DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1998 str. 11     <-- 11 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 5 6, CXXII (1998), 213-220
UDK. 630* 232. 1. 001


MEĐUNARODNI POKUS PROVENIJENCIJA SITKANSKE SMREKE
(Picea sitchensis (Bong.) Carr. ) U HRVATSKOJ


INTERNATIONAL TEST OF SITKA SPRUCE (Picea sitchensis (Bong.) Carr.)
PROVENANCES IN CROATIA


Stevo ORLIĆ*


SAŽETAK: Međunarodni pokus (IUFRO) 14 provenijencija sitkanske
smreke (Picea sitchensis) osnovan je ujesen 1977. godine u sjeverozapadnom
području Republike Hrvatske. Starost sadnica bila je 2+2 godine. Razmak
sadnje biljaka u pokusu je 2x2 m. Pokus je osnovan u randomiziranom blok
sustavu uz četiri ponavljanja. U 18. godini od osnivanja pokusa, podaci o preživljenju
te visinskom i debljinskom rastu su sljedeći:


- Preživljenje biljaka kreće se u rasponu od 33.4% (prov. 3016) do 72.6%
(prov. 3064).
-Prosječna visina biljaka kreće se u rasponu od 5.52 m (prov. 3060) do
6.28 m (prov. 3005).
-Prosječni prsni promjer kreće se u rasponu od 8.61 cm (prov. 3060) do
10.99cm (prov. 3005).


-Drvna masa kreće se u rasponu od 18.62 mVha (prov. 3016) do 51.03
mVha (prov. 3005).
Provenijencije s najbržim rastom i prirastom su iz savezne države Washington
(oko 48° sjeverne širine), a najlošije su iz južnog Oregona i iz sjeverne
Britanske Columbije.


Ključne riječi: sitkanskasmreka, provenijencije, uspijevanje


1. UVOD Introduction
Sitkanska smreka {Picea sitchensis (Bong.) Carr.) Te godine je putem IUFRO-a nabavljeno 16 proveunesena
je u šume Hrvatske krajem šezdesetih godina nijencija sitkanske smreke različitoga porijekla. Šuovoga
stoljeća. Prije toga mogla su se naći samo pojedimarski
institut Jastrebarsko tako se uključio u međunačna
stabla u starijim parkovima oko dvoraca. Sredinarodni
projekt (IUFRO) proučavanja provenijencija
nom šezdesetih godina nabavljeni su prvi uzorci sjemesitkanske
smreke u Europi. U taj program uključilo se
na, proizveden sadni materijal i osnovani terenski nasaviše
europskih zemalja: Velika Britanija, Irska, Danska,
di veličine skupine na području Uprava šuma Delnice, Nizozemska, Francuska, Njemačka i dr. Cilj projektaje
Karlovac i Koprivnica (Varaždin). Međutim, znanstveistražiti
najpovoljnije provenijencije sitkanske smreke
ni pristup započet je 1972. godine. za pojedine stojbinske uvjete u Europi. Iz istog razloga


i Institut se pridružio tom projektu, kako bi se ispitala


mogućnost uzgoja te vrlo produktivne i vrijedne sjever


noameričke vrste u brdskom i gorskom području na


svježim stojbinama.


* Dr. se. Stevo Orlić, Šumarski institut, Jastrebarsko


ŠUMARSKI LIST 5-6/1998 str. 12     <-- 12 -->        PDF

S. Orlić: MEĐUNARODNI POKUS PROVENIJENCIJA SITKANSKE SMREKE (Picea silchensis (Bong.) Carr. ) Šumarski list br. 5-6, CXXII (1998), 213-220
2. MATERIJAL I METODA RADA - Material and work methods
2.1 Provenijencije -Provenances
Nabavljeno je 16 uzoraka sjemena sitkanske smreke od 40° do 50° sjeverne širine, od 121° do 127° zapadne
koji pokrivaju veliko područje prirodnoga areala sitke, dužine i 0 do 366 m nadmorske visine (Tablica 1).


