DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1998 str. 83     <-- 83 -->        PDF

ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI


PRILAGODBA POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA KLIMI I NJENIM PROMJENAMA,
HAZU, Znanstveno vijeće za poljoprivredu i šumarstvo Zagreb, 19. i 20. 5. 1998.


Znanstveno vijeće za poljoprivredu i šumarstvo Hrvatske
akademije znanosti i umjetnosti organiziralo je
znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem pod
gornjim naslovom. Skup je održan 19. i 20. svibnja ove
godine i svaki nazočan i sudjelovatelj dobio je zbornik
sa svim referatima koji su tiskani prema propozicijama
HAZU. Nositelj skupa je organizacijski odbor na čelu s
akademikom Milanom Maceljskim koji je osobno
obavio golem posao u fazi njegove pripreme.


Zbornik ima sveukupno 360 stranica. Referati su
bogato opremljeni tablicama, grafikonima, kartama i
fotografijama s opisom na hrvatskome i engleskome jeziku
uz engleski sažetak. Dio grafikona, crteža i fotografija
tiskanje u boji.


Glavni urednik zbornika, akademik Milan M a c e 1 j ski,
obrazložio je u predgovoru potrebu održavanja
skupa ovim riječima: "Ako su te promjene (klimatske)
neminovne, krajnji je trenutak razmotriti sve mogućnosti
prilagodbe kako poljoprivredi, tako i šumarstvu,
kako bi se u nekim slučajevima smanjile štete, a u drugim
optimalno iskoristile neke pogodnosti koje te promjene
mogu donijeti. Osim nužnog doprinosa smanjenju
negativnih utjecaja čovjeka na klimu, glede našega
relativno maloga udjela, za Hrvatsku je još važnija, pravovremena
priprema za promjene do kojih treba doći
na našem području."


Za šumarsku struku na ovom su skupu zanimljiva
opća izlaganja o klimatskim promjenama te referati iz
šumarstva. Vrlo zanimljive informacije dobili smo od
naših meteorologa J.Jurasa,M.Pasarića i poznatoga
prof. I. Penzara u referatu pod naslovom: "O
promjenama temperature zraka od 18. do 20. stoljeća
u Zagrebu", gdje kažu kako je danas još teško
odgovoriti na pitanje koliki je utjecaj pojačanja "efekta
staklenika" na očiti trend globalnog zatopljenja. Prema
njihovu mišljenju on zasada nije velik, ali ako se nastavi
dosadašnji trend povećanja koncentracije stakleničkih
plinova utjecaj bi mogao postati očit, a mjere
sprječavanja zakašnjele.


M. Gajić-Čapka i K. Zaninović u referatu
pod naslovom "Sekularne varijacije nekih komponenti
vodne ravnoteže u Primorju", upućuju na korisnost
rezultata analize vremenskih nizova koji upozoravaju
na promjene meteoroloških parametara koji
mogu izazvati postupne promjene u šumskim ekosustavima,
ali ujedno upozoravaju na potrebu konsultacije
šumarskih stručnjaka. Autorice su obradile meteorološku
postaju Crikvenica za razdoblje od 1901-1994.,
analizirajući fluktuacije i trendove temperature zraka,
količine oborine, relativne vlažnosti, evapotranspiracije
i sadržaja vode u tlu, i to za srednje godišnje vrijednosti
i vegetacijsko razdoblje.


Za šumare je zanimljiv referat Z. Žibranta i A.
Dvornika pod naslovom: Meteorološki monitoring
za potrebe poljoprivrede i šumarstva, u kojemu se
ukazuje na potrebu postavljanja automatskog meteorološkog
sustava (meteorološki monitoring), koji bi zasigurno
bio izuzetno pogodan za šumske ekosustave.


Za šumarstvo je zanimljiv referat D. Gereša:
Klimatske promjene i gospodarenje vodama, gdje
autor ukazuje na planiranje gospodarenja vodama koje
se temelji na višestrukturnoj potrebi za vodom, gdje uz
praćenje utjecaja klimatskih promjena uzima u obzir
izravne utjecaje okoliša te društvene i gospodarske promjene.
U ovome planiranju šumski ekosustavi imaju
zasigurno znatan utjecaj.


Referat J. Petraša i F. Bašića: Erozija tla u
Hrvatskoj u svjetlu predviđenih klimatskih promjena
upozorava na eroziju tla pretežito sa stajališta poljoprivrede
i vodoprivrede dok šumski pokrov čiji raspored
i struktura može znatno utjecati na njezinu sprječavanju,
nije dovoljno obrađen, odnosno utjecaj mu je zanemaren.


Šumarski dio skupa održanje odvojeno 20 svibnja.
Problematika koja se odnosi na šume obrađena je u sedam
referata i to:


E. Klimo, J. Materna J. Vokoun: Global
Changes of Climate and possible Changes in forest Soil
Processes (Globalna promjena, klime i moguće promjene
procesa u šumskom tlu)
M. Vidaković : Strategija oplemenjivanja hrvatskih
šuma u ozračju promjene klime
B. Prpić, Z. Seletković i I. Tikvić: Klimatski,
kemijski i biološki uzroci propadanja šuma u Europi
i Hrvatskoj
S. Matić, M. Orsanić i I. Anić: Utjecaj klimatskih
promjena na strukturu i razvoj šumskih ekosustava
|B. Mayer i G. Bušićl: Primjeri utjecaja promjena
podneblja na hidrološke i hidropedološke odnose u nizinskim
šumama Hrvatske s okvirnim preporukama