DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1998 str. 36     <-- 36 -->        PDF

D. Pieman. T. Pentek: RAŠČLAMBA NORMALNO« POPREČNOG PROFILA ŠUMSKE PROTUPOŽARNE CESTE... Šumarski list br. S 6, CXXII (1998), 235-243
gdje je: n - projektirani nagib kosine nasipa,
a - kut nagiba terena okomito na nul liniju, °, aN - duljina kosine nasipa, m,
ßN - kut između kosine nasipa i terena, °, PN - površina nasipa, m2.
XN- veći kut između kosine nasipa i horizontale, °,


Pomoću dobivenih matematskih formula, a za razliSN
- manji kut između kosine nasipa i horizontale,´ čite širine planuma SPPC, izračunate su površine iskoP
- širina planuma, m, pa i površine nasipa na normalnom poprečnom profilu.


Kao promjenjiva veličina uzet je i poprečni nagib tere


b - pola širine planuma, m,


na, a dobviveni rezultati prikazani su na slici 5.


2.5


Površina iskopa za ŠP=3,00 m
Površina iskopa za ŠP=3,50 m
Površina iskopa za ŠP=4,00 m
Površina iskopa za ŠP=4,50 m
1.5 Površina iskopa za ŠP=5,00 m
I 0.5


9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Nagib terena, °


5 r


.5 - Površina nasipa za ŠP=3,00 m


- Površina nasipa za ŠP=3,50 m
4


- Površina nasipa za ŠP=4,00 m
.5
Površina nasipa za ŠP=4,50 m


3 - Površina nasipa za ŠP=5,00 m
.5


2
c
;«> i .5


>


Q.
o 1
.5


9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Nagib terena, °


Slika 5: Odnosi površine iskopa i površina nasipa ŠPPC kod različitih poprečnih nagiba terena
Figure 5: The relation between the surface to be excavated and the dumped surface of a FFPR at various diagonal gradients
of a site.


Površine iskopa kao i površine nasipa za šumsku šinom iskopa u odnosu na površinu nasipa kod stalne
protupožarnu cestu stalne širine planuma povećavaju širine planuma ali kod promjene poprečnog nagiba tese
proporcionalno s povećanjem poprečnoga nagiba te


rena


rena, (slika 5). Postavlja se pitanje što se dešava s povr