Tablica 1. Provenijencije sitkanske smreke-Sitka Spruce provenances


Broj lUFRO Provenijencija Država Zemljopisna Zemljopisna Nadmorska
Broj dužina širina visina
Number Number Provenance State Geographie Geographie Height a.s.l.
length width m
1 3001 BELLINGHAM WASHINGTON 122°38´ 48°45´ 15-30
2 3003 FORKS WASHINGTON 124° 18´ 48° 04´ 122-152
3 3005 BRINNON WASHINGTON 122°53´ 47°42´ 0-3
4 3006 SHELTON WASHINGTON 123°09´ 47° 21 ´ 0-6
5 3009 RAYMOND WASHINGTON 123°52´ 46° 4L 15-30
6 3012 NECANICUM OREGON 123° 46´ 45°49´ 46
7 3015 FLORENCE OREGON 124°07´ 44°07´ 153
8 3016 DENMARK OREGON 124°27´ 42° 51 ´ 152
9 3059 FAIRHARBOOR BRIT. COLUM. 127° 02´ 50° 03´ 30
10 3060 SQUAMISH RIVER BRIT. COLUM. 123° 15´ 49°53´ 30
11 3064 VEDDER BRIT COLUM. 121°56´ 49°07´ 30
12 3065 PORT RENFREW BRIT. COLUM. 124° 24´ 48°35´ 0-15
13 3067 STILLAGAUMISH WASHINGTON 121°45´ 48° 07´ 308-366
14 3073 BLENHEIM MT. BRIT. COLUM. 124° 57´ 48°54´ 183-244


Uzorci sjemena 16 provenijencija sitke zasijani su u prenesene su na teren u proljeće 1978. godine. To znači
rasadniku Instituta u proljeće 1974. godine. Klijanci daje starost pokusa kod posljednje izmjere (1995) bila
2+0 godina zatim su presađeni na gredice, gdje su ostali 18 godina, a ukupna starost biljaka 22 godine. Razmak
iduće dvije godine. Dvije provenijencije od nabavljenih sadnje biljaka u pokusu je 2x2 m. Primijenjen je rando16
stradale su već u rasadniku od studeni (IUFRO broj: mizirani blok sustav uz 4 ponavljanja. U pokusu je za3018,
"Brooking", Oregon i 3019, "Big Logoon", Calisađeno
ukupno 9464 biljke, od svake provenijencije
fornia). Sadnice 2+2 godina starosti 14 provenijencija 676biljaka(169x4xl4)


PLAN POKUSNE PLOHE
Pokus 14 provenijencija sitkanske smreke, Trušliće - Experiment of 14 Sitka Spruce provenances, Trušliće


I II
3 10 4 14 III IV
14 8 8 4 3 3 2 13 9
12 2 2 9 14 8 7 6 10
1 5 1 13 11 5 9 12 2
11 9 7 12 1 13 3 4 5
13 7 6 11 4 10 7 8 1
6 5 10 12 6 11 14
ŠUMARSKI LIST 5-6/1998 str. 13     <-- 13 -->        PDF

S. Orlić: MEĐUNARODNI POKUS PROVENIJENCIJA SITKANSKE SMREKE (Picea sitchensis (Bong.) Carr. ) Šumarski listbr. 5 6, CXX1I (1998), 213-220
f *´ " * 4» a ´ *


´ ü´ i. * - *» **


1


"; .. * "". ->
´/´ * . * " -;´ ´


* *"» < ". * *".


i


Slika 1.: Pokus provenijencija sitkanske smreke prov. 3073, Blenheim,
Br. Col.
Fig. 1.: Sitka Spruce provenances experiment, prov. 3073, Blenheim,
Br. Col.
(Foto: S. Orlić)


Slika 3.: Pokus provenijencija sitkanske smreke "Trušlić", Šum.
Varaždin, IUFR lokacijaFig. 3.: Sitka Spruce provenances experiment "Trušlić" Forestservice Varaždin.
(Foto: S. Orlić)


