DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1998 str. 84     <-- 84 -->        PDF

I. Trina j stić : Utjecaj općih klimatskih promjena
na prostorni raspored khmazonalnih oblika šumske
vegetacije u Hrvatskoj
Ž. Š i 1 j k o v i ć : Degradacija šuma srednje i istočne
Europe, kao posljedica klimatskih promjena uvjetovanih
antropogenim utjecajem


V. Jelavić,J.Martinović,A. VrankovićiS.
Šatalić : Vrijednosti kritičnih opterećenja šumskog
ekosustava sumporom i dušikom, na području zapadne
Hrvatske - prvi rezultati
E. K1 i m o s kolegama, poznati profesor pedologije
i ekologije na Šumarskome fakultetu u Brnu i član Europskoga
šumarskog instituta u Helsinkiju, u svome
referatu iznosi kako tlo smatra srazmjerno stabilnim dijelom
šumskoga ekosustava, jer se promjene u njemu
razvijaju polako. Kod procjene mogućega utjecaja globalne
klime na tlo, potrebno je razlikovati njegova teško
i lako promjenljiva svojstva. Lako promjenljiva su
akumulacija i proces dekompozicije organskih tvari,
vlažnost tla i sastav zemljišnog rastvora.
Utjecaj mogućih globalnih promjena klime na poljoprivredu
i šumarstvo može biti dosta sličan, no u
mnogim pogledima i vrlo različit. Tu je potrebno uzeti
u obzir razlike u vremenu korištenja vegetacije, visok
stupanj genetičke raznolikosti u šumskim ekosustavima
i različite odnose konkurencije u šumskim i agrarnim
ekosustavima. Sa stajališta mogućih promjena pod
klimatskim utjecajem one se pretežno očekuju u semiaridnim
tropskim regijama i u borealnim šumama.


Važan čimbenik koji može signalizirati promjene
procesa u tlu je viša koncentracija ugljičnoga dioksida
u zemljišnim porama.


M. Vidaković , akademik i predsjednik Znanstvenoga
vijeća za poljoprivredu i šumarstvo HAZU,
profesor šumarske genetike i oplemenjivanja šumskoga
drveća upozorava na tri opasnosti za genetske šumske
resurse. Kao prvi uzrok navodi kisele kiše, koje nastaju
sagorijevanjem fosilnih goriva, a stoje posebice
izraženo u Europi. Prema autoru do prije 1958. godine
dekompozicija tla i sječa šuma na globalnoj razini pridonose
47%, a sagorijevanje fosilnih goriva 53%, povećanju
atmosferskog C02, dok poslije 1958. dekompozicija
i sječa uzrokuju samo 4%, a sagorijevanje fosilnih
goriva 96% njegovu povećanju. Autor navodi kako
Ko r n o s k y i dr. smatraju da polucija zraka doprinosi
glavnim promjenama u genetskoj strukturi mnogih
šumskih ekosustava. Osim što polutanti mogu uništiti
cijele populacije visoko senzitivnih vrsta, oni mogu selektivno
eliminirati gene iz drugih vrsta, umanjujući na
taj način genetsku raznolikost.
Druga opasnost dolazi zbog uništenja atmosferskog
ozonskog omotača koji štiti zemlju od ultravioletnog
zračenja, koje nepovoljno utječe na čovjeka, faunu i
biljke (umanjenje fotosinteze).


Treća opasnost je globalno zatopljenje koje je predmet
rasprave ovoga skupa. Autor preporučuje da uslijed
tendencije mijenjanja klime, treba unaprijediti programe
oplemenjivanja šumskoga drveća i povećati strategiju
zaštite šuma. Prema autoru globalne promjene
klime i promjene okoliša koje nastaju pod utjecajem
čovjeka, mogu reducirati postojeći genetski diverzitet i
potencijal populacija jedne vrste na nove selekcijske
pritiske, u smislu tvorbe novih rasa koje bi bile dobro
adaptirane na nove ekološke uvjete.


Kako će promjenom klime doći do promjene areala
biljnih zajednica i vrsta drveća, trebat će ponovno odrediti
sjemenske zone i rajone. Zbog potrebe reprodukcije
adaptibilnih vrsta, autor preporučuje ponovno određivanje
sjemenskih sastojina i osnivanje sjemenskih
plantaža (generativna reprodukcija).


U zaštiti šumskoga genofonda, autor preporučuje
izravnu i neizravnu zaštitu. U prvome slučaju radi se o
davanju prednosti onim vrstama koje bi bile najbolje prilagođene
novim ekološkim prilikama, dok se u izravnoj
zaštiti obuhvaća cjelokupni genofond jedne vrste.


B. Prp i ć i sur. napominje kako će zatopljenje klime
nepovoljno utjecati na vrste drveća uže ekološke valencije,
kao što su kitnjak, lužnjak, jela i smreka. Kako
kod tih vrsta glede položaja areala već postoji prilagodba
na toplije prilike, postoji i mogućnost sustavnoga odabira
odgovarajućih ekotipova za nove stanišne prilike.
Kod hrasta lužnjaka opstanak u toplijim prilikama ovisit
će o količini vode koja će mu biti na raspolaganju tijekom
vegetacijskoga razdoblja. U pogledu propadanja
šuma tvrdi kako je trećina šuma u Hrvatskoj ugrožena i
to u prvome redu obična jela te hrast kitnjak i hrast lužnjak,
dok su najmanje oštećeni obična bukva i crnika što
je pak povezano uz njihove ekološke valencije.
Današnje sušenje šuma posljedica je zajedničkoga
nepovoljnog utjecaja više čimbenika, koji djeluju istovremeno
ili slijede jedan iza drugoga. Zna se kako prije
pojave industrijske civilizacije nije bilo značajnijega
onečišćenja okoliša, pa se "kemijska promjena klime"
može zasigurno smatrati jednim od najvažnijih uzroka
propadanja šuma, a smanjenje toga utjecaja može se
postići međunarodnim dogovorom.


Promjena klime izazvat će ne samo pogoršanje, nego
i poboljšanje pojedinih šumskih staništa ili njihovih
dijelova (ekološke niše). U slučaju pogoršanja staništa
u smislu zatopljenja slijedi fenotipska prilagodba, selekcija
u smislu stvaranja bolje prilagođenih ekotipova,
dominacija do sada potištenih vrsta, migracija vrsta te
sušenje onih koji se ne mogu prilagoditi.


Suma je značajna u smislu ublažavanja učinka "staklenika
atmosfere" jer utječe na vezanje C02. Prema
grubome proračunu, hrvatske šume (državne i privatne)
vežu godišnje 16,6 milijuna t C02, stoje najvjerojatnije