DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1997 str. 83     <-- 83 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI - PROFESSIONAL PAPERS Šumarski list br. 11-12, CXXI (1997), 657-663
UDK 630* 432.0


POVIJEST RAZVOJA KANADSKOGA SUSTAVA OCJENE OPASNOSTI OD ŠUMSKOG
POŽARA I MOGUĆNOST NJEGOVE PRIMJENE U DRUGIM ZEMLJAMA


HISTORY OF THE CANADIAN FOREST FIRE DANGER EVALUATION SYSTEM DEVELOPMENT
AND THE POSSIBILITY OF ITS APPLICATION IN OTHER COUNTRIES


Tomislav DIMITROV*


SAŽETAK: U ovom je članku dan kratak prikaz razvitka kanadskog sustava
ocjene opasnosti od šumskog požara (CFFDRS) od 1925. godine do danas.
Svrha je upoznati stručnu javnost s razvojnim dostignućem šumarskih
stručnjaka Kanade u izradi sustava ocjenjivanja požarne opasnosti, koji će
biti od pomoći protupožarnim upravljačima u učinkovitom i ekonomičnom
suzbijanju šumskih požara.


Kanadski su stručnjaci u svojim radovima zabilježili da su i neke druge
zemlje među njima i Hrvatska prihvatile sustavne modele ili istraživačku filozofiju
CFFDRS-a, kao osnovu za razvoj svojeg sustava ocjenjivanja požarne
opasnosti.


Ključne riječi: Sustavi za ocjenu opasnosti od šumskih požara.


Uvod - Introduction


Šumski su požari gotovo potpuno podvrgnuti hiroOvo
što nazivamo - požarnom znanošću - zapravo
vitosti vremena. Poznati stručnjaci iz Kanadske šumske je kodifikacija i kvantifikacija prilične količine osnoslužbe
(Canadien Forestry Service - CFS) u Ontariu vnog znanja, odavna poznatog ljudskom rodu. Prema
Flanningan i Harrington, u svojoj su studiji o odnosima tome, zaključuje Van Wagner, prva lekcija koju smo
između meteoroloških parametara i pojave šumskih naučili jest to da pomno proučavamo rezultate prijapožara
zaključili: "vrijeme utječe na pojavu šumskog šnjih istraživanja požara i, ako je moguće, da ih prije
požara, a kada već požar nastane, vrijeme utječe na njeprilagodimo
nego da svaki put počinjemo ni od čega
govo ponašanje". Znanstveni pak istraživač iz tog instikad
se pojavi problem.
tuta Van Wagner, ističe daje: "istraživanja ocjenjivanja Druga je lekcija da ista praktična istraživačka produopasnosti
od šumskih požara započela Kanadska federkcija
može zahtijevati neprestano ponovno razvijanje".
alna vlada 1925. godine. Ali kada se osvrćemo na Zaštita života, imovine i prirodnih izvora od šumskih


prošlost, zašto stati samo na 70 godina? Jer, kroćenje požara, još je u prošlosti zahtijevala sve veću učinkovatre
je vjerojatno bio prvi korak u razvoju ljudske kulvitost
u njihovu suzbijanju. Donošenje pak djelotvornih
ture. Otkriće osnovnih principa ponašanja vatre moralo odluka u suzbijanju zahtijeva sredstva pouzdana prose
ubrzo dogoditi, bilo daje riječ o vatri zapaljenoj na cjenjivanja i integriranja individualnih kombiniranih
ognjištu, ili na terenu. Naime: čimbenika, koji upozoravaju na opasnost od požara, a to


sredstvo je - sustav za ocjenjivanje požarne opasnosti.


