DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1997 str. 94     <-- 94 -->        PDF

Hrvatski šumarski stručnjaci na Kongresu


Članovi službene hrvatske delegacije na XI. svjetskom
šumarskom kongresu bili su ispred Ministrastva
poljoprivrede i šumarstva Republike Hrvatske mr. se.
Zlatko Dominiković, ministar i mr. se. Jela B i 1 a n džija
djelatnici Ministarstva, te dr. se. Ivan Marti ni
ć sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U
Antalyi delegaciji se priključio gosp. dr. Ivica To m i ć,
hrvatski veleposlanik u Turskoj. Kongresu su također
bili nazočni i dr. Joso Gračan ravnatelj Šumarskog
instituta Jastrebarsko te djelatnici "Hrvatskih šuma"
inž. Damir Moćan, zamjenik direktora i inž. Ratko
Matošević.


Aktivnosti hrvatskih sudionika obuhvatile su:


1. sudjelovanje na neformalnom ministarskom sastanku
Na sastanku ministara i njihovih opunomoćenika
Republiku Hrvatsku predstavljao je mr. Zlatko Do mi niko
vić, ministar poljoprivrede i šumarstva RH, koji
je tom prilikom izvijestio kako se i hrvatsko šumarstvo
opredjelilo za koncept potrajnog gospodarenja šumama,
te je u svezi s time Republika Hrvatska preuzete
obveze zakonski regulirala.


2. sadnju u memorijalnom parku
Povodom Svjetskog dana hrane hrvatski su sudionici
u novoosnovanom arboretumu WFC-a 1997, posadili
sadnice libanonskog cedra i običnog čempresa.


3. video predstavljanje Hrvatske
U subotu 18. listopada u auli kongresnog centra hrvatsko
šumarstvo je predstavljeno video-kasetom Šume
i šumarstvo Hrvatske: šumski ekosustavi te publikacijom
Osnovne činjenice o hrvatskom šumarstvu.


4. izvještaj o stanju privatnih šuma u Hrvatskoj
U okviru 23. sekcije 23 -Uloga privatnoga sektora,
gospodarstva u pretvorbi te zadaci pri privatizaciji u


OBLJETNICE


šumarstvu, mr. J. Bi land zija elaborirala je o stanju
privatnih šuma u Hrvatskoj.


Znanstveni i stručni materijali s Kongresa


Radovi prezentirani na XI. svjetskom šumarskom
kongresu objavljeni su u šest knjiga-zbornika područja
(A- H) koje sadrže u cijelosti 7 glavnih, 70 pozivnih te
oko 900 sažetaka ostalih izabranih referata.


Isti su sadržaji dostupni i na CD-ROM-u naslova
Proceedings of the XI World Forestry Congress, a
sadržaj CD-a obuhvaća:


a. kongresnu dokumentaciju uključujući i šest knjiga-
zbornika
b. FAO dokumentaciju s područja šumarstva
c. šumarsku foto-zbirku (oko 30 fotografija s opisom)
d. Izvještaj State of Forestry (SOFO) report koji
dvogodišnje objavljuje stanje i trenutna nastojanja u svjetskom
šumarstvu.
Veliki je dio kongresne dokumentacije, uključujući i
šest knjiga-zbornika također raslopoživ na Internet adresi:
http:Ufao. org/waicent/faoinfo,forestry´/wforcong


Pored toga, hrvatskim su šumarskim stručnjacima i
znanstvenicima na raspolaganju mnogi materijali koje
su članovi delegacije donijeli po povratku s Kongresa, a
oni obuhvaćaju oko 20-tak knjiga i publikacija te preko
100 dodatnih (neuvrštenih u zbornik) referata, izvješća
i si.


Hrvatski sudionici Kongresa dogovorili su se o
objavi posebnog izvješća, koje će obuhvatiti prijevode
najvažnijih kongresnih materijala. Pojedinačne obrade
kongresnih događanja zasigno će se naći i na stranicama
"Šumarskog lista".


Doc. dr. se. Ivan Martinić
član hrvatske delegacije na XI.
svjetkom šumarskom kongresu


AKADEMIK DUŠAN KLEPAC,
VODITELJ CENTRA ZA ZNANSTVENI RAD HAZU - VINKOVCI


Povodom 20. obljetnice voditeljstva i 80. godišnjice života


Predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
(ondašnje JAZU) imenovalo je akademika Klep ca
voditeljem svoje znanstvenoistraživačke jedinice
Centra za znanstveni rad u Vinkovcima 8. studenoga
1977., te se dakle upravo navršilo 20 godina kako je
akademik Klepac na čelu navedene ustanove, brinući o
organizaciji znanstvenih i stručnih istraživanja, posebice


u području šumarskih znanosti, potom o pripremanju i
održavanju znanstvenih skupova te izdavačkoj djelatnosti
HAZU Centra u Vinkovcima, gdje je urednikom
njegovih izdanja, Radova i Posebnih izdanja.