. \ * .
... nS&
!% i
***..*. ´ V ""%:& .. v
´ **L B
\ . # . ´ ´´ " * ´
J F j


! I li .V^ 5 t


i i> i ´


li ili i
-^-´ *


1


." i -, ~i % _: J-"*


*l
" i i v.. -A


.:»: i I
. ^rf


Slika 2.: Pokus provenijencija sitkanske smreke nakon obrezivanja
donjih grana
Fig. 2.: Sitka Spruce provenances experiment after pruning.
(Foto: S. Orlić)


< ,.,´fi - ^W- ´- ´ r«


K \ r ´"""V **


~ i.


, , »Ar* *


jaLai&>>


Slika 4.: Pokus provenijencija sitkanske smreke "Trušlić", Šum.
Varaždin, 1UFR lokacija
Fig. 4.: Sitka Spruce provenances experiment "Trušlić" Forest
service Varaždin.
(Foto: S. Orlić)


215
ŠUMARSKI LIST 5-6/1998 str. 14     <-- 14 -->        PDF

S. Orlić: MEĐUNARODNI POKUS PROVENIJENCIJA SITKANSKE SMREKE (Picea sitchensis (Bong.) Carr. ) Šumarski list br. 5-6. CXX11 (1998), 213-220
2.2 Metoda rada -Work methods
Izmjere u pokusu vršene su svake godine prvih pet
godina, zatim u 10. i 15. godini. Totalna visina mjerena
je letvom s točnosti od 5 cm, a prsni promjeri u 5., 10. i


15. godini s promjerkom točnosti 1 mm. Drvna masa
obračunata je na temelju srednjeg sastojinskog stabla
svake provenijencije i preživljenja biljaka (v = g x h x
0.45 ; V = v x 2500 x % preživljenja). Kod statističke
obrade podataka korištena je analiza varijance, F test,
standardna devijacija i koeficijent varijabilnosti.
U pokusu je vršena okularna ocjena kvalitete stabala
svake provenijencije prema vitalnosti, intenzitetu rasta,
pravnosti debla, broja i razvijenosti grana, i to u tri stupnja:
(0) najpovoljnije osobine, (-1) srednje povoljne osobine
i (-2) nepovoljne osobine.


Kod obračuna i obrade podataka izostavljeni su podaci
prve repeticije zbog znatnijeg odstupanja u intenzitetu
rasta u odnosu na II, III i IV repeticiju, što je
posljedica velike razlike u kvaliteti tla tog segmenta padine
(postrani greben).


3. REZULTATI I RASPRAVA - Results and discussion
3.1 Glavna obilježja stoj bine -Site characteristics
Pokus je osnovan u Sjeverozapadnoj Hrvatskoj, zemljopisni
položaj je: 46° 18´N širine; 16° 09´E dužine i
na 169 m nadmorske visine. Lokalna klima reprezentirana
je najbližom meteorološkom postajom Varaždin.
Srednja godišnja temperaturaje 10.0° C, srednje godišnje
padaline iznose 888 mm, srednji broj dana bez mra


za 312. Prema Thornthwait-u klima ovoga područja je
humidna (P/E 78). U vegetacijskom pogledu to je područje
hrasta kitnjaka i običnoga graba (Querco - Car-
pinetum croaticum Horv.). Pokus je osnovan na istočnoj,
blago razvedenoj padini. Tlo je definirano kao
smeđe šumsko na šljuncima (Dokuš, 1984.).


3.2 Preživljenje -Survival
Prosječne vrijednosti o preživljenju biljaka te visinskom
i debljinskom rastu u pokusu u 18. godini od osnivanja,
prikazani su u tablici 2 i na grafikonu 1.


