DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1999 str. 11     <-- 11 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI - ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 3-4, CXXEI (1999), 101-108
UDK 630* 114.2 + 235 (001)


NEKE ZNAČAJKE HUMIZACIJE U BOROVIM KULTURAMA
NA OTOKU RABU


SOME CHARACTERISTICS OF HUMIZATION IN PINE PLANTATIONS
ON THE ISLAND OF RAB


Nikola PERNAR*, Darko BAKŠIĆ**, Željko ŠPANJOL***


SAŽETAK: U radu su prikazani rezultati istraživanja stanja humusa u
površinskom horizontu tla u dvije kulture alepskog bora i jednoj kulturi primorskog
bora na otoku Rabu. Pokazale su se značajne razlike u sadržaju i
kakvoći humusa, a pripisuju se vrsti drveća, matičnom supstratu, stanišnim
uvjetima te vjerojatno starosti sastojine. Glede meliorativne uloge borovih
kultura u mediteranskom i submediteranskom području Hrvatske, ovim se
radom željelo podstaći sustavna istraživanja mogućnosti prosudbe meliorativnog
učinka takvih ekosustava u različitim uvjetima.


Ključne riječi: humus, humizacija, borove kulture


UVOD - Introduction


Humus je složeni skup organskih spojeva, koji u Skup procesa koji uvjetuju nakupljanje humusa u tlu
ukupnom organskom kompleksu tla u odnosu na suhu obuhvaćen je pojmom humizacije (Gračanin 1947),
tvar, težinski sudjeluje s 80-85 %, dok se ostalih 15-20 % koja se smatra jednim od elementarnih procesa tvorbe
odnosi na organske ostatke (korijenje i nadzemni ottla.
Humizacija je dakle nakupljanje humificirane orpad)
koji još nisu izgubili svoju anatomsku gradu, te na ganske tvari u tlu. To je rezultanta humifikacije i mine


floru i faunu tla (Martinović 1997). To je vrlo heteralizacije.
Količinski pokazatelji, kao i pokazatelji kakrogena
organska tvar, u osnovi ciklične građe, pri čemu voće humizacije, vrlo su značajni za proučavanje pedose
izdvajaju tri funkcionalne sastavnice: huminske ki


genetskih procesa.
seline, fulvo kiseline i humin. Kad se govori o humus


U uvjetima mediteranskog krša s plitkim tlima i ma


nim kiselinama (huminske i fulvo kiseline), redovito se


tičnim supstratom u kojemu dominiraju kredni vapnen


radi o polimerima (polianionima) velikih molekulskih


ci, vrlo značajna je i akumulacija mineralne sastavnice


masa, na čijoj se trodimenzionalnoj strukturi bazira vekoja
zaostaje nakon otapanja karbonata iz stijene. Ova


ćina hipoteza o trodimenzionalnoj strukturi organske
kvo trošenje vapnenaca nesumnjivo je povezano s pro


tvari tla (Schulten & Schnitzer 1997). Zbog
dukcijom organskih kiselina u površinskom dijelu tla.


ogromnog značenja u pedogenezi i pedofiziografiji
(Snyde r & Pilgri m 1985), mnoga istraživanja orZnačajke
organskih kiselina i opća transformacija
ganske tvari tla usmjerena su upravo na odnos već naorganske
tvari utječu na strukturu tla (agregacija, koavedenih
sastavnica. Količinski odnos i odnos kakvoće gulacija, peptizacija), pa su prema tomu i u svezi s pre


sastavnica humusa ovisi o značajkama izvorne ordispozicijom
tla ka eroziji.
ganske tvari i uvjetima njene pretvorbe.


Ciklus biogenih elemenata u ekosustavu i hranidbeni
status tla također su u izravnoj vezi s humizacijom.
*Doc. dr. se. Nikola Pernar, **Darko Bakšić, dipl. inž. šum.,


I konačno, značajke humizacije u aridnom klimat


***Doc. dr. se. Željko Španjol, Šumarski fakultet Sveučilišta u


Zagrebu skom području mediterana korespondiraju s akumula
ŠUMARSKI LIST 3-4/1999 str. 12     <-- 12 -->        PDF

N. Pcrnur. D. Bakšić, Ž. Španjol: NEKE ZNAČAJKE HUMIZACIJE U BOROVIM KULTURAMA NA OTOKU RABU Šumarski list br. 3-4, CXX11I (1999), 101-108
čijom gorivog materijala na površini tla. Kako snaga i
širenje šumskog požara ovisi o sastavu i količini gorivog
materijala, stanje organske tvari tla i značajke pedogenetskih
procesa, osobito humizacije, važan su kriterij
za prosudbu stabilnosti ekosustava u navedenome
području (M art ino vić 1987).


