DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1998 str. 78     <-- 78 -->        PDF

Od ukupno 78 predloženih kandidata za nagrade su
nominirana po najbolja tri u svakoj kategoriji. Dobitnici
Godišnjih nagrada i priznanja javno su obznanjeni
na svečanosti u Karlobagu 6. lipnja 1998. godine, neposredno
nakon odluke Komisije.


Šumarski institut, Jastrebarsko u kategoriji Poljoprivreda
i šumarstvo dobio je Priznanje za dostignuće u
zaštiti okoliša za 1998. godinu, a prema odluci Komisije
za dodjelu priznanja i nagrada.


Poglavarstvo grada Jastrebarsko bilo je predlagatelj
Šumarskog instituta za dodjelu nagrade za dostignuća u
zaštiti okoliša na području Zagrebačke županije i
Republike Hrvatske. Nastavano dajemo kratki sažetak
prijedloga:


Šumarski institut znanstveno djeluje više od 50 godina,
a u gradu Jastrebarskom gotovo 40 godina. Svojim
radom i rezultatima istraživanja u šumarstvu, zaštiti
ne samo šuma već i okoliša, međunarodnoj suradnji,
dao je značajan doprinos razvoju kako hrvatske šumarske
znanosti i prakse, očuvanju raznolikosti naših šuma
i zaštiti okoliša, tako i prepoznatljivosti grada Jastrebarskog
i njegove bliže i dalje okolice. Posebno ističemo
doprinos Šumarskog instituta u davanju stručnog
mišljenja u svezi sa štetnim djelovanjem otpadnih tvari
(plinova, teških metala) tijekom javnih rasprava o


NAGRADE ZA ZNANOST


izgradnji nekih objekata ("Chromos", Spalionica otpada),
te izbora lokacije za odlaganje otpada. Nemjerljiv
je doprinos Šumarskog instituta u ozelenjavanju okoliša
na području Jastrebarskog. Djelatnici Šumarskog instituta
izradili su velik broj projekata u svezi ozelenjavanja
i očuvanja okoliša.


Potrebno je napomenuti kako Šumarski institut i
njegovi znanstvenici i istraživači aktivno rade u domaćim
i međunarodnim udrugama za očuvanje europskih
šuma, šumskih genetskiih resursa i okoliša, posebice u
svezi motrenja stanja onečišćenja zraka, tla i vode polutantima
(EU/ECE, ICP, Forests, 1PGRI-EUFORGEN,
"Lijepa naša", Hrvatsko ekološko društvo, "Zelena akcija"
i dr.). Šumarski institut i njegovi zaposlenici radili
su na problematici očuvanja okoliša na gore opisan način
ne samo na jaskanskom području u širem smislu,
već i na području naše države.


Na kraju koristimo priliku zahvaliti se Državnoj
upravi za zaštitu prirode i okoliša kao i Komisiji za dodijeljeno
PRIZNANJE. Našu zahvalnost izražavamo i
Poglavarstvu grada Jastrebarsko kao predlagatelju uz
obećanje za daljnju suradnju na zaštiti okoliša našeg
grada i lijepe nam domovine.


Dr. se. Joso Gračan, ravnatelj


OBRAZLOŽENJE POTICAJA ZA PODJELU GODIŠNJE NAGRADE
ZA ZNAČAJNO ZNANSTVENO DOSTIGNUĆE


UVOD


Upravno je vijeće Instituta na


11. sjednici od 14. studenog 1997.
godine, zadužilo Znanstveno vijeće
da raspravi i izabere iz redova znanstvenika
predloženika za pokretanje
poticaja za podjelu Godišnje nagrade
za značajno znanstveno dostignuće
za 1997. godinu. Znanstveno
je vijeće na 29. sjednici od 1. prosinca
1997. godine, zaključilo dadr. se.
Josu Gračan a, znanstvenog savjetnika,
izabere za predloženika za
pokretanje poticaja za podjelu Godišnje
nagrade za značajno znanstveno
dostignuće.
Dr. se. Joso Gračan, znanstveni
savjetnik, jedan je od utemeljitelja
Šumarskog instituta, Jastre