S obzirom da je Predsjedništvo Akademije davne
1969. (22. siječnja) utemeljilo Centar za znanstveni rad
u Vinkovcima, ponajprije za šumarska istraživanja u
ŠUMARSKI LIST 11-12/1997 str. 95     <-- 95 -->        PDF

Spačvanskom bazenu, akademik je Klepac od svoga
imenovanja radio na sljedećim vlastitim istraživanjima:
Neka iskustva iz francuskog šumarstva, naročito s obzirom
na uzgajanje i uređenje hrastovih šuma; Unapređenje
gospodarenja šumama hrasta lužnjaka: pitanja obnove
šuma, genetske varijabilnost i hrasta lužnjaka, zaštite
šuma, primjene novih metoda u gospodarenju hrasticima.
Rezultat je tih istraživanja tiskan u Revue
forestiere francise pod naslovom Lesforets de chene eri
Slavonie (1981., pp. 87-104), a potom je taj rad u nešto
skraćenu obliku objavio Šumarski list s naslovom Hrastove
šume Slavonije (1982.). Slijedila su daljnja istraživanja
akademika Klepca: Etatne mogućnosti slavonske
šume; Proučavanje stabilnosti višenamjenske šume s
ekološkoga i proizvodnoga stajališta u Slavoniji i Baranji;
Postotak iskorištenja drvne mase; Šumarstvo i
šume Slavonije u Domovinskom ratu, višegodišnje prikupljanje
podataka o ratom devastiranim šumama, koje
će cjeloviti oblik dobiti tek kada se uđe u sve zasad zbog
mina još uvijek nedostupne šume, te kada se izrade nove
gospodarske osnove za sva, u procesu mirne reintegracije
Republici Hrvatskoj vraćena šumska područja.


Osim vlastitih istraživanja, akademik je Klepac nastojao
uključiti u različite istraživačke projekte što više
šumarskih znanstvenika. Stoga je akademik Vidako v
i ć, također član Savjeta Centra, izradio studijski prijedlog
za izdvajanje preko 500 sistemskih jedinica u
području od 19 ha, te još 17,66 ha stare bukove šume
ŠG "Papuk" u Slatini za Arboretum "Lisičine", tj. šume
s posebnom namjenom za znanstvena istraživanja, gdje
je upravljao uglavnom genetičkim istraživanjima, primjerice:
Istraživanje stranih vrsta drveća u šumarstvu
kontinentalne hrvatske; s prof. dr. Krstiniće m Varijabilnost
i oplemenjivanje hrasta lužnjaka; Uspijevanje
nekih klonova stablastih vrba na aluviju Dunava kod
Opatovca.


Također su pri HAZU Centru u Vinkovcima svoja
istraživanja vršili i drugi znanstvenici, prof. dr. Ivo D e kanić
koordinator je dugoročnoga istraživanja: Utjecaj
intenzivnih prorjeda na prirast i kakvoću sastojina
hrasta lužnjaka i običnoga graba, a tu su i radovi Đure
Rauša , Mirjane Kal inić (Tla šuma dunavskih ritova
i ada na području šumarije Vukovar), S e g e d i j a (o
šumama Krajiške investicijske zaklade, dvostrukoj bijeli
hrasta lužnjaka).


Treba reći daje voditelj Centra akademik Klepac u
svakoj prigodi unapređivao šumarska istraživanja, organizirao
predavanja, poticao mlade istraživače na
suradnju s Centrom, te daje u tijeku svoga dvadesetogodišnjega
djelovanja nastojao da Centar postigne dobru
suradnju s Razredom za prirodne znanosti HAZU, s
vodećim šumarskim ustanovama, Šumarskim fakultetom
u Zagrebu, Institutom u Jastrebarskom, kao i suradnju
s gospodarskim subjektima, bivšom Slavonskom


šumom, a potom s Hrvatskim šumama, direkcijom u
Zagrebu, i Upravom šuma Vinkovci.


Rat i njegove posljedice samo su djelomice onemogućile
nastavak istraživanja na znanstvenim plohama
izdvojenima iz redovnoga gospodarenja tamo gdje su
one bile na okupiranim područjima, no voditelj je akademik
Klepac u tom razdoblju intenzivirao izdavačku
djelatnost u Centru, stoje vidljivo u izdanjima od godine
1991. do danas.


