DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1998 str. 33     <-- 33 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI - ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 5-6, CXXI1 (1998), 235-243
UDK 630* 383 + 432.1. : 651


RAŠČLAMBA NORMALNOG POPREČNOG PROFILA ŠUMSKE PROTUPOŽARNE
CESTE I IZNALAŽENJE TROŠKOVNO POVOLJNIJIH MODELA


A CROSS SECTION OF A NORMAL SIDE VIEW OF A FOREST FIRE PREVENTION ROAD
AND FINDING EXPENDITURE FAVORABLE MODELS


Dragutin PIČMAN* & Tibor PENTEK**


SAŽETAK: S intenzivnijom gradnjom šumskih protupožarnih cesta na području
Republike Hrvatske započelo se 1990. godine, da bi danas ovo bila jedina
kategorija šumskih cesta koja se izvodi u značajnijoj količini. Proučavanjem
strukture troškova s posebnim naglaskom na troškove zemljanih radova,
a polazeći od normalnog propisanog poprečnog projila SPPC, željelo se utvrditi
je li momentalno važeći normalni poprečni profil SPPC uistinu najpogodniji
za područje krša, te je li primijenjena tehnologija gradnje na/ekonomičnija.
Dobiveni rezultati su u najmanju ruku diskutabilni. U radu je predložena
nova tehnologija gradnje tzv. bočnom kompenzacijom zemljanih masa, izvedeni
su matematski izrazi kojima se omogućuje dosta točan izračun troškova
zemljanih radova pojedine inačice ŠPPC, te odabir najpovoljnije. Cjelokupna
metoda bazirana je osobnim računalom i temelji se na digitaliziranim
kartama i na njima položenim nul-linijama koje predstavljaju inačice pojedinih
SPPC, te na izrađenim digitalnim modelima terena. Izrađen je kompjutorski
program TROŠAK, koji se pak temelji na izvedenim matematskim izrazima.


Ključne r ij eči: šumske protupožarne ceste, troškovi zemljanih radova,
normalni poprečni profil, bočna kompenzacija zemljanih masa.


UVOD - Introduction


Šumske protupožarne ceste (ŠPPC) su posebna katKao
takove šumske se protupožarne ceste odlikuju
egorija šumskih cesta, koje su izravno vezane uz meditnizom
svojih posebnosti, koje su prije svega povezane s
eransko i submediteransko područje pridolaska naših postupkom njihova planiranja, projektiranja i izvedbe.
obalnih i priobalnih šuma. Primarna im je zadaća preJedan
od osnovnih zahtjeva pri dizajniranju mreže
ventivna zaštita šuma od šumskih požara, a u slučaju ŠPPC je minimaliziranje troškova njihove izvedbe s ciizbijanja
šumskog požara one moraju pružiti najpoljem
izgradnje što veće količine kilometara cesta, otvavoljnije
uvjete za njegovo lokaliziranje te konačno ranje što većih površina neotvorenih ploština uz poštisuzbijanje.
Važnost im se može se potkrijepiti rječima vanje zahtjeva za kakvoćom izvedenih cestovnih objeAndroić
(1971.): "Zato... između najvažnijih problekata.
U strukturi troškova izgradnje šumskih cesta, najma
zaštite šuma na kršu, u mediteranskoj zoni, šumske veći se upliv može izvršiti na troškove zemljanih radopožare,
bez ikakve dileme, stavljam na prvo mjesto kao va koji u pravilu najviše opterećuju ukupnu cijenu
stalnu opasnost za kulture i za šume ovoga područja". ŠPPC na krškom području. Zbog navedenog, prišlo se
raščlambi normalnog poprečnog profila ŠPPC, njegovih
osnovnih sastavnica i njihova utjecaja na troškove
zemljanih radova. Istražene su prednosti i nedostaci trenutno
važećeg normalnog poprečnog profila, te je pred


*Doc. dr. se. Dragutin Pičman, Šumarski fakultet Zagreb
**Mr. se. Tibor Pcntek, Šumarski fakultet Zagreb ložena mogućnost uklanjanja nedostataka.