barsko i njegov direktor i ravnatelj
od 1974. do 1997. godine. Predloženik
je u tom razdoblju razvio vr


lo živu i raznoliku znanstvenu i
stručnu djelatnost u Institutu. Jedan
je od pokretača svih aktivnosti, a
posebno u svezi usavršavanja i napredovanja
mladih znanstvenika,
suradnje sa šumarskom praksom na
izradi i financiranju znanstvenoistraživačkog
rada, suradnje s domaćim
i međunarodnim udrugama.
Osim toga, predloženik je priznati i
vrlo cijenjeni znanstvenik iz oplemenjivanja
šumskog drveća, a od
1974. godine vrlo uspješno vodi Šumarski
institut, Jastrebarsko.


Kako bi se dobio što temeljitiji
uvid u rad i aktivnost predloženika,
smatramo potrebitim potanko obrazložiti
postignute rezultate u znanstvenoj
djelatnosti i vođenju Šumarskog
instituta, Jastrebarsko.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1998 str. 79     <-- 79 -->        PDF

ZNANSTVENA DJELATNOST


Znanstvena djelatnost predloženika započinje njegovim
dolaskom u bivši Institut za četinjače 1966. godine.
Odmah se uključuje u rad na projektu "Hibridizacija
četinjača različitih provenijencija", američki
projekt, koji vodi akademik Mirko Vidaković, zatim selekciju
i izbor plus stabala, planiranje i osnivanje terenskih
pokusa, osnivanje i motrenje testa potomstva polusrodnika
europskog ariša, stoje bio njegov magistarski
rad. Predloženik je proveo godinu dana (1971) na usavršavanju
u Raleigh-u, SAD, položivši 6 ispita iz programa
doktorskog studija (North Carolina State University).
Nakon magistarskog rada (1973) posebno se
bavi istraživanjima varijabilnosti provenijencija obične
smreke što mu je poslužilo za izradbu doktorske disertacije
(1984). Dokazao je kako se kod umjetne obnove
šuma pravilnim izborom odgovarajućim provenijencija
može povećati stabilnost šumskih ekosustava te unaprijediti
proizvodnja biomase. Od 1991. do 1995. surađuje
na projektu "Šumske kulture, zaštita i obnova šumskih
ekosustava" za što financijsku potporu osigurava Ministarstvo
znanosti i tehnologije. Vrlo aktivno surađuje i
na projektu "Unapređenje proizvodnje biomase šumskih
ekosustava Hrvatske", koji financiraju "Hrvatske
šume" p.o. Zagreb.


Sada je voditelj teme "Oplemenjivanje šumskog drveća
i unapređenje proizvodnje šumskog sjemena za
obnovu šuma", prve teme iz programa trajne istraživačke
djelatnosti "Obnova i zaštita šumskih ekosustava".
Financijsku potporu za ovaj program osigurava
Ministarstvo znanosti i tehnologije. Surađuje i na programu
"Hrvatskih šuma", ponajprije potprojektu
"Podržavanje učinkovitog povećanja šumskih površina".
Bio je voditelj tima koji je izradio "Razdjelbu
šuma Hrvatske na sjemenske oblasti zone i jedinice".


Uključen je u međunarodna istraživanja genetske
varijabilnosti obične bukve (EU). Koordinator je rezolucije:
S2 - Očuvanje šumskog genofonda (Strasbourg
1990) i H2 - Očuvanje biološke raznolikosti europskih
šuma (Helsinki 1993). Odlukom Ministarstva poljoprivrede
i šumarstva nacionalni je koordinator u okviru
programa očuvanja genofonda europskih šuma (EUFORGEN).
Posebno se bavi socijalnim listačama - hrastom
lužnjakom i kitnjakom, običnom bukvom te običnom
smrekom.


