DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1998 str. 5     <-- 5 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 5-6, CXXII (1998), 207-21 I
UDK 630* 188.001 (Quercus ilex L.)


FITOCENOLOŠKO-SINTAKSONOMSKA ISTRAŽIVANJA VAZĐAZELENIH
ŠUMA ČESMINE {Querem ilex L.) NA OTOKU ČIOVU*


PLANTSOCIOLOGICAL RESEARCHES OF THE EVERGREEN HOLM-OAK
(Quercus ilex L.) FORESTS ON THE ISLAND OF ČIOVO (CROATIA)


Ivo TRINAJSTIĆ** i Juraj KAMENJARIN***


SAŽETAK: U raduje izvršena fltocenološka i sintaksonomska analiza vazdazelenih
šuma česmine (´Quercus ilex L.) na otoku Ciovu u središnjoj Dalmaciji.
Istraživanja su pokazala da česminove šume na otoku Ciovu pripadaju
asocijaciji Myrto-Quercetum ilicis (H-ić.) Trinajstić 1985.


Ključne r ij e ć i: Quercus i lex L., otok Čiovo, šumska vegetacija.


UVOD - Introduction


Onako kako je Rubić (1952) razdijelio otoke Hrobuhvaćene
detaljnijim sintaksonomskim istraživanjivatskoga
primorja, otok Čiovo spada u skupinu malema,
već su analizirane tek preliminarno, dok je najveća
nih otoka. Njegova površina iznosi 28,80 km2, a najviši pozornost posvećena vazdazelenim šumama česmine
vrh dosiže visinu od 175 m nad morem, pa je sam otok (Quercus ilex).
razmjerno nizak.


Zanimljivo je naglasiti da iz središnjega dijela Dal


Ako se izuzmu obrađene površine i površine mnomacije,
pogotovo iz širega područja Trogirskog primorgobrojnih
mjesta i naselja kuća za odmor, prirodnu, reja,
o flornom sastavu i gradi česminovih šuma nema u
alnu vegetaciju tvore uglavnom kamenjarski pašnjaci i objavljenoj literaturi nikakvih podataka. Kako bi se bar
šume, dok vegetacija stjenjača zauzima tek neznatne donekle popunila navedena praznina, pristupilo se fitopovršine.
cenološko-sintaksonomskim istraživanjima česmino


vih šuma na otoku Čiovu, gdje su one na nekoliko loka


Šumsku vegetaciju izgrađuju dva fiziografski razli


liteta razmjerno dobro razvijene, iako sastojine meto


čita vegetacijska oblika: šume česmine - Quercus ilex i


dološki pogodne za fitocenološku analizu ne zauzimaju


šume alepskog bora - Pinus halepensis. Kako su šume


velike površine. Pokazalo se da česminove šume na


alepskoga bora najvećim dijelom subspontane, a proši


otoku Čiovu pripadaju čistoj vazdazelenoj šumi česmi


rile su se i na mnogobrojne površine napuštenih poljo


ne - as. Myrto-Quercetum ilicis.


privrednih kultura (vinograda, maslinika), za sada nisu


MATERIJAL I METODE - Material and methods


Na temelju višekratnih terenskih obilazaka otoka sječe i paše, šumska se vegetacija nalazi danas u razliČiova,
moglo se uočiti daje taj otok tijekom povijesti čitim fazama progresivne sukcesije, pa zbog toga nije
bio pod jakim utjecajem čovjeka, što se nepovoljno postojao veliki izbor sastojina za florističku analizu.
odrazilo na šumski vegetacijski pokrov. Smanjenjem Malene, razmjerno dobro sačuvane i razvijene sastoji


ne analizirane su na lokalitetu Sv. Križ, dok je u zapa*
Istraživanja je financiralo JP "Hrvatske šume" u sklopu zadatka I-D-5 dnom dijelu otoka u području Okruga donjeg bilo mo**
Prof. drsc. Ivo Trinajstić, Šumarski fakultet, HR-10000 Zagreb


guće analizirati nekoliko razmjerno dobro sačuvanih


***Mr se. Juraj Kamenjarin, Fakultet prirodoslovno-matematičkih
znanosti i obrazovnih područja, Teslina 12, 21000 Split sastojina.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1998 str. 6     <-- 6 -->        PDF

