DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1998 str. 71     <-- 71 -->        PDF

Osim materijalne pomoći omogućit će se sarajevskim
nastavnicima i studentima uključivanje u međunarodnu
mrežu šumarskih istraživanja (EFI, IUFRO i
dr.) i uspostavljanje kontakata s talijanskom industrijom,
a cilj je ubrzanje obnove Bosne i Hercegovine.


Ferrari G.: Utezanje i kolaps drva eukaliptusa


Glede važnosti volumetrijskih varijacija drva, posebice
onih vrsta koje pokazuju pojavu kolapsa, istraživane
su korelacije volumetrijskog utezanja i kolapsa
sa strukturnim i kemijskim karakteristikama drva osim
vrsta eukaliptusa: E. camaldulensis, E. dalrympleana,


E. gomphocephala, E. grandis, E. gunnii, E. occidentalis,
E. x trabutii i E. viminalis. Istraživani su uzorci
drva skupljeni na 1,30 m od tla sa 24 stabla, za svaku
vrstu 3, da bi se utvrdili volumetrijsko utezanje, pojava
kolapsa, osnovna gustoća, vlaga, duljina provodnih cijevi
i drvnih vlakanaca i kemijski sastav.
Volumetrijsko utezanje pokazalo je linearnu korelaciju
s duljinom vlakanaca i prostornim odnosom staničnih
stijenki i lumena, a negativnu korelaciju sa sadržajem
ekstrakta u 1% NaOH. Nasuprot tome, za kolaps je
utvrđena pozitivna korelacija sa sadržajem ekstrakta u
1% NaOH, a negativna s prostornim odnosom stanične
stijenke i lumena i s dužinom vlakanaca. Odnosi s navedenim
omjerom i sa sadržajem ekstrakta nisu linearni
i mogu se prikladno izraziti paraboličnom funkcijom
reda n. Za obadvije značajke velik dio zabilježene varijabilnosti
može se smatrati funkcijom relativnog udjela
mase staničnih vlakanaca.


De Luča V.: Zonacija seoskih i planinskih područja
s raštrkanim naseljima pomoću cluster analize


U članku se preporuča integrirana metodologija za
planiranje seoskih planinskih područja koja karakteriziraju
raštrkana naselja. Metodologija ima dvije faze. Prva,
"zonacija", sastoji se u razgraničenju značajnih područja
glede teritorijalnih entiteta; druga, "optimalna lokalizacija",
bavi se racionalizacijom i integracijom servisa
na urbanoj razini i odgovarajuće prometne mreže.


LEXICON SILVESTRE -


Urednici hrvatskog izdanja: Prof. Dr. sc. Vjekoslav
Mladen G1 a v a č i Hrvoje G 1 a v a č, prof.


Grafička obrada i tehnički urednik: Ratko M a t o š e v i ć


Izdavač: "Hrvatske šume" javno poduzeće za gospodarenje
šumama i šumskim zemljištem u Republici
Hrvatskoj, p. o., Zagreb


U prvoj fazi, u pokusu na teritoriju jedne općine
(Calvera, u okrugu Potenza) primijenjena je cluster
analiza na jedinice raštrkanih naselja s postojećim vlasništvom.
Analiza je načinjena s unaprijed određenom
visinom razdaljine od 1 km. U tu svrhu upotrebljena je
prikladna automatska kodifikacija algoritma na osobnom
računalu. Dobiveni rezultati dali su osam clustera
s odgovarajućim centrima agregacije, koji se prikazuju
kao potencijalni polovi između tih zona, naseljenih
mjesta i javnih servisa na urbanoj razini.