U okviru projekta Svjetske banke "Obnova i zaštita
obalnih šuma" koordinator je istraživačkog projekta
"Uzgoj, oplemenjivanje i uporaba alepskog i brucijskogbora".
Dr.sc. Joso Gračan predstavnik je Hrvatske
u Europskom šumarskom institutu sa sjedištem u
Joensuu (Finska) i Međunarodnoj udruzi za mediteranske
šume u Marseilleu.


Znanstvena djelatnost predloženika obuhvaća ne samo
problematiku oplemenjivanja šumskog drveća, nego
i genetsku specifičnost mineralne prehrane šumskog
drveća, očuvanje biološke raznolikosti naših šuma, kao
sušenje i propadanje šuma.


Predloženik je rezultate svojih istraživanja objavio u
šestdesetjednom (61) znanstvenom radu, od čega su tri


(3) znanstvena rada prve (a,) skupine i indeksirana u
Science Citation Index (SCI), četrnaest (14) su znanstveni
radovi druge (a2) skupine indeksirani u CAB-u, a
trinaest (11) su znanstveni radovi treće (a3) skupine
objavljeni u zbornicima radova s međunarodnih znanstvenih
skupova s recenzijom uredništva. Ostala tridesettri
rada (33) su objavljena u sekundarnim časopisima.
Ukupan "impact factor" časopisa u kojima su radovi
predloženika objavljeni iznosi 13,7. Poslije zadnjeg
izbora u znanstveno zvanje taj faktor iznosi 9,5.


Predloženik je ukupno objavio 89 znanstvenih i
stručnih radova, koji daju potpuni pregled njegove aktivnosti
kao priznatog i poznatog znanstvenika iz oplemenjivanja
šumskog drveća, ne samo u nas nego i u inozemstvu,
vrsnog direktora i ravnatelja šumarskog instituta,
te sposobnog promicatelja hrvatske šumarske
znanosti i Hrvatske u cjelini. Na brojnim međunarodnim
kongresima i znanstvenim skupovima svojom
mirnoćom i skromnošću, dobrim znanjem engleskog
jezika je širio istinu o Hrvatskoj i Hrvatima.


Najbolji znanstveni radovi predloženika (17) indeksirani
su u SCI i CAB-u, kao i objavljeni u zbornicima s
međunarodnih znanstvenih skupova (13). Ipak, smatramo
za potrebito istaći, kako bi se 14 znanstvenih radova
(SCI i CAB) od ukupno 30, moglo smatrati zaista
kao najbolji, odnosno izvorni. Nastavno navodimo sažet
pregled znanstvenih radova:


USPIJEVANJE RAZLIČITIH PROVENIJENCIJA DOMAĆIH I
UNEŠENIH VRSTA ŠUMSKOG DRVEĆA


Sedamnaest indeksiranih znanstvenih i četrnaest ranekih
unešenih (introduciranih) vrsta šumskog drveća
dova iz skupine b) obuhvaćaju opsežna istraživanja us(
sitkanska smreka i Pinus contorta). Ova istraživanja uz
pijevanja različitih provenijencija najvažnijih domaćih vođenje Šumarskog instituta spadaju u najvažnija znan(
hrast lužnjak, bukva, smreka, jela i obični bor) kao i stvena ostvarenja predloženika.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1998 str. 80     <-- 80 -->        PDF

Na temelju rezultata ovih istraživanja, dokazali smo
kako se kod umjetne obnove šuma pravilnim izborom
odgovarajuće provenijencije pojedine vrste može povećati
drvna masa i stabilnost šumskih ekosustava.