1. Trinajslić. .1. Kamenjarin: FITOCKNOLOŠKO-SINTAKSONOMSKA ISTRAŽIVANJA VAZDA/KLENU I ŠUMA.. Šumarski lislbr. 5 6. CXX11 (1998). 207-211
U sastojinama izabranim za fitocenološku analizu detaljnije analize antropogeih utjecaja skupina pratiliodređene
su fitocenološke snimke veličine 200 m2, ca, raščlanjena je na elemente reda Quercetalia pubessamo
jednom 100 nr, a florni sastav procijenjen je precentis,
te razreda Erico-Cistetea i Paliuretea.
ma standardnoj metodi Zürich-Montpellier. Radi što


AS. MYRTO-QUERCETUM ILICIS NA OTOKU CIOVU


Čiste, vazdazelenc šume česmine s mirtom (Myrto-Žedno u središnjem dijelu otoka. Snimke 3-6 odnose se
Quercetum ilicis) proučavane su na otoku Ciovu na dva na Okrug donji, lokalitet Kava u zapadnom dijelu otoizolirana
lokaliteta - Sv. Križ i Okrug donji - a njen je ka. U oba slučaja radi se o sastojinama s jasno razvijeflorni
sastav prikazan na temelju 6 fitocenoloških sninim
slojem drveća razvijenim iz panja, ali površine u
maka ujedinjenih u Tablicu 1, Snimke 1 i 2 odnose se posljednje vrijeme nisu bile utjccane sječom.
na područje Sv. Križ, iz sastojina s lijeve strane ceste za


Tablica As. Myrto-Quercetum ilicis (H-ić) Trinajstić 1985


Broj snimke (Nr. of veget. record):
Nalazište (Locality):
Veličina snimke (Size veget. record):
Broj vrsta (Nr. of spec, pro veget. record):
1
Sv.B
200
18
2
Lriž
200
17
3
200
26
4 5
Okrug donji
100
23
200
21
6
200
22
I
21
Karakt. vrste asocijacije (char.ass):
B Myrtus communis
C Myrtus communis
1.3 1.2
+
2.3 +2 3.3 +3 6
1
Diferencijalne vrste asocijacije (dif.ass.):
B Prasium majus
Juniperus phoenicea
Olea europaea
Ephedra campylopoda
Olea sylvestris
+2
1.2
+2
+3
+2
+2
+
+
+
+2
4
2
2
1
1
Karakt. vrste sveze (char.all.)
Quercion ilicis, reda (char.order)
Onercetalia ilicis i razreda (char, class)
Quercetea ilicis:
A Quercus ilex 1.1 4.1 1.1 1.1 4.1 4.3 6
Pinus halepensis
Juniperus oxycedrus
B Quercus ilex 2.4 3.3 3.3 3.3
1.1
+
3.3 1.3
1
1
6
Pistacia lentiscus +3 1.3 1.2 +2 1.2 1.3 6
Juniperus oxycedrus +2 + 1.2 + +2 + 6
Phillyrea media
Juniperus macrocarpa
Spartium junceum
Lonicera implexa
Rosa sempervirens
1.3
+2
+
1.3
(+)
1.2
+2
+2
+2
+
+
+3
+2
+3
+2
+
+
5
5
4
2
1
Viburnum tinus + 1
Arbutus unedo + 1
Osyris alba + 1
ŠUMARSKI LIST 5-6/1998 str. 7     <-- 7 -->        PDF

I. Trinajstić, J. Kamenjarin: ITTOCHNOLOSKO-SINTAKSONOMSKA ISTRAŽIVANJA VAZDAZHLHNIH ŠUMA... Šumarski liši hr. 5 6, CXXI1 (I 9´)X), 207-2 I 1
Tablica 1 (Nastavak)


1 2
Sv. Križ


Broj snimke (Nr. of veget. record):


Nalazište (Locality):


Veličina snimke (Size veget. record):


Broj vrsta (Nr. of spec, pro veget. record):


