DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1998 str. 33     <-- 33 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI - ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 5-6, CXXI1 (1998), 235-243
UDK 630* 383 + 432.1. : 651


RAŠČLAMBA NORMALNOG POPREČNOG PROFILA ŠUMSKE PROTUPOŽARNE
CESTE I IZNALAŽENJE TROŠKOVNO POVOLJNIJIH MODELA


A CROSS SECTION OF A NORMAL SIDE VIEW OF A FOREST FIRE PREVENTION ROAD
AND FINDING EXPENDITURE FAVORABLE MODELS


Dragutin PIČMAN* & Tibor PENTEK**


SAŽETAK: S intenzivnijom gradnjom šumskih protupožarnih cesta na području
Republike Hrvatske započelo se 1990. godine, da bi danas ovo bila jedina
kategorija šumskih cesta koja se izvodi u značajnijoj količini. Proučavanjem
strukture troškova s posebnim naglaskom na troškove zemljanih radova,
a polazeći od normalnog propisanog poprečnog projila SPPC, željelo se utvrditi
je li momentalno važeći normalni poprečni profil SPPC uistinu najpogodniji
za područje krša, te je li primijenjena tehnologija gradnje na/ekonomičnija.
Dobiveni rezultati su u najmanju ruku diskutabilni. U radu je predložena
nova tehnologija gradnje tzv. bočnom kompenzacijom zemljanih masa, izvedeni
su matematski izrazi kojima se omogućuje dosta točan izračun troškova
zemljanih radova pojedine inačice ŠPPC, te odabir najpovoljnije. Cjelokupna
metoda bazirana je osobnim računalom i temelji se na digitaliziranim
kartama i na njima položenim nul-linijama koje predstavljaju inačice pojedinih
SPPC, te na izrađenim digitalnim modelima terena. Izrađen je kompjutorski
program TROŠAK, koji se pak temelji na izvedenim matematskim izrazima.


Ključne r ij eči: šumske protupožarne ceste, troškovi zemljanih radova,
normalni poprečni profil, bočna kompenzacija zemljanih masa.


UVOD - Introduction


Šumske protupožarne ceste (ŠPPC) su posebna katKao
takove šumske se protupožarne ceste odlikuju
egorija šumskih cesta, koje su izravno vezane uz meditnizom
svojih posebnosti, koje su prije svega povezane s
eransko i submediteransko područje pridolaska naših postupkom njihova planiranja, projektiranja i izvedbe.
obalnih i priobalnih šuma. Primarna im je zadaća preJedan
od osnovnih zahtjeva pri dizajniranju mreže
ventivna zaštita šuma od šumskih požara, a u slučaju ŠPPC je minimaliziranje troškova njihove izvedbe s ciizbijanja
šumskog požara one moraju pružiti najpoljem
izgradnje što veće količine kilometara cesta, otvavoljnije
uvjete za njegovo lokaliziranje te konačno ranje što većih površina neotvorenih ploština uz poštisuzbijanje.
Važnost im se može se potkrijepiti rječima vanje zahtjeva za kakvoćom izvedenih cestovnih objeAndroić
(1971.): "Zato... između najvažnijih problekata.
U strukturi troškova izgradnje šumskih cesta, najma
zaštite šuma na kršu, u mediteranskoj zoni, šumske veći se upliv može izvršiti na troškove zemljanih radopožare,
bez ikakve dileme, stavljam na prvo mjesto kao va koji u pravilu najviše opterećuju ukupnu cijenu
stalnu opasnost za kulture i za šume ovoga područja". ŠPPC na krškom području. Zbog navedenog, prišlo se
raščlambi normalnog poprečnog profila ŠPPC, njegovih
osnovnih sastavnica i njihova utjecaja na troškove
zemljanih radova. Istražene su prednosti i nedostaci trenutno
važećeg normalnog poprečnog profila, te je pred


