DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1997 str. 99     <-- 99 -->        PDF

Horvat, Ivo (Čazma, 7. X. 1897. - Zagreb, 23. IV. 1963.), botaničar, dr. se, sveučilišni profesor.


Osnovnu školu pohađao je u Du-bran je 1940. za redovitog profesobravici
i Samoboru, a maturirao je ra sistematske botanike i geobo1916.
godine na II. klasičnoj gimtanike
te za predstojnika Botaninaziji
u Zagrebu. Na Filozofskom čkog instituta i Botaničkog vrta na
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu Filozofskom fakultetu Sveučilišta u
studirao je od 1916. godine Zagrebu, na kojim je dužnostima
prirodne znanosti (prirodopis, geoostao
do 16. VIII. 1945. Od 11. VI.
grafija), diplomirao je i doktorirao 1947. redovitije profesor i predsto1920.
iz znanstvenog područja bojnik
Zavoda za botaniku Veterinartanike
s raspravom "Vrijednost ga-skog fakulteta Sveučilišta u Zametofita
u filogeniji paprati s osogrebu
do smrti, 1963. godine.
bitim obzirom na vrstu Phyllitis hybrida
(Milde) Christensen" te stu


(Izvor: Hrvatski šumarski životopi


pio u državnu službu sa zvanjem


sni leksikon, knj. 2, Zagreb, 1997.)


asistenta Botaničkog instituta.


Nakon izbora za docenta (1927.)
i izvanrednog profesora (1933.) iza


Alojzije Frković


PROSLAVA 50-GODISNJICE RADA SREDNJE ŠUMARSKE ŠKOLE U KARLOVCU


UVOD Sve do 1944. godine uz šumare-šumarske inženjere,
u Hrvatskoj u operativi postojali su samo lugari i nadlu-


Sve do pred sam kraj XVIII. stoljeća, obrazovanje


gari obučeni na tečajevima za zvanje nadlugara s polo


šumarskih stručnjaka-šumara bilo je empiričko, odvija


ženim dodatnim ispitom. Iste godine zakonskom odre


lo se uz rad starijih šumara. Nakon dvije do tri godine


dbom osnovanaje Srednja šumarska škola sa sjedištem u


takvog "mentorskog" školovanja, izdavala se potvrda o


Požegi, ali ona nije počela s radom zbog pada Hrvatske


završenom školovanju. U tada državno-pravno rascjep


države 1945. godine a nova, komunistička vlast, nije pri


kanoj srednjoj Europi, ponegdje su šumari bili obvezni


znavala ništa stoje doneseno između 1941. i 1945. go


polagati ispite pred posebnim povjerenstvom. Kako je


dine. Međutim kako je potreba za obrazovanim šu


to još uvijek bilo doba feudalizma, lov je bio važniji, pa


marskim kadrom sve više rasla, 1946. godine rješenjem


se i obuci kandidata pridavala veća pozornost lovstvu


Ministarstva poljoprivrede i šumarstva, 21. studenoga


nego šumarstvu. Prva škola (nama najbliža) u Austriji


1946. godine otvorena je Srednja šumarska škola sa sje


otvorena je 1813. godine pod nazivom Šumarski zavod


dištem u Glini, koja je iste jeseni započela s radom.


u Mariabrunnu kod Beča. Osnovna nastava trajala je


dvije godine, a treću godinu polazili su kandidati koji Šumarska škola u Glini imala je slabe uvjete za
su željeli stupiti u državnu službu. U tom Zavodu škosolidniji
rad, paje rješenjem Ministarstva poljoprivrede
lovani su i prvi Hrvati kao npr. Antun To m i ć, Franjo i šumarstva od 26. lipnja 1947. godine premještena u


Špore r i drugi.
Karlovac. Ove, 1997. godine Srednja šumarska škola u
Karlovcu obilježava pedeset godina svoga rada, a za


Za hrvatsko šumarsko školstvo itekako je važan


vršna proslava te godišnjice održana je 8. i 9. listopada


Karlovčanin Franjo Šporer, koji već 1842. godine


1997. godine. U okviru te svečanosti je i priprema mo


pokreće pitanje osnivanja šumarske škole u Hrvatskoj.


nografije "Šumarska škola Karlovac."