Veliki je doprinos predloženika stoje svojim znan


stvenim dostignućima osnovao prve pokuse proveni


jencija:
hrasta lužnjaka (16) jesen 1987 i proljeće 1988. godine;
rezultati su objavljeni u radovima: 2, 14, 15,
23 i 26;


obične bukve (49) - međunarodni pokus u okviru EZ
i EU, osnovan na području šumarije Bjelovar u proljeće
1995. godine, te novi pokus u rasadniku Instituta
od 22 domaćih provenijencija, proljeće 1995.
godine; rezultati su objavljeni u radu 25, i u pripremi
za tisak.


obične smreke (43), od čega je 13 domaćih i 30
stranih provenijencija, pokus je osnovan na 3 odvojena
poljska testa (Zelendvor, Duga Resa, Skrad) u
ukupnoj površini od 12 ha u proljeće 1980 godine;
rezultati su objavljeni u radovima 9, 12, 19, 20.
Predloženik je doktorirao na temi: Varijabilnost provenijencija
obične smreke u dijelu prirodnog rasprostranjenja
1984. godine.


-
jele, osnovan je rasadnički test od 20 domaće provenijencije
u proljeće 1995. godine; o rezultatima pokusa
provenijencija jele u svijetu i u nas raspravlja
se u radu 37 (skupina b).
običnog bora (22) - međunarodni pokus u okviru
EU s 4 provenijencije iz Bosne i Hercegovine i Crne
Gore. Pokus je osnovan u proljeće 1985. godine.
Rezultati tih istraživanja objavljeni su u radovima 1,
3,21,22 i28.


Kad se radi o različitim provenijencijama unešenih
vrsta drveća (sitkanska smreka i Pinus contorta), predloženik
je na tim istraživanjima surađivao s drugim
znanstvenicima. Rezultati su objavljeni u indeksiranim
radovima. Međutim, ovi su rezultati potvrdili kako ove
dvije američke vrste šumskog drveća ne uspijevaju dobro
u Hrvatskoj, te ih se ne preporuča koristiti u umjetnoj
obnovi.


Treba i ovdje istaći, kako su ovi rezultati istraživanja
predloženika dali značajan doprinos izradbi "Razdjelbe
šuma Hrvatske na sjemenske oblasti, zone i jedinice",
te izradi prijedloga novog Zakona o šumskom
sjemenu i šumskim sadnicama.


IZUČAVANJE GENETSKE VARIJABILNOSTI DOMAĆIH
I UNEŠENIH VRSTA ŠUMSKOG DRVEĆA


U magistarskom radu i nekim radovima analiziraju
se rezultati uspijevanja biljaka u prvom testu potomstva
polusrodnika europskog ariša (Larix decidua L.) u starosti
od 8 godina. Analizirani su debljinski i visinski
prirast, broj grana na dužini od 1 m visine od vrha, promjer
najdublje grane, duljina najdeblje grane, promjer
debla u sredini krošnje, kut inercije grana, pravnost i
preživljavanje biljaka. Rezultati su detaljno i točno interpretirani,
te su utvrđene i statistički opravdane razlike
za pojedina svojstva između 19 polusrodnika (posebno
za visinski i debljinski rast, te preživljavanje).


Ovi su rezultati upućivali na to kako se sva izabrana
plus stabla europskog ariša u populaciji Varaždinbreg
ne mogu koristiti za drugu generaciju klonskih sjemen-


GENETSKA SPECIFIČNOST MINERALNE


skih plantaža. U Istri je osnovana nova klonska sjemenska
plantaža europskog ariša na temelju rezultata novih
testova polusrodnika, koji su potvrdili ranije rezultate.


U svezi s izučavanjem oplemenjivanja domaćih i
unešenih vrsta šumskog drveća, raspravlja se i u radovima
pod 34, 35, 36, 39, dok se pod brojem 57 i 58 govori


o rezultatima na oplemenjivanju topola i vrba, te genetskoj
izdiferenciranosti populacija hrasta lužnjaka.
Ovdje, svakako treba istaći rad koji je rezultat suradnje
u okviru EZ i EU, a prvi put u nas iznose rezultati
istraživanja genetske strukture obične bukve (Fagus
sylvatica L.). Rad je objavljen u vrlo poznatom svjetskom
časopisu Silvae Genetica 46, Heft 4, 229-236.