*Doc. dr. se. Dragutin Pičman, Šumarski fakultet Zagreb
**Mr. se. Tibor Pcntek, Šumarski fakultet Zagreb ložena mogućnost uklanjanja nedostataka.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1998 str. 34     <-- 34 -->        PDF

D. Pičman, T. I´enlek: RAŠČLAMBA NORMALNOG POPREČNOG PROFILA SUMSKK PROTUPOŽARNE CESTE... Šumarski list br. 5-6. CXX11 (1998), 235-243
PROBLEMATIKA I REZULTATI ISTRAŽIVANJA The problems and results of the research


Pri izboru određene inačice šumske protupožarne
ceste, veliku ulogu ima konačna cijena izvedbe. Troškovi
zemljanih radova predstavljaju glavni izvor troškova
na koje se pri planiranju buduće trase protupožarne
ceste može utjecati. Položaj šumskih protupožarnih
cesta u postupku njihova planiranja moguće je na digitaliziranoj
šumsko-gospodarskoj karti dovoljno krupnoga
mjerila i sa prihvatljivom gustoćom ucrtanih slojnica,
predstaviti nul-linijama različitoga nagiba, ovisno


o nagibu terena. Značajka je svake nul-linije daje kota
nivelete u osi buduće ceste jednaka koti terena u točkama
dobivenim projektiranjem nul-linije na digitaliziranoj
karti (točkama koje leže na slojnicama).
Teren


m^:!
a


ŠP/2


Budući daje poznat normalni poprečni profil šumske
protupožarne ceste i daje položena nul-linija koja
aproksimira buduću situaciju na terenu, moguće je u vrlo
kratkom vremenu odrediti i usporedne cijene više
inačica budućih trasa šumskih protupožarnih cesta.
Teoretske pretpostavke su daje poprečan nagib terena
(nagib terena okomit na nul-liniju) stalan za čitavu širinu
planuma ŠPPC, za određeni segment nul-linije, koja
kod normalnog poprečnog profila iznosi 4.00 m.


Izgled normalnog poprečnog profila šumske protupožarne
ceste prikazan je na slici 1.


Kolnička konstrukcija
(drobljeni kamen debljine 15 cm)


2%


n=l:l


ŠP/2 """"^


ŠP= 4,00


Slika 1: Normalni poprečni profil šumske protupožarne ceste
Figure 1: A regular cross profile of a forest fire prevention road


gdjeje:
SP - širina planuma, m,
b - pola širine planuma, m,
a - kut nagiba terena okomito na nul liniju,c
m = 4:1 - projektirani nagib kosine zasjeka,
n = 1:1 - projektirani nagib kosine nasipa.


Pri izvođenju matematičkih izraza za izračun površina
iskopa i nasipa koji su nam potrebni za dobivanje
volumena zemljorada i u konačnici za dobivanje približnih
troškova zemljorada, uporabit ćemo trokute površina
P| i PN.


Slika 2: Trokuti P, i PN iz kojih računamo površine iskopa i nasipa
Figure 2: Triangles P, and PN of which we calculate the surface to be excavated and dumped on
ŠUMARSKI LIST 5-6/1998 str. 35     <-- 35 -->        PDF

D. Pieman. T. Pentek: RAŠČLAMBA NORMALNOG POPREČNOG PROFILA ŠUMSKE PROTUPOŽARNE CESTE... Šumarski list br. 5-6, CXXII (1998), 235-243
Slika 3: Prikaz osnovnih sastavnica za izračun površine iskopa
Figure 3: A view of basic components for the calculation of the


surface to be excavated


Kut a je kut nagiba terena kojeg očitamo s digitalnoga
modela terena. Veličinu b izračunamo iz poznate
ukupne širine planuma ŠPPC:


P


Iz planirane kosine zasjeka označene s trt, izračunat
ćemo manji kut između kosine zasjeka i horizontale (8,):


S, -arctg(m)


Iz slike 3 vidimo da vrijedi odnos:


X,+ö, =180" ^,=180°-5,


Suma kutcva u bilo kojem trokutu iznosi 180°, pa
možemo pisati:


a + ßl+x: =m0=>ßI=m0-a-Xl


Vrijede i matematički izrazi:


sina sin/3; sinj,


sina sin ß, sina b


a, b sin ß j


Ako uporabimo pravilo daje površina trokuta jednaka
umnošku duljina dviju stranica trokuta podijeljenim
s dva i pomnoženim sa sinusom kuta između njih,
imamo sve poznate elemente pomoću kojih možemo
izračunati površinu trokuta P,:


a, -b
P sin*,


gdjeje:
a - kut nagiba terena okomito na nul liniju, °,
ß, - kut između kosine zasjeka i terena, °,
X] - veći kut između kosine zasjeka i horizontale, °,
5, - manji kut između kosine zasjeka i horizontale, °,
Pp - širina planuma, m,
b - pola širine planuma, m,


m - projektirani nagib kosine zasjeka,
a, - duljina kosine iskopa, m,
P, - površina iskopa, m2.


Slika 4: Prikaz osnovnih sastavnica za izračun površine nasipa
Figure 4: A view of basic components for the calculation of the


surface to be dumped on


Postupak izvoda potrebitih obrazaca za izračun
površine nasipa isti je kao i kod izvoda formula za
izračun površine iskopa. Dobivene formule razlikuju
se samo u indeksima uz oznake i veličine. Konačni
izrazi su:


P


b = —


2


<5V = arctg(n)


z„ = 180-5»,


ßN = 180 -a -X N


sina sin ß , sin % A sin a b


-=
a ,v b cN sin ß v


a N b


D sinj.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1998 str. 36     <-- 36 -->        PDF

D. Pieman. T. Pentek: RAŠČLAMBA NORMALNO« POPREČNOG PROFILA ŠUMSKE PROTUPOŽARNE CESTE... Šumarski list br. S 6, CXXII (1998), 235-243
gdje je: n - projektirani nagib kosine nasipa,
a - kut nagiba terena okomito na nul liniju, °, aN - duljina kosine nasipa, m,
ßN - kut između kosine nasipa i terena, °, PN - površina nasipa, m2.
XN- veći kut između kosine nasipa i horizontale, °,


Pomoću dobivenih matematskih formula, a za razliSN
- manji kut između kosine nasipa i horizontale,´ čite širine planuma SPPC, izračunate su površine iskoP
- širina planuma, m, pa i površine nasipa na normalnom poprečnom profilu.


Kao promjenjiva veličina uzet je i poprečni nagib tere


b - pola širine planuma, m,


na, a dobviveni rezultati prikazani su na slici 5.


2.5


Površina iskopa za ŠP=3,00 m
Površina iskopa za ŠP=3,50 m
Površina iskopa za ŠP=4,00 m
Površina iskopa za ŠP=4,50 m
1.5 Površina iskopa za ŠP=5,00 m
I 0.5


9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Nagib terena, °


5 r


.5 - Površina nasipa za ŠP=3,00 m


- Površina nasipa za ŠP=3,50 m
4


- Površina nasipa za ŠP=4,00 m
.5
Površina nasipa za ŠP=4,50 m


3 - Površina nasipa za ŠP=5,00 m
.5


2
c
;«> i .5


>


Q.
o 1
.5


9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Nagib terena, °


Slika 5: Odnosi površine iskopa i površina nasipa ŠPPC kod različitih poprečnih nagiba terena
Figure 5: The relation between the surface to be excavated and the dumped surface of a FFPR at various diagonal gradients
of a site.