Dakle, refleksija značajki humizacije u šumskim


ekosustavima istraživanog područja očituje se na:
ciklusu biogenih elemenata i hranidbenom statusu tla
trošenju matičnog supstrata, osobito kada se radi o


otapanju organogenih sedimenata kakvi su mezo


zojski vapnenci


strukturi, osobito površinskog dijela, tla i odnosu


prema eroziji


akumulaciji gorivog materijala na površini tla.


U ovome radu ograničili smo se na istraživanja provedena
u tri borove kulture na otoku Rabu. Glede meliorativnog
značenja borovih kultura, osobito je zanimljiva
kvaliteta i razina meliorativnog učinka u različitim
uvjetima. Jedan od kriterija za prosudbu takvog učinka
nesumnjivo je i stanje organske tvari tla.


MATERIJAL I METODE RADA - Material and Methods


Na otoku Rabu na tri lokaliteta (si. 1, tab. 1) u sasto-lokaciji. Sastojine u kojima su uzeti uzorci umjetno su
jinama alepskog bora (Pinus halepensis) i primorskog podignute borove kulture. Klimatske značajke širega
bora (Pinus pinaster) uzeli smo uzorke tla iz genetskih područja istraživanja iskazane su na temelju podataka


horizonata (humusno-akumulativni i kambični horizont)
po načelu slučajnosti u 6 ponavljanja na svakoj


RABI4*0 \

Slika 2. Klimadijagram za meteorološku postaju Rab.
Figure 2. Klimadiagrame for meteorological station Rab


meteorološke postaje Rab (si. 2).


Slika 1. Područje istraživanja.
Figure 1. Research area.


RAB (24 m) 14,9 1108,8


(25)
mm °C


°c


200


36,7
28,3
100 50


80 40
16,6


60 30


40 20


4,2
-8,2


20 10
ŠUMARSKI LIST 3-4/1999 str. 13     <-- 13 -->        PDF

N. Pernar, D. Bakšić. Z. Spanjol: NEKE ZNAČAJKE HUMIZACIJE U BOROVIM KULTURAMA NA OTOKU RABU Šumarski list br. 3- 4, CXXI1I (1999). 101-108
Tablica 1. Opis istraživanih lokaliteta
Table 1. Description of research localities


Lokalitetet Jedinica Kamenjak Kalifront Frkanj
Locality Unit 1


Zemljopisna širina
(Greenwech) 2 44°44´00" 44°46´00" 44°45´47"
Geographical latitude


Zemljopisna dužina o
(Greenwech) 3 14°51´00" 14°41´00" 14°44´08"
Geographical longitude


Nadmorska visina m 4 200 73 40
Height above sea level


Vrsta drveća 5 alepski bor primorski bor alepski bor
Species of trees Aleppo pine maritime pine Aleppo pine


Starost sastojine god. 6 63 90 33
Age of stand Jrs.


Drvna zaliha (m3 ha"´) 7 294,46 248,96 245,44
Growing stock


Temeljnica (nrha1) 8 42,44 29,28 38,88
Basal area


Sklop (%) 9 100 100 100
Crown closure


Korištenje i stanje prije
podizanja kulture 10 pašnjak makija maslinik - vinograd
Use before plantation olive grove - vineyard


Izloženost 11 230 -160
Exposition


Nagib 0 12 25 0 8
Slope


Stjenovitost (%) 13 75 0 25
Rockness


Tlo Smeđe tlo Eutrično smeđe Smeđe tlo
na vapnenačkoj tlo na pijesku na vapnencu
14 breci, plitko Eutric brown Brown soil
Soil Brown soil on soil on sand over limestone
calcareous breccia


Analize uzoraka obavljene su u pedološkom labora- dušik po Kjehldalu, te pokazatelji sastava humusa u hutoriju
šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. musno-akumulativnom horizontu tla (ekstrakcija po
Određeni su pokazatelji općih pedofiziografskih znametodi
Kononove i Bjelčikove). U obradi podataka i


čajki: pH uvodi i 0,01 M CaCl2(1:2,5),sadržaj humusa analizi značajki humizacije na navedenim lokalitetima
oksidacijom u kalijevu bikromatu (po Tjurinu), ukupni poslužili smo se statističkim paketom "Statistica 4.5".