Postotak preživljenja biljaka u prosjeku iznosi
58.9%, a kretao se u rasponu od 33.4 %(prov. 3016) do


72.6 % (prov. 3059). Medu provenijencijama s najvišim
postotkom preživljenja (preko 70%) su one iz Britanske
Columbije (prov. 3064 i 3067) s nadmorske visine
do 30 m, a znatno niži postotak preživljenja (ispod
40%) imale su provenijencije iz savezne države Oregon
(IUFRO broj 3016 i 3015) s nadmorske visine pre -
Grafikon 1


PREŽIVLJENJE - Survival


ko 150 m. Kod preostalih 10 provenijencija preživljenje
se kretalo u rasponu od 55% do 66%. Iz dobivenih
rezultata o preživljenju proizlazi da bi za područje sjeverozapadne
Hrvatske najbolje bile provenijencije oko
48° sjeverne širine i nadmorske visine do 30 m. Naši
podaci o preživljenju niži su i do 30% u odnosu na one
iz Danske za istu provenijenciju (S.F. MADESEN,
1984.). U odnosu na 5. i 10. godinu starosti, postotak
preživljenja biljaka u 18. godini opao je za 15%, odnosno
10% u prosjeku.


Grafikon 2


VISINSKE KRIVULJE - Height curves


2.00


0.00


1


2__— 5
7


T 1


8.00
8 3
6.00


7 14 3 ^^&^


10


4.00 11 ^^^^
s3g


^


2 00


9 5


0.00


i i i i i i i i i i i i i i i i


(


9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


Provenijencija - Provenance
ŠUMARSKI LIST 5-6/1998 str. 15     <-- 15 -->        PDF

S. Orlić: MEĐUNARODNI POKUS PROVENIJENCIJA SITKANSKC SMREKE (Picea sitchensis (Bong.) Carr. ) Šumarski list br. 5 6, CXXI1 (1998). 2 13-220
Tablica 2. Preživljenje (%), visina (hs), prsni promjer (ds) i drvna masa (mVha)
Table 2. Survival (%), height (hs), breast tree diameter (ds) and volume of wood (mVha)


Br.
1UFRO
Broj
Prež, %
Surv, %
Visina, m
Height, m
Prsni promjer, cm
Breast hig. diam., cm
Dr. masa
Volume
Rang
Range
Number hs St. dev. Koef. var. % ds St. dev. Koef. var. % mVha
1 3001 66.1 5.91 1.56 26.40 9.72 3.32 34.16 40.98 6
2 3003 55.1 6.13 1.60 26.10 10.42 3.48 33.40 40.77 7
3 3005 65.0 6.28 1.33 21.18 10.99 3.17 28.84 51.03 1
4 3006 57.1 6.12 1.54 25.16 10.50 3.55 33.81 43.11 4
5 3009 59.4 6.29 1.89 30.05 9.63 3.53 36.66 40.39 8
6 3012 57.5 5.84 1.63 27.91 9.47 3.34 35.27 34.79 10
7 3015 37.2 6.24 2.09 33.49 9.41 3.83 40.70 26.13 15
8 3016 33.4 5.73 1.77 30.89 9.30 3.89 41.83 18.62 14
9 3059 61.1 5.54 1.67 30.14 8.72 3.05 34.98 29.33 12
10 3060 66.0 5.52 1.38 25.00 8.61 2.78 32.29 29.54 11
11 3064 72.6 5.71 1.37 23.99 9.53 3.02 31.69 41.20 5
12 3065 56.4 6.13 1.67 27.24 10.49 3.63 34.60 43.43 3
13 3067 71.5 5.53 1.41 25.50 9.08 2.62 28.85 35.39 9
14 3073 66.8 6.20 1.50 24.19 9.96 3.23 32.43 45.42 2
Prosjek 58.9 5.94 9.70 37.15
Average
Ftab.1% 2,70 F rač. 0,92 ns F rač. 1,00 ns


