DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1998 str. 83     <-- 83 -->        PDF

ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI


PRILAGODBA POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA KLIMI I NJENIM PROMJENAMA,
HAZU, Znanstveno vijeće za poljoprivredu i šumarstvo Zagreb, 19. i 20. 5. 1998.


Znanstveno vijeće za poljoprivredu i šumarstvo Hrvatske
akademije znanosti i umjetnosti organiziralo je
znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem pod
gornjim naslovom. Skup je održan 19. i 20. svibnja ove
godine i svaki nazočan i sudjelovatelj dobio je zbornik
sa svim referatima koji su tiskani prema propozicijama
HAZU. Nositelj skupa je organizacijski odbor na čelu s
akademikom Milanom Maceljskim koji je osobno
obavio golem posao u fazi njegove pripreme.


Zbornik ima sveukupno 360 stranica. Referati su
bogato opremljeni tablicama, grafikonima, kartama i
fotografijama s opisom na hrvatskome i engleskome jeziku
uz engleski sažetak. Dio grafikona, crteža i fotografija
tiskanje u boji.


Glavni urednik zbornika, akademik Milan M a c e 1 j ski,
obrazložio je u predgovoru potrebu održavanja
skupa ovim riječima: "Ako su te promjene (klimatske)
neminovne, krajnji je trenutak razmotriti sve mogućnosti
prilagodbe kako poljoprivredi, tako i šumarstvu,
kako bi se u nekim slučajevima smanjile štete, a u drugim
optimalno iskoristile neke pogodnosti koje te promjene
mogu donijeti. Osim nužnog doprinosa smanjenju
negativnih utjecaja čovjeka na klimu, glede našega
relativno maloga udjela, za Hrvatsku je još važnija, pravovremena
priprema za promjene do kojih treba doći
na našem području."


Za šumarsku struku na ovom su skupu zanimljiva
opća izlaganja o klimatskim promjenama te referati iz
šumarstva. Vrlo zanimljive informacije dobili smo od
naših meteorologa J.Jurasa,M.Pasarića i poznatoga
prof. I. Penzara u referatu pod naslovom: "O
promjenama temperature zraka od 18. do 20. stoljeća
u Zagrebu", gdje kažu kako je danas još teško
odgovoriti na pitanje koliki je utjecaj pojačanja "efekta
staklenika" na očiti trend globalnog zatopljenja. Prema
njihovu mišljenju on zasada nije velik, ali ako se nastavi
dosadašnji trend povećanja koncentracije stakleničkih
plinova utjecaj bi mogao postati očit, a mjere
sprječavanja zakašnjele.


M. Gajić-Čapka i K. Zaninović u referatu
pod naslovom "Sekularne varijacije nekih komponenti
vodne ravnoteže u Primorju", upućuju na korisnost
rezultata analize vremenskih nizova koji upozoravaju
na promjene meteoroloških parametara koji
mogu izazvati postupne promjene u šumskim ekosustavima,
ali ujedno upozoravaju na potrebu konsultacije
šumarskih stručnjaka. Autorice su obradile meteorološku
postaju Crikvenica za razdoblje od 1901-1994.,
analizirajući fluktuacije i trendove temperature zraka,
količine oborine, relativne vlažnosti, evapotranspiracije
i sadržaja vode u tlu, i to za srednje godišnje vrijednosti
i vegetacijsko razdoblje.


Za šumare je zanimljiv referat Z. Žibranta i A.
Dvornika pod naslovom: Meteorološki monitoring
za potrebe poljoprivrede i šumarstva, u kojemu se
ukazuje na potrebu postavljanja automatskog meteorološkog
sustava (meteorološki monitoring), koji bi zasigurno
bio izuzetno pogodan za šumske ekosustave.


Za šumarstvo je zanimljiv referat D. Gereša:
Klimatske promjene i gospodarenje vodama, gdje
autor ukazuje na planiranje gospodarenja vodama koje
se temelji na višestrukturnoj potrebi za vodom, gdje uz
praćenje utjecaja klimatskih promjena uzima u obzir
izravne utjecaje okoliša te društvene i gospodarske promjene.
U ovome planiranju šumski ekosustavi imaju
zasigurno znatan utjecaj.


Referat J. Petraša i F. Bašića: Erozija tla u
Hrvatskoj u svjetlu predviđenih klimatskih promjena
upozorava na eroziju tla pretežito sa stajališta poljoprivrede
i vodoprivrede dok šumski pokrov čiji raspored
i struktura može znatno utjecati na njezinu sprječavanju,
nije dovoljno obrađen, odnosno utjecaj mu je zanemaren.


