DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1998 str. 14     <-- 14 -->        PDF

S. Orlić: MEĐUNARODNI POKUS PROVENIJENCIJA SITKANSKE SMREKE (Picea sitchensis (Bong.) Carr. ) Šumarski list br. 5-6. CXX11 (1998), 213-220
2.2 Metoda rada -Work methods
Izmjere u pokusu vršene su svake godine prvih pet
godina, zatim u 10. i 15. godini. Totalna visina mjerena
je letvom s točnosti od 5 cm, a prsni promjeri u 5., 10. i


15. godini s promjerkom točnosti 1 mm. Drvna masa
obračunata je na temelju srednjeg sastojinskog stabla
svake provenijencije i preživljenja biljaka (v = g x h x
0.45 ; V = v x 2500 x % preživljenja). Kod statističke
obrade podataka korištena je analiza varijance, F test,
standardna devijacija i koeficijent varijabilnosti.
U pokusu je vršena okularna ocjena kvalitete stabala
svake provenijencije prema vitalnosti, intenzitetu rasta,
pravnosti debla, broja i razvijenosti grana, i to u tri stupnja:
(0) najpovoljnije osobine, (-1) srednje povoljne osobine
i (-2) nepovoljne osobine.


Kod obračuna i obrade podataka izostavljeni su podaci
prve repeticije zbog znatnijeg odstupanja u intenzitetu
rasta u odnosu na II, III i IV repeticiju, što je
posljedica velike razlike u kvaliteti tla tog segmenta padine
(postrani greben).


3. REZULTATI I RASPRAVA - Results and discussion
3.1 Glavna obilježja stoj bine -Site characteristics
Pokus je osnovan u Sjeverozapadnoj Hrvatskoj, zemljopisni
položaj je: 46° 18´N širine; 16° 09´E dužine i
na 169 m nadmorske visine. Lokalna klima reprezentirana
je najbližom meteorološkom postajom Varaždin.
Srednja godišnja temperaturaje 10.0° C, srednje godišnje
padaline iznose 888 mm, srednji broj dana bez mra


za 312. Prema Thornthwait-u klima ovoga područja je
humidna (P/E 78). U vegetacijskom pogledu to je područje
hrasta kitnjaka i običnoga graba (Querco - Car-
pinetum croaticum Horv.). Pokus je osnovan na istočnoj,
blago razvedenoj padini. Tlo je definirano kao
smeđe šumsko na šljuncima (Dokuš, 1984.).


3.2 Preživljenje -Survival
Prosječne vrijednosti o preživljenju biljaka te visinskom
i debljinskom rastu u pokusu u 18. godini od osnivanja,
prikazani su u tablici 2 i na grafikonu 1.


Postotak preživljenja biljaka u prosjeku iznosi
58.9%, a kretao se u rasponu od 33.4 %(prov. 3016) do


72.6 % (prov. 3059). Medu provenijencijama s najvišim
postotkom preživljenja (preko 70%) su one iz Britanske
Columbije (prov. 3064 i 3067) s nadmorske visine
do 30 m, a znatno niži postotak preživljenja (ispod
40%) imale su provenijencije iz savezne države Oregon
(IUFRO broj 3016 i 3015) s nadmorske visine pre -
Grafikon 1


PREŽIVLJENJE - Survival


ko 150 m. Kod preostalih 10 provenijencija preživljenje
se kretalo u rasponu od 55% do 66%. Iz dobivenih
rezultata o preživljenju proizlazi da bi za područje sjeverozapadne
Hrvatske najbolje bile provenijencije oko
48° sjeverne širine i nadmorske visine do 30 m. Naši
podaci o preživljenju niži su i do 30% u odnosu na one
iz Danske za istu provenijenciju (S.F. MADESEN,
1984.). U odnosu na 5. i 10. godinu starosti, postotak
preživljenja biljaka u 18. godini opao je za 15%, odnosno
10% u prosjeku.


Grafikon 2


VISINSKE KRIVULJE - Height curves


2.00


0.00


1


2__— 5
7


T 1


8.00
8 3
6.00


7 14 3 ^^&^


10


4.00 11 ^^^^
s3g


^


2 00


9 5


0.00


i i i i i i i i i i i i i i i i


(


9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


Provenijencija - Provenance