DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1998 str. 80     <-- 80 -->        PDF

Na temelju rezultata ovih istraživanja, dokazali smo
kako se kod umjetne obnove šuma pravilnim izborom
odgovarajuće provenijencije pojedine vrste može povećati
drvna masa i stabilnost šumskih ekosustava.


Veliki je doprinos predloženika stoje svojim znan


stvenim dostignućima osnovao prve pokuse proveni


jencija:
hrasta lužnjaka (16) jesen 1987 i proljeće 1988. godine;
rezultati su objavljeni u radovima: 2, 14, 15,
23 i 26;


obične bukve (49) - međunarodni pokus u okviru EZ
i EU, osnovan na području šumarije Bjelovar u proljeće
1995. godine, te novi pokus u rasadniku Instituta
od 22 domaćih provenijencija, proljeće 1995.
godine; rezultati su objavljeni u radu 25, i u pripremi
za tisak.


obične smreke (43), od čega je 13 domaćih i 30
stranih provenijencija, pokus je osnovan na 3 odvojena
poljska testa (Zelendvor, Duga Resa, Skrad) u
ukupnoj površini od 12 ha u proljeće 1980 godine;
rezultati su objavljeni u radovima 9, 12, 19, 20.
Predloženik je doktorirao na temi: Varijabilnost provenijencija
obične smreke u dijelu prirodnog rasprostranjenja
1984. godine.


-
jele, osnovan je rasadnički test od 20 domaće provenijencije
u proljeće 1995. godine; o rezultatima pokusa
provenijencija jele u svijetu i u nas raspravlja
se u radu 37 (skupina b).
običnog bora (22) - međunarodni pokus u okviru
EU s 4 provenijencije iz Bosne i Hercegovine i Crne
Gore. Pokus je osnovan u proljeće 1985. godine.
Rezultati tih istraživanja objavljeni su u radovima 1,
3,21,22 i28.


Kad se radi o različitim provenijencijama unešenih
vrsta drveća (sitkanska smreka i Pinus contorta), predloženik
je na tim istraživanjima surađivao s drugim
znanstvenicima. Rezultati su objavljeni u indeksiranim
radovima. Međutim, ovi su rezultati potvrdili kako ove
dvije američke vrste šumskog drveća ne uspijevaju dobro
u Hrvatskoj, te ih se ne preporuča koristiti u umjetnoj
obnovi.


Treba i ovdje istaći, kako su ovi rezultati istraživanja
predloženika dali značajan doprinos izradbi "Razdjelbe
šuma Hrvatske na sjemenske oblasti, zone i jedinice",
te izradi prijedloga novog Zakona o šumskom
sjemenu i šumskim sadnicama.


IZUČAVANJE GENETSKE VARIJABILNOSTI DOMAĆIH
I UNEŠENIH VRSTA ŠUMSKOG DRVEĆA


U magistarskom radu i nekim radovima analiziraju
se rezultati uspijevanja biljaka u prvom testu potomstva
polusrodnika europskog ariša (Larix decidua L.) u starosti
od 8 godina. Analizirani su debljinski i visinski
prirast, broj grana na dužini od 1 m visine od vrha, promjer
najdublje grane, duljina najdeblje grane, promjer
debla u sredini krošnje, kut inercije grana, pravnost i
preživljavanje biljaka. Rezultati su detaljno i točno interpretirani,
te su utvrđene i statistički opravdane razlike
za pojedina svojstva između 19 polusrodnika (posebno
za visinski i debljinski rast, te preživljavanje).


Ovi su rezultati upućivali na to kako se sva izabrana
plus stabla europskog ariša u populaciji Varaždinbreg
ne mogu koristiti za drugu generaciju klonskih sjemen-


GENETSKA SPECIFIČNOST MINERALNE


skih plantaža. U Istri je osnovana nova klonska sjemenska
plantaža europskog ariša na temelju rezultata novih
testova polusrodnika, koji su potvrdili ranije rezultate.


U svezi s izučavanjem oplemenjivanja domaćih i
unešenih vrsta šumskog drveća, raspravlja se i u radovima
pod 34, 35, 36, 39, dok se pod brojem 57 i 58 govori


o rezultatima na oplemenjivanju topola i vrba, te genetskoj
izdiferenciranosti populacija hrasta lužnjaka.
Ovdje, svakako treba istaći rad koji je rezultat suradnje
u okviru EZ i EU, a prvi put u nas iznose rezultati
istraživanja genetske strukture obične bukve (Fagus
sylvatica L.). Rad je objavljen u vrlo poznatom svjetskom
časopisu Silvae Genetica 46, Heft 4, 229-236.


PREHRANE HRASTA LUŽNJAKA, OBIČNE


SMREKE I AMERIČKOG BOROVCA


Predloženik je ovu problematiku istraživao u suradnji
s znanstvenicima iz prehrane i fiziologije šumskog
drveća (N. Komlenović, P. Rastovski). U terenskim
pokusima utvrđeno je kako gnojidba dušikom i fosforom
pozitivno utječe na urod sjemena američkog borovca.
U prvoj godini nakon gnojidbe jače je djelovala
gnojidba dušikom, a u drugoj godini, kada nije bilo


gnojidbe jače djelovanje pokazao je fosfor, primjenjen
u prvoj godini. Povećanje uroda sjemena u prvom je redu
vezano za veći broj češera i više sjemenki u češešrima
stabala tretiranih mineralnim gnojivima. Kod stabala
sa većim urodom sjemena utvrđene su niže koncentracije
dušika i fosfora u iglicama.