Godine 1853. Šumarsko društvo (predsjednik Dragutin
Kos) u zajednici s Hrvatsko-slavonskim gospodarskim


Završni dio proslave


društvom traži od mjerodavnih osnivanje Gospodar-


Završni dio proslave podijeljen je u dva dijela, prvi


sko-šumarskog učilišta, što se ostvaruje tek 1860. go


8. listopada 1997. godine - svečani dio, a 9. listopada
dine sa sjedištem u Križevcima. Školovanje traje dvije


1997. godine - natjecateljski dio.


godine, a od 1895. godine tri godine. 1898. godine križevačko
Učilište zamjenjuje Šumarska akademija u Svečani dio proslave
Zagrebu, a 1919. godine otvorenje Šumarski fakultet u Svečani dio proslave održanje u domu Hrvatske vojsklopu
Sveučilišta u Zagrebu. ske "Petar Zrinski" u Karlovcu, s početkom u 10,30 sati.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1997 str. 100     <-- 100 -->        PDF

Slika 1: Suvenir "Karlovački dveri". Izrađeno u drvodjelskom odjeljku Šumarske škole u Karlovcu.


Svečanost je počela hrvatskom himnom Lijepa
naša, koju je otpjevao mješoviti zbor sastavljen od učenika
i nastavnika Šumarske škole. Nakon uvodne riječi
direktora šumarske škole prof. Martina Šimunića ,
sijedih su govornici: inž. Branko Vukelić , gradonačelnik
Karlovca, dipl. oec. Vlado Jelo vac , župan
Karlovačke županije, dipl. inž. Franjo Prebani ć u
ime Ministarstva poljoprivrede i šumarstva, prof. Vlado
L u b u r i ć, pomoćnik ministrice prosvjete za srednje
obrazovanje.


Slijedi prigodni program, izvođači su učenici i profesori
Škole, kao jedinstveni zbor. Prvo je izvedena prigodna
skladba pod naslovom Sumo pozdravljam te, šumo
zelena, pod ravnanjem profesora Glazbene škole u
Karlovcu Zorana Š t e f a n c a. Potom je studentica arhitekture
Vesna Vrbanac , vrhunski otpjevala partituru
"Jalta, Jalta" iz istoimenog mjuzikla.


Recital o drvu i šumi, izveli su učenici Šumarske
škole Ivan B i č a n i ć i Davor R o g i ć .


Svečani dio proslave završen je predstavljanjem
monografije Šumarska škola Karlovac, koju je predstavila
umirovljena profesorica Šumarske škole dipl.
inž. AnicaMrzljak, uz sudjelovanje dr. JoseGračan
a i prof. dr. Jose Vuk e 1 i ć a, a potom slijedi domjenak
u istom Domu.


Nastavak proslave održanje u krugu Škole otvaranjem
arboretuma i sadnjom spomen stabla te otvaranjem
izložbe slika, skulptura i bonsaija.


Arboretum je otvorio gradonačelnik, dipl. inž. Branko
Vukelić, o njegovom osnivanju i nastajanju govorila
je dipl. inž. Anica Mrzljak, a blagoslovio ga je vjeroučitelj
mr. Ivan R a d e 1 i ć . Tom prigodom posađeno je
12 stabala (dvanaest mjeseci u godini) po dva stabalca
hrasta lužnjaka i kitnjaka, breze, bukve, javora i kurike.


Za izložbu slika, skulptura i bonsaija, izdanje i katalog
s tekstom prof. Jasne Gorup , u kojem se uz popis
eksponata nalaze i životopisi izlagača. Dvije bonsai
biljke izložio je mr. Petar Vrgoč, a 40 slika i skulptura
13 autora. Izlagali su Ratko Bana j (slikar i kipar iz
Zaprešića), Duško Begovi ć (slikar, Vinkovci), Pero
Beuk (slikar, Vinkovci), Mladen Gašpa r (slikar,
Delnice), ZdenkoKrulić (slikar, Koska), Andrija
K u s a n i ć (slikar, Karlovac), Josip L a s 1 a v i ć (slikar
i kipar, Karlovac), Damir Paveli ć (kipar, Zagreb),
Karlo P o s a v e c (Gospić), Ivan Puškar (slikar, Karlovac),
Cvetko Štanfel j (slikar, Rijeka), Antun Nikola
Tržo k (po zanimanju stolar, slikar, Ribnik) i Josip
Zaga r (kipar, Koprivnica, umirovljenik, a prvi puta se
predstavio javnosti na izložbi uz proslavu 150. godišnjice
Hrvatskog šumarskog društva).
ŠUMARSKI LIST 11-12/1997 str. 101     <-- 101 -->        PDF

Kao posebnost valja istaći skulpture izrađene uz pomoć
motorne pile. Mihajlo Lončarić iz Ivanske izradio
je vlak od lokomotive i dva vagona, a Željko Rade
t a iz Draganića figuralnu skulpturu.