PREHRANE HRASTA LUŽNJAKA, OBIČNE


SMREKE I AMERIČKOG BOROVCA


Predloženik je ovu problematiku istraživao u suradnji
s znanstvenicima iz prehrane i fiziologije šumskog
drveća (N. Komlenović, P. Rastovski). U terenskim
pokusima utvrđeno je kako gnojidba dušikom i fosforom
pozitivno utječe na urod sjemena američkog borovca.
U prvoj godini nakon gnojidbe jače je djelovala
gnojidba dušikom, a u drugoj godini, kada nije bilo


gnojidbe jače djelovanje pokazao je fosfor, primjenjen
u prvoj godini. Povećanje uroda sjemena u prvom je redu
vezano za veći broj češera i više sjemenki u češešrima
stabala tretiranih mineralnim gnojivima. Kod stabala
sa većim urodom sjemena utvrđene su niže koncentracije
dušika i fosfora u iglicama.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1998 str. 81     <-- 81 -->        PDF

Genetska specifičnost mineralne prehrane najviše je
istraživana kod obične smreke. Utvrđeno je kako obična
smreka unutar areala prirodnog rasprostranjenja u
Hrvatskoj pokazuje značajne razlike u rastu. S obzirom
na mineralnu prehranu te su razlike najviše povezane sa
stanjem prehrane dušikom. U rasadničkom pokusu provenijencije
smreke s nižih nadmorskih visina općenito
su brže rasle i intenzivnije reagirale na gnojidbu fosforom,
kalijem i dušikom.


Utvrđeno je kako biljke hrasta lužnjaka imaju
općenito veće zahtjeve za hranivima od biljaka kitnjaka,
medunca i crnike. Na posebnim supstratima bez
primjene odgovarajuće gnojidbe ne mogu se proizvesti
kvalitetne sadnice lužnjaka i drugih hrastova. S obzirom
na djelovanje gnojidbe utvrđena je razlika između
vrsta hrastova, ali i između provenijencija hrasta
lužnjaka.


BIOLOŠKA RAZNOLIKOST NAŠIH ŠUMA


Hrvatske šume spadaju među bolje gospodarene i
očuvane šume u Europi. To je jedan od razloga stoje biološka
raznolikost naših šuma bogata i raznolika. Ipak,
globalne klimatske promjene, negativno djelovanje zagađivača
i loše gospodarenje imaju za posljedicu smanjenje
biološke raznolikosti.


Predloženik je koordinator Republike Hrvatske za
rezolucije S2 (Strasbourg) - Očuvanje šumskog genofonda,
H2 (Helsinki) - Smjernice za očuvanje raznolikosti
europskih šuma, te nacionalni koordinator za


mrežna istraživanja očuvanja genofonda europskih
šuma (EUFORGEN).


Prvi rezultati objavljeni su u radu "Present state of
Noble Hardwoods in Croatia", tj. "Stanje plemenitih
tvrdih listača u Hrvatskoj". Nije nepoznato kako plemenite
listače (javori, jaseni, pitomi kesten, brijestovi,
divlja trešnja, i druge voćkarice) nepovratno nestaju iz
naših šuma bilo prekomjernim sječama bilo usljed
bolesti.