Laurus nobilis


C Rubia peregrina
Carex distachya
Asparagus acutifolius
Smilax asper a
Cyclamen repandum
Ruscus aculeatus
Clematis flammula
Allium subhirsutum
Quercus ilex
Viburnum tinus
Arum italicum
Teucrium flavum


Pratilice (Comp.):


Elementi Quercetaliapubescentis:


B Coronilla emeroides


Fraxinus ornus
Fraxinus ornus
C Tamus communis


Elementi Erico-Cistetea:
C Cistus incanus subsp. creticus
Cistus salvifolius
Cistus monspeliensis
Doiycnium hirsutum
Elementi Paliuretea:
B Rubus dalmatinus
Prunus mahaleb
Paliurus spina-christi


Ostale (Others):


C Brachypodium retusum
Salvia officinalis
Ceterach officinarum
Helictotrichon con volutum
Biarum tenuifolium
Geranium purpureum


3


200
26


1.3
+2
1.1
2.3
+2
+


+


+2
+


+


+2


+


2.3
+2
+2
+
+


4


Okrug
100


23


+
+2
+


+
+
+
+


+


+


+2
+2
+2


1.3
+
5
donj i
200
21


1.3
+2
+


2.3
+3
+


1.2


+


+


+2


200
18


1.3
1.2
+


1.3


1.2


3.3


+


+


.


2.2


+2


+2


+


200


17


1.3


1.2


1.2


2.3


2.3


4.4


.


.


.


+


1.2


+


+


+2


6


200
22


+
+3
+2
+
3.4
2.3
+


1.3
+
1.3


+


1.3


1.2
+
+3


E


21


1
6
6
6
5
5
4
4
3
1
1
1
1


6
1
1
5


2
2
1
1


3
2
1


4
2
1
1
1
1


A - Sloj drveća (Trees); B - Sloj grmlja (Shrubs); C - Sloj niskog rašća (Herbs)
ŠUMARSKI LIST 5-6/1998 str. 8     <-- 8 -->        PDF

I. Trinajstić, J. Kamenjarin: FITOCHNOLOŠKO-S1NTAKSONOMSKA ISTRAŽIVANJA VAZDAZELENIH ŠUMA... Šumarski list br. 5-6, C´XXII (1998), 207-211
ANALIZA FLORNOG SASTAVA - Analysis of the floral composition


Florni sastav as. Myrto-Quercetum ilicis prikazan
na tablici 1, na temelju 6 fitocenoloških snimaka obuhvaća
sveukupno 45 vrsta, dok pojedine snimke obuhvaćaju
17-26 vrsta ili prosječno 21,2 vrste. Za pojedine
sintaksone karakteristično je 29 vrsta, a skupina pratilica
zastupljena je sa 16 vrsta. U preko 50% snimaka zabilježeno
je 18 vrsta, od toga samo 2 vrste među pratilicama.
U samo po jednoj snimci zabilježeno je 18 vrsta
ili 40%, od toga u skupinama pojedinih sintaksona 10
vrsta ili ± 22%, a medu pratilicama 8 vrsta ili ± 18%.


RASPRAVA


Nedavno je izvršena fitocenološko-sintaksonomska
analiza česminovih šuma na Kozjaku kraj Splita (usp.
Trinajstić i Kamenjarin 1997), gdje su razvijene
dvije česminove zajednice - Orno-Quercetum ilicis i
Ostryo-Quercetum ilicis. Na otoku Čiovu razvijena je
treća česminova šumska zajednica - as. Myrto-Quercetum
ilicis. Za nju je, kako je to već više puta istaknuto, u
prvom redu znakovito da u svom flornom sastavu praktički
ne sadrži listopadne šumske elemente.


Svojedobno smo najednom mjestu (Trinajstić
1985) u sintetskoj tablici prikazali florni sastav čistih
vazdazelenih šuma česmine Myrto-Quercetum ilicis iz
do tada proučenih lokaliteta na temelju podataka Horvatića
(1963), Trinaj stića (1968), Zi. Pavletić
(1972) iM. Hečimović (1982). Analizom zabilježenih
lokaliteta lagano se može uočiti da je as. Myrto-
Quercetum ilicis do sada poznata jedino iz otoka Hrvatskoga
primorja. Medu kvarnerskim otocima poznata je
iz otoka Paga (usp. Horvati ć 1963), a ovom prigodom
možemo spomenuti daje ta šumska zajednica razvijena
i na otoku Lošinju, kao i na susjednom otočiću
Unijama, ali podaci o njenom flornom sastavu iz navedenih
otoka još nisu objavljeni.