Pod vodstvom akademika Klepca Centar je priredio
značajne znanstvene skupove: Josip Kozara c - književnik
i šumar, 1986.; V znanstveni sabor Slavonije i
Baranje, 1987.; 20. obljetnica Centra za znanstveni rad
u sklopu koje je održan znanstveni skup o Antunu L e vakoviću
, 1990.; Znanstveni skup o Kaji Agjiću,
1993.; Znanstveni skup povodom 250. obljetnice Vukovarsko-
srijemske županije, 1995., te Znanstveni
skup o hrvatskome banu Josipu Šokčeviću , 1996.
U okviru znanstvenih skupova održane su brojne prateće
manifestacije, priredbe, izložbe, i slično.


Osim znanstvenih skupova važna su i brojna predavanja,
posebice iz šumarstva: O pitanjima zaštite prirode
i čovjekove okoline, Današnje stanje i perspektive
šumarske genetike u Hrvatskoj, Etapne mogućnosti
slavonske šume, Intenzivne prorjede u jednodobnim
šumama, Bukva u Spačvanskom bazenu, Početci hrvatskoga
tiskarstva, Šumarski znanstvenici iz Vinkovaca i
okolice.


Akademik Klepac je uvijek nastojao na kreativnoj
suradnji između Centra u Vinkovcima i njegove matične
ustanove Hrvatske akademije, da ta najistočnija
njezina jedinica djeluje na dobrobit hrvatske znanosti.
Stoga je Centar mogao u najtežim vremenima rata i poraća,
u vrijeme kada je morao zbog oštećenja svojih
radnih prostorija premjestiti svoju djelatnost u Zagreb,
neprekinuto djelovati. Osobito je u tom pogledu vrijedna,
jer je trajna i uvijek provjerljiva, izdavačka djelatnost
Centra u Vinkovcima, koji je u razdoblju dvadesetogodišnjega
vodstva akademika Klepca razvio vrlo
snažnu i raznovrsnu izdavačku djelatnost. U tom je razdoblju
objavljeno 5 knjiga Radova, gdje su tiskani brojni
radovi iz šumarstva, hrvatskoga jezika i književnosti,
povijesti i arheologije, geografije i geologije, medicine
i veterine, kulture i obrazovanja, jer je voditelj,
akademik Klepac, osim temeljnih šumarskih istraživanja,
poticao i svoje najbliže suradnike, upravitelje Centra(
Švagelj: 1970.-1985., Čorkalo : 1986.-), da
razviju vlastitu filološku istraživačku djelatnost, kao i
djelatnost drugih znanstvenih područja.


Za prikaz svestranoga angažmana akademika Klepca
u radu Centra u Vinkovcima još su značajnija Posebna
izdanja, koja su najčešće objavljivala priloge znanstvenih
skupova što ih je Centar organizirao, no i druge
publikacije: Zbornik Josip Kozarac, književnik i šumar,
ŠUMARSKI LIST 11-12/1997 str. 96     <-- 96 -->        PDF

Spomenica Dionizija Švagelja. Vrijedno je napomenuti
daje u toku rata Centar, zahvaljujući akademiku Klepcu
koji je namaknuo novac za tiskanje, objelodanio dvije
šumarske knjige: Dekanićevu, Utjecaj strukture na
njegu sastojina proredom u šumi hrasta lužnjaka i
običnoga graba (HAZU, Vinkovci, 1991.), Zbornik
radova o Antunu Levakoviću (HAZU, Vinkovci,
1992.). Nakon toga su u suradnji s Maticom hrvatskom
tiskana književna izdanja, Bogner, Čorkalo, Kršnjavi, a
potom opet samostalna izdanja HAZU Centra u Vinkovcima:
Književno-povijesna monografija Vjekoslav
Kaleb Katice Čorkalo (1995.), Zbornik radova o Kaj i
Agjiču (1996.), niz broširanih manjih izdanja te Šumarski
znanstvenici iz Vinkovaca i vinkovačke okolice


akademika Klepca (1996.).
Kruna je plodne izdavačke djelatnosti, kojom je upravljao
i koju je uređivao akademik Klepac u posljednja
dva desetljeća, reprezentativno dvojezično izdanje,
na hrvatskom i engleskom jeziku, Hrast lužnjak
{Quercus robur L.) u Hrvatskoj / Pedunculate Oak in
Croatia, HAZU/Hrvatske šume, Vinkovci - Zagreb,
1996., kojemu je pridodana brošura Ocjene i prikazi
monografije Hrast lužnjak u Hrvatskoj, gdje je sedam
eminentnih znanstvenika ocijenilo i prikazalo vrijednost
i značenje monografije o hrastu, napisane u 14
poglavlja, s iscrpnom bibliografijom, bogato ilustrirane
te likovno i tehnički estetski uređene. U njezinoj su
izradbi sudjelovali najznačajniji znanstvenici suvremenoga
hrvatskoga šumarstva, te ona predstavlja sumu
preko stogodišnjega istraživanja plemenitoga slavonskoga
hrasta i uporabe njegova drva. Tom je monografijom
akad. Klepac nadomak vlastite 80. obljetnice
života na najsnažniji i najljepši način okrunio svoju
sjajnu, svjetski priznatu znanstveničku karijeru. Knjiga
je izašla povodom dvostrukih jubileja hrvatskoga šumarstva,
150. obljetnice Hrvatskoga šumarskog društva
i 120. obljetnice Šumarskoga lista. Tim je velikim
obljetnicama pokrovitelj bio predsjednik Republike
Hrvatske dr. Franjo Tuđman , kojemu je monografija
prvomu na svečan način uručena.