Boggia L.: Sveta Jelena: endemske vrste Nacionalnog
parka "Dijanin vrh"


Mala britanska kolonija, zabačeni planinski otočić
Sveta Jelena, oko 1800 km udaljen od afričke atlantske
obale, čuven je po tome što je na njemu kao prognanik
umro francuski imperator Napoleon. Manje je poznat po
rijetkim endemskim biljkama u Nacionalnom parku
"Diana´s Peak" ("Dijanin vrh"). Te se rijetkosti povremeno
pojavljuju na serijama poštanskih maraka. Prošle je
godine izašla serija od šest zaštićenih endema. To su: 1.
Melanodendron integrifolium, drvo iz porodice Asteraceae,
2. Petrobium arboreum iz iste porodice, 3. Dicksonia
arborescens, drvolika paprat (Cyantheaceae), 4.
Sium Burchellii, (Umbelliferae), 5. Trimeris scaevolifolia
(Lobeliaceae), 6. Nesohedyotis arborea (Cornaceae).


Prije 30 godina puštena je u promet jedna marka s
temom "pošumljavanje", kako bi upozorila na činjenicu
daje zbog sječe šuma dvije trećine otoka ugroženo
od erozije.


Bozzo M.: Obnova alepskog bora (Pinus halepensis
Mili.) i kaduljastog bušina {Cistus salviaefolius
L.) nakon požara i aspekti njihova antagonizma


Članak je prikaz doktorske disertacije iz uzgajanja
šuma I (ekologija i opća silvikultura) autora M. B o z z a
na Poljoprivrednom fakultetu Sveučilišta u Bariju,
školske godine 1995/96.


I. Mikloš
višejezični šumarski rječnik


Pred nama je djelo koje se u stručnoj leksici nacionalnih
jezika pojavljuje rijetko, i to je jednim od razloga
da je to uvijek događaj prvorazrednog značenja
po one kojima je namjenjen, a jednako tako znači obogaćenje
naroda na čijem je jeziku djelo napisano.


Drugi razlog važnosti ovakvog događaja jest da su
stručnjaci praktičari i znanstvenici jedne struke mogu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1998 str. 72     <-- 72 -->        PDF

bolje sporazumijevati sa svojom subraćom po struci. I
jedan i drugi razlog bez sumnje vodi povećanju djelotvornosti
djelatnika u struci, a kroz jasnoću u pojmovnom
smislu, izbjegava se mogućnost nesporazuma.


Ovo je prilika da se prisjetimo ranijih radova na
ovom području. Ne činimo to stoga da bi preuveličavali
ili podcijenjivali ulogu bilo koga, već da bi ukazali na
veliko bogatstvo našega hrvatskog jezika, mar hrvatskih
šumarnika i dugotrajan kontinuitet stručnog šumarskog
jezikoslovlja.


Prve stručne riječi iz šumarstva sežu u najdalju
prošlost i najveći njihov dio došao je k nama kroz stoljetnu
uporabu narodnog jezika i njegovog razvoja, kao
uostalom svakog jezika.


Prva stručna terminologija o šumarstvu javlja se u
priručnim prijevodima i interpolacijama uredaba o
šumarstvu, koje je za područje Hrvatskog primorja izdavala
venecijanska uprava u 15 i 17 stoljeću, te austrijske
vlasti u područjima sjeveroistočne Hrvatske, odnosno
Hrvatskog sabora za područje Banske Hrvatske.


Tek uvođenjem hrvatskog jezika kao jedinog službenog
na području Trojedne Kraljevine 1861., kada je
bansku vlast preuzeo veliki hrvatski ban, general i
feldmaršal barun Josip Š o k č e v i ć, stvorene su realne
mogućnosti za sustavnu tvorbu hrvatske šumarske leksike.
Već godinu dana nakon preuzimanja banske
dužnosti, barun Sokčević određuje de se na području
Trojedne Kraljevine ima primjenjivati Državni šumarski
zakon iz 1852. U tom prijevodu s njemačkog, po prvi
put su sustavno nalažene stare hrvatske riječi ili kovane
nove za niz pojmova iz šumarstva, ali isto tako i šireg
područja gospadarskog, socijalno-ruralnog i socijalnourbanog
života Hrvata.