REZULTATI ISTRAŽIVANJA I RASPRAVA - Research Results and Discussion


Na temelju prosječnih vrijednosti izmjerenih može se reći da su tla na ove tri lokacije izrazito
pokazatelja općih pedofiziografskih značajki (tab. 2), različitih ekološkoproizvodnih značajki. Pretpostavi li
ŠUMARSKI LIST 3-4/1999 str. 14     <-- 14 -->        PDF

N. I´ernar. D. Bakšić, Ž. Spanjol: NEKH ZNAČAJKE HUMIZACIJE U BOROVIM KULTURAMA NA OTOKU RABU Šumarski list br. 3-4, CXXI11 (1999), 101-108
se nulto stanje pedosfere prije podizanja navedenih kul- Frkanju o antropogenom tlu iz smeđeg tla na vapnencu,
tura, na Kamenjaku se radilo o erodiranom smeđem tlu Parametri humusa u A- horizontu (si. 3, tab. 3) pokazuna
vapncnačkoj breci, na Kalifrontu o eutričnom ju statistički značajne razlike između tala na ova tri


smeđem tlu na crvenkastosmeđim pijescima te na lokaliteta.


Tablica 2. Pregled nekih pokazatelja pedofiziografskih značajki
Table 2. Review some parameters of physiographic soil properties.


Lokalitet i tlo Horizont Dubina pH Mehanički sastav - Texture
Locality and soil Horizon Depth 2-0,2 mm 0.02-0,002 Tekstura


0,2-0.02 0.002 „„„


ull2 0 u 0.01 M humus N C:N (%)
CaCI,
1 2
(cm)
3 4 5
(gk
6
g´)
7 8 9 10 11 12 13
Kamenjak - smeđe tlo
na vapnenoj breci
A-hor. 0-6 7,2 7,0 222,7 5,7 22,6 5,5 46,2 32,3 16,0 glinasla ilovača
clayey loam
Brown soil on
calcareous breccias
(B)rz-hor 7-23 7,6 7,2 64,2 2,3 16,2 7,9 26,3 25,5 40,3 laka glina
light clay
Kalifront- eutrično
smeđe tlo na pijesku
Eutric brown soil
on sand
A-hor.
(B)v-hor
0-8
10-30
6,0
5,8
5,4
5,1
45,1
33,2
1,3
1,2
20,2
16,0
2,6
2,5
79,1
76,0
11,9
11,3
6,4
10,3
sitnopjeskovita
ilovača
fine sandy loam
sitnopjeskovita
ilovača
fine sandy loam
Frkanj - smeđe tlo A-hor. 0-3 6,9 6,5 149,3 3,7 23,4 2,3 48,1 28,4 21,3 glinasta ilovača
na vapnencu
Brown soil over
limestone
(B)rz-hor 4-40 7,2 6,5 40,9 1,8 13,2 1,5 37,0 21,4 40,1
clay loam
laka glina
light clay


Tablica 3. Srednje vrijednosti sastava humusa u A horizontu.
Table 3. Means of humus composition in A horizon.


