DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1997 str. 71     <-- 71 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI - PROFESSIONAL PAPERS Šumarski list br. 11-12. CXXI (1997), 645-656
UDK: 630* 188 + 249 : 630* 156 (Querem ilex L.)


ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKI RAD NA NASTAVNO-POKUSNOM ŠUMSKOM
OBJEKTU RAB


SCIENTIFIC AND RESEARCH WORK IN THE EDUCATIONAL-EXPERIMENTAL FOREST
FACILITY OF RAB*


Đuro RAUŠ*, Željko ŠPANJOL**, Božidar ŠPANJOL***


Prirodna obilježja otoka Raba bila su odavna mamac
za mnoge putopisce, istraživače i znanstvenike,
koji su ovdje istraživali na svim područjima, a mnogi su
tu ostvarili svoja značajna znanstvena djela.


Od svih znanstvenika koji su tu dolazili i koji dolaze,
treba ipak spomenuti da su najznačajnija znanstvena
ostvarenja postigli šumarski stručnjaci. To nije
čudno ako se pozna šumarska prošlost na Rabu i njegovo
bogatstvo zelenilom. Otok Rab sa svojim šumama
predstavlja idealan objekt u kome se mogu obavljati
šumsko-uzgojna istraživanja u cilju unapređenja gospodarenja
u sastojinama mediteranskog područja.
Kako navode Rau š i Mati ć 1984, osnovu šumske
problematike na ovim prostorima predstavljaju:


1.
Problematika podizanja šuma na golom kršu,
2.
Problematika uzgoja postojećih autoktonih sastojina
i njihova konverzija u viši uzgojni oblik
kao i obnova postojećih zrelih aloktonih sastojina
borova,
3.
Problematika zasite i očuvanj a autoktonih i aloktonih
sastojina.
Pri rješavanju navedene problematike, autoktone
sastojine imaju dominantnu ulogu i krajnji cilj kod rekultivacije
golog krša, jer predstavljaju stabilne ekosustave
kad je u pitanju zaštita biotskih i abiotskih čimbenika
(insekti, gljive, požari i dr.). Šumarski fakultet već
punih 70 godina dio svog terenskog obrazovanja studenata
obavlja na otoku Rabu. Osnivač katedre za uzgajanje
šuma, prof. dr. Andrija Petračić , prvi je doveo
studente šumarstva na otok Rab kako bi im pokazao raslinje
i šume najzelenijeg otoka na Jadranu. Bilo je to
davne 1923. godine. Od toga vremena, pa sve do danas
(s malim prekidom za vrijeme Drugog svjetskog rata i
tijekom Domovinskog rata 1991. godine), studenti šumarstva
svake godine dio svoje terenske nastave provode
na otoku Rabu (R a u š i Matić 1984.).


rProf. dr. se. Đ. Rauš, Šumarski fakultet, Svetošimunska25, Zagreb


**Doc. dr. se. Ž. Spanjol, Šumarski fakultet, Svetošimunska25, Zagreb
***B. Španjol, (NPŠO Rab), Palit 135, Rab


Tako je na Rabu Šumarski fakultet osnovao svoj Nastavno-
pokusni šumski objekt (NPŠO), a osnovne podatke
o njemu dao je Rauš (1986):


"Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu za potrebe
obrazovanja visokostručnih kadrova i znanstvenoistraživačkog
rada gospodari dijelom mediteranskih šuma
na otoku Rabu. šume su preuzete na upravljanje i gospodarenje
od Skupštine opčine Rab, ugovorom broj 01/1105/
1-75. od 6. 03. 1975. Spomenute šume imaju posebnu
namjenu i specifičan karakter (»šume s posebnom
namjenom«, Zakon o šumama N.N. br. 52/90), a glavni
im je cilj zorna izobrazba studenata šumarstva, obavljanje
znanstvenoistraživačkog rada u vezi s prirodnom
obnovom šuma našeg Mediterana i postizanje optimalne
turističko-rekreativne uloge šuma otoka Raba".


Ovim se šumama u proteklom razdoblju gospodarilo
prema godišnjim planovima. Radi pravilnog gospodarenja
i unapređenja tih šuma izrađen je prema onda
važećem Pravilniku "Program za gospodarenje šuma
Nastavno-pokusnog šumskog objekta Šumarskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu 1986-1995".