U istom zanosu i brzini, kao daje znao da mu predstoji
samo nekoliko godina banovanja, ban Sokčević
požuruje stvaranje Kraljevskog poljodjelskog i šumarskog
učilišta u Križevcima, vidjevši de se ne samo
Državni šumarski zakon iz 1852., već ni lijepe, gotovo
djevičanske šume u Hrvarskoj ne mogu očuvati ako nije
osigurana o njima stručna skrb, stoje istini za volju
bila bit tog Reichforstgesetz-a. Pod banovanjem Josipa
Sokčevića uspjelo se još osnovati Hrvatsku akademiju
znanosti i umjetnosti. Odstupio je ne želeći činiti kompromise
se svojom patriotskom savješću: Ugri su sklopili
s Austrijancima nagodbu. Austrijsko je carstvo time
prestalo postojati, postade to Austro-Ugarska Monarhija,
koja je imala životariti još pola stoljeća da bi nestala.
Hrvatska pak potpade pod Ugre, poslije bi predana
kao ratni plijen Srbiji. Sto trideset godina od nastupnog
govora Josipa Sokčevića u Hrvatskom državnom
saboru trebat će proći da bi Hrvatska konačno, uz silne
žrtve, dobila svoju samostalnost.


No, šumarska se leksika unatoč uzletima i padovima
nastavila. Prvi hrvatski šumarnici, obrazovani na visokim
učilištima, bijahu đaci visokih šumarskih učilišta


diljem Europe, vrativši se kući, skupljahu hrvatsku
šumarsku stručnu i znanstvenu terminologiju, po kojoj
je hrvatski jezik danas bogat kao i jezici daleko većih
naroda i u gospodarskim i političkim prilikama neusporedivo
boljim od hrvatskoga križnog puta u razvoju.


Spomenimo samo neka velika imena Tomića,
Kozarca, Kesterčaneka, Hlavinke, Petračića,
Ugrenovića, Nenadića i mnogih drugih
koji će slijediti.


U vremenima druge polovice prošlog i četrdesetak
godina ovog stoljeća, potreba za višejezičnim šumarskim
rječnikom bijaše manja zbog toga što su mnogi
šumarnici, a posebno tehničari i trgovci iz šumske industrije
vladali stranim jezicima imali predodžbe o značenju
hrvatskih šumarskih termina na stranim jezicima
s kojima su komunicirali sa svojim mušterijama. Poznavanje
stranih jezika u tim vremenima bijaše uopće
pretpretpostavkom zapošljenja u onovremenim, potpuno
stranim tvrtkama u šumskoj industriji. Dvadesetih
godina ovoga stoljeća, naš poznati profesor i akademik


A. Ugrenović u svojim knjigama o trgovini i tehnologiji
drveta, gdjegod je za to imao priliku uz hrvatske
stručne termine dodaje značenja na stranim jezicima:
francuskom, njemačkom i engleskom, te povremeno
talijanskom. Za sve one koji nisu vladali stručnom terminologijom
na stranim jezicima, bijahu knjige prof.
Ugrenovića nezaobilaznom priručnom literaturom, a to
su još i danas.
Za svjetski Kongres IUFRO 1981. izdali su Japanci
mali multilingualni riječnik stručnih šumarskih termina,
koji je bio velikom pomoći u međusobnom sporazumijevanju
među šumarnicima svijeta, uz sve njegove
nedostatke. Taj džepni riječnik na japanskom, engleskom,
njemačkom i francuskom dakako daje mogao i
može slabo poslužiti hrvatskim šumarnicima koji ne
vladaju kojim od tih jezika, pa čak i ako vladaju, a ne
znaju stručne šumarske termine.


Godine 1980. izlazi Rječnik iz područja iskorišćivanja
šuma i šumskih komunikacija u izdanju Delo
iz Ljubljane, a priredio gaje glavni urednik Z. Turk
(Ljubljana) u suradnji s velikim brojem stručnjaka i
znanstvenika (iz Hrvarske prof. dr. S. B o j a n i n i prof,
dr. R. Benić) te obuhvaća 3865 riječi i termina na
hrvatskom, srpskom, slovenskom, makedonskom, njemačkom
i engleskom.