Površine iskopa kao i površine nasipa za šumsku šinom iskopa u odnosu na površinu nasipa kod stalne
protupožarnu cestu stalne širine planuma povećavaju širine planuma ali kod promjene poprečnog nagiba tese
proporcionalno s povećanjem poprečnoga nagiba te


rena


rena, (slika 5). Postavlja se pitanje što se dešava s povr
ŠUMARSKI LIST 5-6/1998 str. 37     <-- 37 -->        PDF

D. I´ičman, T. Penlck: RAŠČLAMBA NORMALNOG POPREČNOG PROFILA ŠUMSKE PROTUPOŽARNE CESTE... Šumarski list br. 5-6. CXXH (1998). 235-243
7


CM


co
CL


´co 5
co
c


— 4 co
Q.
O T CO


12


-


>CO


> 1 o


Q.
1 3


14


12


c\j


E


CO
CL


co „
CO 8
c


CO c
CL O


o


« 4
co
O
CL


13


25


1 20


co"
CL


co
c


CO


g-10


j^
CO


CO
C 5
>co


>


o
°-0


Površina nasipa za ŠP=3,00 m
Površina iskopa za ŠP=3,00 m
;


:


;


´
5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39


Nagib terena, °


Površina nasipa za ŠP=4,00 m
Površina iskopa za ŠP=4,00 m
5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39
Nagib terena, °


Površina nasipa za ŠP=5,00 m
Površina iskopa za ŠP=5,00 m
10 - Površina nasipa za ŠP=3,50 m


CM 9 . Površina iskopa za ŠP=3,50 m


8


«-


% 1


2 6


i 5


° 4


co 3 c
KÖ 2


11


0 3
5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39
Nagib terena, °


Površina nasipa za ŠP=4,50 m
Površina iskopa za ŠP=4,50 m
^16 i


I
I
co"


12


CO


f8


co rd


c 4
>w


L—-_


0


1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39


Nagib terena, "


1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39
Nagib terena, °


Slika 6: Grafički prikaz ovisnosti površine iskopa i nasipa na karakterističnom poprečnom profilu ŠPPC pri različitom
poprečnom nagibu terena i širini planuma


Figure 6: A graphical view of the dependence of the surface to be excavated and dumped on, on a characteristic cross profile of a
FFPR at various cross gradients of a site and the width of the project


Iz slike 6 uočljiv je manjak zemlje za izradbu nasipa
(crvena boja) kod propisanih planiranih kosina nasipa i
zasjeka. Manjak zemlje za izradbu nasipa u odnosu na
raspoloživu zemlju iskopanu pri izvedbi zasjeka proporcionalno
raste s povećanjem poprečnoga nagiba terena
i povećanjem širine planuma. To je u suprotnosti
sa zahtjevom da SPPC budu što jeftinije, kako bismo
mogli izvesti što više kilometara ŠPPC uz jednaka financijska
ulaganja. To znači da bi manjak materijala za
izradbu nasipa trebalo riješiti na najekonomičniji način.


Ideja o tomu kako riješiti ovaj problem bila je u primjeni
tehnologije gradnje tzv. bočnom kompenzacijom
zemljanih masa. Drugim riječima, sva zemlja koja se
iskopa kod izvedbe zasjeka, ugrađuje se u nasip ŠPPC,
pa je nepotrebno otvarati pozajmišta (ako postoji mogućnost)
ili dovoziti materijal. Radi osiguranja potrebite
količine zemlje, a na najekonomičniji način, neophodno
je bilo pronaći visinu c, za koju je kotu nivelete trebalo
spustiti ispod kote terena.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1998 str. 38     <-- 38 -->        PDF

D. Pieman, T. Penlck: RAŠČLAMBA NORMALNOG POPRKČNOCi PROFILA ŠUMSKE PROTUPOŽARNE CESTE... Šumarski list br. 5-6, CXX1I (1998), 235-243
Teren


f


Kota nivelete
Kota terena
Trokut Pv


/ X


bi bN


--^~


-/


ŠP


Slika 7: Spuštanje kote nivelete normalnoga poprečnoga profila ŠPPC ispod kote terena
Figure 7: Lowering the elevation (final height) ofa normal cross profile ofa FFPR below the determined elevation (height)


gdjeje: Površine iskopa i nasipa iskazane su u ovisnosti o b,


šP - širina planuma, m, i BN, i u ovisnosti o poprečnome nagibu terena mogu se
b - pola širine planuma, m, iskazati ovim izrazima.
b, - širina planuma u iskopu za koju je površina


sinj, -b2 sina


iskopa jednaka površini nasipa, m,
bN - širina planuma u nasipu za koju je površina 2 sin ß


iskopa jednaka površini nasipa, m,
sinj v -bN2 -sina


c - razlika između kote terena i kote nivelete, m.