3.3 Visina, prsni promjer i drvna masa -Height, breast height diameter and volume of wood
Podaci o visini, prsnom promjeru i drvnoj masi proU
18. godini starosti pokusa srednja visina stabala
venijencija dati su također u tablici 2 i prikazani na grakretala
se u rasponu od 5.52 m (prov. 3060) do 6.29 m
fikonu 3 i 4. Za visinu i prsni promjer dana je standar(
prov. 3009), prosijek za pokus 5.94 m. Proizlazi daje
dna devijacija i koeficijent varijabilnosti svake proverazlika
između najlošije i najbolje provenijencije 77
nijencije. cm, odnosno da su sve provenijencije u datim stojbin-


Grafikon 4
Grafikon 3 PRSNI PROMJER - Breast height diameter
VISINA-height


Provenijencija - Provenance Provenijencija - Provenance
ŠUMARSKI LIST 5-6/1998 str. 16     <-- 16 -->        PDF

S. Orlić: MEĐUNARODNI POKUS PROVENIJENCIJA SITKANSKE SMREKE (Picea sitchensis (Bong.) Carr. ) Šumarski list br. 5-6. CXX11 (1998), 213-220
skim uvjetima pokazale podjednak rezultat. To se dobro
zapaža i s grafikona visinskih krivulja (graf.2). Provedena
analiza varijance i F test pokazali su da utvrđene
razlike medu provenijencijama nisu signifikantne
(F tab. 2.79; F rač. 0.92 ns). Standardna devijacija i koeficijent
varijabilnosti su također podjednaki kod svih
provenijencija. Koeficijent varijabilnosti provenijencija
pokazuje velike razlike u visini (21,18 do 33,49%).
Iz toga proizlazi da su razlike u visini u prosjeku veće
unutar provenijencije nego medu provenijencijama.


Srednji prsni promjer kretao se u prosjeku od 8.61
cm (prov. 3060) do 10.99 cm (prov. 3005), prosijek


9.70 cm, odnosno razlika između najlošije i najbolje
provenijencije je 2.38 cm. Kao i kod visine analiza varijance
i F testa pokazalo se da utvrđene razilke među
prsnim promjerima provenijencija nisu bile signifikantne
(F tab. 2.70; F rač. 1.00 ns). Standardna devijacija
i koeficijent varijabilnosti su podjednaki kod svih
provenijencija. Koeficijent varijabilnosti pokazuje veće
rasipanje podataka do 10% kod prsnog promjera
nego visine.


Obračunata drvna masa provenijencija kretala se u
rasponu od 18.62 mVha (prov. 3016) do 51.03 mVha
(prov. 3005), prosijek za pokus 37.15 mVha.


Temeljem iznesenih podataka o rastu i prirastu istraživanih
14 provenijencija sitkanske smreke proizlazi
da bi za područje sjeverozapadne Hrvatske najbolje
odgovarale provenijencije iz savezne države Washington
(prov. 3003 i 3005). HERVE VAN DE SYPE
(1995.) za područje središnje Francuske preporuča provenijencije
iz najjužnijih područja areala sitke (sjeverna
California i južni Oregon).


Pintarić iMekić (1984.) osnovali su u proljeće
1973. godine 9 pokusa na području Bosne i Hercegovine
sa 6-10 istih provenijencija kao i u Hrvatskoj.
Glede visine i debljinskoga rasta u 10. godini, kao i u
nas, među najboljim provenijencijama su one iz savezne
države Washington.


3.4 Kvaliteta i vitalnost stabala -Quality and tree vitality
Ocjena kvalitete i vitalnosti stabala obavljena je na Ukupna rang lista ocjene provenijencija glede 4 katemelju
okularne procjene pravnosti debala, razvijenorakteristike
prikazana je u tablici 4. Iz navedene tablice


sti grana, vitalnosti i rasta i prirasta, i to u tri stupnja: (0)
povoljne osobine, (-1) srednje povoljne osobine i (-2)
nepovoljne osobine. Rezultati su prikazani u tablici 3.