-
vatra se pali i širi brže u suhom gorivu nego u
U proteklih 70 godina više je takvih sustava razvimokrom,
jeno u svijetu, a napoznatiji su kanadski - Canadian Fo


-
komadići se pale i gore lako, a veliki komadi
rest Fire Danger Rating System (CFFDRS), američki održavaju
vatru duže,
National Fire-Danger Rating System (NFDRS), bivša


-
postoji optimalan razmak komada goriva pri koistočna
Njemačka - Waldbrand-kennziffern (WBKZ),
jemu vatra najbolje gori.
francuski - Carrega i Drouet itd., i gotovo bi se moglo
reći da je svaka zemlja koja šumu smatra svojim nacionalnim
bogatstvom razvila svoju metodu za proc


Tomislav Dimitrov, dipl. inž Zagreb
jenu opasnosti od šumskih požara.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1997 str. 84     <-- 84 -->        PDF

T. Dimitrov: POVIJEST RAZVOJA KANADSKOGA SUSTAVA OCJENE OPASNOSTI OD ŠUMSKOG POŽARA Šumarski list br. 11-12, CXXI (1997), 657-663
Kanadski sustav procjenjuje i ujedinjuje podatke kako bi upravljačima
pomogao pretkazivati potencijal šumskog požara


A Canadian System evaluates and integrates data to help managers predict wildland fire potential


Od 1925. godine kada su započela istraživanja ocjeoblikovao
kasnih šezdesetih, kada je Kanadska šumska
njivanja opasnosti od šumskih požara, u Kanadi je raslužba
(Canadian Forest Service - CFS) imala viziju
zvijeno pet različitih sustava, svaki sa sve većom pri-modularna dizajna za jedan državni sustav ocjenjivanja
mjenljivošću na području države. Pristup je bio razvoj


požarne opasnosti (slika 1.).


ni gradeći na prijašnjim sustavima i ekstenzivno se slu


Sadašnji CFFDRS obuhvaća dva veća podsustava


žeći terenskim pokusima i empiričkom analizom.
Sustav indeksa požarnog vremena (Fire Weather Index


Opće prihvaćena kanadska metoda procjene požarne
opasnosti poznata je kao Kanadski sustav ocjenji-
FWI) i Sustav pretkazivanja ponašanja požara (Fire
vanja opasnosti os šumskog požara (CFFDRS), koji se Behavior Prediction - FBP).


KANADSKI SUSTAV OCJENJIVANJA
OPASNOSTI OD ŠUMSKOG POŽARA
(CFFDRS


RIZIK VRIJEME TOPOGRAFIJA
(UZROKOVAN GORIVA
GROMOM ILI LJUDIMA)


SUSTAV INDEKSA
POŽARNOG VREMENA


SUSTAV VLAGE SUSTAV PRETKAZIVANJA


SUSTAV PRETKAZIVANJA


DOPUNSKOG GORIVA PONAŠANJA VATRE


POJAVLJIVANJAVA VATRE


i


CFFDRS


POŽARNO GOSPODARENJE VODICI I DRUGI SUSTAVI KOJI SU POŽARNO GOSPODARENJE
RAZVILI POŽARNO GOSPODARENJE 1


RESURSI I PROBLEMI I PRILIKE


I ISTRAŽIVANJE POŽARA


VRIJEDNOSTI U RIZIKU


POŽARNO GOSPODARENJE


ODLUKA RJEŠENJE
ILI ODLUKE ILI RJEŠENJA


Slika 1. Pojednostavljeni strukturalni dijagram CFFDRS-a ilustrira spoj djelovanja požarnih upravljača


Meteorološki ulaz u ocjenjivanju opasnosti od požara - Weather input in fire danger rating


Prva faza u razvoju državnoga sustava ocjenjivanja vjetar povezane su u parove koji stvaraju dva međupožarne
opasnosti, sustava indeksa požarnog vremena indeksa ijedan konačni indeks ponašanja vatre (slika 2.).
(F WI), omogućila je procjenu relativna potencijala vatre


Šifra indeksa početnog širenja vatre Initial Spread


zasnovana isključivo na meteorološkim opažanjima. To


Index (ISI) kombinira učinke i sadržaj vlage finog gori


je bilo u operativnoj upotrebi 25 godina. Šest kompo


va (FFMC). On predstavlja numeričko ocjenjivanje br


nenata FWI sustava individualno i kolektivno izraču


zine širenja vatre bez utjecaja varijabilne količine gori


navaju učinke vlage i vjetra na potencijal paljenja i


va. Indeks gomilanja Buildup Index (BUI - zasnovan


vjerojatno ponašanje vatre u obliku relativnih numeri


na DMC-u i DC-u) mjera je ukupnog goriva koje je ras


čkih ocjena. Tri šifre za vlagu goriva odražavaju sadržaj


položivo za gorenje.