Lokalitet Corg. C ex. tot. Ch Ch -R203 Ch-Ca Cf Ch:Cf C ex. ac. Crez.
Locality
gkg! (%) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


1. Kamenjak 129,1 21,4 10,2 6,1 4,1 11,2 0,9 2,0 78,6
2. Ka li front 26,2 37,6 26,8 18,2 8,6 10,8 2,7 4,2 62,4
3. Frkanj 86,6 19,5 8,1 7,0 1,1 11,4 0,7 1,8 80,5


ŠUMARSKI LIST 3-4/1999 str. 15     <-- 15 -->        PDF

N. Pernar, D. Bakšić, Z. Spanjol: NEKE ZNAČAJKE HIJMIZACIJE U BOROVIM KULTURAMA NA OTOKU RABU Šumarski list br. 3 4, CXXIII (1999). 101-108
(g/kg) Corg. (%) C ex. tot. Crez.
200 100
90
80 1 ČS T ^ 70 i \
60
50 D
40
30
D
20
D 10
0
1 2 3 1 2 3
Ch :Cf
D
Ö D r ^
(%) Ch-Ca Ch R203
90
80
70
60
50
40 +- 1,96*std.dev.
30
20 +- 1,00*std.dev.
10
0 Aritm. sredina
Mean
-10


Slika 3. Statistički opis pokazatelja sastava i sadržaja humusa.
Figure 3. Statistical description of qualitative and quantitative humus parameters.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1999 str. 16     <-- 16 -->        PDF

N. Pernar, D. Hakšić. Ž. Spanjol: NEKE ZNAČAJKE 1IUMIZAC1JE U BOROVIM KULTURAMA NA OTOKU RABU Šumarski list br. 3-4, CXX1II (1999). 101-108
Testovi sredina i standardnih devijacija osobito
ističu razlike u sadržaju humusa. Na Kamenjaku mu je
srednja vrijednost 222,7 g kg1, na Frkanju 149,3 g kg´ a
na Kalifrontu 45,1 g kg´1. Glede sastava humusa, nakon
ekstrakcije tla lužinom niske koncentracije, od
ukupnog organskog ugljika u otopinu je prešlo 21,4 %
na Kamenjaku, 19, 5 % na Frkanju te čak 37,6 % na
Kalifrontu.


Kao što se vidi (tab 3 -C rez.), na Kamenjaku i
Frkanju u humusu participira daleko više inertne, na
transformaciju otporne, organske tvari nego na Kalifrontu.
Ove činjenice relativno dobro korespondiraju sa
sadržajem humusa, ali i s odnosom huminskih i fulvo
kiselina. Dok se na Kamenjaku svega 10,2 % organskog
ugljika odnosi na huminske kiseline, a na Frkanju
8,1 %, na Kalifrontu je to čak 26,8 %. Kako je relativno
učešće fulvokiselina podjednako na sva tri lokaliteta,
jako se ističe odnos ugljika huminskih i fulvo kiselina
na Kalifrontu, s prosječnim iznosom od 2,7.


C:N odnos je vrlo značajan pokazatelj kvalitete humusa.
Uzima se da ukoliko je ovaj odnos širi od 25,
mineralizacija protiče sporo i pri tomu se proizvodi relativno
niska količina mineralnih oblika dušika. Iako se
sadržaj dušika na lokalitetu Kalifront značajno razlikuje
po srednjoj vrijednosti i varijabilnosti od lokaliteta
Frkanj i osobito Kamenjak, znakovito je daje na istom
najuži C:N odnos. Na ovom lokalitetu je i najizrazitiji
trend smanjenja sadržaja dušika u odnosu na O-horizont
(sa 4,8 -5,9 g kg"1 u O-horizontu na 1,1-1,6 g kg"1
u A-horizontu). Sve ovo upućuje na izravan utjecaj
kvalitete listinca (drugim riječima biljne vrste) na
značajke humusa, odnosno humizaciju.
Ova istraživanja nisu bila postavljena sa ciljem
raščlambe utjecaja vrste na humizaciju, ali ih smatramo
polazištem za pripremu projekta u kojemu bi se na statistički
dovoljno velikom uzorku analizirao melioracijski
učinak vrsta u kulturama mediteranskog i submediteranskog
područja, upravo kroz značajke humizacije.


ZAKLJUČCI


Na temelju istraživanja značajki humizacije u tri
borove kulture na otoku Rabu mogu se izvući sljedeći
zaključci:


1.
Tri istraživane umjetno podignute borove kulture
značajno se razlikuju u sadržaju i kvaliteti humusa u
humusnoakumulativnom horizontu.
2.
Glede činjenice da se radi o ekosustavima s melioracijskom
ulogom, ove razlike ukazuju na izvjesno
različit melioracijski učinak u danim uvjetima (tre-
Preliminarne analize uzoraka iz O-horizonta pokazale
su relativno niske, a ponekad i negativne korelacijske
veze između sadržaja dušika u O-pothorizontima
i A-horizontu, što upućuje na vrlo složene
odnose u modelu transformacije organske tvari u ovim
ekosustavima.


