DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1998 str. 59     <-- 59 -->        PDF

IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA


O PAŠI, ŽIRENJU I BRSTU 1


U "Šumarskom listu" br. 3-4/1998. u rubrici "Izazovi
i suprotstavljanja" objavljenje članak "O paši, žirenju
i brstu u šumama; za ili protiv?"


Cijenjeni kolega Tomislav Starčević , dipl. inž.
šum. u navedenom članku kritički se osvrnuo na Plan
korištenja šuma i šumskih zemljišta za ispašu stoke,
iznio svoja razmišljanja i pozvao na dobronamjernu,
javnu i stručnu raspravu o ovoj temi.


U članku su, igrom slučaja, prezentirani i netočni
podaci, koji kod čitateljstva stvaraju krivu sliku o
rješenjima koja su u Planu ponuđena.


Iako sam rukovodio poslovima na izradi navedenog
Plana, ponukan sam pojasniti okolnosti njegovoga nastanka,
odredbe i stručnu utemeljenost.


Plan korištenja šuma i šumskih zemljišta za ispašu
stoke izradila je Služba za uređivanje šuma u suradnji s
Odjelima za uređivanje šuma i Šumarijama.


Citirani dopis Ministarstva poljoprivrede i šumarstva,
bio je samo poticaj, ali ne i jedini razlog njegove
izrade.


Izrada "Plana korištenja šuma i šumskih zemljišta
za ispašu stoke" jedna je od obveza "Hrvatskih šuma"


p. o. Zagreb, koja, između ostalog, slijedi iz "Programa
razvoja (1991-2025 god.).
Kolega Starčevi ć citirao je dijelove navedenog
Programa s kojima sam, također, u cijelosti suglasan.
Međutim, promaklo mu je spomenuti poglavlje 5.5.
Sporedni šumski proizvodi (str. 114).


Zbog nedostatka prostora neću citirati cijelo poglavlje
već samo dio koji glasi:


"Da bi korištenje sporednih šumskih proizvoda bilo
u skladu sa šumsko-gospodarskom osnovom područja
JP "Hrvatske šume " učinit će sljedeće:


snimiti stanje korištenja sporednih šumskih proizvoda
po upravama šuma,


iskazati mogućnosti korištenja sporednih proizvoda
po vrstama (plodine, ljekovito bilje, gljive, humus,
mahovine, pijesak, šljunak, kamen, smolarenje,
pašarenje, žirenje, brst i dr.),


izraditi opći akt kojim će se regulirati korištenje
sporednih šumskih proizvoda,


izraditi programe za povećanje proizvodnje tržišno
atraktivnih sporednih šumskih proizvoda,


izučiti mogućnost uključivanja privatnog poduzetništva
u proizvodnju i korištenje sporednih šumskih
proizvoda,
ŠUMAMA; ZA ILI PROTIV?


surađivati sa općinskim skupštinama i županijama
oko donošenja sličnih akata i programa za privatne
šume. "
Citirani tekst ujedno je i odgovor na drugo pitanje
cijenjenog kolege Starčevića.


Kod izrade elaborata uzete su u obzir odredbe Zakona
o šumama, Zakona o lovu, Zakona o zaštiti prirode,
Pravilnika o uređivanju šuma, Pravilnika o korištenju
sporednih šumskih proizvoda i Sumskogospodarske
osnove područja te propisi osnova gospodarenja i programa
za gospodarenje šumama.


Isto tako, pri njegovoj izradi koristili smo više znanstvenih
i stručnih radova iz ovog područja.
Planom je precizno definirano sljedeće:


lokacije koje su predviđene za neki od načina korištenja
(žirenje, ispaša, brst). Za svaku od predviđenih
lokacija navedena je površina, gospodarska jedinica,
odsjek, uređajni razred, dob sastojine i predviđeni
način korištenja. Neuređene površine prikazane
su na priloženim kartama;


razdoblje u godini tijekom kojega je dopušteno korištenje;


maksimalni dopušteni intenzitet korištenja. Odlukom
upravitelja Uprave šuma određuje se, ovisno o
stanišnim prilikama, intenzitet korištenja za svaku
pojedinu površinu. Maksimalni broj grla po jedinici
površine određenje na temelju raspoloživih spoznaja
iz tog područja (šumarski priručnik, rezultati istraživanja
Vrdolj ak &Topić iTopić &Šupe);


uvjeti i način korištenja;


način ustupanja površina na korištenje.
Predviđeno je godišnje revidiranje i usklađivanje
Plana.


Kroz navedene odredbe nastojali smo "krasne misli"
iz uvodnog dijela pretočiti u stvarnost. Vjerujemo
da smo, makar dijelom, u tome i uspjeli.


Pri razradi odredbi plana imali smo na umu i misao
napisanu u članku "Korištenje degradiranih šumskih
površina na kršu za potrebe stočarstva" (Vrdolja k &
Topić , Šumarski list 1990), a u svezi s ulogom šumarskih
stručnjaka u razvoju stočarske proizvodnje na degradiranom
kršu:


"Iz ovoga proizlazi da je zadatak šumarstva da na
površinama namijenjenim stočarskoj proizvodnji kojima
ono upravlja uspostavit takav način gospodarenja
kojim će se sjedne strane osigurati što veća i kvalitetni
ŠUMARSKI LIST 5-6/1998 str. 60     <-- 60 -->        PDF

ja proizvodnja stočne hrane, a s druge strane usmjeriti
razvoj šumske vegetacije u pozitivnom pravcu, kako bi
ona što bolje i potpunije ispunjavala svoje funkcije u
zaštiti ekosustava. "


Planom korištenja šuma i šumskih zemljišta za ispašu
stoke ukupno je obuhvaćeno 129.033,61 ha šuma i
šumskih zemljišta od čega je više od 70% neobraslo
proizvodno šumsko zemljište. Ispaša se, uglavnom,
predviđa na čistinama koje se neće u dogledno vrijeme
pošumljavati.