vlage goriva u finom površinskom sloju debljine 2-3 cm
(Fine Fuel Moisture Code - FFMC), zatim lagano sabiKomponenta
indexa požarnog vremena (FWI) sama
jenog sloja umjerene dubine (Duff Moisture Code -kombinira indeks početnog širenja vatre (ISI) i indeks
DMC) i duboke kompaktne organske tvari (Drought Cogomilanja
(BUI), koja pokazuje potencijalni intenzitet
de - DC). Te tri šifre zapravo su sustavi dinamičkog knjivatre
na ravnom terenu u sastojini zrelog bora. Budući
govodstva koji dodaju vlagu nakon kiše i oduzimaju da šume Banksova (Pinus Banksiana) i kalifornijskog
nešto od nje za svaki dan sušenja. Šifre vlage goriva plus bora (Pinus contorta) čine više ili manje neprekidan po
ŠUMARSKI LIST 11-12/1997 str. 85     <-- 85 -->        PDF

T. Dimitrov: POVIJEST RAZVOJA KANADSKOGA SUSTAVA OCJENE OPASNOSTI OD ŠUMSKOG POŽARA Šumarski list br. 11-12, CXXIQ997), 657-663
POŽARNA


METEOROLOŠKA
MOTRENJA


ŠIFRE
VLAŽNOSTI
GORIVA


INDEKSI
PONAŠANJA
POŽARA


TEMPERATURA
RELATIVNA VLAGA
VJETAR
KIŠA


1.......


Šifre vlažnosti
finog goriva
(FFMC)


VJETAR


T


INDEKS POČETNOG
ŠIRENJA
(ISI)


1


INDEKS


Slika 2. Struktura kanadskog sustava meteorološkog indeksa šumskog požara


jas preko Kanade, koncept standardiziranja tipa goriva
je razuman.


Komponente FWI sustava ovise isključivo o dnevnim
mjerenjima: temperature suhog termometra, relativne
vlažnosti, brzine vjetra na otvorenom na 10 m visine
i 24-satno nakupljene oborine zabilježene u podne
lokalnog standardnog vremena (LSV). Budući da računanja
komponenti FWI sustava ovise isključivo o


TEMPERATURA
RELATIVNA VLAGA
KIŠA
DULJINA SVIJETLOG
DIJELA DANA


.....1


Šifre vlažnosti
srednjeg goriva
(DMC)


TEMPERATURA
KIŠA
FAKTOR SUŠENJA
ZA TEKUĆI MJESEC


... 1


Šifre vlažnosti
krupnog goriva
(DC)


1
1
J __


INDEKS UKUPNOG
GORIVA
(BUI)


1


POŽARNOG VREMENA
(FWI)


meteorološkim podacima, iz prognostičkih podataka
dobivaju se prognozirane požarne opasnosti. Međutim,
ne može se dobiti cjelovita slika dnevnog požarnog potencijala
samo najednom mjerenju u 24 sata. Iz mreže
meteoroloških postaja podnevno mjerenje (13 sati
LSV), predstavlja zapravo uvjete u 16 sati popodne.
Stoga je razvijen program za satna pretkazivanja, o
kome će poslije biti riječi.


Kvantitativna prognoza ponašanja vatre - Quantitative fire behavior prediction


Relativne numeričke vrijednosti komponenata FWI
sustava imaju različita značenja u različitim tipovima
goriva, jer je sustav razvijen radi ocjenjivanja potencijala
vatre u generaliziranom standardnom tipu goriva
na relativnoj osnovici nasuprot apsolutnom razumijevanju.
Varijacija ponašanja vatre s tipom goriva upućena
je u kvantitativnim pojmovima s FBP sustavom.