Slika 1. Zgrada Nastavno-pokusnog šumskog objekta šumarskog
fakulteta Zagreb u Uvali Sv. Mare na Rabu
Photo 1, Teaching-experimental forestry building of the Forestry
Faculty in Zagreb is situated in St. Mark´s Bay on Rab
(Photo: Ž. Spanjol)
ŠUMARSKI LIST 11-12/1997 str. 72     <-- 72 -->        PDF

tĐ. Rauš, Ž. Španjol. B. Španjol: ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKI RAD NA NASTAVNO POKUSNOM SUM.. Šumarski list br. 11-12, CXX1 (1997), 645-656


"Šume i objekti Nastavno-pokusnoga šumskog objekodsjecima
lb, Ih, 2d i 8b, s ukupnom površinom od 3,4
ta Rab (NPŠO Rab) nalaze se u obalnom području juha
i ukupnom drvnom masom od 619,2 m*. Budući da
gozapadnog dijela otoka Raba u šumskom predjelu Kasu
šumske kulture u odjelima lb, Ih i 2d mlade, drvna
lifront. U središnjem dijelu obalnog područja objekta masa u njima nije ni određivana, a njihova površina
nalazi se uvala Sv. Mara. Ukupna površina šuma iznosi obuhvaća ukupno 0,6 ha.
98,80 ha. Od toga otpada na:


2. Panjača hrasta crnike
<=L površine obrasle šumom 90,00 ha


Uredajni razred hrasta crnike zauzima najveću po^>
neobrasle i neproduktivne površine vršinu šuma NPŠO Rab, i to 51,6 ha. Drvna masa iznosi
^> (putovi, staze i dr.) 7,80 ha 3895,5 m3´ s godišnjim prirastom od 94,1 m3 ili prosje<=>
rasadnik 1,00 ha čnom drvnom masom od 75,5 mVha i godišnjim tečaj


nim prirastom od 1,8 m3/ha.


Ukupno: 98,80ha


3. Pokusne plohe i park-šuma
Objekt je podijeljen u 8 odjela i 32 odsjeka. Podjela
je obavljena prema načinu postanka, uzgojnom obliku, Zbog specifičnog tretmana pokusnih ploha i parkstarosti,
vegetacijskoj raščlanjenosti i prema namjeni". šume oko fakultetske kuće te su sastojine izdvojene u
Rauš (1986) (karta 1). poseban uredajni razred bez etata. Ukupna površina ra


Na NPŠO Rab susrećemo šume ovih uređajnih razreda
iznosi 2,5 ha.
zreda (prema Programu gospodarenja šumama NPŠO 4. Makije crnike
Rab 1986- 1995):


Na jugozapadnom dijelu otoka s blagim spuštanjem


1. Visoke šume primorskoga i alepskog bora prema moru nalazi se ovaj uredajni razred na površini od
i pinije 16,3 ha, s ukupnom drvnom masom od 1105,60 m3 ili
Šume ovog uređajnog razreda nalaze se u odjelima i 67,8 mVha i godišnjim tečajnim prirastom od 2,5 mVha.


NASTAVNO POKUSNI ŠUMSKI OBJEKT "RAB"
Karta


Otok RAB


100 0


«... EU iIttjKtuk


´1 /A 11


// / 33*Jfl J^i ^y i
L—


Iteila 3/. Ure


ISKAZ POVRŠINA
ODJEL POVRŠINA
li W 1 13,6
2 8,1


Jfržfj \


3 9.5
´
v 4 12,0
5 8,7


6 15.6
7 12,7
8 18,6
Ukupno: 98,8
1 - 13 Pokusne plohe
ŠUMARSKI LIST 11-12/1997 str. 73     <-- 73 -->        PDF

tĐ. Rauš, Ž. Spanjol, B. Spanjol: ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKI RAD NA NASTAVNO POKUSNOM ŠUM.... Šumarski list br. 11-12, CXXI (1997), 645-656


Etat prethodnog prihoda u I/I polurazdoblju iznosi
90 m3, dok je ukupni prirast 107,8 m3, znači da se siječe
mnogo manje od prirasta.


5. Zaštitne šume
Ovaj uredajni razred tvore niske makije neposredno
uz more. To su dosta nagnuti tereni s pretežno plitkim i
ispranim tlima. Površina tih šuma iznosi 17,2 ha. Spomenute
šume imaju trajni zaštitni karakter i zaštićuju
obalno područje od erozije te daju krajoliku ugodni uvijek
zeleni izgled, a turistima dobar ugođaj i doživljalj
plavoga mora i zelenih šuma.


6. Rasadnik
Na zahtjev Šumarskog fakulteta, Skupština općine
Rab rješenjem 01/2-181/1-77 od 4. 4. 1977. odobrila je
krčenje šume na površini od 1 ha za potrebe osnivanja
eksperimentalnog rasadnika. Rasadnik je osnovan i
ograđen uz pomoć tadašnjega Republičkog SIZ-IV, a
služi za proizvodnju hortikulturnih i šumskih sadnica te
za obavljanje različitih eksperimenata u rasadničkoj i
sjemenarskoj proizvodnji.


Rasadnik nosi naslov Eksperimentalni Rasadnik
»Andrija Petračić« Rab. Rasadnik je podijeljen u XII
tabli, u kojima se na karti evidentira stanje proizvodnje
u proljeće i jesen svake godine. Uz rasadnik postoji
priručni bazen s terasom za skupljanje vode i ograđeno
komposište 10 x 10 m.


Pored rasadnika izgrađena je jedna montažna kuća
(do nedavno rasadničarev stan) i nova cisterna za vodu.