^v


Treba zamijetiti dvije promjene što nastaju pri po2
sin ß v
micanju kote nivelete ispod kote terena, a koje su važne
za daljnji tijek rada:


1. sadašnja površina iskopa jednaka je površini naZa
planiranu kosinu iskopa m = 4:1 i planiranu kosisipa,
nu nasipa n = 1:1, uvrštavanjem u gornje formule dobit
2. odnos širine planuma u zasjeku i širine planuma u ćemo:
nasipu više nije 1:1.
0,970-b,2 -srna
P,


Radi novonastalih promjena, bilo je nužno pronaći ´ ~2-sin(75,95-a)
novi omjer širina planuma SPPC u iskopu i u nasipu:


0,707 -bN2 sina
2 sin(45- a)
ŠUMARSKI LIST 5-6/1998 str. 39     <-- 39 -->        PDF

D. Pieman, T. Pentek: RAŠČLAMBA NORMALNOG POPREČNOG PROFILA ŠUMSKE PROTUPOŽARNE CESTE... Šumarski listbr. 5-6, CXX1I (1998), 235-243
Budući se radi o bočnoj kompenzaciji, mora biti zadovoljen
uvjet daje površina iskopa jednaka površini
nasipa:


bj_ 0,707- sin(75,95-g)
N=>bN~\


´~ 0,970-sin(45-a)


Označimo li izraz pod korijenom sa k i ako znamo
ukupnu širinu planuma, vrijedi:


b,+bN =P


b» = ITT


Rješavanjem dvije jednadžbe s dvije nepoznanice(b] i bN), jednostavno ćemo izračunati širinu planuma u
zasjeku i širinu planuma u nasipu.


Slika 8: Prikaz trokuta Px iz kojega računamo kotu nivelete
Figure 8: A view of triangle Px from which we calculate the final


layer


Iz trokuta PX izračunat će se razlika kote terena i
kote nivelete (c):


tga = —— => c = tga (b, -b)


Kad znamo površine iskopa i nasipa koje vrijede za
svaki segment nul-linije, a određuju se na sredini segmenta,
moguće je, budući daje svaki segment nul-linije
jednake duljine (duljina je jednaka izračunatom koraku
šestara za određeni nagib), odrediti i volumen zemljorada
iskopa i nasipa za svaki segment nul-linije i to
ovim izrazima:


V,=Prl
V = P /


dok će se za čitavu protupožarnu cestu, volumen
potrebitih iskopa i nasipa izračunati prema formulama:


rt


V - 7 V


r /t/A´. ć-l I,
1=1


n


´ NUK. ~ Z—TN,


a želimo li doći do ukupnoga troška izvedbe iskopa i
nasipa na protupožarnoj cesti, uporabit ćemo ove
obrasce:


* /UK. = ´ IUK. ´ ^ I
T =V C


1NUK. ´NUK. ^N


gdjeje:
V, - volumen iskopa pojedinog segmenta nul linije,
m\
VN - volumen nasipa pojedinog segmenta nul linije,


1


m,
P, - površina iskopa izračunata na pola segmenta nul
linije, m2,
PN - površina nasipa izračunata na pola segmenta


nul linije, m2,
1 - duljina segmenata nul linije, m,
VIUK. - ukupni volumen zemljorada iskopa za cijelu


ŠPPC, m\
VNUK. - ukupni volumen zemljorada nasipa za cijelu


ŠPPC, m\
i - redni broj segmenta nul linije,
T|UK. - ukupni troškovi zemljorada iskopa za cijelu