Šumarski dio skupa održanje odvojeno 20 svibnja.
Problematika koja se odnosi na šume obrađena je u sedam
referata i to:


E. Klimo, J. Materna J. Vokoun: Global
Changes of Climate and possible Changes in forest Soil
Processes (Globalna promjena, klime i moguće promjene
procesa u šumskom tlu)
M. Vidaković : Strategija oplemenjivanja hrvatskih
šuma u ozračju promjene klime
B. Prpić, Z. Seletković i I. Tikvić: Klimatski,
kemijski i biološki uzroci propadanja šuma u Europi
i Hrvatskoj
S. Matić, M. Orsanić i I. Anić: Utjecaj klimatskih
promjena na strukturu i razvoj šumskih ekosustava
|B. Mayer i G. Bušićl: Primjeri utjecaja promjena
podneblja na hidrološke i hidropedološke odnose u nizinskim
šumama Hrvatske s okvirnim preporukama
ŠUMARSKI LIST 5-6/1998 str. 84     <-- 84 -->        PDF

I. Trina j stić : Utjecaj općih klimatskih promjena
na prostorni raspored khmazonalnih oblika šumske
vegetacije u Hrvatskoj
Ž. Š i 1 j k o v i ć : Degradacija šuma srednje i istočne
Europe, kao posljedica klimatskih promjena uvjetovanih
antropogenim utjecajem


V. Jelavić,J.Martinović,A. VrankovićiS.
Šatalić : Vrijednosti kritičnih opterećenja šumskog
ekosustava sumporom i dušikom, na području zapadne
Hrvatske - prvi rezultati
E. K1 i m o s kolegama, poznati profesor pedologije
i ekologije na Šumarskome fakultetu u Brnu i član Europskoga
šumarskog instituta u Helsinkiju, u svome
referatu iznosi kako tlo smatra srazmjerno stabilnim dijelom
šumskoga ekosustava, jer se promjene u njemu
razvijaju polako. Kod procjene mogućega utjecaja globalne
klime na tlo, potrebno je razlikovati njegova teško
i lako promjenljiva svojstva. Lako promjenljiva su
akumulacija i proces dekompozicije organskih tvari,
vlažnost tla i sastav zemljišnog rastvora.
Utjecaj mogućih globalnih promjena klime na poljoprivredu
i šumarstvo može biti dosta sličan, no u
mnogim pogledima i vrlo različit. Tu je potrebno uzeti
u obzir razlike u vremenu korištenja vegetacije, visok
stupanj genetičke raznolikosti u šumskim ekosustavima
i različite odnose konkurencije u šumskim i agrarnim
ekosustavima. Sa stajališta mogućih promjena pod
klimatskim utjecajem one se pretežno očekuju u semiaridnim
tropskim regijama i u borealnim šumama.


Važan čimbenik koji može signalizirati promjene
procesa u tlu je viša koncentracija ugljičnoga dioksida
u zemljišnim porama.


M. Vidaković , akademik i predsjednik Znanstvenoga
vijeća za poljoprivredu i šumarstvo HAZU,
profesor šumarske genetike i oplemenjivanja šumskoga
drveća upozorava na tri opasnosti za genetske šumske
resurse. Kao prvi uzrok navodi kisele kiše, koje nastaju
sagorijevanjem fosilnih goriva, a stoje posebice
izraženo u Europi. Prema autoru do prije 1958. godine
dekompozicija tla i sječa šuma na globalnoj razini pridonose
47%, a sagorijevanje fosilnih goriva 53%, povećanju
atmosferskog C02, dok poslije 1958. dekompozicija
i sječa uzrokuju samo 4%, a sagorijevanje fosilnih
goriva 96% njegovu povećanju. Autor navodi kako
Ko r n o s k y i dr. smatraju da polucija zraka doprinosi
glavnim promjenama u genetskoj strukturi mnogih
šumskih ekosustava. Osim što polutanti mogu uništiti
cijele populacije visoko senzitivnih vrsta, oni mogu selektivno
eliminirati gene iz drugih vrsta, umanjujući na
taj način genetsku raznolikost.
Druga opasnost dolazi zbog uništenja atmosferskog
ozonskog omotača koji štiti zemlju od ultravioletnog
zračenja, koje nepovoljno utječe na čovjeka, faunu i
biljke (umanjenje fotosinteze).


Treća opasnost je globalno zatopljenje koje je predmet
rasprave ovoga skupa. Autor preporučuje da uslijed
tendencije mijenjanja klime, treba unaprijediti programe
oplemenjivanja šumskoga drveća i povećati strategiju
zaštite šuma. Prema autoru globalne promjene
klime i promjene okoliša koje nastaju pod utjecajem
čovjeka, mogu reducirati postojeći genetski diverzitet i
potencijal populacija jedne vrste na nove selekcijske
pritiske, u smislu tvorbe novih rasa koje bi bile dobro
adaptirane na nove ekološke uvjete.