Nekompletno privremeno izdanje FBP sustava objavljeno
je 1984. godine, iako su objavljivane informacije
od eksperimantalnih projekata paljenja i istraživanja
stvarnih požara, kako su postojale raspoloživim. Formalna
publikacija sustava završena je 1992. i predstavlja
posljednje dostignuće Kanadske šumske službe (CFS) u
praktičnij primjeni znanja o ponašanju vatre i istraživačkom
iskustvu radi općenita poboljšanja gospodarenja
šumskim požarima u Kanadi (slika 3.).


Tehnički izvod FBP sustava počiva na zdravoj znanstvenoj
osnovici razvijenoj iz stvarnih opažanja i mjerenja
brojnih eksperimantalnih požara vezanih s dobro
dokumentiranim pravim požarima i operarivnim namjernim
spaljivanjem u usporedbi prema meteorološkom
vremenu - zasnovanim na indeksima požarne
opasnosti sustava FWI, ili meteorološkim parametrima
za zasebne tipove goriva. FBP sustav je jedinstven u


tome što uključuje naj ekstenzivni] i niz podataka o požarima
u krošnjama, koji je svugdje upotrebljiv.


FBP sustav omogućuje korisniku da pretkaže brzinu
širenja (m/min), potrošnju goriva (kg/m2) i intenzitet
(kW/m) čelne, začelne ili bočne vatre, koji se neprestano
ubrzavaju sljedeći paljenje ili koji su dosegli uvjete
stabilna stanja prema svojoj okolici. Te se karakteristike
određuju žestinom pretežna požarnog vremena
(zasnovano na brzini vjetra i određenim komponentama
FWI sustava), tipu goriva, strmini nagiba, geografskoj
lokaciji, visini i kalendarskom datumu. Također je
dat opći opis tipa požara (npr. površinska vatra, vatra u
krošnjama, prekidna ili neprekidna). Jednostavni eliptički
model rasta vatre upotrebljava se u procjenjivanju
veličine i oblika požara koji nastaje iz jednog izvora paljenja
nasuprot uspostavljenoj liniji vatre.


Rad s FBP sustavom temelji se na malom broju već
raspoloživih ulaznih podataka. Zasad je poznato 16 većih
kanadskih tipova goriva u sustavu, kao odraz empiričkih
podataka o ponašanju vatre raspoloživih u
Kanadi.


FBP sustav uključuje najbolje raspoložive informacije
o ponašanju šumskih požara u Kanadi. Kanadski
požarni upravljači stoga imaju velike mogućnosti pret
ŠUMARSKI LIST 11-12/1997 str. 86     <-- 86 -->        PDF

T. Dimitrov: POVIJEST RAZVOJA KANADSKOGA SUSTAVA OCJENE OPASNOSTI OD ŠUMSKOG POŽARA Šumarski list br. 11-12, CXXI (1997), 657-663
Tip goriva u FFMC, ISI i BUI Postotak nagiba Visina
FBP sustavu brzina i smjer Smjer nagiba širina/duljina
vjetra nagore Datum


i


Sadržaj vlage ii


Goriva Vrijeme Reljef


lišću


l


KANADSKI SUSTAV PROCJENE
PONAŠANJA ŠUMSKOG POŽARA


Proteklo vrijeme
Točkasto ili linijsko
paljenje


Tip i trajanje
prognoze


1


t


Primarne


Brzina širenja
Potrošak goriva
Intenzitet čelne vatre
Opis vatre (spaljeni udio
krošnji i tip vatre)


1


i


1 Sekundarne


Udaljenost širenja čelne, bočne i povratne vatre
Brzina širenja bočne i povratne vatre
Eliptično područje vatre i perimetar
Brzina rasta perimetra
Odnos duljine prema širini


Slika 3. Struktura sustava za pretkazivanje ponašanja šumskog požara FBP


kazivanju određene karakteristike ponašanja požara s
razumnom pouzdanošću za širok opseg uvjeta gorenja,
a glede sustava dobiveni su odlični rezultati.