ŠPPC, kn,
TNUK. - ukupni troškovi zemljorada nasipa za cijelu


ŠPPC, kn,
C| - cijena izradbe 1 m3 iskopa, kn,
CN - cijena izradbe 1 m3 nasipa, kn.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1998 str. 40     <-- 40 -->        PDF

I). I´ičmaii, T. Pi-ntck: RAŠČLAMBA NORMALNOG POPREČNOG PROFILA ŠUMSKE PROTUPOŽARNE TESTE... Šumarski list br. 5 6. CXXH (1998), 235-243


ZAKLJUČAK - Conclusion


Kod normalnog poprečnog profila šumskih protupožarnih
cesta javlja se znatan manjak zemlje potrebite
za izradbu nasipa u odnosu na raspoloživu zemlju iskopanu
pri izradi zasjeka. To pretpostavlja dopremu materijala
ili otvaranje pozajmišta ukoliko to terenske prilike
dozvoljavaju. Oba navedena rješenja znatno poskupljuju
konačnu cijenu izgrađene SPPC, stoje u potpunoj
suprotnosti s osnovnim zahtjevom za izgradnjom
što više kilometara šumskih cesta uz što manja ulaganja.
Detaljnija raščlamba normalnog poprečnog profila
ŠPPC pokazala je da se treba nešto mijenjati promijeniti
u svezi s konačnom zadaćom rješavanja navedenih
problema.


Jedan od mogućih puteva kojim treba krenuti je primjena
tehnologije bočne kompenzacije zemljanih masa
iskopa i nasipa na određenoj duljini SPPC. Izvedeni su
matematski izrazi koji za propisani normalni poprečni
profil ŠPPC omogućuju izračun veličine potrebitog
spuštanja kote nivelete ispod kote trerena (veličina c).
Daljnjim postupkom uvođenja duljine segmenta nul-linije
dobije se nužna količina iskopa i nasipa iskazana u
m5, a kada uvedemo važeće cijene koje imaju upliv na
zemljane radove dobit ćemo trošak zemljanih radova
pojedinog segmenta nul-linije buduće šumske protupožarne
ceste. Sumiranjem troškova zemljanih radova za
svaki segment nul-linije dobiju se ukupni troškovi ove
kategorije troškova za sveukupnu duljinu ŠPPC.


LITERATURA


Androić,M. , 1971: Zaštita šuma na kršu. Simpozij o
zaštiti prirode u našem kršu, s. 93-107, Zagreb.


P e n t e k, T., 1995: Protupožarne ceste u Upravi šuma
Buzet i njihova uloga pri spriječavanju požara,
Diplomski rad, šumarski fakultet Sveučilišta u
Zagrebu, s. 1-73.


P e n t e k , T. 1998: Šumske protupožarne ceste kao posebna
kategorija šumskih cesta i čimbenici koji
utječu na njihov razmještaj u prostoru, Magistarski
rad, šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
1998., s. 1-119.


Pičman,D.,Pentek, T. 1996: Fire-prevention roads
in the area of the Forest enterprise Buzet, Zbornik
gozdarsta in lesarstva 49, Ljubljana, Slovenija,
1996., s. 187-203.


Pieman, D., Pentek, U, 1997: Forest fire prevention
roads on the Karst area of Republic of Croatia,
International Scientific Conference FOREST-
WOOD-ENVIRONMENT 1997., Working


Što sve navedeno znači u postupku planiranja ŠPPC,
moći će se egzaktno odgovoriti tek po značajnijoj primjeni
predložene metode u privredi. Na osnovi izvedenih
matematskih izraza izrađen je u programskom jeziku
C++ kompjutorski program, koji u vrlo kratkom vremenu
na osnovu temeljnih sastavnica normalnoga poprečnog
profila ŠPPC i poprečnoga nagiba terena očitanog
na sredini svakog segmenta nul-linije, daje dovoljno
točne podatke za vrlo brz i precizan odabir troškovno
najpovoljnije inačice ŠPPC, u ovoj fazi planiranja
predstavljene nul-linijom, sa stajališta najmanjih
troškova zemljanih radova. Program bi uz doradu i
uključivanje ostalih vrsta troškova koji se javljaju pri
izgradnji šumskih cesta mogao biti još djelotvorniji.


