku. U pojedinim
stručnim časopisima dat je prikaz poplavljenog prostora
i procjene nastalih šteta u pojedinim djelatnostima
na poplavljenom području (Novak-Zoroe, 1998).
ŠUMARSKI LIST 3-4/1999 str. 32     <-- 32 -->        PDF

M. Grubešić i [. Dorolić: UTJECAJ POPLAVE NA DIVLJAČ I LOVNO GOSPODARENJA
Šumarski list br. 3 4, CXXIII (1999), 119-127
Satne oborine na ombrografskoj postaji Parg pale 5. 9. 1998.
Stündliche Niederschläge bei der Station für Niederschlagsmesung Parg, gefallen am 5.9.1998


Tablica 1 - Tabelle 1


Sat
Oborine


Uhrzeit Niederschläge mm
7-8 13,3
8-9 25,0
9-10 5,9


10-11
28,1


Nije česta situacija s ovako vi11
- 12 44,0


sokim vodama, posebice u Žutici,
12-13 14,3


iako svake godine dio prostora bi


f
13-14 23,0 va poplavljen uslijed izlijavanja
14-15 61,0


nabujalih rijeka Lonje i Česme.
15- 16 16,1


Razmjeri tih poplava znatno su


t


16-24
0,3


manji i znatno manje pogubni za x Ukupno 231,0 divljač u tom prostoru.
Gesamt


Prosječni mjesečni vodostaj rijeke Lonje u razdoblju 1985 - 1990.
Monatlicher Durchschnittswasserstand des Flusses Lonja im Zeitraum von 1985 bis 1990.


Tablica 2 -Tabelle 2


Godina-Jahr 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Mjesec - Monat NV VV NV VV NV VV NV VV NV VV NV VV
cm cm cm cm cm cm


I 55 170 47 150 35 189 48 126 42 48 52 133
II 65 193 50 122 33 335 51 178 42 119 54 72
III 77 353 48 252 34 146 50 242 38 112 42 140
IV 57 130 38 106 43 144 46 66 38 57 50 86
V 52 359 26 64 39 147 32 56 40 210 35 58
VI 53 175 38 295 35 65 30 76 38 158 31 66
VII 46 84 37 101 27 120 31 62 38 198 22 40


VIII 51 94 28 69 25 91 26 54 42 193 18 40
IX 42 71 27 45 24 53 35 83 42 182 20 61
X 43 56 26 105 25 122 34 123 52 98 32 90
XI 47 136 31 49 34 312 39 72 51 84 52 132
XII 45 182 34 133 39 116 45 92 50 137 62 108


250


200


E E


150


< S


f— Cd


100


in tS
NV


O Ö
50 VV


" * * *-- « *-"^^ \


o 4
> ž 0
5 6 7 8 9 10 11 12


MJESECI - Monate


Graf 1. Vodostaj rijeke Lonje - Prosjek za razdoblje 1985 - 1990.
Diag 1. Wasserstand des Flusses Lonja - Durchsehmitt für den Zeitraum 1985 1990


122
ŠUMARSKI LIST 3-4/1999 str. 33     <-- 33 -->        PDF

M. Grubešić i I. Dorotić: UTJECAJ POPLAVE NA DIVLJAČ I LOVNO GOSPODARENJA
Šumarski list br. 3- 4. CXXIII (1999), 119-127
Prosječni mjesečni vodostaj rijeke Česme u razdoblju 1985 - 1990.
Monatlicher Durchsch nittswasserstand des Flusses česma im Zeitraum von 1985 bis 1990


Tablica 3 -Tabelle 3


Godina - Jahr
Mjesec - Monat


I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII


2


1985 1986 1987 1988 1989
NV VV NV VV NV VV NV VV NV VV
cm cm cm cm cm
175 468 185 427 182 456 210 310 177 196
199 445 194 255 182 532 228 498 177 267
226 282 220 563 190 332 240 538 188 366
192 257 202 447 200 504 207 375 154 226
173 401 155 261 181 532 158 238 172 498
164 249 133 463 158 267 134 160 143 252
158 205 155 259 137 314 128 173 132 222
141 209 134 191 130 160 128 192 134 516
138 182 136 181 131 187 130 326 185 471
135 178 144 381 137 233 139 413 180 280
161 298 161 263 143 562 171 252 174 313
174 407 161 310 206 414 188 278 150 418