VOĐENJE INSTITUTA


Dr. se. Joso G r a č a n dolazi na čelo Instituta za četinjače
pred 25 godina, u vrijeme kada se je taj Institut
nalazio u najvećim kadrovskim i financijskim teškoćama
i kada je izgledalo kako će on prestati radom.
Zahvaljujući izuzetnim organizacijskim sposobnostima,
upornošću i smislom za znanstvenoistraživački rad
dr. Gračana Institut postupno kadrovski, organizacijski
i financijski jača. Oživljava se rasadnička proizvodnja
i izrađuje novi znanstvenoistraživački programi
koji se povjeravaju mladim istraživačima. Uspostavljaju
se čvrste veze sa šumarskom privredom, ali i veze sa
svijetom, tako da Institut postaje prepoznatljiv van granica
Hrvatske i tadašnje države. Glavna zapreka daljnjem
razvoju Instituta je ustrojenost šumarskih znanstvenoistraživačkih
organizacija. Istraživanja iz područja
šumarstva tada se odvijaju na Šumarskom fakultetu
Sveučilišta u Zagrebu u Zavodu za kontrolu šumskog
sjemena u Rijeci, u Institutu za šumarska istraživanja u
Zagrebu, te u Jugoslavenskom institutu za četinjače u
Jastrebarskom. Zahvaljujući upornosti dr. Gračana i
podršci koju je imao od strane svojih suradnika te ugledu
koji je do tada stekao, a uz pomoć čitave šumarske
struke dolazi do spajanja ove zadnje tri institucije u jedinstveni
Šumarski institut, Jastrebarsko. Daljnji korak
je bio povezivanje Šumarskog instituta i Šumarskog fakulteta
na zajedičkom programu znanstveno-istraživačkog
rada iza kog stoji šumarska privreda. Uspostavom
samostalne, neovisne države Hrvatske i osni


vanjem Javnog poduzeća "Hrvatskih šuma" p.o. uspostavlja
se novi program znanstveno-istraživačkog rada.
Taj program ima tri krupna projekta u okviru kojih se
istražuju svi najvažniji problemi hrvatskog šumarstva.
Pri tome se ne zanemaruju ni temeljna istraživanja iza
kojih stoji Ministarstvo znanosti i tehnologije. Institut
postaje državni institut. Upravo završava vrlo uspješna
prva godina rada na programu trajne istraživačke djelatnosti
"Obnova i zaštita šumskih ekosustava" kojeg je
direktor dr. se. Nikola Komlenović, a dr. se. Joso
Gračan voditelj prve teme "Oplemenjivanje šumskog
drveća i unapređenje sjemenarstva za obnovu
šuma". U tom kratkom razdoblju istraživači koji rade
na ovom programu tiskali su 64 rada, a dr. se. Joso
Gračan sami u suradnji čak 12 radova. Program je do
sada imao četiri teme, a upravo je pozitivno recenzirana
i peta tema. Na taj će se način na ovom programu naći
svi suradnici Instituta koji su kvalificirani za obavljanje
ovih istraživanja. Oni koji ne zadovoljavaju kriterije
Ministarstva znanosti i tehnologije naći se će na tržištu.
Posebna je zasluga dr. sc. Jose Gračan a stoje kod nas
od 1992. do danas ostvarena nezapamćena izdavačaka
djelatnost iz područja šumarstva. Tiskana je monografija
"Šume u Hrvatskoj", monografija "Šume moje Hrvatske",
monografija "Stari hrastici" te monografija
"Hrast lužnjak u Hrvatskoj" kojoj je bio dr. Gračan
jedan od urednika. Prigodom obilježavanja 150-te
obljetnice Hrvatskog šumarskog društva iz tiska su iza
ŠUMARSKI LIST 5-6/1998 str. 82     <-- 82 -->        PDF

REPUBLIKA "»I HRVATSKA


-LA -/.MAfios-f


nagrađuje se


Dr. sc Joso Gračan


u |i o ri r u i J ii biotehničkih znanosti,
ZA značajno znanstveno dostignuće
u očuvanju biološke raznolikosti i genetskih
resursa šumskog drveća u Hrvatsko)