Natjecateljski dio proslave
Drugi dan proslave, 9. listopada, održano je natjecanje
u šumarskim i športskim disciplinama. Natjecali
su se učenici i profesionalni radnici u obaranju i obradi
stabala u sedam disciplina:okretanje vodilice, kombinirani
rez, zasjek, definitivni rez, obaranje na balon, točni
prorez i kresanje grana uz dodatak gašenje požara. Prvo
mjesto u pojedinačnom radu postigao je već spomenuti
radnik Željko Radek a, drugo mjesto postigao je Alen
L o v r a s, učenik IV. b razreda, dok je treće mjesto osvojio
Hrvoje Z e n o n, učenik IV. b razreda. U natjecanju
su sudjelovale dvije ekipe škole ijedna ekipa Uprave
šuma Karlovac.


MONOGRAFIJA ŠUMARSKA ŠKOLA


KARLOVAC


U predgovoru pod naslovom "Moj pogled", dr. se.
Joso G r a č a n, ravnatelj Šumarskog instituta Jastrebarsko,
povezuje 50. obljetnicu neprekidnog i vrlo uspješnog
rada u obrazovanju šumarskih i drvodjelskih tehničara
s vrlo značajnim obljetnicama hrvatskoga šu


marstva, 150 godina Hrvatskoga šumarskog društva,
120 godina neprekidnog izlaženja Šumarskog lista, 50
godina Šumarskog instituta Jastrebarsko, te nastavlja
"Neka nam bude ovom prilikom dopušteno spomenuti i
nadolazeću 100. obljetnicu obrazovanja diplomiranih
inženjera šumarstva gospodarskoga i drvotehničkog
usmjerenja, koju će obilježiti Šumarski fakultet Sveučilišta
u Zagrebu ujesen 1998. godine."


U prvom, tekstualnom dijelu Monografije, 18 je
kraćih članaka 13 autora. To su:


O. Piškorić : Povijesni prikaz razvoja
obrazovanja
šumarskih stručnjaka,
M. Šimunić urednik je monografije i u 4 priloga prikazao
je Utemeljenje škole, Odgojno obrazovni
centar za šumarstvo, Šumarska škola i Šumarska
škola u domovinskom ratu,
S. Jerman : Srednja šumarska škola u razdoblju od
1957. do 1962. godine,
S.Šibenik: Kako smo se mijenjali i širili,


M. S k o k o : Šumarska škola za odrasle i Školske publikacije,
Mirna Korkut: Slobodne aktivnosti učenika i odgojna
uloga škole,


S.
Slat: Doprinos učenika Škole razvoju šumarske
djelatnosti,
Marina G r č i ć : Globe program,


B. P o ž ar: Arboretum - zelena površina moga grada,
Pod naslovom "Sjećanja" - svijet učeničkih naraštaja
nalaze se članci:


D. Jasić : Hvala vam, darovatelji krvi,
Marija Jako vac : Sve moje generacije,
AnicaMrzlj ak: Perivoji i parkovi Karlovca u nastavi
dendrologije i


N. P e r i ć : Škola u krilu grada.
U drugom dijelu Monografije nalazi se popis nastavnika,
osoblja i učenika uz kazalo svih imena.
Podrobniji prikaz Monografije prelazi okvir ovog
izvještaja, uz dodatak da se može naručiti u Šumarskoj
školi, Karlovac, a može se naći i u knjižnici Hrvatskoga
šumarskog društva u Zagrebu.