NV


VV


3 4 5 6 7 8


MJESECI - Monate


Graf 2. Vodostaj rijeke česme - Prosjek za razdoblje 1985 - 1990.
Diag 2. Wasserstand des Flusses česma - Dursehnitt für den Zeitraum 1985 - 1990


OPASKA


U prethodnim tablicama i grafikonima dat je prosječni
tijek vodostaja rijeka Lonje na mjernoj postaji Lonjica
Most i česme na mjernoj postaji Narta.


apsolutni minimum vodostaja Lonje u iznosu 13 cm
izmjeren je u rujnu 1971. godine, dok je apsolutni
maksimum u iznosu 564 cm izmjeren u travnju 1976.
godine, iz čega proizlazi amplituda od 551 cm


apsolutni minimum vodostaja česme u iznosu 117 cm
izmjeren je u svibnju 1983. godine, dok je apsolutni
maksimum u iznosu 597 cm izmjeren u kolovozu
19 72. godine, iz čega proizlazi amplituda od 480 cm


radi usporedbe navodimo podatke o ekstremnim vrijednostima
vodostaja rijeke Save na mjernoj postaji
Anmerkung:


Galdovo kod Siska, gdje je apsolutni minimum izmjeren
1991. godine u iznosu od -244 cm, dok je apsolutni
maksimum izmjeren 1993. godine u iznosu od
794 cm, što daje amplitudu od 1038 cm.


Sam podatak o oscilaciji vodostaja pokazuje značaj
Save za prostor na kojem ima utjecaj, no nesumnjivo da
bi podaci o količini protoka dali znatno bolji uvid u
količinu vode koja prijeti prostoru u zoni poplave, i
pokazala spomenutu razliku pri utjecaju na prostor uz
vodotok između tri promatrane rijeke.


Opsežnije poplave u Žutici pa i većem dijelu prostora
koji se nalazi nizvodno, ovisne su o ispuštanju vode
na ustavi Prevlaka, kojom se dio visokog vodnog vala
ŠUMARSKI LIST 3-4/1999 str. 34     <-- 34 -->        PDF

M. Grubešić i I. Dorotić: UTJECAJ POPLAVE NA DIVLJAČ I LOVNO GOSPODARENJA Šumarski list br. 3 4. CXXII1 (1999), 119-127
rijeke Save ispušta u oteretni kanal, da bi se ispod Posavskih
brega razlila u Žuticu. Posljednji puta taje ustava
puštena u funkciju još 23. 10. 1993. godine, a ove jeseni
u samo dva tjedna dva puta. Fascinira podatak da
je u retenciju Žutica na ustavi Prevlaka ispuštanje vode
za vrijeme najvišeg vodnog vala početkom studenog u
trajanju od 59 sati, za koje vrijeme je ispušteno oko


100.000.000 m5 vode (Bač ić i dr., 1998). Ta masa vode
osim stoje poplavila Žuticu, uvjetovala je probleme
i na prostoru južnije od Žutice.
U ostalom dijelu poplavnih nizinskih šuma ove godine
stanje je bilo slično kao i u Žutici, a znatno veće
poplave od uobičajenih ove godine imali smo uz rijeku
Odru, odnosno u Turopoljskom lugu. Neplanirano je
"proradio" kanal Sava-Odra te je u tom dijelu prostora
uz Odru nastala iznimna situacija, u kojoj je već dio šume
i pašnjaka poplavljen, te je i ovaj prostor morala napustiti
divljač u potrazi za "čvrstim tlom pod nogama".
Da bi situacija bila još teža, došlo je do pucanja obrambenog
nasipa kod mjesta Ljubljanica na desnoj obali
Save, te je i s te strane došlo do ulijevanja vode, stoje
dodatno otežalo situaciju između Turopolja i Siska.


Za divljač, ukoliko se još zadržavala na prostoru
Lonjskog polja, najteža je situacija unutar retencije na
potezu od Gušća do Lonje gdje imamo čak 7000-8000 ha
neprekinute vodene površine, a na tom dijelu (središnji
dio retencije) voda se i najduže zadržava. Ovom prilikom
nisu pošteđena niti lovišta Lipovljanskog bazena,
Novske i Jasenovca.