Kako će promjenom klime doći do promjene areala
biljnih zajednica i vrsta drveća, trebat će ponovno odrediti
sjemenske zone i rajone. Zbog potrebe reprodukcije
adaptibilnih vrsta, autor preporučuje ponovno određivanje
sjemenskih sastojina i osnivanje sjemenskih
plantaža (generativna reprodukcija).


U zaštiti šumskoga genofonda, autor preporučuje
izravnu i neizravnu zaštitu. U prvome slučaju radi se o
davanju prednosti onim vrstama koje bi bile najbolje prilagođene
novim ekološkim prilikama, dok se u izravnoj
zaštiti obuhvaća cjelokupni genofond jedne vrste.


B. Prp i ć i sur. napominje kako će zatopljenje klime
nepovoljno utjecati na vrste drveća uže ekološke valencije,
kao što su kitnjak, lužnjak, jela i smreka. Kako
kod tih vrsta glede položaja areala već postoji prilagodba
na toplije prilike, postoji i mogućnost sustavnoga odabira
odgovarajućih ekotipova za nove stanišne prilike.
Kod hrasta lužnjaka opstanak u toplijim prilikama ovisit
će o količini vode koja će mu biti na raspolaganju tijekom
vegetacijskoga razdoblja. U pogledu propadanja
šuma tvrdi kako je trećina šuma u Hrvatskoj ugrožena i
to u prvome redu obična jela te hrast kitnjak i hrast lužnjak,
dok su najmanje oštećeni obična bukva i crnika što
je pak povezano uz njihove ekološke valencije.
Današnje sušenje šuma posljedica je zajedničkoga
nepovoljnog utjecaja više čimbenika, koji djeluju istovremeno
ili slijede jedan iza drugoga. Zna se kako prije
pojave industrijske civilizacije nije bilo značajnijega
onečišćenja okoliša, pa se "kemijska promjena klime"
može zasigurno smatrati jednim od najvažnijih uzroka
propadanja šuma, a smanjenje toga utjecaja može se
postići međunarodnim dogovorom.


Promjena klime izazvat će ne samo pogoršanje, nego
i poboljšanje pojedinih šumskih staništa ili njihovih
dijelova (ekološke niše). U slučaju pogoršanja staništa
u smislu zatopljenja slijedi fenotipska prilagodba, selekcija
u smislu stvaranja bolje prilagođenih ekotipova,
dominacija do sada potištenih vrsta, migracija vrsta te
sušenje onih koji se ne mogu prilagoditi.


Suma je značajna u smislu ublažavanja učinka "staklenika
atmosfere" jer utječe na vezanje C02. Prema
grubome proračunu, hrvatske šume (državne i privatne)
vežu godišnje 16,6 milijuna t C02, stoje najvjerojatnije
ŠUMARSKI LIST 5-6/1998 str. 85     <-- 85 -->        PDF

znatno više od C02 proizvedenoga izgaranjem fosilnih
goriva u nas.


S. Matić, M. Oršanić i I. Anić istraživali su
utjecaj promjena temperatura i padalina i ostalih klimatskih
i edafskih promjena na strukturu i razvoj ritskih
šuma topola i vrba, šuma hrasta lužnjaka i prebornih
šuma bukve i jele.
Na području ritskih šuma topola i vrba u razdoblju
od 1961. do 1994. došlo je do povećanja prosječnih godišnjih
i vegetacijskih temperatura i do smanjenja godišnjih
i vegetacijskih padalina. Zbog izgradnje HE Varaždin
došlo je do sniženja godišnjih i vegetacijskih razina
podzemnih voda za 287 cm, odnosno 286 cm. Posljedično
se pojavljuju one vrste drveća koje imaju širu
ekološku valenciju, primjerice bijela joha, sremza i vez.
Značajno se smanjuje gospodarska vrijednost šuma.


Zbog zamočvarenja u nizinskoj šumi Kalje pokraj
Lekenika, došlo je do katastrofalnog propadanja čitavih
sastojina hrasta lužnjaka. Procesu zamočvarenja jamačno
je pomogla poplava i zatopljenje klime. Umjesto
hrasta lužnjaka tu se obilno javljaju pionirske vrste drveća
kao što su poljski jasen i crna joha. U šumi Kalje
smanjena je gospodarska vrijednost šuma, dok autori
očekuju da se općekorisne funkcije šuma neće smanjiti
u tolikoj mjeri kao gospodarska funkcija.


U području šuma okolice Fužina, autori bilježe katastrofalno
sušenje jelovih stabala, a tijekom razdoblja
1975-1995. godine u meteorološkoj postaji Vrelo Ličanke
(Fužine) zabilježen je porast srednje godišnje
temperature zraka za 1,3 °C, i srednje temperature vegetacijskoga
razdoblja za 1, 8 °C te pad godišnjih i vegetacijskih
količina oborina za 592,6 mm odnosno
265,2 mm. Uzmicanje jele zbog povećanja temperature
i smanjenja količine padalina ide u prilog običnoj bukvi
koja zauzima njezino mjesto.