Tablica 3. Kvalitetne osobine stabala-ocjena
Table 3. Quality characteristics of trees-assessment


IUFRO Pravnost Razvijenost Vitalnost Rast Ukupno


Broj debla grana
Number Tree Branches Vitality Growth Sum.
straigh. develop.
3001 0 (-1) (-1) (-1) (-3)
3003 (-1) (-1) 0 (-1) (-2)
3005 (-1) (-1) 0 0 (-2)
3006 0 (-1) 0 0 (-1)
3009 0 (-1) 0 (-1) (-2)
3012 (-1) (-1) (-1) (-1) (-4)
3015 (-1) (-2) (-2) (-2) (-7)
3016 (-2) (-2) (-1) (-2) (-7)
3059 0 0 (-1) (-2) (-3)
3060 (-1) (-1) (-1) (-2) (-5)
3064 0 0 0 (-1) (-1)
3065 (-1) (-1) (-1) 0 (-3)
3067 0 0 (-1) (-1) (-2)
3073 0 (-1) 0 0 (-1)


vidimo da nema niti jedne provenijencije bez negativnog
boda (0), s jednim negativnim (-1) bodom su tri
provenijencije, s dva negativna boda (-2) tri provenijencije
itd. S najvećim brojem negativnih bodova (-7)
su dvije provenijencije (3015 i 3016) iz savezne države
Oregon, iz područja južnoga areala sitkanske smreke.


Tablica 4. Rang lista - Range list


Ukupno bodova
Total score


0


(-1)
(-2)
(-3)
(-4)
(-5)
(-6)
(-7)


Provenijencija IUFRO broj
Provenance IUFRO number


3073,3006,3064
3005,3009,3067
3065,3001,3003,3059
3012
3060


3015,3016


Izneseni podaci o kvaliteti stabala pojedinih provenijencija
su od praktične vrijednosti, jer kod izbora provenijencija
za određeno područje treba uzeti u obzir
pored intenziteta rasta i produktivnosti i kvalitetu stabala.
Lines, R., Samuel, C. J. A. (1984.) daju sličnu preporuku
za Veliku Britaniju.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1998 str. 17     <-- 17 -->        PDF

S. Orlić: MEĐUNARODNI POKUS PROVENIJENCIJA SITKANSKK SMREKE (Picea sitchensis (Bong.) Carr. ) Šumarski list br. 5 -6, CXX11 (1998), 213-220
4. PREDHODNI ZAKLJUČCI Preliminary conclusions
Rezultati posljednje izmjere (15 godina od osnivaBrinnon
i 3006 Shelton) s nižih nadmorskih visinja
pokusa) u međunarodnom pokusu provenijencija na, a među najlošijima su provenijencije iz positkanske
smreke u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, šumaridručja
sjevernog (Britanska Columbija) i južnog
ja Varaždin, ukazuju na sljedeće predhodne zaključke: (sjeverna Californija) prirodnog areala sitkanske


smreke.


Provedena analiza varijance i F test pokazali su
da utvrđene razlike u pogledu visinskog i de-Ocjena kvalitete stabala s obzirom na pravnost
bljinskog rasta medu provenijencijama nisu bile debala, granatost, vitalnost, i produkciju pokazasignifikantne
(Tablica 2). la je da niti jedna provenijencija nije bez nega


tivnih bodova (0), a najlošije imaju sedam nega


Provenijencije s najintenzivnijim rastom i priras


tivnih bodova (-7), tablica 4.


tom su one iz savezne države Washington (3005


LITERATURA - References


Herve Van De Sype, 1995.: A Sitka Spruce Pro(
Bong.) Carr.), Radovi br. 80, str. 231-243, Šuvenances
in Peyrat 1.3181.1 A, Fild resultsat age marski institut, Jastrebarsko.
18, Joint Meeting of the IUFRO Working Parties


Pintarić,K.,Mekić,F., 1984.: The Growth in HeiS2.02.05,
06, 012 and 14, Limoges, Francuska.


ght and Diameter of Sitka Spruce (Picea sitchenSoren
Fl. Madesen , 1984.: IUFRO Sitka Spruce sis) of Different Provenances, IUFRO Interna


Ten provenance Experiment, IUFRO International
Sitka Spruce Provenance Experiment,


tional Sitka Spruce Provenances Experiment, Edinburg.


