DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1998 str. 40     <-- 40 -->        PDF

I). I´ičmaii, T. Pi-ntck: RAŠČLAMBA NORMALNOG POPREČNOG PROFILA ŠUMSKE PROTUPOŽARNE TESTE... Šumarski list br. 5 6. CXXH (1998), 235-243


ZAKLJUČAK - Conclusion


Kod normalnog poprečnog profila šumskih protupožarnih
cesta javlja se znatan manjak zemlje potrebite
za izradbu nasipa u odnosu na raspoloživu zemlju iskopanu
pri izradi zasjeka. To pretpostavlja dopremu materijala
ili otvaranje pozajmišta ukoliko to terenske prilike
dozvoljavaju. Oba navedena rješenja znatno poskupljuju
konačnu cijenu izgrađene SPPC, stoje u potpunoj
suprotnosti s osnovnim zahtjevom za izgradnjom
što više kilometara šumskih cesta uz što manja ulaganja.
Detaljnija raščlamba normalnog poprečnog profila
ŠPPC pokazala je da se treba nešto mijenjati promijeniti
u svezi s konačnom zadaćom rješavanja navedenih
problema.


Jedan od mogućih puteva kojim treba krenuti je primjena
tehnologije bočne kompenzacije zemljanih masa
iskopa i nasipa na određenoj duljini SPPC. Izvedeni su
matematski izrazi koji za propisani normalni poprečni
profil ŠPPC omogućuju izračun veličine potrebitog
spuštanja kote nivelete ispod kote trerena (veličina c).
Daljnjim postupkom uvođenja duljine segmenta nul-linije
dobije se nužna količina iskopa i nasipa iskazana u
m5, a kada uvedemo važeće cijene koje imaju upliv na
zemljane radove dobit ćemo trošak zemljanih radova
pojedinog segmenta nul-linije buduće šumske protupožarne
ceste. Sumiranjem troškova zemljanih radova za
svaki segment nul-linije dobiju se ukupni troškovi ove
kategorije troškova za sveukupnu duljinu ŠPPC.


LITERATURA


Androić,M. , 1971: Zaštita šuma na kršu. Simpozij o
zaštiti prirode u našem kršu, s. 93-107, Zagreb.


P e n t e k, T., 1995: Protupožarne ceste u Upravi šuma
Buzet i njihova uloga pri spriječavanju požara,
Diplomski rad, šumarski fakultet Sveučilišta u
Zagrebu, s. 1-73.


P e n t e k , T. 1998: Šumske protupožarne ceste kao posebna
kategorija šumskih cesta i čimbenici koji
utječu na njihov razmještaj u prostoru, Magistarski
rad, šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
1998., s. 1-119.


Pičman,D.,Pentek, T. 1996: Fire-prevention roads
in the area of the Forest enterprise Buzet, Zbornik
gozdarsta in lesarstva 49, Ljubljana, Slovenija,
1996., s. 187-203.


Pieman, D., Pentek, U, 1997: Forest fire prevention
roads on the Karst area of Republic of Croatia,
International Scientific Conference FOREST-
WOOD-ENVIRONMENT 1997., Working


Što sve navedeno znači u postupku planiranja ŠPPC,
moći će se egzaktno odgovoriti tek po značajnijoj primjeni
predložene metode u privredi. Na osnovi izvedenih
matematskih izraza izrađen je u programskom jeziku
C++ kompjutorski program, koji u vrlo kratkom vremenu
na osnovu temeljnih sastavnica normalnoga poprečnog
profila ŠPPC i poprečnoga nagiba terena očitanog
na sredini svakog segmenta nul-linije, daje dovoljno
točne podatke za vrlo brz i precizan odabir troškovno
najpovoljnije inačice ŠPPC, u ovoj fazi planiranja
predstavljene nul-linijom, sa stajališta najmanjih
troškova zemljanih radova. Program bi uz doradu i
uključivanje ostalih vrsta troškova koji se javljaju pri
izgradnji šumskih cesta mogao biti još djelotvorniji.


Uz navedena unapređenja na području pojeftinjenja
izgrađenog kilometra ŠPPC, u daljnjim bi istraživanjima
posebnu pozornost trebalo obratiti na planiranu kosinu
nasipa i zasjeka, budući se ŠPPC na području krša
većinom izvode u materijalu IV i V, a nešto rjeđe III i VI
kategorije. Isto tako treba ispitati nosivost nasipa za veće
poprečne nagibe terena i male širine planuma, jer dolazi
do produljenja nožice nasipa, pa eventualno treba
predvidjeti tehničke mjere osiguranja kosine nasipa, što
dakako poskupljuje cijenu ŠPPC pa su stoga nužne detaljnije
kalkulacije.


- References
Group 1: Forest Ecology and Integrated Forest
Protection, 8-11. September 1997, Zvolen (Slovakia),
Zbornik, s. 287-295.


Pičman,D., Pentek,T. &B. Mikić, 1997: Planiranje
i projektiranje šumskih prometnica primjenom
osobnog računala, šumarski list CXXI (1112),
Zagreb, Hrvatska, 1997., s. 609-616.


Potočn i k, I., 1989: Odvisnost širine cestnega telesa
od naklona terena in vrste kamnine. Gozdarski
Vestnik, 19, Ljubljana, s. 439-441.


S p i n e 11 i, R., 1996: A literature review of the environmental
impacts of forest road construction, Seminar
on "Environmentaly sound forest roads
and wood transport", Sinaia (Romania), 17-22
June 1996., voluntary paper, p. 1-15.


****** 1995: Prijedlog izgradnje protupožarnih prometnica
na području krša od 1995. do 1999. godine,
J.P. Hrvatske šume, Zagreb, s. 1-5.


****** 1997: Izvješće o problematici gradnje i održa