Konačno, sada je pred nama leksikografski višejezični
šumarski rječnik, 1. dio. kojeg su na više jezika
priredili znanstvenici na Visokom šumarskom učilištu
u Eberswalde pokraj Berlina. Hrvatski dio priredio je
prof. dr. sc. Vjekoslav Mladen Glavač i njegov sin
prof. Hrvoje Glavač.


Prof. dr. sc. Vjekoslav Mladen Glavač, sveučilišni
profesor u miru, rodio se 1930. u Zagrebu, gdje je završio
osnovnu školu i gimnaziju, te diplomirao na Poljoprivredno-
šumarskom fakultetu u Zagrebu i promo
ŠUMARSKI LIST 5-6/1998 str. 73     <-- 73 -->        PDF

viran je za inženjera šumarstva 1953. godine. 1954/55
radi u Odjelu za uređivanje šuma u Ogulinu. Od 1955.
do 1963. radi kao asisent u Zavodu za uzgajanje šuma
Šumarskog fakulteta Svečultišta u Zagrebu (predstojnik
akad. prof. dr. sc. M. A n i ć). U međuvremenu je na
studijskom boravku 1959/60. u Monpellier-u, koji će
kasnije izrasti kao drugo visoko šumarsko učilište u
metropolitanskoj francuskoj, uz Nancy, te još dva frankofonska
visoka šumarska učilišta, jedno u Pondicherry
(Indija) a drugo u francuskoj Guyani. Godine
1961. doktorira na matičnom Šumarskom fakultetu zapaženom
disertacijom: "Crna joha u Posavskoj i Podravskoj
Hrvatskoj s ekološkog, biološkog i šumsko-
uzgojnog gledišta".


Godine 1963. odlazi prvo u Švicarsku gdje radi i
objavljuje zapažene radove na šumarskim institutima,
sve do 1966. Te godine prelazi u Bonn-Bad Godesberg,
a 1971. habilitira na šumarskom fakultetu sveučilišta u
Göttingenu. Godine 1972. izabran je za redovitog profesora
predmeta Biljne, vegetacijske i krajobrazne ekologije
na Sveučilištu u Kasselu, gdje 1988/89 obnaša i
dužnost dekana Biološko-kemijskog fakulteta, te predsjednika
Sveučilišnog senata u Kasselu (24 fakulteta).


Tijekom okrutne srpske agresije na Hrvatsku ističe
se u borbi dokazivanja prava Hrvata na nezavisnost, koja
će u njemačkoj javnosti i među vladinim dužnosnicima
ostaviti jake dojmove, stoje znatno pridonijelo i
stavu Njemačke prema Hrvatskoj i njezinoj potpori.


Prof. dr. Glavač je od 1993. u mirovini, dobra je
zdravlja i nadamo se da će nas još dugi niz godina nagrađivati
svojim eruditivnim znanstvenim opusom.


Njegov sin, gospodin prof. Hrvoje Glavač sin je
svog oca: marljiv, pouzdan; obrazovan i poliglot.
Ostaje nam da mu poželimo mnogo sreće, očekujući od
njega i njegova oca ne samo preostalih pet dijelova leksikona,
već i mnoge druge radove.


Samoprijegorni, tihi i uvijek prisutan gdje ga trebaju,
dipl. ing. Ratko Matoševi ć tehničkim je urednikom
i likovnim kreatorom ovog važnog djela. Po svojem
izgledu, što je zaslugom g. ing. Matoševića, ova
knjiga pruža osim sadržajnih vrijednosti, jednako tako
dobar i estetski užitak.