Uz navedena unapređenja na području pojeftinjenja
izgrađenog kilometra ŠPPC, u daljnjim bi istraživanjima
posebnu pozornost trebalo obratiti na planiranu kosinu
nasipa i zasjeka, budući se ŠPPC na području krša
većinom izvode u materijalu IV i V, a nešto rjeđe III i VI
kategorije. Isto tako treba ispitati nosivost nasipa za veće
poprečne nagibe terena i male širine planuma, jer dolazi
do produljenja nožice nasipa, pa eventualno treba
predvidjeti tehničke mjere osiguranja kosine nasipa, što
dakako poskupljuje cijenu ŠPPC pa su stoga nužne detaljnije
kalkulacije.


- References
Group 1: Forest Ecology and Integrated Forest
Protection, 8-11. September 1997, Zvolen (Slovakia),
Zbornik, s. 287-295.


Pičman,D., Pentek,T. &B. Mikić, 1997: Planiranje
i projektiranje šumskih prometnica primjenom
osobnog računala, šumarski list CXXI (1112),
Zagreb, Hrvatska, 1997., s. 609-616.


Potočn i k, I., 1989: Odvisnost širine cestnega telesa
od naklona terena in vrste kamnine. Gozdarski
Vestnik, 19, Ljubljana, s. 439-441.


S p i n e 11 i, R., 1996: A literature review of the environmental
impacts of forest road construction, Seminar
on "Environmentaly sound forest roads
and wood transport", Sinaia (Romania), 17-22
June 1996., voluntary paper, p. 1-15.


****** 1995: Prijedlog izgradnje protupožarnih prometnica
na području krša od 1995. do 1999. godine,
J.P. Hrvatske šume, Zagreb, s. 1-5.


****** 1997: Izvješće o problematici gradnje i održa
ŠUMARSKI LIST 5-6/1998 str. 41     <-- 41 -->        PDF

D. Pičman. T. Pcntck: RAŠČLAMBA NORMALNOG POPREČNOG PROLILA SUMSKH PROTUPOŽARNI: CTSTE... Šumarski lisl br. 5 6, CXX1I (I9´)X), 235-243
vanja šumskih i protupožarnih prometnica i sta- ****** 1997: Prijedlog metodologije izrade katastra
nju otvorenosti šuma, J.P. Hrvatske šume, Za- šumskih i protupožarnih prometnica na području
greb, s. 1-11. J. P. Hrvatske šume, Zagreb, s. 1-14.


SUMMARY: A more intensive road construction of forest fire prevention
roads has been started in 1990 in the Republic of Croatia, leaving this the only
category of forest roads being built extensively today. By studying the structure
of the expenditures with a special accent on the costs of the excavation
process, with initial reference to the regular prescribed cross profile of a forest
fire prevention road (from here on referred to as a FFPR), it was intended to
determine whether the cross profile of a FFPR, valid at this moment, is really
the most appropriate for a rocky ground area, and whether or not the applied
construction technology is the most affordable. The results acquired are quite
debatable. A new technology of work has been recommended, a so called side
compensation of large ground loads. Within it, mathematical expressions have
been traced out which enable a quite accurate calculation of the costs for the
excavation process of individual versions of a FFPR and the choice of the most
favorable. The whole method is supported by personal computers and is based
on digitized cards, and on the ground centre lines set on them that represent
versions of specific FFPRs and on constructed digitized models of the site.
There is a computer program named "Trošak" ("Cost") that is based on derived
mathematical expressions.


Keywords: forest fire prevention roads, side compensation of large
ground loads, a regular cross profile.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1998 str. 42     <-- 42 -->        PDF

\Ö\VNIKOHERC d.o.o.