ZAGREB. 30 . SVIBNJA 19


Akademik Vlatko Patiletić


šle dvije knjige pod naslovom "Skrb za hrvatsko šumarstvo
1846.-1996" i "Stari slavonski hrastici". U tim
su se knjigama našli i radovi dr. Gračan a. Obilježavajući
50-tu obljetnicu Šumarski institut, Jastrebarsko
izdao je i Bibliografiju radova svojih suradnika. Iz tiska
je upravo izašla knjiga Ivana Pleše "Sumrak goranskih
šuma" koju izdaje Šumarski institut i "Hrvatske
šume" p.o. a njen je urednik dr. se. Joso Gračan .
Radovi Šumarskog instituta postaju vrlo traženi u Hrvatskoj
i u svijetu. Citiraju se u Forestry Abstracts i
CAB Abstracts. Radovi podliježu i međunarodnoj recenziji.
U Institutu je donesen čvrsti plan za usavršavanje
kadrova koji se uspješno ostvaruje. Pored oslanjanja
na šumarsku privredu poduzimaju se odlučni
koraci za što čvršćim povezivanjem sa svijetom. Dr.
Gračan je nacionalni koordinator dva međunarodna
projekta:


EUFORGEN i Obnova i zaštita obalnih šuma (znanstveni
dio) kojeg financira Svjetska banka. Šumarski
institut je koordinacijsko središte za Hrvatsku "International
Co-operative programme on assessment and
monitoring air pollution effects on forest" kog su pokrenuli
UN/ECE i EU. Na tom programu surađuje 30
europskih zemalja, SAD i Kanada. Hrvatska je jedina
zemlja s područja bivše države koja se uključila i u 2.
razinu istraživanja iz ovog programa.


ZAKLJUČAK I PRIJEDLOG


Temeljem iznesenog Znanstveno vijeće Šumarskog
instituta, Jastrebarsko zaključuje kako je dr. se. Joso
Gračan, znanstveni savjetnik priznati i poznati znanstvenik
u Hrvatskoj i svijetu. Vijeće je mišljenja kako je
dr. se. Joso Gračan ponajprije zaslužan za:


- razvoj oplemenjivanja šumskog drveća,
osnivanje i vrlo uspješno vođenje šumarskog in


stituta, Jastrebarsko,


uspostavu jedinstvenog programa znanstvenois


traživačkog rada u polju šumarstva i čvrsto pove


zivanje šumarske znanosti i gospodarstva.


Svojim je nastupima i brojnim vezama sa najpoznatijim
šumarskim znanstvenicima i javnim djelatnicima
van zemlje značajno doprinijeo ugledu Hrvatske u svijetu
i upoznavanju stranih šumarskih stručnjaka sa Hrvatskom
i njenim šumarstvom.


Njega krasi izuzetna skromnost, poštenje, ogromna
radna energija, upornost, organizacijske sposobnosti i
nadarenost za istraživački rad. Uvijek je spreman pomoći
mladima i svima onima kojima je pomoć najpotrebnija.


Predloženik je član 6 međunarodnih društava, radnih
grupa i udruga te 4 domaća znanstvena drušva.
Potpredsjednik je Akademije šumarskih znanosti i
njezin redoviti član. Pročelnik je Sekcije za šumarstvo
Znanstvenog vijeća za poljoprivredu i šumarstvo
HAZ-u. član je Upravnog odbora Hrvatskog šumarskog
društva, koje je prije dvije godine proslavilo svoju
150 obljetnicu. Voditelj je tima koji je izradio "Razdjelbu
hrvatskih šuma na sjemenske oblasti, zone i jedinice".
Posebno je zaslužan za intenzivno bogatu šumarsku
izdavačku djelatnost u zadnjih pet godina. Najaktivniji
je šumarski znanstvenik u međunarodnoj
suradnji.


Zbog svega izloženog Znanstveno vijeće Šumarskog
instituta Jastrebarsko predlaže Odboru za podjelu
državnih nagrada za znanost Hrvatskog državnog sabora
da se dr. se. Josi Gračanu podijeli godišnja nagrada
za značajno znanstveno dostignuće za 1997. godinu.


Znanstveno vijeće Šumarskog
instituta Jastrebarsko
(U Jastrebarskom, 20. prosinca 1997. g.)