Prije početka znanstvenoistraživačkog rada i sadnje
biljaka u rasadniku na cjelokupnoj površini rasadnika
(1 ha) posađeno je 3000 kg sjemenskog krumpira nabavljenog
u Odjelu za krumpir Stara Sušica - Poljoprivrednog
instituta u Zagrebu. Sadnja je zbog kišnog razdoblja
obavljena 6. 4. 1978. godine. Krumpir je izvađen
od 15. 7. do 15. 8. 1978. godine.


Tijekom 1979. godine obavljene su pedološke analize
tla u rasadniku kao i analiza koncentracije hranjiva u
asimilacijskim organima (iglice, list) posađenih biljaka.


Analiza je pokazala da se na čitavoj rasadničkoj površini
radi o tlu kisele reakcije. Ono je ekstremno siromašno
fiziološki aktivnim fosforom, a dobro opskrbljeno
pristupačnim kalijem. Dobivene vrijednosti sadržaja
humusa induciraju slabo humusno tlo, dok ukupni dušik
ukazuje na umjerenu do dobru opskrbljenost ovim
hranjivom. Shodno tomu dana je i preporuka za gnojidbu
rasadnika.


Kroz proteklo razdoblje u rasadniku se eksperimentiralo
s velikim brojem autoktonih i aloktonih vrsta.
Vršeni su razni pokusi s različitim vremenom sadnje i
sjetve (proljeće, jesen), različitim vremenima presadnje
te obrade biljaka kod presadnje ili transporta (obrezivanje
nadzemnih i podzemnih organa). Posebno su se


pokusi obavljali glede načina sjetve i sadnje biljaka,
raznih tipova kontejnerske proizvodnje biljaka (Bel,
Bosnaplast i dr.). Uzgojene biljke korištene su za razna
pošumljavanja, pejsazna uređenja kako na Rabu tako i
diljem Hrvatske, dok je jedan dio korišten prilikom
znanstvenoistraživačkih radova u sadnjama na pokusnim
plohama. Od velikog broja vrsta s kojima se u rasadniku
eksperimentiralo, treba nabrojiti sljedeće:


Abies concolor koloradska ili


dugoigiličava jela


Abies grandis gorostasna jela


Cedrus atlantica atlaski cedar


Cedrus deodar a himalajski cedar


Chamaecyparis


lawsoniana Lawsonov pačempres


Chamaecyparis
lawsoniana "Alumii" Lawsonov pačempres
Chamaecyparis pisifera pjegavi pačempres
"Aurea" ili sovara


Cupressus arizonica arizonski čempres


Cupressus arizonica


"Glauca " arizonski čempres


Cupressus


sempervirens obični čempres


Juniperus chinensis kineska borovica


Juniperus chinensis


"Pfitzeriana" kineska borovica


Juniperus chinensis


"Aurea " kineska borovica


Juniperus chinensis


"Hetzii" kineska borovica


Juniperus


horizontalis puzava borovica


Juniperus sabina planinska somovina


Juniperus sabina


´Auerovariegata " planinska somovina


Juniperus sabina


"Hicksii" planinska somovina


Juniperus sabina


"Tamariscifolia " planinska somovina


Juniperius virginiana virginijska borovica


Picea abies obična smreka


Picea omorika Pančićeva omorika


Piceapungens bodljikava ili plava smreka


Pinus halepensis alepski bor


Pinus nigra crni bor
ŠUMARSKI LIST 11-12/1997 str. 74     <-- 74 -->        PDF

tĐ. Rauš, 2. Spanjol, B. Spanjol: ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKI RAD NA NASTAVNO POKUSNOM ŠUM.. Šumarski list br. 11-12, CXX1 (1997). 645-656


Pinus pinaster


(P. maritima) primorski bor
Pinus pinea pinija
Pinus radiata kalifornijskibor
Pseudotsuga
menzieshii američka duglazija
Sequoiadendron veliki mamutovac ili


giganteum divovska sekvoja


Thuja occidentalis američka ruja
Buxus semprevirens šimšir
Cotoneaster dammeri dunjarica


Cotoneaster
horizontalis puzava dunajrica
Evonvmus japonica japanska kurika
Laurus nobilis lovor
Ligustrum japonicum japanska kalina
Ligustrum ovalifolium širokolisna kalina
Melia azedarach očenašica
Nerium oleander oleandar
Pittosporum tobira tobirovac, pitospora
Pyracantha coccinea vatreni trn
Quercus ilex hrast crnika
Quercus rubra