Zanimljivo je pratiti stanje i na desnoj obali ispod
Siska, odnosno u lovištu Posavske šume, gdje također
visoki vodostaj Save izaziva poplavu. Za ovaj prostor
(između Sunje i Dubice) značajno je da nema retencije u
kasičnom smislu i da su poplave u tom lovištu još uvijek
prirodnog karaktera, što znači da se voda prirodnim tokovima
(rijekom Sunjom i pritocima) razlijeva i kasnije
povlači. Stoga je i utjecaj poplave na divljač u ovom lovištu
nešto manje izražen nego na području retencija.


Stvarne posljedice poplave za kućanstva i na i ostalim
objektima vide se tek nakon povlačenja vode, no
znatno je teže utvrditi posljedice na divljači u tim nizinskim
poplavnim šumama, koje su upravo staništa krupne
divljači poput jelena, divlje svinje, srne, ali i brojnim
drugim vrstama. Na poplavljenim poljoprivrednim površinama
nesumnjivo je stradala sitna divljač koja tamo
obitava.


Unatoč nastojanju da se dođe do određenih konkretnih
podataka o stradaloj divljači od poplava, dobiven je
relativno oskudan broj informacija, stoje donekle razumljivo,
jer se u nastaloj situaciji lokalno stanovništvo,
pa naravno i lovci, bavilo spašavanjem ljudi, stoke i ostalih
materijalnih dobara odlučujućih za egzistenciju. S
druge strane veličina prostora pod vodom i nemogućnost
nadzora također onemogućavaju dobivanje objektivnih
informacija, a brojni detalji bit će vidljivi tek nakon
potpunog povlačenja vode. Na onim dijelovima terena
gdje se mogao obaviti nadzor, bili su utočište divljači
koja se spasila i našla privremeno obitavalište na
takvim nepoplavljenim djelovima.


Pojedine informacije ipak ukazuju na posljedice poplave
na divljač.


- Na području Žutice evidentirano je utapanje 1 srne,
1 laneta i 2 praseta
Na području Ljubljanice evidentirane su dvije utopljene
lisice


Na području Lipovljana zbog zadržavanja vode pronađeno
je dvoje uginule prasadi, no strahuje se daje
poplava uzrokovala gubitak većeg broja prasadi koja
još nije u fizičkoj snazi da podnese višednevnu
poplavu ili da prepliva veće udaljenosti.


Mogući gubici divljači u Turopolju također još nisu
utvrđeni zbog zadržavanja visokog vodostaja rijeke
Odre.


Na području Posavskih šuma također još nije utvrđen
gubitak divljači, iako u tome dijelu divljač ima
dobre mogućnosti za povlačenje na više predjele


U Međimurju, poplava nastala izlijevanjem Drave
uzrokovala je utapanje 270 kljunova fazana u volijeri.
Ostali gubici teško se mogu evidentirati zbog
osobina rijeke Drave (brzina toka).


Ovaj pregled prikupljenih podataka samo pokazuje
koliko je teško ili nemoguće prikupiti podatke u takvim
specifičnim situacijama. Teškoće u radu su višestruke:


nedostupnost najvećeg dijela poplavljenog prostora
veličina poplavljenog prostora (više tisuća hektara)
teško pronalaženje utopljene divljači, posebice ako


je zaglavljena u granje


orjentiranost pučanstva (pa i lovaca) na spašavanje
materijalnih dobara
opasnost kojoj se izlažu osobe koje čamcem obilaze


poplavljeni prostor


RASPRAVA Abhandlung


Učestale poplave ove jeseni u nizinskim lovištima jama i kako održati lovno gospodarenje u lovištima koponovno
nameću pitanje, što s divljači u takvim situaci-ja zahvaćaju povremeno velike poplave?
ŠUMARSKI LIST 3-4/1999 str. 35     <-- 35 -->        PDF

M. Grubešić i I. Dorotić: UTJECAJ POPLAVE NA DIVLJAČ I LOVNO GOSPODARENJA Šumarski list br. 3-4, CXXII1 (1999), 119-127
Iako je za vrijeme poplava vrlo teško pratiti divljač,
a nije ju preporučljivo ni plašiti, odnosno tjerati s ono
malo prostora gdje se zadržava do nastanka povoljnijih
uvjeta, već su prvog dana poplave evidentirana utapanja
srneće divljači i divljih svinja.


S druge strane, ljudi su zaokupljeni spašavanjem ostalih
dobara (imovine, stoke i objekata). Već i samo kretanje
po vodotocima i poplavljenim površinama čamcem
vrlo je opasno, pa je malo onih koji se u datom momentu
nađu na tako "uzburkanom moru" utvrđujući što
se dogodilo s divljači.