Prema izvješćima i provjerama što ih je širom zemlje
proveo 1992. i 1994. godine Kanadski odbor za


Drugi podsustavi


Razvoj kanadskog sustava pretkazivanja pojavljivanja
šumskog požara (Forest Fire Occurrence Prediction
- FOP) je trenutno u razmatranju. Ovaj je podsustav
zamišljen kao državni okvir dviju komponenti
požara uzrokovanih gromom i ljudima. Nekoliko pristupa
pretkazivanja specifičnih brojeva za područja za
požare uzrokovane gromom i ljudima (upotreblajvajući
jednu ili više komponenti FWI sustava), sada se upotrebljavaju
na operativnoj ili eksperimantalnoj osnovi u
nekoliko kanadskih pokrajina i na nekoliko teritorija.
Istraživačke studije o osnovama paljenja i pretkazivanja
pojavljivanja vatre tekođer su završene ili su pri kraju.


gospodarenje šumskim požarima (državno tijelo odgovorno
za savjetovanje federalne vlade o potrebama istraživanja
šumskih požara), općenita reskcija na FBP
sustav bila je veoma pozitivna.


- Other subsystems
Primarna uloga CFFDRS-ovog pomoćnog sustava
vlage goriva (Accessory Fuel Moisture System - AFMS)
je da dopuni ili podrži specijalne primjene i zahtjeve
triju većih podsustava. Podsustav uključuje šifre
vlage specifičnih goriva što nisu predstavljena standardnim
šiframa u FWI sustavu (slika 4.).


Druge prilagodbe za karakteristike oblika zemlje,
zemljopisnu širinu, godišnje doba, doba dana i druge
čimbenike, također će biti uključene. Kako je zadano
niz situacija s gorivom i zahtjeva za ocjenjivanje požarne
opasnosti u Kanadi, AFMS sustav je proces koji se
dalje razvija.


Pretkazivač vjerojatnosti paljenja šumskog požara - Wildfire ignition probability predictor


Kod prikazivanja FWI sustava istaknuto je da on
djeluje na podnevnim računanjima meteoroloških elemenata,
na jednom mjerenju tijekom 24 sata. Požarni
istraživači Kanadske šumske službe (CFS) povezali su
dva odvojena proizvoda požarnog istraživanja zajedno
u aplikaciju za računalo nazvanim Wildfire Ignition
Probability Predictor (WIPP). WIPP omogućava požarnim
upraviteljima da pretkazuju na satnoj ili dnevnoj
osnovi vjerojatnost paljenja požara iz tipičnih izvora
koji su uzrokovali ljudi, poput šibica ili logorskih vatri
u tri determinirana kompleksa šumskog goriva,


tipična za mnoge šume u unutrašnjosti kanadske pokrajine
British Columbia.


Primjena će biti korisna požarnim upravljačima koji
upotrebljavaju CFFDRS sustav kako bi klasificirali dnevnu
požarnu opasnost, baziranu na meteorološkim podacima
s reprezentativnih postaja za požarno vrijeme.


Vjerojatnosti održanja plamenog zapaljenja u
suhom i mokrom kalifornijskom boru i u šumama zrele
smreke i subalpinske jele, mogu se pretkazati unoseći
reprezentativne vrijednosti specificiranih komponenti
kanadskog indeksa požarnog vremena (FWI) sustava.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1997 str. 87     <-- 87 -->        PDF

T. Dimitrov: POVIJEST RAZVOJA KANADSKOGA SUSTAVA OCJENE OPASNOSTI OD ŠUMSKOG POŽARA Šumarski list br. 11-12, CXXI (1997), 657-663
FFMC opcije


i


Podnevno vrijeme Standardni dnevni FFMC Satno vrijeme
(T, RH, WS, P) + (Stvarno ili prognozirano T, RH, WS, P)


+ Vrijeme "t" (12.00 - 20.00h)
jučerašnji FFMC Početni =TMC
FWI sustav Tablica dnevnog FFMC-a / Satni FFMC program
(Van Wagner 1972) / / (Van Wagner 1972) i1


I


Podnevna brzina \


Standardni r j


vjetra ili Brzina


Satni


dnevni FFMC u


popodnevna vjetra u brzina


FFMC vrijeme "t" vjetra FFMC


brzina vjetra vrijeme "t"


\


| Satni ISI )
ili na vjetar ISI u


Standardni dnevni


(Najreprezentativnije za stvarne uvjete gorenja)


prilagođeni ISI vrijeme "t"


Slika 4. Tri računska izbora šifre vlage finog goriva (FFMC) u dopunskom sustavu vlage za CFFDRS (T = temperatura, RH = relativna
vlažnost, WS = brzina vjetra, P = oborine, "t" = određeno doba dana - izabrano vrijeme od 12 do 20 sati).