(Q. borealis) crveni hrast
Rosmarinus officinalis ružmarin
Spirea sp. suručica
Tecoma radicans tekoma
Viburnum tinus lemprika, jabučica
i dr.
Tijekom 1991. i 1993. godine prišlo se osnivanju
maslinika na većem dijelu rasdaničke površine. Razmak
sadnje bio je 6 x 6 m, kako bi između redova maslina
ostao dovoljan prosotor za moguću eksperimentalnu
sadnju. U mjesecu travnju 1991. godine posađene su tri
sorte maslina i to: "Pisholino" 120 biljaka, "Lecino" 65
biljaka i "Pendolino" 15 biljaka, dopremljenih iz rasadnika
u Kaštel Štafiliću. Iz rasadnika Frančeskija - Buje,
Uprava šuma Buzet kupljeno je 250 sadnica masline
sorte "Oblica", koje su posađene 16. travnja 1993. godine.
Tako se danas na površini rasadnika uz obavljanje
različitih eksperimenata u rasadaničkoj i sjemenarskoj
proizvodnji, prati uspijevanje ovih sorti maslina kao
potencijalnih vrsta interesantnih za šumarstvo.
Od ukupno 450 sadnica četiri posađenih sorti maslina,
danas imamo samo 67 stabala - pretežito tri talijanske
sorte, dok su se ostale osušile te su izvađene. U mje


secu studenom prvi puta su ubrani plodovi sa 33 stabla
koja su urodila. Ubrano je 11,5 kg plodova.
U rasadniku na površini od 2860 rtr posađeno je od


18. do 24.4. 1996. godine 231 sadnica grčke jele (A bies
cephalonica). Sadnice su dobivene u suradnji sa šumarijom
Rab, a uzgojene su u većim kontejnerima, sađene
u dobi od 7 godina, visina im iznosi od 10 do 40 cm.
Kako se ovim šumama u proteklom razdoblju nije
gospodarilo po programu ili gospodarskoj osnovi jer
nisu postojali, za gospodarenje su se izrađivali godišnji
planovi, a to isključuje mogućnost usporedbe i analize
dosadašnjega gospodarenja.


Pošumljavanje je obavljeno prema godišnjim plano


vima radova u odjelu:
1 h od 0,2 ha kulture alepskog bora podignute 1977.
2d od 0,1 ha kulture alepskog bora podignute 1978.
lb od 0,3 ha kulture pinije podignute 1980.


U navedenim odsjecima obavljena je njega šumskih
kultura u tri navrata.


Prethodni prihod posječen je u II. dobnom razredu, i to:
1977. god. odjel la, b i c - 26 m3 i 4c - 40 m3
1978. god. odjel 2b - 26 m3, 7a - 50 m3 i 8a - 50 m3
1979. god. odjel 8a- 54 m3
1980. god. odjel 5a-137m3
1981. god odjel 5a- 276 m3
1982. god. odjel 6a -273 m3
1983. god. odjel 6a-273 m3
1984. god. odjel 6a-393 m3
1985. god. odjel 8a-338 m3


Ukupno je u razdoblju od 1975. do 1985. godine,
otkada s tim objektom upravlja Šumarski fakultet iz
Zagreba, posječeno 1936 m3 ili 215 m3 na godinu (Rauš
iVukelićl994).


U razdoblju od 1985. do 1994. godine u vrijeme dok
je još vrijedio Program gospodarenja (1986 - 1995),
posječen je u sklopu uzgojnih radova čišćenja i prorjeđivanja
na istraživačkim zadacima sljedeći volumen
po odjelima:


1986. god. odjel 8a - 118 m3 - prethodni prihod
1987. god. odjel lf- 39 m3 - prethodni prihod
1987. god. odjel 3a (3b) - 38 m3 - izvanredni prihod
1987. god. odjel 4a (4b) -Ulm 3 - izvanredni prihod
1987. god. odjel 8a - 121 m3 - prethodni prihod
1988. god. odjel 3a (3b) - 113 m3 - prethodni prihod
1989. god. odjel 3a (3b) - 103 m3 - prethodni prihod
1990. god. odjel 4a (4b) - 55 m3 - prethodni prihod
1990. god. odjel 8b - 282 m3 - glavni prihod
1990. god. odjel 8b - 64 m3 - prethodni prihod


Od 1991. godine obavlja se samo čišćenje podstojne
etaže tzv. sitna šuma, koju obavlja pučanstvo otoka.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1997 str. 75     <-- 75 -->        PDF

tĐ. Rauš. Ž. Španjol, B. Spanjol: ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKI RAD NA NASTAVNO POKUSNOM ŠUM.... Šumarski liši br. 11-12. CXX1 (1997). 645-656


Uzgojni radovi čišćenja obavljeni su:


1992/93. god. odjel 2a -1,7 ha-81 m3
1992/93. god. odjel 7a -7,8ha-287 m3
1993/94. god. odjel 2a -2,1 ha -202 m3
1993/94. god. odjel 7a - 2,4 ha -126 m3
1994/95. god. odjel 2a -0,5 ha -9m]
1994/95. god. odjel 6b -1,5 ha 29 m3
1994/95. god odjel 7a -0,9ha-34 m3
1995/96. god. čišćenje prosjeka, staza, granice


ldr. 150 m3
1996/97. god. odjel 2a -0,5 ha -12 m3
1996/97 god odjel 4b - 0,5 ha - 10 m3
1996/97 god odjel 5a -3,4 ha -78 m3
1996/97 god odjel 6a - 2,4 ha 54 m3


Sadašnja otvorenost šume iznosi oko 4 km/100 ha,
odnosno 40 km/1000 ha.