Dio divljači koja se nalazila početkom poplave na
rubnom dijelu uz nasip ili ekstremno povišenim dijelovima
uspije se spasiti, no određeni dio, posebno srneće
divljači koja je vjerna staništu te prasadi i nazimadi, ne
uspije se spasiti već strada utapanjem ili zaglavljivanjem
u grmlje.


U cijeloj Posavini imamo zabilježenih slučajeva gubitka
divljači od poplave, a najvećim dijelom ti se slučajevi
ni ne otkriju, već se kasnije primijete oscilacije u
brojnom stanju divljači.


Ove jeseni posljedice poplave osjetila su lovišta i
divljač u Međimurju i Podravini, kadaje Drava naglim
izlijevanjem nanijela velike štete posebice sitnoj divljači
u tamošnjim lovištima, uzgajalištima i volijerama.


Što nakon


Glede činjenice daje divljač specifična i u uvjetima
koji nastaju naglom i nadprosječnom poplavom dijelom
strada ali se dio uspije spasiti, potrebno je pričekati
povlačenje vode i povratak prvobitnih uvjeta za obitavanje
divljači koja već uobičajeno obitava na određenom
prostoru, odnosno u lovištu.


Kada se divljač vrati i ponovno stabilizira u normalni
dnevni bioritam, potrebno je izvršiti prebrojavanje
divljači kako bi se utvrdilo približno brojno stanje nakon
posljedica poplave.


Ukoliko bi utvrđeno brojno stanje bilo smanjeno za
toliko da se do kraja zakupa ne može prirodnim putem
postići propisani kapacitet, trebala bi uslijediti revizija
lovnogospodarske osnove. Ako su značajnije štete na
fondu divljači treba, naravno, obustaviti daljnji odstrel


lako površinski znatno manje obuhvaćen prostor od
Posavskog područja, brzinom i rušilačkom snagom
Drava je izuzetno opasna za divljač koja se nađe u vodenom
vrtlogu.


Nažalost, uz poplavu i u vrijeme poplave još uvijek
imamo slučajeva negativnog utjecaja čovjeka na divljač
koja je spasila goli život i bori se za opstanak. Još
uvijek ima onih koji ne poštuju lovačku etiku, moralne
norme, kao ni zakonske propise. Stoga još jednom treba
naglasiti obveze lovaca (ali i cjelokupnog pučanstva),
da u vrijeme poplava ni u kom slučaju ne smiju loviti ni
nanositi štetu divljači koja se spasila i privremeno se
zadržava na malom preostalom prostoru koji nije zahvaćen
poplavom (nasipi, otoci, grede i dr.).


Uz same lovce, aktivnosti na terenu trebaju nadgledati
i organi zaduženi za nadzor lovnog gospodarenja i
provedbu Zakona o lovu (Državni i Županijski inspektori),
kako bi sjedne strane pomogli da se očuva ono što
se uspjelo spasiti te da bi bili upoznati sa stvarnim stanjem
na terenu, te pravovremeno mogli pomoći lovoovlaštenicima
pri rješavanju novonastale situacije (lovno
gospodarenje nakon poplave, obnova fonda divljači,
stručna i materijalna pomoć lovištima, odnosno lovoovlaštenicima).


poplave?


ukoliko je to vrijeme lova, te pokrenuti mjere za zaštitu
i revitalizaciju preostalog fonda divljači.


Trebalo bi o svemu izvijestiti i nadležne institucije,
koja su lovišta dodijelila na gospodarenje i kojima se
plaća godišnja naknada za lovozakup, kako bi se formalno-
pravno i s vlasnikom pokušala riješiti određena
pitanja oko saniranja šteta i ulaganja u lovište i divljač.


Nakon svega iznijetog, proizlazi potreba da se u prvome
redu nakon povlačenja vode, odnosno nakon normaliziranja
uvjeta u poplavljenom lovištu, izvrši utvrđivanje
broja stradale divljači, brojnog stanja divljači u
lovištu i usporedi s ranijim, odnosno propisanim u lovnogospodarskoj
osnovi, a potom odrede smjernice lovnog
gospodarenja za predstojeće razdoblje.


Sto bi trebalo poduzeti na sprječavanju posljedica po divljač od visokih poplava?