Modeli vjerojatnosti paljenja opisani su u detalje u Vjerojatnost paljenja je izlazna vrijednost na najbliLawson
et al. 1994a. Determinirani tipovi goriva iz ži postotak, i danaje klasa gdje je 0-50% niska, 50-75%
kojih su izvedeni modeli, ilustrirani su na jednom srednja i 75-100% visoka (slika 5.).
raspoloživom zidnom posteru (Lawson et al. 1994b). WIPP-ove izlazne rezultate požarni bi upravitelji


Drugi novi istraživački priozvod koji se upotrebljamogli
koristiti da poboljšaju dnevno postavljanje posava
u ovoj kompjutorskoj aplikaciji je program računanda
za početni napad i satnu pripravnost. Maksimalna
ja dnevne šufre vlage fonig goriva FFMC (Lawson et spremnost se normalno priklanja sredinom popodneva
al. 1996). Ovaj alat omogućuje korisniku da procjeni prema vrhuncu sušenja finog goriva i brzine vjetra.
vjerojatnost paljenja za bilo koji sat tijekom dana, uz WIPP pokazuje požarnom upravljaču kvantitativno
pretpostavku da su na raspolaganju računanje standardkako
se mijenja vjerojatnost započinjanja vatre sat po
nog dnevnog FFMC i mjerenje, procjena ili prognoza sat i nešto što je manje poznato, važnost polaganog
brzine vjetra otvorenom na 10 m visine. sušenja iz dana u dan goriva na šumskom tlu.


Tip goriva
Wildfire IgnitionUlazne opcije
ProbabililtyPredictor
Izlaz
Standardni FFMC
Dnevni FFMC FFMC
Satni FFMC
Standardna
podnevna
brzina vjetra
Brzina vjetra
u vrijeme "t"
Brzina vjetra
ISI
Vjerojatnost
zapaljenja
Satna brzina
vjetra
BUI
DC


Slika 5. Pretkazivač vjerojatnosti paljenja šumskog požara
ŠUMARSKI LIST 11-12/1997 str. 88     <-- 88 -->        PDF

T. Dimitrov: POVIJEST RAZVOJA KANADSKOGA SUSTAVA OCJENE OPASNOSTI OD ŠUMSKOG POŽARA Šumarski list br. 11-12, CXXI (1997), 657-663
Primjene - Applications


CFFDRS ostaje jedan od nekoliko državno uvedenih
sustava ocjenjivanja opžarne opasnosti u svijetu.
Ta činjanica je potvrda kvalitete požarnog istraživanja i
napora u transrefu tehnologije Kanadske šumske službe
(CFS). Dnevna računanja komponenti sustava rade
se na temelju podataka zabilježenih na više od jedne
tisuće meteoroloških postaja širom Kanade.


Neke trenutačne uporabe sustava ocjenjivanja opasnosti
uključuju:
- obrazovanje (edukacija) o ponašanju požara,


- planiranje radi sprječavanja (npr. informiranje
javnosti o neposrednoj požarnoj opasnosti),
- planiranje pripravnosti (razina spremnosti i prepozicioniranje
sredstva za suzbijanje),
- planiranje otkrivanja (npr. postavljanje ljudi na
izvidnice i izviđanje zrakoplovom),
- hitno obavljanje početnog napada,
- taktike i strategije suzbijanja na aktivnim šumskim
požarima,
- analiza situacije izbjegle vatre, i
-planiranje i izvođenje namjernih spaljivanja.
CFFDRS sve više primjenjuju drugi istraživači šumskih
požara i ekološki znanstvenici za primjene koje
opsežu od učinkovitosti suzbijanja imodeliranja rasta
vatre, do analiza požarnih režima i potencijalnih utjecaja
na promjenu klime.