S obzirom na navedene kvalitativne i kvantitativne
značajke humusa istraživanih sastojina, nameće se pitanje
uzroka njihovih razlika te posljedica po stabilnost
ekosustava. Može se pretpostaviti da nulto stanje
značajki površinskog dijela pedosfere ovih lokaliteta
ima utjecaja na istraživane značajke. Svakako se određeni
utjecaj može pripisati i specifičnostima matičnog
supstrata (npr. pijesak na Kalifrontu u odnosu na vapnence
na Kamenjaku i Frkanju). Niži stupanj humifikacije
(C izdvojen smjesom pirofosfata i lužine) na
lokalitetima Kamenjak i Frkanj može se protumačiti i
utjecajem matičnog supstrata, odnosno minerala gline.
Kako prirodu humina, kojim se označavaju tvari koje se
ne mogu ekstrahirati u slabim alkalnim otopinama,
obilježavaju jednostavnija grada i istovremeno vrlo stabilna
veza s mineralima gline (Stevenson 1994,
MacCarthy etal. 1990) -osobito u međulamelarnim
prostorima troslojnih minerala -učešće najsitnije
frakcije mehaničkog sastava na pojedinim lokacijama
(tab. 2) vjerojatno je bitan čimbenik humizacije. S
druge strane, stabilizirajući učinak anorganskih tvari
odražava se na otpornost prema biološkoj i kemijskoj
oksidaciji takvih postojanih organomineralnih kompleksa
(Kum ada 1987).


Cilj ovih istraživanja bio je ukazati na značajne razlike
melioracijskog učinka na nesumnjivo najznačajniju
nišu šumskih ekosustava u borovim kulturama primorskog
područja. Neka pitanja koja su ovdje otvorena
ostaju usmjeravajuća za daljnja istraživanja učinka
kakvoće melioracije staništa, osobito u našem primorskom
području. To zahtijeva jedan novi pristup analizi
kakvoće i dinamike organske tvari tla u takvim ekosustavima.


-
--Conclusions
ba uzeti u obzir da su sastojine različite dobi, raz


ličitih vrsta i različitih stanišnih uvjeta).


3.
Humizacija kao temeljni pedogenetski proces karakteristično
je dinamičko ravnotežno stanje u kruženju
tvari u ekosustavu. Ovo istraživanje pokazalo
je da se može govoriti o različitim trendovima humizacije
zahvaljujući utjecaju biljne vrste, ali i matičnog
supstrata.
4.
Istraživanja bi trebalo postaviti na većim, reprezentativnim
uzorcima.


ŠUMARSKI LIST 3-4/1999 str. 17     <-- 17 -->        PDF

N. Pcrnar, D. Bakšić. Z. Spanjol: NEKE ZNAČAJKE HUMIZACIJK U BOROVIM KULTURAMA NA OTOKU RABU Šumarski list br. 3-4. CXX1II (1999). 101-108
5.
Glede uloge i značenja borovih kultura u ekosusta- rije za prosudbu učinka takvih kultura u odnosu na
vima eumediteranskog i submediteranskog podru- pedološke pokazatelje stanja i trenda razvoja ekočja
Hrvatske, smatramo da bi trebalo razraditi krite- sustava.
LITERATURA - References


Gračanin , M., 1947: Pedologija (Tloznanstvo). II. M artinović , J., 1997: Tloznanstvo u zaštiti okoliša,
dio Fiziografija tala. Poljoprivredni nakladni za- Priručnik za inženjere. DUZO i Pokret prijatelja
vod, Zagreb. prirode LIJEPA NAŠA, Zagreb.


Kumada, K., 1987: Chemistry of soil organic matter. Schulten, H.-R. &M. Schnitzer, 1997: Chemical
Japan Scientific Societies Press Tokyo, Elsevier model structures for soil organic matter and
Amsterdam-Oxford-New York-Tokyo. soils. Soli Science, 162(2): 115-130.