ARBORETUM I GLOBE PROGRAM


Kada je 1947. godine osnovana Šumarska škola,
smještena je u zgradu bivše Slunjske graničarske pukovnije
na Rakovcu. U toj prizemnici bilo je mjesta za četiri
učionice te zbornicu i uredske prostorije. Kada je odlukom
Skupštine općine Karlovac 1968. godine Šumarskoj
školi priključen drvoprerađivački odjel i poljoprivredna
škola, dobila je prostorije u zgradi ekonomske
škole, koje također nisu bile dostatne za cjelokupnu nastavu,
pa je stoga pokrenuta akcije za gradnju odgovarajuće
zgrade. Grad je za novu školsku zgradu dao zemlji
ŠUMARSKI LIST 11-12/1997 str. 102     <-- 102 -->        PDF

šte u gradskom predjelu Gaza, na manje-više pustom i
podvodnom terenu, te je u školskom okolišu osnovan
Arboretum, koji je od početnih 6,6 ha proširen na 16 ha.
Danas se u Arboretumu nalazi 966 stablašica i grmova,
od čega 495 četinjača i 473 listača. broj vrsta je manji, jer
su mnoge zastupljene s varijetetama i formama.


Slika 2: Dvorana u kojoj je održan svečani dio proslave.


Američki potpredsjednik AI Gore, 1995. godine
osmislio je istraživačko edukacijski program GLOBE
(The Globe Learning and Opservations to Benefit the
Environment - Globalno učenje i osmatranje za dobrobit
okoliša). Hrvatska se već 1996. godine kao 52. članica
uključila u taj program, započela je suradnja učenika,
profesora i znanstvenika iz 3500 škola usmjerenih
ka istom cilju - radu na dobrobiti okoliša. Jedna jedinica
toga programa je i karlovačka Šumarska škola, a
osmatrači su njezini učenici. Učenici, pod vodstvom
profesorice mr. Marine Grč i ć, dnevno bilježe na meteorološkoj
stanici Škole i na mjernom mjestu kod starog
mosta na Korani atmosferske i hidrološke podatke
te biometrijska mjerenja. Prikupljeni podaci dnevno se
putem Interneta šalju u istraživački centar Boulder u
Coloradu (USA), od kojega istim putem dobivaju i podatke
koji ih zanimaju. Za biometrijska mjerenja u Arboretumu
osnovana je pokusna ploha 15 x 15 m, na kojoj
se prate životne funkcije hrasta lužnjaka kao značajne
vrste karlovačkog područja.


Slika 3: Spomenik prirodi u Arboretumu Šumarske škole s napisom
"Šumarska škola 1997. godine". Kamenje iz svog kamenoloma
Slapnica Školi darovala Uprava šuma Karlovac. Autor
je akademski kipar Vladimir Herljević


ZAKLJUČNO SLOVO
Monografija Šumarska škola Karlovac, trajno je
svjedočenje o postojanju ove škole. Međutim, bivši i
sadašnji djelatnici Škole kao i svi sudionici proslave
´primili su i suvenire, "Karlovački dveri", i privjesakbedž.
Posebna vrijednost ta dva suvenira je u tome što
su izrađeni u drvoprerađivačkom Odjelu Šumarske
škole, a rad su nastavnika i učenika, i kao takvi dokaz o
stručnosti i visini Odjela Šumarske škole u cjelini. Dveri
su dvokrilne, najednom krilu nalazi se grb grada Karlovca,
a na drugom znak (grb) Šumarske škole; kada se
dveri otvore, ukaže se slika školske zgrade. Na privjesku
se na poprečnom presjeku stabalca ili grane nalaze
pričvršćeni emajlirani grb i znak Šumarske škole.


Održavanje proslave novčano su pomogli Ministarstvo
prosvjete i športa te Ministarstvo poljoprivrede i
šumarstva kao pokrovitelji, zatim Uprava šuma Karlovac
i petnaestak oglašivača u Monografiji.


Treba naglasiti da trud koji je u pripremu proslave
uložio ravnatelj Škole prof. Martin Šimunić, kao i svi
njegovi suradnici, zaslužuju puno priznanje i čestitke!


Ovo izvješće o proslavi pedeset godina rada Srednje
Šumarske škole prilika je da se zabilježi kako je dva puta
prijetila opasnost prestanka njezinog rada u Karlovcu,
prvi puta 1951., a drugi puta 1962. godine.


1951. godine, škola je trebala biti premještena u Gospić,
no premještaj nije izvršen, jer je, kako tvrdi inž.
Mladen Skoko, dr. Ivan Ribar prihvatio inicijativu ravnatelja
(Inž. Jurja Lipovšćaka) i nastavničkog zbora,
te ishodio opoziv odluke o premještanju.


Godine 1962. škola je postala škola za izobrazbu
kvalificiranih (KV) šumarskih radnika, ali grad Karlovac
s takvom odlukom nije bio zadovoljan, pa je 1963.
godine uspostavljena nastava za srednji stupanj, za šu