Već se odavno u stručnoj literaturi spominju poplaposebne
investicije kod izgradnje velikih vodoprivredve
kao nepogode u kojima stradava divljač i predlažu se nih sustava kao što su nasipi i kanali. Takvi otoci spasili
preventivne mjere za sprječavanje posljedica takvih sibi
velik broj divljači i omogućili bi normalno gospodatuacija.
Izgradnja otoka ili namjenskih nasipa na svakih renje s eventualnim otpadom divljači, uzrokovanim po1
-2 km, koji bi uvijek ostajali iznad vode i na koje bi se plavama, a koji bi bio u granicama planiranog priroddivljač
mogla privremeno skloniti, ne bi predstavljalo nog otpada.


125
ŠUMARSKI LIST 3-4/1999 str. 36     <-- 36 -->        PDF

M. Grubcšić i I. Dorotić: UTJECAJ POPLAVE NA DIVLJAČ I LOVNO GOSPODARENJA
Šumarski list br. 1-4, CXXIII (1999), 119-127
Naravno takve otoke kao ni prirodne grede (uzvisiže
nekoliko dana ranije predvidjeti, pravovremeno se
ne) te vanjske nasipe retencije ne bi se smjelo uznemi-takva mjesta treba opskrbiti dodatnim količinama hraravati,
niti obilaziti kako bi ostavili potreban mir divljane
za divljač. Preoručljivo je mjesta hranjenja (hraniliči.
Ona ne bi bila prisiljena napuštati taj spasonosni šta) postaviti upravo na povišena mjesta, kako bi se divprostor.
U očekivanju većih vodnih valova, a što se moljač
privikla već ranije dolaziti na te pozicije.


LITERATURA - Literatur


Andrašić ; D., 1982: Objekti tehničkog uređenja loska
vodoprivreda 73. God. VII Dodatak: Poplavišta
i uzgajališta divljači. Lovački savez Hrve,
s. 9 - 13.
vatske, s. 1 - 106. Isaković , I., 1965: Katastrofalna poplava Belja
Andrašić , D., 1984: Zoologija divljači i lovna teh1965.
g. Lovački vjesnik 4 - 5, s. 85.
nologija. Skripta. Sveučilišna naklada Liber. s. Maj s toro vi ć, V, 1981: Poplava i divljač. Lovački
Bačić, Z., C igić, I., Husarić, J., Sol ić, S., 1998: vjesnik 4, s. 76 - 77.
O velikim vodama i poplavama u razdoblju 4. -Novak-Zoroe,S. , 1998: Plovili smo po Žutici. Gla


10. studenog 1998. Hrvatska vodoprivreda 74. snik INA br. 1698 God XXXV s. 6
God. VII s. 5- 11. 1974: Gubici divljači od poplava i kiša. Lovački vjesCar,
Z., Srdić, D., 1967: Općenito o uzgoju divljači. nik 12. s. 320-322.
Lovački priručnik, s. 288 - 326 1994: Zakon o lovu. Narodne novine br. 34/94.
Holjević ,
D., Ožanić , N., 1998: Poplave na po1993:
Hidrološki podaci. Državi hidrometeorološki zadručju
Gorskog Kotara - rijeka Čabranka, Hrvatvod.
Orginalni podaci


ZUSAMMENFASSUNG: Überschwemmungen stellen in ebenen Jagdgebieten
eine der grössten Gefahren für des Wild dar. Als abiotischer Faktor
verursachen sie in überschwemmten Gebieten oft den Verlust einer bestimmten
Anzahl des Wildes durch Ertrinken Zum Ertrinken kommt es wegen
Erschöpfung durch das Schwimmen, bei jungen Tieren vor allem wegen
schlechter Kondition und zu wenig Kraft, sowie Einklemmung in Asten und
Büschen. Frühere Erfahrungen zeigten, dass wir auf dem Gebiet von Posavina
zu Zeiten von hohen Wasserwellen häufige Verluste von Wild haben, was die
Bildung von Retentionen verursacht, wo ein grosser Ram mit unnatürlich hohem
Wasser bedeckt ist, und wo eine grosse Anzahl von verschiedenem Wild
auf Flächen, die sehr kurzer Zeit überschwemmt werden, lebt.