MacCatrhy,P, C. E. Clapp, R.L.Malcolm & P. Snyder, K. E. & S.A. L. Pilgrim, 1985: Sharper fo-


R. Bloom , 1990: Humic Substances in Soil and cus on forest floor horizons. Soil Surv. Horizons
Crop Sciences. Soil Sci Soc. Am., Madison. 26:9-15.
Martinović , J., 1987: Odnos tla i šumskih požara. Stevenson , F. J., 1994: Humus chemistry - Genesis,


U: Amerl, B. (editor): Osnove zaštite šuma od Composition, Reactions. John Wiley & Sons,
požara. CIP, Zagreb. Inc. New York.
SUMMARY: Humus is a complex group of organic compounds participating
with 80-85% of weight in the organic soil complex in relation to dry matter.
The remaining 15-20% relates to organic remains (wots and aboveground
waste) that have preserved their anatomic structure, and to soil flora and fauna.


The processes which lead to the accumulation of humus in the soil are included
in the term humization, which is one of elementary soil-forming
processes. Humization is, therefore, the accumulation of humified organic
matter in the soil. It is the result ofhumification and mineralization. The humifying
indicators of quality and quantity are very important for the study ofpedogenetic
processes.


This paper presents initial research in three pine plantations on the island
of Rab. The aim was to analyse the condition of humus in the humus-accumulative
soil horizon.


We were guided by the assumption that the characteristics of humization in
forest ecosystems of eu-Mediterranean and sub-Mediterranean region of
Croatia are reflected in:


- the cycle of biogenic elements and nutritive status of soil,
- the wear of parent substrate, especially in terms of soluble organogenic
sediments such as Mesozoic limestones,
- the soil structure, especially its surface part, and its relation to erosion,
-accumulation of inflammable material on the soil surface.
Soil samples were taken from the A-horizon in a 63-years-old Aleppo pine
plantation growing on shallow brown soil on calcareous breccias, from an 33years-
old Aleppo pine plantation on medium deep brown soil on limestone,
and from a 90-years-old culture of maritime pine on eutric brown soil on sand.
Differences in the humus content and composition, as well as the nitrogen content
were analysed.
Differences in the humus content are particularly prominent in mean tests
and standard deviation tests, where mean values range from 45. J g kg´ to
ŠUMARSKI LIST 3-4/1999 str. 18     <-- 18 -->        PDF

N. I´crnar. D. Bakšić, Ž. Spanjol: NEKE ZNAČAJKE HUMIZACIJE U BOROVIM KULTURAMA NA OTOKU RABU Šumarski list br. 3 4, CXXII1 (1999), 101-108
222.7g kg ´. Significant differences in the participation of inert, transformation-
resistant organic soil matter were revealed. These facts correspond well
to humus content and to the relation between humic andfulvic acids. The ratio
ofhumic and fulvic acids in the plantation of maritime pine on eutric brown
soil is particularly prominent, and reaches 2.7, while its average in the plantations
of Aleppo pine on brown soil on calcareous breccias is 0.9, and on brown
soil on lime stone 0.7.


Preliminary analyses of samples from the O-horizon have shown relatively
low, and sometimes even negative correlative links between nitrogen content
in O-subhorizons and the A-horizon, which denotes very complex relations in
the transformation model of organic matter in these ecosystems.


With regard to qualitative and quantitative characteristics of humus in the
studied stands, a question arises of the causes of their differences, as well as of
their consequences for the stability of the ecosystem. The following can be
said:


1. Since this is an ecosystem with a meliorative role, these differences are
an indication of different meliorative effects in given circumstances (the
stands are differently aged, consist of different species and occur in different
site conditions).
2. Humization is a basic pedogenetic process characterised by a dynamic
balanced condition in the matter cycle of the ecosystem. The research has
shown that there are different trends in humization owing to the influence of
both plant species and the parent substrate.
3. Research should be carried out on a more representative sample.
4. Bearing in mind the role and importance of pine cultures in the ecosystems
of eu-Mediterranean and sub-Mediterranean regions in Croatia, we believe
that criteria should be drawn up for the assessment of the effects of these
cultures in relation to pedological indicators and ecosystem development
trends.