DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1998 str. 34     <-- 34 -->        PDF

D. Pičman, T. I´enlek: RAŠČLAMBA NORMALNOG POPREČNOG PROFILA SUMSKK PROTUPOŽARNE CESTE... Šumarski list br. 5-6. CXX11 (1998), 235-243
PROBLEMATIKA I REZULTATI ISTRAŽIVANJA The problems and results of the research


Pri izboru određene inačice šumske protupožarne
ceste, veliku ulogu ima konačna cijena izvedbe. Troškovi
zemljanih radova predstavljaju glavni izvor troškova
na koje se pri planiranju buduće trase protupožarne
ceste može utjecati. Položaj šumskih protupožarnih
cesta u postupku njihova planiranja moguće je na digitaliziranoj
šumsko-gospodarskoj karti dovoljno krupnoga
mjerila i sa prihvatljivom gustoćom ucrtanih slojnica,
predstaviti nul-linijama različitoga nagiba, ovisno


o nagibu terena. Značajka je svake nul-linije daje kota
nivelete u osi buduće ceste jednaka koti terena u točkama
dobivenim projektiranjem nul-linije na digitaliziranoj
karti (točkama koje leže na slojnicama).
Teren


m^:!
a


ŠP/2


Budući daje poznat normalni poprečni profil šumske
protupožarne ceste i daje položena nul-linija koja
aproksimira buduću situaciju na terenu, moguće je u vrlo
kratkom vremenu odrediti i usporedne cijene više
inačica budućih trasa šumskih protupožarnih cesta.
Teoretske pretpostavke su daje poprečan nagib terena
(nagib terena okomit na nul-liniju) stalan za čitavu širinu
planuma ŠPPC, za određeni segment nul-linije, koja
kod normalnog poprečnog profila iznosi 4.00 m.


Izgled normalnog poprečnog profila šumske protupožarne
ceste prikazan je na slici 1.


Kolnička konstrukcija
(drobljeni kamen debljine 15 cm)


2%


n=l:l


ŠP/2 """"^


ŠP= 4,00


Slika 1: Normalni poprečni profil šumske protupožarne ceste
Figure 1: A regular cross profile of a forest fire prevention road


gdjeje:
SP - širina planuma, m,
b - pola širine planuma, m,
a - kut nagiba terena okomito na nul liniju,c
m = 4:1 - projektirani nagib kosine zasjeka,
n = 1:1 - projektirani nagib kosine nasipa.


Pri izvođenju matematičkih izraza za izračun površina
iskopa i nasipa koji su nam potrebni za dobivanje
volumena zemljorada i u konačnici za dobivanje približnih
troškova zemljorada, uporabit ćemo trokute površina
P| i PN.


Slika 2: Trokuti P, i PN iz kojih računamo površine iskopa i nasipa
Figure 2: Triangles P, and PN of which we calculate the surface to be excavated and dumped on