Od šumskouzgojnih radova predviđa se obavljanje
njege šumskih kultura, sječa podstojne etaže (sitne šume)
u odjelima predviđenima za proredu, popunjavanje
većih progala nastalih u ranijem gospodarenju (prije
nego stoje šumarski fakultet preuzeo objekt).


Potencijalna opasnost za svaku mediteransku šumu,
a osobito za šume s posebnom i turističkom namjenom,
gdje je frekventnost ljudi velika, jest požar. Zbog toga
je bilo potrebno provesti ove preventivne protupožarne
mjere:


postaviti na oglasnim pločama i plakatima upozorenja
na požarnu opasnost (osobito u uvalama
i plažama),


osigurati protupožarnu zaštitu s alatima i sredstvima
za gašenje požara (kod zgrada pijesak,
voda u bazenima i cisternama, alat: željezne metle,
krampovi, kuke, kablovi za vodu, motorne
pile, sjekire, vatrogasni aparati i dr.),


izgraditi protupožarne prosjeke (gdje ne postoje)
prema protupožarnom planu za cijeli otok,


zajedno s općinskim štabom osigurati dojavnu
službu putem telekomunikacija.
U razdoblju suše (od 1. 06. do 30. 09.) treba provoditi
redovitu opažačku patrolu zajedno sa šumarijom
Rab i općinskim protupožarnim štabom.


Glede jakih vjetrova - bure i juga, postoji opasnost
od vjetroizvala i vjetroloma, pa ako do njih dođe, treba
ih brzo ukloniti iz šume, jer za bor postoji opasnost od
potkornjaka.


Čuvanje šume od požara i bespravnog odnošenja
obavlja radnik i poslovođa objekta.


Vrijeme sječe predviđa se od 1. studenoga do 31.
ožujka, a vrijeme izvoza šumskih proizvoda na pomoćno
stovarište od 1. studenoga do 31. travnja. Vrijeme
izvoza drvnih sortimenata iz šume do krajnjeg korisni


ka predviđa se od 1. listopada do 31. svibnja u godini, s
obzirom na opasnost od požara i na turističku sezonu.


Temeljem Ugovora br. 349-01/97-1848 od 25. ožujka
1997. godine Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
preuzima kao korisnik lovišta od ovlaštenika prava
lova J.P. "Hrvatske šume" p.o. lovište "Kalifront", a
cilj je provođenje znanstveno-nastavnog programa u
sklopu Nastavno-pokusnog šumskog objekta Rab. Lovište
je površine 1351 ha. Šumarski fakultet obvezao
se, u suradnji s ovlaštenikom prava lova, izraditi reviziju
lovnogospodarske osnove.


Glede izvršenja propisa lovnogospodarske osnove
ugovorne strane obvezuju se zatečeno stanje u lovištu
utvrditi posebnim zapisnikom za lovne godine 1995/96
i 1996/97, a posebnim ugovorom urediti odnose glede
nesmetanog gospodarenja šumama i šumskim zemljištima
unutar granica lovišta od "Hrvatskih šuma" p.o.
Zagreb, Uprave šuma Senj - Šumarije Rab, odnosno
nesmetanog obavljanja znanstveno-istraživačkih i
znanstveno-nastavnih radova u lovištu koje će izvoditi
Šumarski fakultet (članak 2).


Ugovorene strane suglasne su da provođenje radova
znanstveno-istraživačkog rada u lovištu koje će izvoditi
Šumarski fakultet u Zagrebu, a oni počinju teći s nadnevkom
1. travnja 1997. godine, tj. početkom lovne
1997/98. godine pa do isteka važnosti lovnogospodarske
osnove za lovište "Kalifront" -31.5 . 2005. godine,
odnosno dok ovlaštenik prava lova shodno članku


15. stavku 2 Zakona o lovu ne prestane izvršavati pravo
lova u istom lovištu.
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao korisnik
lovišta ne može lovište iz članka 1. ovog Ugovora
dati u zakup odnosno podzakup trećoj osobi (članak7.).


Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu preuzima
stanje fondova divljači u lovištu "Kalifront", sve lovnotehničke
i lovno-gospodarske objekte kao i površine za
prehranu divljači.


