DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1998 str. 85     <-- 85 -->        PDF

znatno više od C02 proizvedenoga izgaranjem fosilnih
goriva u nas.


S. Matić, M. Oršanić i I. Anić istraživali su
utjecaj promjena temperatura i padalina i ostalih klimatskih
i edafskih promjena na strukturu i razvoj ritskih
šuma topola i vrba, šuma hrasta lužnjaka i prebornih
šuma bukve i jele.
Na području ritskih šuma topola i vrba u razdoblju
od 1961. do 1994. došlo je do povećanja prosječnih godišnjih
i vegetacijskih temperatura i do smanjenja godišnjih
i vegetacijskih padalina. Zbog izgradnje HE Varaždin
došlo je do sniženja godišnjih i vegetacijskih razina
podzemnih voda za 287 cm, odnosno 286 cm. Posljedično
se pojavljuju one vrste drveća koje imaju širu
ekološku valenciju, primjerice bijela joha, sremza i vez.
Značajno se smanjuje gospodarska vrijednost šuma.


Zbog zamočvarenja u nizinskoj šumi Kalje pokraj
Lekenika, došlo je do katastrofalnog propadanja čitavih
sastojina hrasta lužnjaka. Procesu zamočvarenja jamačno
je pomogla poplava i zatopljenje klime. Umjesto
hrasta lužnjaka tu se obilno javljaju pionirske vrste drveća
kao što su poljski jasen i crna joha. U šumi Kalje
smanjena je gospodarska vrijednost šuma, dok autori
očekuju da se općekorisne funkcije šuma neće smanjiti
u tolikoj mjeri kao gospodarska funkcija.


U području šuma okolice Fužina, autori bilježe katastrofalno
sušenje jelovih stabala, a tijekom razdoblja
1975-1995. godine u meteorološkoj postaji Vrelo Ličanke
(Fužine) zabilježen je porast srednje godišnje
temperature zraka za 1,3 °C, i srednje temperature vegetacijskoga
razdoblja za 1, 8 °C te pad godišnjih i vegetacijskih
količina oborina za 592,6 mm odnosno
265,2 mm. Uzmicanje jele zbog povećanja temperature
i smanjenja količine padalina ide u prilog običnoj bukvi
koja zauzima njezino mjesto.


Klimatske promjene obilježene povećanjem temperature
i smanjenjem padalina uz druge klimatske, klimatsko-
edafske i edafske promjene, prisutne u šumskim
ekosustavima Hrvatske, znatno utječu na sušenje i
propadanje, posebice glavnih vrsta drveća koje istovremeno
imaju i usku ekološku valenciju. Istovremeno,
novonastalim se prilikama šumski ekosustavi prilagodavaju
povećanjem udjela pionirskih vrsta drveća šire
ekološke valencije.


B. Mayer i G. Bušić u svojemu radu o utjecaju
promjena podneblja na hidrološke i hidropedološke
odnose u nizinskim šumama daju presjek svojih dosadašnjih
brojnih istraživanja u nizinskim šumama Podravine,
Pokuplja i Posavine. Naglašavaju kako su u
posljednjih 15 godina istraživanjima koja je provodio
Mayer došli do podataka koji omogućuju rangiranje
čimbenika staništa odlučujućih za njihovo uspijevanje i
opstojnost.
Tijekom sušnih vegetacijskih razdoblja proizvodnost
odvodnjenih fluvisola varaždinske Podravine, nizinskih
lužnjakovih i drugih šuma Varoškog i Bolčanskog
luga, Česme te pokupskih šuma na pseudoglejnim
i euglejnim, djelomično odvodnjenim tlima, izravno je
ovisilo o količini i rasporedu padalina. Utvrđeno je kako
nedostatak dostupne vlage u ekološkom profilu tla
uzrokuje smanjenje širine goda, smanjenje lisnih površina
i sušenje pojedinih stabala i sastojina, te je bio
vodeći čimbenik propadanja nizinskih šuma u proteklom
nizu sušnih godina. Odvodni sustavi povećali su
ovisnost nizinskih šuma o padalinama. Revizija projekata
odvodnje trebala bi omogućiti manipuliranje vodama
što prihvatljivije kakvoće, u skladu sa sezonskim
potrebama nizinskih šuma.


Botaničar I.Trinajstić analizom paleo- i recentne
klime onoga dijela Europe u kojemu se nalazi Hrvatska,
dolazi do spoznaje da sekularna promjena klime nije
negativno utjecala niti zatopljenjem, niti zahlađenjem na
sastav klimazonalne šumske vegetacije, već je samo
uvjetovala pomicanje vegetacijskih pojaseva u smjeru
od manjih nadmorskih visina prema većima (zatopljenje)
i obratno (zahlađenje) te vegetacijskih zona od juga
prema sjeveru (zatopljnje) i obratno (zahlađenje).


Na temelju takvih spoznaja može se očekivati kako
će i suvremena promjena klime bila ona uvjetovana ili
ne pod utjecajem čovjeka, potpuno analogno uvjetovati
pomicanje klimatskih vegetacijskih oblika u onome
smjeru u kojemu se mijenja klima.


Tako primjerice možemo očekivati da će povećanje
srednje godišnje temperature za npr. jedan ili dva stupnja
pomaknuti donju granicu bukovo-jelovih šuma iz
650 m na 700 m ili 750 m/nm. Za približno toliko će se
pomaknuti u vertikalnome smjeru i gornja granica hrastovoga
pojasa. Granica vazdazelene vegetacije pomaknut
će se prema sjeveru i prema unutrašnjosti za onoliko
za koliko će se recentna srednja minimalna temperatura
ispod 2 °C povisiti na dva ili više °C.


Geografkinja Ž. Ši ljković koristi opsežnu literaturu
o propadanju šuma i ugroženosti okoliša u Srednjoj
i Istočnoj Europi, utvrđujući činjenice političkih
promjena i prilika okoliša koje značajno utječu na kopnene
i vodene ekosustave toga prostora. Autorica ukazuje
kako zemlje Srednje i Istočne Europe ulaze u tehnološku
fazu s određenom vremenskom zadrškom.
Smatra kako realsocijalistički mentalitet vlasti, nepraktičnost
u gospodarstvu, primjena zastarjele tehnologije
sa Zapada te negativan stav prema pitanjima zaštite
okoliša, ubrzavaju devastaciju kopnenih i vodenih ekosustava
na ovome području.


Autorica raščlanjuje stanje propadanja šuma u Europi
te ukazuje na tzv. "crni trokut" gdje su zabilježena
najveća onečišćenja s S02 (sjeverna Češka, jugozapadna
Poljska i istočni dio bivše Istočne Njemačke), te