Nikada u našoj šumarskoj praksi nismo imali mogućnost
da objavljujemo toliki broj knjiga i znanstvenih
rasprava iz područja šumarske prakse i znanosti, koliko
to imamo od osnutka jedinstvenog javnog poduzeća za
gospodarenje šumama u Republici Hrvatskoj, tj. od


1. siječnja 1991. godine. Za brojne od objavljenih naslova
dobivena su blistava priznanja mnogobrojnih svjetski
poznatih sveučilišta, ustanova i poduzeća. Takvim
djelovanjem "Hrvatske šume" širile su istinu o Hrvatskoj
po svijetu, i ne nalaze se samo u citiranoj literaturi,
već i u srcima mnogih, koji su nam postali prijatelji.
Recenzija ne može dati ocjenu eventualnih lektorskih
kontroverza, kojih i ako bi ih bilo, ne mogu umanjiti
pravu vrijednost ove knjige.


Ovaj prvi dio rječnika šumarskih leksikografskih
termina priređen je na njemačkom, engleskom, francuskom
i hrvatskom jeziku i obuhvaća 1000 riječi koje
su objašnjene po značenjima leksikonski. Svaki pojam
pokriven je odgovarajućom terminološkom klasifikacijom,
iza koje slijedi broj pod kojim je taj pojam moguće
naći u svakom od četiri jezika na kojem je ovaj leksikon
tiskan.


Leksikon, kako je rečeno, obuhvaća 1000 pojmova
za koje njegovi autori vjeruju da su u najčešćoj uporabi,
iako za to nema relevantnih statističkih dokaza.


Kako autori ove knjige koju danas promoviramo ističu,
cijeli leksikon sastojat će se od šest dijelova, svaki
s po tisuću pojmova. Tek tada ćemo moći procijeniti da
se ovdje radi o sjajnom projektu, koji bi u potpunosti
trebao ukloniti sve one muke, dobro poznate našim
šumarnicima koji pišu na stranim jezicima ili prevode s
njih, tražeći pogodne termine za pojmove iz šumarstva.


Ovaj prvi dio, s malim brojem pojmova od samo
jedne tisuće, već daje brzo i lako ogovore na najveći
broj pitanja, ako ne iz vrlo sofisticiranih radova, onda
barem u potpunosti ili gotovo u potpunosti pri prevođenju
kolokvijalnih tekstova.


ŠUMARSKI LEKSIKON I. dio nije knjiga koja se
uzme i čita poput nekog romana ili znanstvenog djela.
Ona se rabi prema ukazanim potrebama, pa će i eventualne
nedostatke, a možda i pogreške biti uočene tek s
vremenom. To je uostalom u svim ovakvim slučajevima
praksa, pa se obično, nakon prvih dojmova i listanja
naprečac može dati sud o tome da li je konkretno djelo
dobro ili nije. U ovom slučaju takve naprečac načinjene
probe pokazuju da se radi o vrhunskom djelu. Ranije istaknuta
utilitarnost, posebno u nas, kada su naši šumarnici
prisiljeni da brzo i točno saznaju što napredan svijet
u šumarstvu čini, kako to čini i s kakvim rezultatima.
Za takve potrebe ovaj leksikon-rječnik nezamjenjivo je
oruđe, koje može jamčiti brži napredak i ulazak u svijet
razvijenih. Taj rječnik je i oruđe za svladavanje nekakve
autarkije mišljenja i istraživanja. Svi zajedno smo
premaleni da bi se svatko bavio svime. Podjela i korištenje
rezultata istraživanja i prakse preduvjet je djelotvornosti,
koja jedino u bespoštednoj utakmici za ostanak
na tržištu znanja, roba, usluga i rada može naciji
jamčiti napredak i blagostanje, jedan od uvjeta slobode
i mogućnosti njezina uživanja. Ova knjiga, koju danas
predstavljamo našoj šumarskoj stručnoj javnosti, jedan
je od prinosa takvome cilju.


Promocija održana 22. svibnja 1998. u 12 sati u dvorani
Hrvatskoga šumarskog društva.


Prof. dr. sc. Rudolf Sabadi
(recenzija djela)