Im Herbst 1998 haben wir in einer sehr kurzen Zeitspanne saogar vier
Fälle von hohen Wasserwellwn an der Sava und Kupa gehabt, was die Überschwemmungen
auf dem Raum der Posavina verursacht hat. Vor allem war
die Wasserwelle Anfang November problematisch, als es ausserordentliche
Situationen an den Flüssen Sava und Kupa gab, sodass es zum übermassigen
Fällen der Retention Žutica und Lonjsko polje, dem Dammbruch beim Ort
Ljubljanica, sowie zum Wasserdurchbruch am Damm am Fluss Sava bei
Zagreb und zu Aktivierung des Kanals Sava - Odra kam, womit spezifische
Bedingungen in Turopoljski lug ausgelöst wurden. Die Überschwemmungen
waren auch im Gebiet am Fluss Drava in Podravina und Međimurje ein
Problem.


Die Verfolgung des Einflusses der Überschwemmungen auf das Wild gab
relativ bescheidene Ergebnisse, da man in diesen Momenten nicht ein grosses
Gebiet und den Grossteil des Wildes überwachen kann. Trotzdem wurden auf
dem Terrain Verluste des Wildes evidentiert, und zwar hauptsächlich des
physisch schwächeren, die den schweren Kampf mit der Naturgewalt des Wassers
oder der grossen Wasserfläche nicht aushalten konnte. Es wurde die Verluste
des Rewildes auf dem Gebiet von Žutica evidentiert wo ein Reh und Reh
ŠUMARSKI LIST 3-4/1999 str. 37     <-- 37 -->        PDF

M. Grubcšić i 1. »orotic: UTJECAJ POPLAVE NA DIVLJAČ 1 LOVNO GOSPODARENJA ; Šumarski list br. 3 4. CXXIII (I 999), 119-127
kitz, anach auch Wildschwein (Früschling) gefunden, die im Gebiet von Žutica
und Lip ovijani ertranken, sowie Füchse de man im rechten Teil von Posavina
bei Ljubljanica fand, wo es wegen der Überschwemmung am schwersten war.
Am Fluss Drava im Gebiet von Međimurje, wo eigentlich der grösste Teil des
Kleinwildes ansässig ist, wurden Verluste von Fasanen fastgestellt, aber wegen
der Eigentümlichkeiten des Flusses Drava ist es schwer die restlichen
Verluste festzustellen.


Einen Grossteil der Fälle über des Ertrinken des Wildes ist unmöglich
festzustellen, weil das Wasser die Kadaver fortgeschwemmt hat. Wenn das


Wild in Büschen steckenbleibt ist es schwer zu finden, un später, wenn sich das


Wasser zurückgezogen hat, haben Raubtiere die Spuren schon vernichtet.


Die ungefähren Angaben kann man erst nach dem vollständigen Zurückziehen
des Wasser feststellen, nachdem die übriggebliebeben Kadaver gefunden
werden undwenn sich das Wild am früheren Habitat stabilisiert hat und
nochmal gezählt wird.


Nach dem direkten Schaden von der Überschwemmung sind auch sehr
häufig die Verluste fastzustellen, die wegen Abschuss und vor allem Wilderei
in den Gebieten entstehen, in die sich das Wild rettete. Die Fälle, die in
früheren Überschwemmungen passierten, wie in Baranja im Jahre 1956 und
auch die disjährige in Posavina, regen zum Nachdenken über die Gestaltung
der Jagdreviere auch für solche Situationen an, bzw. über die Schaffung eines
Raumes, wo das Wilde ein vorläufiges Habitat, bis die hohe Waserwelle vorüber
ist, die im erforschten Gebiet üblicherweise ein bis zwei Tage dauert,


finden kann. Durch den Bau von kürzeren Dämmen (nicht funktionell im Sinne


des wasserwirtschaftlichen Objekts) oder künstlichen Inseln, würde ein retten


der Raum für das Wild im Ansturm der hohen Wasserwelle geschaffen werden.


Der Bau von Futterraufen und die Auslegung von Futter auf natürlichen
oder künstlichen Erhöhungen, gewöhnt das Wild auf den Aufenthalt in diesem
Raum, und es würede ihn zweifelslos im Falle einer Überschwemmung auch
nutzen.


Schlüsselwörter: Überschwemmung, Wild, Posavina, Wildverlust,
Überschwemmungsschutz, Kunstinseln, Wildzucht und Wildschutz.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1999 str. 38     <-- 38 -->        PDF

´´«.If A


´«VC .^.-..-i^".


v. A *m?k
.«v/^:**


CT/Uli ´


unikomerc-uvoz


Tel.: 01 6221 555, Fax: 01 6221 569