Od sjevernodalmatinskih otoka as. Myrto-Quercetum
ilicis bila je proučavana na otocima Ugljanu i Sestrunju
(Horvatić 1963), dok najveći broj podataka potječe
iz srednjodalmatinskih otoka Brača (Trinajstić
1990), Biševa (Zi. Pavletić 1972), Sveca (Trinajstić
1985), te južnodalmatinskih otoka Korčule (Trinajstić
1985), Lastova (Trinajstić 1968), Mljeta
(Horvatić 1963, Trinajstić 1995), Lokruma
(Horvatić 1963) i Šipana(M. Hečimović 1982).


Na temelju citiranih podataka o flornom sastavu as.
Myrto-Quercetum ilicis, može se uočiti da između otoka


Kao dobro izražena karakteristična vrsta asocijacije
ističe se mirta - Myrtus communis, a njoj se mogu pribrojiti
i diferencijalne vrste asocijecije - indikatori tople
i suhe klime - značajni za svezu Oleo-Ceratonion. U
tom su smislu sastojine iz Sv. Križa (snimke 1-2) znatno
mezofilnije, jer se razvijaju u zaštićenoj udolini sjeverne
ekspozicije. Na razmjerno vlažnu mikroklimu upućuje
i prisutnost vrste Viburnum tinus u snimci broj 1.


- Discussion
Ugljana na sjeveru i otoka Brača na jugu postoji jedna
velika praznina, pa podaci o flornom sastavu navedene
šumske zajednice na otoku Čiovu koji se ovom prigodom
objavljuju, pridonose njenom poznavanju u trogirskom
dijelu našega Primorja. Kad se još prikupe podaci
iz otoka šibenskoga, arhipelaga, gdje je fitocenološki
detaljno proučen jedino otok Murter, ali ni ti podaci
još nisu na odgovarajući način objavljeni (usp. Pandža
1995), moći će se pristupiti detaljnijoj fitogeografskoj
analizi flornoga sastava čistih, vazdazelenih šuma
česmine as. Myrto-Quercetum ilicis u Hrvatskoj.


Kako u pojedinim dijelovima Hrvatskoga primorja
vazdazelene šume česmine stoje u sindinamskim odnosima
sa šumama alepskog bora (Pinus halepensis), pobliža
će fitocenološka analiza pokazati u kojim je dijelovima
njena areala moguće bez većih poteškoća i s odgovarajućim
uspjehom prevesti šume i kulture alepskog
bora u vazdazelene šume česmine. U tom će smislu
najveće značenje imati šume alepskoga bora i česmine
(as. Querco ilicis-Pinetum dalmaicae) razvijene na dubokim
tlima. Prevođenjem takvih šuma alepskoga bora
određenim uzgojnim zahvatima u šume česmine, smanjila
bi se opasnost od požara, a mjestimično i spriječilo
širenje požara na veće površine.


U nekim drugim slučajevima, posebice u najtoplijem
i najsušem dijelu Hrvatskoga primorja, šume alepskoga
bora sa sominom - as. Junipero phoeniceae-Pinetum
halepensis treba smatrati terminalnim oblikom
šumskoga pokrova, slično kao i u nekim drugim, klimatski
analognim dijelovima Sredozemlja. To je ujedno
ono područje u kojem su tijekom ljetnoga sušnog
razdoblja šume alepskoga bora najosjetljivije na požar.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1998 str. 9     <-- 9 -->        PDF

I. Irinajslic, .1. Kamcnjarin: ITIOI ´I NOI OSKO-S1NTAKSONOMSKA ISTRAŽIVANJA VAZDAZELENIH SUMA.. Šumarski list br. 5-6, CXXII (1998), 207-211
ZAKLJUČAK - Conclusion


Otok Čiovo prema površini od 28,80 km2 spada među
malene otoke srednjodalmatinske otočne skupine
trogirskoga arhipelaga. O šumskoj vegetaciji toga otoka
ne postoje nikakvi literaturni podaci, pa se ovim radom
bar djelomično popunjava navedena praznina.