Ovakav pristup zastupaju i Vrdoljak & Topić u
članku "Korištenje degradiranih šumskih površina na
kršu za potrebe stočarstva" (Šumarski list/ 1990. godina),
gdje kažu:


"Bilo bi sa stajališta nacionalne ekonomije neopravdano
da prostrane degradirane površine koje neće
u dogledno vrijeme biti privedene šumskoj proizvodnji
ostanu neiskorištene, kada je na njima moguće proizvesti
značajne količine mesa, mlijeka i vune. "


Oko 85 % površina predviđenih za ispašu nalazi se u
primorskom dijelu Države.


U članku kolege Starčevića , vjerujem, pukom
se zabunom navodi da su na području Uprava šuma
Osijek i Našice Planom predviđene površine na kojima
je dopušten brst koza.


Istina je da smo na području Uprave šuma Osijek
predvidjeli 3.897,85 ha za ispašu stoke. Radi se o neobraslom
šumskom zemljištu, plantažama topola, panjačama
vrba, močvarama te srednjodobnim sastojinama
medunca, kitnjaka, bukve i graba.


Planom je na području Uprave šuma Našice obuhvaćeno
ukupno 8.803,96 ha. Glede načina korištenja,
površine su razvrstane na sljedeći način:


Žirenje- 1.237,88 ha;


ispaša-7.099,82 ha;


ispaša i žirenje - 466,26 ha.


Radi se, ovisno o namjeni, o kitnjakovim, lužnjakovim
i bukovim srednjodobnim sastojinama.
Brst koza predviđen je samo na području Uprave šuma
Split (Šumarije Metković, Drniš, Obrovac). Ukupna
površina na kojoj je predviđen ovakav način korištenja
iznosi 17.051,74 ha. Radi se o neobraslom šumskom
zemljištu ili o šikarama bjelograbića.
Predviđen je maksimalni intenzitet korištenja površina
za brst koza od 100 grla na 100 ha. Dopušteni broj
grla za svaku lokaciju utvrđuje se temeljem stanja
biljnog pokrova. Maksimalni dopušteni broj grla iznosi
50% od broja grla na najmanje opterećenoj plohi u istraživanjima
Topić &Šupe (1996).
Podatak o površini pašnjaka u Republici Hrvatskoj,
koji se u članku navodi, temelji se na katastarskim podacima
te ga treba temeljitije razmotriti.


Naime, po katastarskom razvrstavanju katastarske
čestice plodnog zemljišta razvrstavaju se na: oranice,
vrtove, voćnjake, maslinike, vinograde, livade, pašnjake,
šume i trstike. Postojeća katastarska podjela ne
sadrži kategoriju naobraslo šumsko zemljište. Katastar
neobraslo šumsko zemljište, uglavnom, tretira kao
pašnjake.


Ova tvrdnja može se potvrditi uvidom u podatke o
šumskom fondu na stranici 230. Statističkog ljetopisa
1997. Ukupna površina šuma (stanje 31. prosinca
1996.) iznosi 2.085,942 ha. Ovaj podatak najbliži je
ukupnoj obrasloj površini koja po Šumsko-gospodarskoj
osnovi iznosi 2.078,289 ha.


Usporedbom statističkih podataka i podataka o površinama
šuma i šumskih zemljišta sadržanih u šumsko-
gospodarskoj osnovi područja, može se zaključiti
da "Hrvatske šume"´p. o. Zagreb gospodare s oko 323
tisuće hektara površina, koje u šumarskom smislu predstavljaju
neobraslo proizvodno šumsko zemljište, a katastar
ga tretira kao pašnjake.


Točno je da se ogroman dio poljoprivrednih površina
ne koristi na odgovarajući način. Međutim, većina
naših seljaka, nisu nomadski stočari i razumljiva je njihova
potreba da napasaju stoku u bližoj okolici naselja.


Glede procesa razvoja privatnoga vlasništva, on većim
dijelom nije obuhvaćao pašnjake, pa su oni pretežito
ostali u zajedničkom vlasništvu, a nakon drugog
svjetskog rata postali općenarodna, odnosno, državna
imovina. Tako se dogodilo da najvećim dijelom površina
pogodnih za ispašu, u primorskome dijelu Republike
Hrvatske, gospodare "Hrvatske šume" p. o. Zagreb.


Potpunu zakonsku zabranu korištenja šumskih površina
ne bih u ovome trenutku smatrao opravdanom.
Uz navedeno, protiv toga govore i sljedeći razlozi:


mnoge obitelji (velik broj povratnika) u ovome trenutku
nemaju uvjeta za moderniji i intenzivan uzgoj
stoke. Razvojem i poboljšanjem ekonomskih prilika,
potreba za ovim oblikom stočne proizvodnje bivat
će sve manja;


broj grla stoke u Republici Hrvatskoj u stalnom je
opadanju;


takva zakonska odredba bila bi teško provediva i rezultirala
bi raznim drugim štetnim utjecajima na
šumu.
Člankom se kod čitateljstva stvara dojam da prije
izrade i donošenja ovoga elaborata nije bilo ispaše na
državnim šumskim površinama, te da njime "u vremenima
tako rastućeg značenja općekorisnih funkcija
šuma otvaramo vrata toliko ekstenzivnom stočarskom
uzgoju".


To, nažalost nije točno, - stoka se napasala unutar
državnih šumskih površina i onda kada je to bilo posebnim
zakonom zabranjeno. Bili smo svjedoci pravih na