Klimatske promjene obilježene povećanjem temperature
i smanjenjem padalina uz druge klimatske, klimatsko-
edafske i edafske promjene, prisutne u šumskim
ekosustavima Hrvatske, znatno utječu na sušenje i
propadanje, posebice glavnih vrsta drveća koje istovremeno
imaju i usku ekološku valenciju. Istovremeno,
novonastalim se prilikama šumski ekosustavi prilagodavaju
povećanjem udjela pionirskih vrsta drveća šire
ekološke valencije.


B. Mayer i G. Bušić u svojemu radu o utjecaju
promjena podneblja na hidrološke i hidropedološke
odnose u nizinskim šumama daju presjek svojih dosadašnjih
brojnih istraživanja u nizinskim šumama Podravine,
Pokuplja i Posavine. Naglašavaju kako su u
posljednjih 15 godina istraživanjima koja je provodio
Mayer došli do podataka koji omogućuju rangiranje
čimbenika staništa odlučujućih za njihovo uspijevanje i
opstojnost.
Tijekom sušnih vegetacijskih razdoblja proizvodnost
odvodnjenih fluvisola varaždinske Podravine, nizinskih
lužnjakovih i drugih šuma Varoškog i Bolčanskog
luga, Česme te pokupskih šuma na pseudoglejnim
i euglejnim, djelomično odvodnjenim tlima, izravno je
ovisilo o količini i rasporedu padalina. Utvrđeno je kako
nedostatak dostupne vlage u ekološkom profilu tla
uzrokuje smanjenje širine goda, smanjenje lisnih površina
i sušenje pojedinih stabala i sastojina, te je bio
vodeći čimbenik propadanja nizinskih šuma u proteklom
nizu sušnih godina. Odvodni sustavi povećali su
ovisnost nizinskih šuma o padalinama. Revizija projekata
odvodnje trebala bi omogućiti manipuliranje vodama
što prihvatljivije kakvoće, u skladu sa sezonskim
potrebama nizinskih šuma.


Botaničar I.Trinajstić analizom paleo- i recentne
klime onoga dijela Europe u kojemu se nalazi Hrvatska,
dolazi do spoznaje da sekularna promjena klime nije
negativno utjecala niti zatopljenjem, niti zahlađenjem na
sastav klimazonalne šumske vegetacije, već je samo
uvjetovala pomicanje vegetacijskih pojaseva u smjeru
od manjih nadmorskih visina prema većima (zatopljenje)
i obratno (zahlađenje) te vegetacijskih zona od juga
prema sjeveru (zatopljnje) i obratno (zahlađenje).


Na temelju takvih spoznaja može se očekivati kako
će i suvremena promjena klime bila ona uvjetovana ili
ne pod utjecajem čovjeka, potpuno analogno uvjetovati
pomicanje klimatskih vegetacijskih oblika u onome
smjeru u kojemu se mijenja klima.


Tako primjerice možemo očekivati da će povećanje
srednje godišnje temperature za npr. jedan ili dva stupnja
pomaknuti donju granicu bukovo-jelovih šuma iz
650 m na 700 m ili 750 m/nm. Za približno toliko će se
pomaknuti u vertikalnome smjeru i gornja granica hrastovoga
pojasa. Granica vazdazelene vegetacije pomaknut
će se prema sjeveru i prema unutrašnjosti za onoliko
za koliko će se recentna srednja minimalna temperatura
ispod 2 °C povisiti na dva ili više °C.


Geografkinja Ž. Ši ljković koristi opsežnu literaturu
o propadanju šuma i ugroženosti okoliša u Srednjoj
i Istočnoj Europi, utvrđujući činjenice političkih
promjena i prilika okoliša koje značajno utječu na kopnene
i vodene ekosustave toga prostora. Autorica ukazuje
kako zemlje Srednje i Istočne Europe ulaze u tehnološku
fazu s određenom vremenskom zadrškom.
Smatra kako realsocijalistički mentalitet vlasti, nepraktičnost
u gospodarstvu, primjena zastarjele tehnologije
sa Zapada te negativan stav prema pitanjima zaštite
okoliša, ubrzavaju devastaciju kopnenih i vodenih ekosustava
na ovome području.


Autorica raščlanjuje stanje propadanja šuma u Europi
te ukazuje na tzv. "crni trokut" gdje su zabilježena
najveća onečišćenja s S02 (sjeverna Češka, jugozapadna
Poljska i istočni dio bivše Istočne Njemačke), te