Šumsku vegetaciju otoka Čiova izgrađuju šume česmine
(Quercus ilex) i šume alepskoga bora (Pinus halepensis).
Podrobnijoj fitocenološko-sintaksonomskoj


analizi podvrgnute su za sada jedino šume česmine koje
pripadaju asocijaciji Myrto-Quercetum ilicis. Florni
sastav navedene šumske zajednice prikazanje i analiziran
na temelju 6 fitocenoloških snimaka iz područja Sv.
Križ u središnjem dijelu otoka i područja Kava u Okrugu
donjem, u zapadnom dijelu otoka. Sveukupno je registrirano
45 vrsta, od kojih je 29 vrsta karakterističnih
za pojedine sintaksone i 16 vrsta uskupini pratilica.


LITERATURA - References


Hečimović , M., 1982: Vegetacija razreda Querce-Trinajstić , I., 1985: Fitogeografsko-sintaksonomtea
ilicis Br.-Bl. 1947 na otoku Šipanu. Acta Bot. ski pregled vazdazelene šumske vegetacije razCroat.
41: 77-85. reda Quercetea ilicis Br.-Bl. u jadranskom pri


Horvatić , S., 1963: Biljnogeografski položaj i raš-morju Jugoslavije. Poljopr. Šum. (Titograd)
31(2-3): 71-96.


članjenje našega primorja u svjetlu suvremenih
fitogeografskih istraživanja. Acta Bot. Croat. 22: Trinajstić , I., 1990: Šumska vegetacija otoka Bra27-
81. ča. Glasn. Šum. Pokuse 26: 183-205.


Pandža , M., 1995: Floristička, fitocenološka i fito-Trinajstić , I., 1995: Vegetacijska značajke otoka
geografska obilježja otoka Murtera. Magistarski Mljeta. Simpozij Prirodne značajke i društvena
rad, mscr. Zagreb. valorizacija otoka Mljeta. Priopćenja: 247-269.


Pavletić, Zi., 1972: Flora i vegetacija otoka Biševa. Trinajstić, I., Kamenj arin, J., 1997: Fitoceno-
Diss. - mscr. Zagreb. loško-sintaksonomska analiza šuma česmine


Rubić , I., 1952: Naši otoci na Jadranu. Novo doba.
Quercus ilex L. na Kozjaku kraj Splita. Šum. list
121(3-4): 127-131.


Split.


Trinajstić , I., 1968: Šumska vegetacija otoka Lastova.
Acta Bot. Croat. 26/27: 43-51.


SUMMARY: The forest vegetation on the island of Čiovo consist of two
physiographically different vegetation types: the holm-oak - Quercus ilex forests
and the Aleppo pine - Pinus halepensis -forests. In this work the
plantsociological and syntaxonomical analysis of the evergreen holm-oak
(Quercus ilex) forests has been made.


The researches have shown that the holm-oak forests on the island of Čiovo
belong to the association Myrto-Quercetum ilicis. This forest association has
been studied on two localities: Sv. Križ in the central part of the island and in
Okrug donji in the western part of the island.


The floral composition of the ass. Myrto-Quercetum ilicis from the island
of Čiovo is shown in table 1, on the basis of 6 plantsociological records.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1998 str. 10     <-- 10 -->        PDF

8 GeoTeha


Prodaja geodetskih instrumenata
Prodaja fotogrametrijske opreme


Elta R55


Prodaja GPS-sustava
Servis
Uredska oprema,
crtaći pribor "Rotring"
Dalekozori i povećala


NIVELIRI
TEODOLITI


ZEISS


MJERNE STANICE
LASERSKI NIVELIRI


MJERNE VRPCE
MJERNI KOTAČI
LASERSKE LIBELE


S TAMAYA


PLANIMETRI


- klasični
GeoFENNEL


NIVELIRI
OPREMA


"GEOTEHA"
PRODAVAONICA I SERVIS


Milivoja Matošeca 3,10090 ZAGREB
tel/f ax 01/3735-178, tel 3730-036