Od lovne divljači u lovištu imamo:


Fazan obični (Phasianus colchicus)


Zec obični (Lepus europaeus)


Kamenj arka (A lector is graeca)


Šljuka bena (Scolopax rusticola)


Golub dupljaš (Columba oenas)
Jelen aksis (Axis axis).
Temeljni cilj istraživanja u lovištu "Kalifront" bit će
pronalaženje optimalnih odnosa čimbenika integralnog
gospodarenja šumom i divljači u stojbinskim uvjetima
šume hrasta crnike (Orno-Quercetum ilicis) i njenih degradiranih
stadija. Provoditi će se istraživanja biološke
i ekonomske opravdanosti uzgoja muflona (Ovis amnion
musimon), jelena aksisa (Axis axis) te divljih svinja
(Sus scrofa) u posebno ograđenom prostoru. Takva


649
ŠUMARSKI LIST 11-12/1997 str. 76     <-- 76 -->        PDF

tĐ. Raus. Ž. Spanjol, B. Španjol: ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKI RAD NA NASTAVNO POKUSNOM SUM.... Šumarski list br. II 12. CXX1 {1997). 645-656


istraživanja trebaju dati odgovore na mnoga pitanja koja
su izuzetno značajna kako za poznavanje biologije
pojedinih vrsta, tako i na problematiku lovnog gospodarenja
na jadranskim otocima u svezi svekolike proširene
gospodarske djelatnosti (racionalno poslovanje u
lovnom gospodarenju, lovni turizam, valorizacija u postojećoj
turističkoj ponudi i dr.).


Značajan doprinos znanstveno-istraživačkom radu
je izučavanje utjecaja divljači na šumski ekosustav, utjecaj
na vegetaciju kroz brst i ispašu, na tlo te na pomlađivanje
i razvoj sastojine.


Radi poboljšanja parenja planira se dopremiti nove
jedinke jelena aksisa (Axis axis), dok se muflon (Ovis
amnion musimon) i eventualno divlja svinja (Sus scrofa),
kojih u lovištu nema, trebaju dopremiti.


Vrlo važan zadatak je poboljšanje dodiplomske i poslijediplomske
nastave studenata Šumarskog fakulteta u
Zagrebu. Tu će se u sklopu terenske nastave osposobljavati
za praktičan rad u lovnom gospodarenju.


Slika 2. Trajna pokusna ploha br. 36 na NPŠO Rab na otoku Rabu
Photo 2. Permanent experimental plot No. 36 in the Teaching-ex


perimental facility on the island of Rab (Photo: Ž. Španjol)


Na NPŠO Rab postoji fakultetska kuća koja je nastala
od nekadašnje lugarnice izgrađene 1895. godine
iznad Uvale sv. Mare. Kuća je detaljno renovirana, malo
proširena i obnovljena tijekom 1976. godine, te detaljno
uređena 1994. godine kada je uređeno krovište,
fasada, poboljšan unutarnji komfor. Isto tako uređenje
bunar ispred zgrade s novom armiranobetonskom pločom.
Tijekom 1996. godine uređeni su vanjski sanitarni
čvorovi, te je nabavljen novi namještaj (kreveti, ormari)
iz donacije. U njoj su smješteni studenti šumarstva
kada se nalaze na terenskoj nastavi na otoku Rabu.


Kuća može primiti 54 studenata, nastavnika i ostalog
osoblja. Pored kuće se nalazi velika cisterna za vodu,
a izgrađen je ijedan novi bazen za vodu za potrebe
studenata. Struja se dobiva iz agregata.


Nastavni rad održava se u obliku terenske nastave
sa studentima II, III. i IV. godine Šumarskog fakulteta u


Zagrebu. Svake godine studenti po godinama proborave
na objektu 3 do 6 dana tijekom školske godine.
Osim toga objekt posjećuju i studenti šumarstva iz inozemstva
(Botanički institut u Grazu, Prirodoslovnomatematički
fakultet iz Kassela i dr.).


Znanstveni rad odvija se na pokusnim plohama za
potrebe šumarstva, a osnovana je ijedna (od ukupno 100
u R. Hrvatskoj) trajna ploha od 1 ha u sklopu međunarodnog
projekta »čovjek i biosfera« (UNESCO-MAB),
na koju dolaze stručnjaci različitih struka radi istraživanja
prirode. Posebno se znanstveni rad odvija u rasadniku.
Uz to NPŠO Rab posjećuju i različita prirodoznanstvena
društva (Hrvatsko ekološko društvo, Hrvatsko
biološko društvo i dr.), kao i strani znanstvenici i stručnjaci
kao službeni gosti Šumarskog fakulteta u Zagrebu.


U šumi NPŠO Rab dosada je postavljeno ukupno 13
pokusnih ploha na površini od 2,3 ha na kojima se obavljaju
istraživanja.


Slika 3. Trajna pokusna ploha br. 36 na NPŠO Rab na otoku Rabu
Photo 3. Permanent experimental plot No. 36 in the Teaching-experimental
facility on the island of Rab (Photo: Z. Španjol)


Znanstveno-istraživački rad u autoktonoj klimatskozonskoj
zajednici hrasta crnike i crnog jasena (Orno-
Quercetum ilicis H-ić 1958) obavlja se na površinama
degradacijskih stadija crnikove šume koje nalazimo na
NPŠO Rab (i cijelom predjeli Kalifront) i to u makiji,
šumama niskog uzgojnog oblika (panjači) i na manjem
dijelu objekta zastupljenom stadiju srednje šume.