Edinburg. Lines , R., Samuel , C.J.A., 1984.: The Main IUFRO


Experiments with Sitka Spruce in Britain. Ten


Dokus , A., 1984.: IUFRO Sitka Spruce Provenance


Years Results, IUFRO International Sitka Spru


Experiment in Croatia, Yugoslavia: 9-Year He


ce Provenances Experiment, Edinburg.


ight and Survival, IUFRO International Sitka


Dokuš,A.;Gračan, J., 1978.: IUFRO Sitka spruce


Spruce Provenance Experiment, Edinburg.


international ten-provenance experiment in YuOrlić
, S.; Ocvirek , ML, 1989.: Pokus IUFRO progoslavia,
Proceeding of the IUFRO joint


mevenijencija
sitkanske smreke (Picea sitchensis eting of working parties, Vancuver, Canada.


SUMMARY: In 1972 the Jastrebarsko Forestry Research Institute joined in
the international project (IUFRO) for studying the provenances of Sitka Spruce
(Picea sitchensis) in Europe. Seed samples were obtained with the help of
the Seed Husbandry Centre Humlbek, Denmark, which organise the procurement
and distribution of seeds for the majority of European countries. The research
programme includes 14 provenances of Sitka Spruce from the USA and
Canada (Table I). Seed samples were sown in the Spring of 1974. Saplings
2+0 years old were transplanted into seedbeds in the Spring of 1976, where
they were cultivated for the following two years. In the Autumn of 1977 seedlings
2+2 years old were transferred to a field experiment. The experiment
was established in the region of the Varaždin Forest District, G.j. Vinica-Plitvica,
Compartment 25. It is a region with a humid climate, soil is dystric cambisol
on gravel, height above sea-level approximately 240 m, eastern exposition.
With regard to vegetation it is a region with forests of Sessile Flowered
Oak and Common Hornbeam (Querco carpinetum croaticum Horv.L


The experiment was established in a randomised block design with four
replications, spacing between plants 2x2m. From each provenance 676plants
were planted (13x13 rows x 4 replications). Results of measuring in the 5th
and 10th years after establishment of the experiment have been published
(Orlić, Ocvirek, 1990). This paper presents the results of the last measuring,


i.e. in the 18th year after establishment of the experiment.


ŠUMARSKI LIST 5-6/1998 str. 18     <-- 18 -->        PDF

S. Orlić: MEĐUNARODNI l´OKUS PROVENIJENCIJA S1TKANSKE SMREKE {Picea sitehensis (Bong.) Carr. ) Šumarski list br. 5-6, CXX11 (1998), 213-221)
The results of the last measuring show that those from the Federal State of
Washington (prov. 3003, 3005 and 3006) were among the best provenances,
approximately 47 degrees of northern latitude and from lower heights above
sea level. The provenances from British Columbia (prov. 3060 and 3064 and
South Oregon (prov. 3016) showed the worst results, i.e. from the northernmost
and southernmost regions of natural range. With regard to stem quality
and branching characteristics (straightness, sweep, branching characteristics,
vitality) none of the provenances were entirely satisfactory. On the basis
of the results of the last measuring extensive introduction of Sitka Spruce into
the forests of north-west Croatia is not recommended.


Samo za one koji su "zaboravili"!


PRETPLATA ZA ŠUMARSKI LIST U 1998. GODINI iznosi:


- za zaposlene članove 120 kn
- za studente, đake i umirovljenike 30 kn
- za poduzeća 500 kn + PDV
Adresa: HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO, Zagreb,
Trg Mažuranića 11
Žiro račun br.: 30102-678-6249
PRETPLATA ZA INOZEMSTVO 95 $
DEVIZNI ŽIRO RAČUN br.: 25731-3206475
HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO Zagreb
ZAGREBAČKA BANKA Zagreb
(Telex ŽABA 21-211 Swift ŽABA HR XX)


Uredništvo