Iako CFFDRS služi za kanadsku upotrebu, nekoliko
drugih zemalja prihvatilo je sustavne modele i/ili njegovu
istraživačku filozofiju kao osnovu za svoj sustav
ocjenjivanja požarne opasnosti, ponajviše Novi Zeland,
Fiji i država Alaska (SAD). Uvođenja sustava procjene
također su u novije vrijeme provedena u Hrvatskoj,
Kini, Rusiji, Čileu i državi Michigan (SAD).


Sustavi za podržavanje odluka - Decision support systems


Sustavi informacija o gospodarenju požarom koriste
prednosti u rukovanju kompjutoriziranim informacijama,
automatskim daljinskim prikupljanjem i prijenosom
požarno-meteoroloških podataka i mrežama
automatskog otkrivanja i bilježenja gromova. Vrijednost
takvih tehnologija ovise, djelomično, i o CFFD-
RS-u koji integrira informacije i opskrbljuje požarne
upravljače u gotovo realnom vremenu o mogućem pojavljivanju
i pretkazivanju ponašanja požara.


Pojmovno, CFFDRS se bavi pretkazivanjem požarnog
potencijala s točkastog izvora meteorološkog mjerenja
(npr. pojedinačne postaje požarno meteorološke
mreže). Sustav primarno radi s varijacijama u vremenu
(meteorološkom) iz dana u dan, ali će prihvatiti i varijacije
tijekom dana. Sustav ne računa s prostornom varijacijom
u meteorološkim elementima između točaka
mjerenja. Za takvu interpolaciju moraju se primjenjivati
modeli vodilje, koji su izvan CFFDRS-a.


Izgledi i zaključak -


Agencije za požarno gospodarenje širit će svoje programe
primjene i obuke zasnovane na napretku u CFF-
DRS-u. Odgovornost za njihov razvoj počiva na CFS-
u, koji održava vezu s nizom agencija kako bi osigurao
da se istraživanja, razvoj i primjena sustava nastave u
pravodobnom i releventnom načinu. Dalji dodaci i


U operativnoj praksi, procedure pretkazivanja požarnog
vremena i požarne opasnosti izumljeni su u svrhu
integriranja mjerenja s točkastog izvora komponenti
sustava u vremenu i prostoru.


Problem koji ne olakšava požarnom upravljaču u
rukovanju sustavom ocjenjivanja požarne opasnosti je
informacija prostorne varijacije u gorivima i terenu,
osim ako se ne poveže na sustav kompjutorski bazirane
geografske informacije, koji pohranjuje, dopunjuje i
prikazuje infonnacije o zemaljskoj bazi na načine koji
su izravno upotrebljivi požarnom upravljaču.


Sustavi geografske informacije za požarno gospodarenje
rabe se u gotovo svim kanadskim područjima.
Na primjer, informacijski sustav inteligentna požarnog
gospodarenja (Inteligent Fire Management Information
System - IFMIS), koji je razvio CFS, uporebaljvaju se
u pokrajinskim agencijama za požarno gospodarenje u
Alberti i Saskatchewanu.


Outlock and conclusion


poboljšanja zahtijevat će nastavak istraživanja, ispitivanja
i povratne informacije s terena.


Učinkovita uporaba sustava pretkazivanja pojavljivanja
požara i ponašanja požara zahtijeva poboljšanja u
prognozi požarnog vremena, sakupljanju podataka i rukovanju
informacijama. Kompjutorizirana pomagala za
ŠUMARSKI LIST 11-12/1997 str. 89     <-- 89 -->        PDF

T. Dimitrov: POVIJEST RAZVOJA KANADSKOGA SUSTAVA OCJENE OPASNOSTI OD ŠUMSKOG POŽARA Šumarski list br. 11-12, CXXI (1997), 657-663
odluke koje uključuju napretke u umjetnoj inteligenciji i
ekspertnim sustavima postat će prominentni u gospodarenju
požara s produktima iz CFFDRS-a koji su sastavni
dio svakog novog sustava temeljenog na znanju.