Posebice je značajan znanstvenoistraživački rad profesora
šumarskog fakulteta na NPŠO Rab. Radovi nastali
istraživanjem na ovom objektu, kao i istraživanja
koja su u tijeku, značajan su doprinos poznavanja šumskog
ekosustava as. Orno-Quercetum ilicis, biološkoekološke
osobine pojedinih vrsta kao i pronalaženje rješenja
obnove i konverzije crnikovih šuma putem uzgojnih
zahvata (R a u š i Matić 1984, Rauš i dr. 1985,
Rauš 1986,Rauš i Vukelić 1994,Rauš idr. 1994,
Matić 1983, Matić i Rauš 1986, Pranjić 1986,
Pranjić i Lukić 1986,Tomašević 1993 i dr.).
ŠUMARSKI LIST 11-12/1997 str. 77     <-- 77 -->        PDF

tĐ. Raus, 2. Španjol. B. Španjol: ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKI RAD NA NASTAVNO POKUSNOM ŠUM.... Šumarski list br. 11-12. CXXI (1997), 645-656


Osnovni cilj je sve degradacijske stadije pravilnim
uzgojnim zahvatima prevesti u viši uzgojni oblik, a
konačni cilj kojem treba težiti svaki šumarski stručnjak
i uzgajivačje regularna šuma visokog uzgojnog oblika.
Dakle, šuma u kojoj crnika (Quercus ilex) nastala iz sjemena
dominira, dok u podstojnoj etaži u vertikalnom
profilu tih sastojina dolaze i ostale vrste: planika
(Arbutus unedo), zelenika ili komorika (Phillyrea media,
P. latifolia), veliki vrijes ili erica (Erica arborea),
lemprika ili jabučica (Viburnum tinus), tršlja ili lantisk
(Pistacia lentiscus) i dr.


U svezi s tim provode se istraživanja posredne i neposredne
konverzije u jedan od viših uzgojnih oblika.
Osim toga, obavljaju se i strukturna istraživanja u
crnikovim sastojinama, čime se želi što bolje spoznati
ekološke zahtjeve i biološka svojstva vrsta ove fitocenoze.


Slika 4. Šuma hrasta crnike (Orno-Quercetum ilicis typicum H-ić
1958)naNPŠO
Photo 4. Forest of evergreen oak (Orno-Quercetum ilicis typicum
H-ić 1958) in the Teaching-experimental facility of Rab
(Photo: Ž. Španjol)


Tako su u odjelu 8, gdje se nalazi makija hrasta
crnike i crnog jasena (Orno-Quercetum ilicis) postavljene
su 1977. godine tri pokusne plohe (1-3), svaka
površine 400 m2 (20 x 20). Cilj istraživanja na pokusnim
plohama je određen s tim da se uzgojnim zahvatima
i prirodnom regeneracijom potpomognutom s unošenjem
žira obavi što je moguće prije konverzija iz
makije u sastojinu visokog uzgojnog oblika.


Na plohi broj 1 obavljeni su zahvati koji imaju zadatak
pripreme sastojine (tla i stabala) za prirodnu obnovu.
Intenzitet sječe po broju stabala iznosio je 27%, a
kod crnike 45%.


Na plohi broj 2 obavljeni su intenzivni zahvati s ciljem
pripreme sastojine za prirodnu obnovu uz unašanje
žira crnike pod motiku. Intenzitet sječe po broju stabala
iznosio je 28%, a kod crnike 37%.


U razdoblju od početka 1977. godine do kraja 1988.
godine na obadvije plohe obavljene su tri sječe uz izmjeru
prije i nakon zahvata svih stabala na plohama,
izmjere ponika i pomlatka, izmjere relativno užitnog
svjetla, njega ponika i pomlatka pod zastrom krošanja
starijih stabala. Na pokusnoj plohi broj 2 obavljeno je
unošenje 40 kg žira pod motiku.


Na pokusnoj plohi broj 3 koja je s obzirom na sječu
ostala netaknuta i služi kao kontrolna ploha, obavljene
su izmjere stabala, ponika i pomlatka te izmjera relativnog
užitnog svjetla.


U odjelu 6 i 7 osnovane su 1978. godine tri pokusne
plohe (4-6) veličine 300 m2 u šezdeset godišnjoj panjači
hrasta crnike. Pored stabala crnike nastalih iz panja u
sastojini se nalazi i veći broj stabala nastalih iz sjemena.
Cilj gospodarenja s tim sastojinama je u tome da se
zahvatima njege (prorede) sastojina potpuno konvenira
u srednji, odnosno visoki uzgojni oblik.


Slika 5. Izgradnja protupožarnih prosjeka i cesta na NPŠO Rab
Photo 5. Constructing fire-protection ditches and roads in the
Teaching-experimental facility of Rab.
(Photo: Ž. Španjol)


Ploha broj četiri ostala je netaknuta, dok je na plohama
5 i 6 obavljena proreda.