No, akademik Klepac ne miruje, on i dalje istražuje,
zaokružuje svoje djelo, tiska nove značajne knjige, jednako
kao dosad neumoran i znanstveno produktivan i u
godini svoga 80. godišnjega jubileja. Taj je visoki jubilej
čestitala i svjetska znanstvena elita, kao što su iz svijeta
stigle brojne pohvale i čestitke povodom njegova
uredničkoga i autorskoga remek-djela, monografije o
slavonskome hrastu. Donosimo prijevod teksta o akademiku
Klepcu koji je napisao ugledni Prof.Dr.Dr.h.c.


H. Kramer iz Göttingena, urednik najuglednijega i najstarijega
šumarskoga časopisa u Europi Allgemeine
Forst und Jagdzeitung, gdje u 168. broju 1997. čitamo
čestitku akademiku Klepcu, tekst u kojemu je znameniti
znanstvenik u sažetom obliku, kako samo znanstvenici
umiju, zabilježio najvažnija područja jubilarčevih djelovanja,
što će sadržajno obogatiti ovaj skroman prikaz


o doprinosu akademika Klepca hrvatskoj šumarskoj
znanosti. Donosimo prijevod članka:
Profesor DUŠAN KLEPAC povodom navršenih 80.
godina


Krajem ove godine navršit će prof. dr. Dušan Klepac,
međunarodno priznati i visoko cijenjeni hrvatski
šumarski znanstvenik, svoj 80. rođendan. Njegovi kolege
i prijatelji iz Njemačke šalju mu tim povodom srdačne
čestitke.


Njegov znanstveni put obilježen je velikom mnogostranošću.
Nakon promocije na Sveučilištu u Zagrebu
godine 1951., krenuo je iste i 1952. godine na daljnju
dvogodišnju izobrazbu i usavršavanje u Ecole Nationale
des Eaux et Forets u Nancyju. K tome je habilitirao
1953. u Zagrebu, da bi potom preuzeo katedru za
uređenje šuma. Opetovano je bio dekan Šumarskoga


fakulteta u Zagrebu. Dugi je niz godina član Hrvatske
akademije znanosti i umjetnosti. Svojim radom pri međunarodnim
organizacijama FAO i JUFRO, te višegodišnjom
djelatnošću u svojstvu gostujućega profesorana Šumarskom fakultetu Sveučilišta Chapingo u Mexiku,
kao i brojnim publikacijama od kojih je oko 40 pisanih
na francuskom, engleskom, španjolskom, talijanskom
i njemačkom jeziku, stekao je visoki svjetski
ugled. U svojim se djelima bavio temama šumske inventure,
uređenjem i uzgojem šuma. Njegov 1976. u Španjolskoj
objavljeni udžbenik o rastu i prirastu šumskih
vrsta drveća i sastojina, još i danas se u Mexiku koristi
u nastavi.


Klepac gaji osobitu ljubav prema slavonskom hrastu.
Za šumske posjetitelje svoje zemlje pripremi on uvijek
vrhunski doživljaj, kada pod njegovim stručnim
vodstvom mogu doživjeti prekrasne stare sastojim
hrvatskoga hrasta lužnjaka. Nakon umirovljenja u godini
1987. nastavio je istraživanje hrasta. U prosincu
1994. odlučila je Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
izdati monografiju o slavonskom hrastu i imenovala
je svojega člana akademika Dušana Klepca glavnim
urednikom. Već godine 1996. pojavilo se na hrvatskom
i engleskom jeziku sjajno djelo s engleskim naslovom
"Pedunculate Oak (Quercus robur L.) in Croatia.
Izvanredno opremljena, s obimom od 560 stranica,
knjiga sadrži priloge 25 autora i opsežnu bibliografiju.
Od urenika Klepca potječu, osim opširnoga Uvoda, još
i poglavlja o povijesti i značenju hrvatskih hrastika, o
rastu i prirastu slavonskoga hrasta, kao i o gospodarenju
hrastovim šumama.


H. KRAMER
Od osamostaljenja Hrvatske godine 1990. "Hrvatske
šume" su značajno razgranale izdavačku djelatnost.
Objavile su čitav niz značajnih i reprezentativnih iz