Sigurno je da će se - Kanadski državni sustav ocjenjivanja
požarne opasnosti razvijati tako da će održa


LITETATURA


AI exander, M.E., Stocks, B.J., andLawson,B.


D. (1996): The Canadian Forest Fire Danger Rating
System, Initial Attack magazine, published
by Bombardier Inc., Canadair.
Flanningan, M. D., and Harrington, J. B.
(1987): A study of the relationship of meteorological
variables to monthly provincial area burned
by wildfire in Canada 1953-80, Ninth Conference
on Fire and Forest Meteorology, Conference
Papers, April 21-24, 1987, San Diego,
California.


Lawson, B., Armitage, B., Dalrymple, G.
(March 1996): Wildfire Ignition Probability Predictor
(WIPP), R&D Update, Canadian Forest
Service, Pacific Forestry Centre, Victoria, B. C.


Lawson, B. D., and Dalrymple, G. N. (October
1996): Probabilities of Sustained Ignition in
Lodgepole Pine, Interior Douglasfir, and White
Spruce-Subalpine Fir Forest Types, Can. For.
Serv., Nat. Res. Canada, Victoria, B. C , FRDA
Handbook 012.


Lawson,
B. D., Armitage, O. B., and Dalrymple,
G. N. (1994a): Ignition probabilities
for stimulated people-caused fires in B.C.´s lodgepole
pine and white spruce-subalpine fir forests.
In Proc. 12th Conf. on Fire and Forest Meteorology,
Oct. 26-29, 1993, Jekull Is., Ga., Soc.
Am. Foresters, Bethesda, Md. SAF Publ. 94-02.
pp.493-505.


vati potrebe agencija požarnog gospodarenja. Rezultat
će biti poboljšanje koje će se moći pokazati u učinkovitosti
gospodarenja šumskim požarima u Kanadi.


- References
1994b. Ignition probabilities for lodgepole pine and
spruce-subalpine fir forests. Can. For. Serv. and


B. C. Min. of For., Victoria, B. C. FRDA Poster
(with text).
Lawson, B. D., Armitage, O. B., and Hoskins,


W. D. (1996): Diurnal variation in the Fine Fuel
Moisture Code: tables and computer source
code. Can. For. Serv. and B. C. Min. For., Victoria,
B. C. FRDA Rep. No. 245, 20 p.
Taylor, S. W., Pike, R. G., and A lex ander, M. E.
(1996): Field guide to the Canadian Forest Fire
Behavior Prediction (FBP) System, Can. For.
Serv. and B. C. Min. For., Victoria, B. C. FRDA
Handbook No. 012.


Van Wagner , C. E. at all (1992): Development and
Structure of the Canadian Forest fire Behavior
prediction System, Information Report ST-X-3,
Forestry, Canada, Ottawa.


Van Wagner , C. E. (1987): Forest Fire Research -
Hinsight and Foresight, Presented at the Symposium
on Wildland Fire 2000, April 27-30, 1987,
South Lake Tahoe, CA.


VanWagner,C. E. (1972): A table of duirnal variation
in the Fine Fuel Moisture Code. Environ Can.,
Can. For. Serv., Petawa For. Exp. Stn., Chalk
River, Ont. Inf. Rep. PS-X-38. 8 p.


Van Wagner ,
C. E. (1977): A method of computing
fine fuel moisture content throughout the diurnal
cycle. Can. For. Serv., Petawa For. Exp. Sta.,
Chalk R., Ont. Inf. Rep. PS-X-69.


SUMMARY: This contribution briefly presents the development of the
Canadian system of rating forest fire danger (CFFDRS) from 1925 to the present.
Our intention is to present the achievements of Canada´s forest experts in
assessing forest fire dangers, which may be of assistance to firefighters in the
prevention and extinction of forest fires.


Beside Canada, some other countries, including Croatia, have adopted the
models and research philosophy of the Canadian method as a basis for the assessment
of fire danger.