DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1998 str. 69     <-- 69 -->        PDF

ACTA FACULTATIS ECOLOGIAE ZVOLEN, Zbornik slovačog Fakulteta ekologije
i environmentalistike Tehničkog sveučilišta u Zvolenu, 1996. sadrži ove priloge:


Kri žo, M.: Utjecaj egzogenih giberelina (GA3) na mirovanje
pupova odabranih vrsta drveća,


N i č, J.: Istraživanje promjena u sinuzijalnom kompleksu
podrasta skupine šumskih tipova Fageto
abietum više zone,


Kmet´ , J., Blaho , J.: Sadržaj fotosintetičkih pigmenata
u iglicama smreke (Picea abies Ih.I Karst.)
iz raznih nadmorskih visina,


Jaloviar, P., Kmet´, J.: Sumskouzgojni i fiziološki
aspekti smrekovih sastojina oštećenih od imisija
na području šumarije Sihla,


Dubova, M., Bublinec, E.: Kakvoća površinskih
voda u rukavcu Dunava na području Gabčikovo,


Repa č , I.: Utjecaj mješavine šumskog listinca i komposta
u mineralnim tlima na rast i stvaranje mikorize
na smrekinim sjemenjacima golog korjena,


San i ga, M.: Struktura sastojine u poodmaklom stadiju
prelaza u prebornu šumu,
Reh , J.: Rast, razvoj i zaliha prirodne mješovite šume
u rezervatu prirode Jedlinka,
Saniga , M., S zan y i, O.: Dinamika prirodne obnove
u odabranim tipovima prebornih šuma,
G u b k a, K.: Sastojinska struktura gornje granice šume
u ovisnosti o ekspoziciji i nadmorskoj visini,


Hladik, M, Sedmak, R.: Utjecaj prorjedana strukturu
i proizvodnju bukove sastojine (na primjeru
trajne pokusne plohe Poruba),


Smelko , S.: Nasumični načini utvrđivanja plošnih
udjela kvalitativnih i kvantitativnih značajki stanja
šume i njihova moguća točnost,


S cheer , L´.: Modeli procjene nekih karakteristika stanja
šume na temelju satelitskih snimaka,


Zihvalnik, S., Tunäk, D.: Poligonizacija u šumovitim
područjima pomoću elektroničkih tahimetara,


Pavličkova, A., Frandel, M.: Utjecaj uskladištenja
dendrokronološkog materijala na veličinu radij
alnog prirasta,


Garaj , R: Trofejna kakvoća muflona (Ovis musimon
Pali.) u Slovačkoj,


Jakubis , M.: Istraživanja o bujičnim karakteristikama
pritoka vodnog bazena Hrinova u području
zaštićenog krajolika Poljana, rezervata biosfere,


Koren , J.: Površinsko otjecanje i vodna erozija šumskog
tla oštećenog privlačenjem traktora s kotačima,


Lukač , T.: Stabilnost, mobilnost i djelotvornost malog
traktora s kotačima MKT 6x6,
Tuček , J.: Prikupljanje empiričkog materijala za modeliranje
dimenzija smrekinih grana,
Demko , J.: Toplina spaljivanja smole četinastih vrsta
drveća,
Marko , J.: Studij geometrije oruđa bezivernogreznog
mehanizma,
Mikleš , M.: Stabilnost šumskih tegljača na padinama,
Smrtnik, J., Abdusalamovovä, V.: Procjena potražnje
drva u Republici Slovačkoj.


I. Mikloš
MONTI E BOSCHI, 1. siječanj- veljača 1998.


Bounous G., Giacalone G., Mondo M.:
Aktualna situacija i problematika uzgajanja kestena
u pokrajini Cuneo


U sjeverozapadnoj Italiji pitomi je kesten vrijedan
prirodni resurs i karakterističan element njezina krajobraza.
Povećano zanimanje za proizvodnju kvalitetnih
plodova i preradu drva potaklo je istraživanja u pokrajini
Cuneo sa ciljem da se utvrde opće značajke nasada,
površina, proizvodnja, zdravstveno stanje sastojina i
komercijalni aspekt proizvodnje.


Rezultati istraživanja pokazali su da kesten zaprema
površinu od oko 25.000 ha s ukupnom proizvodnjom
od 8.400 tona u godini 1996. Većina kestenika starija je


od 40 godina. Rak kestenove kore (Cryphonectria parasitica)
i tintana bolest (Phytophthora spp.) još su uvijek
čimbenici koji ograničavaju proizvodnju. U pokrajini
postoji vrlo velika genetička raznolikost. Utvrđena
su 43 kultivara ili ekotipova, koji se odlikuju specifičnom
kakvoćom plodova pa se koriste za kandiranje,
pečenje, kuhanje, kao suhi plodovi i kao brašno.


LaMarca 0.,Gambi L.,Pignatti G.,Sanesi
G.: Istraživanja vegetacije i staništa na jednom
odlagalištu otpada podvrgnutom rekultivaciji


Prikazani su rezultati petogodišnjih opažanja (19921996)
na nekoliko nasada zeljastih biljaka, grmova i dr