Radovi na neposrednoj konverziji u viši uzgojni oblik
sadnjom sadnica obavljeni su u dijelu odjela broj 8 u
makiji s vrlo lošim izbojcima crnike iz panja, gdje je
osnovana pokusna ploha. Površina je očišćena od svih
pratilica crnike, a pod zastor rijetkih stabala crnike iz
panja posađene su sadnice crnike proizvedene u kontejnerima.
Sadnja je obavljena krajem svibnja 1983. godine
tako da se na površini od 1000 m2 posadilo 250
sadnica. Pokus će biti zanimljiv i radi toga da bi se dobio
uvid kakav je uspjeh kontejnerske sadnje obavljene
u ljeto izuzetno tople i sušne 1983. godine (Rauš i
Matić 1984).


651
ŠUMARSKI LIST 11-12/1997 str. 78     <-- 78 -->        PDF

tĐ. Rauš, Ž. Španjol. B. Španjol: ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKI RAD NA NASTAVNO POKUSNOM ŠUM.... Šumarski list br. 11-12, CXXI (1997), 645-656


ŠUMARSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
NASTAVNO POKUSNI ŠUMSKI OBJEKT RAB


FITOCENOLOŠKA KARTA
NASTAVNO POKUSNOG ŠUMSKOG OBJEKTA RAB


PHYTOZÖNOLOGISCHE KARTE IM LEHRFORST RAB
PHYTOCENOLOGICAL MAP IN DEMONSTRATION FOREST OF RAB


Kartu priredio: PROF. DR. ĐURO RAUŠ
Kartirano 1984. godine
Slojnice - 5 m


Kartu izradili: prof. Zdravico PrelČec kart. Ivan Gradišeri
kart. Stjepan Uhernik - Tisak: "Litokarton" Osijek, 1985.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1997 str. 79     <-- 79 -->        PDF

tĐ. Rauš, Ž. Spanjol, B. Spanjol: ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKI RAD NA NASTAVNO POKUSNOM ŠUM.. Šumarski list br. 11-12, CXXI (1997), 645-656


ŠUMARSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
NASTAVNO POKUSNI ŠUMSKI OBJEKT RAB


PEDOLOŠKA KARTA
NASTAVNO POKUSNOG ŠUMSKOG OBJEKTA RAB


PEDOLOGISCHE KARTE IM LEHRFORST RAB


SOIL MAP IN DEMONSTRATION FOREST OF RAB


Kartu priredio: MR ING. ANDRIJA VRANKOVIĆ


Kartirano 1984. godine


Karbonatni koluvij s prevagom zemljišnog


materijala, ilovast.


Koluvijalni nanos s prevagom detritusa stijena,


apsolutno skeletno


Smeđe tlo na vapnencu (kalkokambisul), erodirana,


plitka. (Stjenovitost: 70-90%)


Smeđe tlo na vapnencu (kalkokambisol), tipično,


plitko. (Stjenovitost: 50-70%)


Smeđe tlo na vapnencu (kalkokambisol), lesivirano,


plitko do srednje duboko. (Stjenovitost: 30-50%)


Smeđe tlo na vapnencu (kalkokambisol), lesivirano,


skeletno. (Stjenovitost: 10-30%)


Smeđe tlo na vapnencu (kalkokambisol), lesivirano,


srednje duboko do duboko. (Stjenovitost: 0-30%)


Distričnosmeđe tlo, lesivirano, na crvenkastosmeđim pijescima,


dvoslojno, plitko do srednje duboko.


Distričnosmeđe tlo, lesivirano, na crvenkastosmeđim pijescima,


dvoslojno, duboko.
Kartu izradili: prof. Zdravko PrelČcc kart. Ivan Gradišer i
kart. Stjepan Uhernik -Tisak: "Litokarton" Osijek, 1985. Glavni pedološki profili s brojevima (1 2 3 5 9 10 II 12)
ŠUMARSKI LIST 11-12/1997 str. 80     <-- 80 -->        PDF

tĐ. Rauš. 2. Spanjol, B. Spanjol: ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKI RAD NA NASTAVNO POKUSNOM ŠUM.... Šumarski list br. 11-12. CXXI (1997). 645-656


Na pokusnim plohama 7-9 također se istražuje konverzija
panjača hrasta crnike, na te tri pokusne plohe
obavljeni su različiti intenziteti proreda, te se shodno
tome prati prirodno pomlađivanje i diferenciranje sastojine
u visinske razrede.


Posebno značajna istraživanja obavljaju se na trajnoj
pokusnoj plohi broj 36, koja je jedna od 100 trajnih
ploha na području Republike Hrvatske u sklopu međunarodnog
projekta "čovjek i biosfera" (UNESCOMAB).
Praćenje prirodne sukcesije zajednice hrasta crnike
i crnog jasena {Orno-Quercetum ilicis H-ić 1958)
od njenog osnivanja 1983. godine do danas te istraživanje
ostalih ekoloških čimbenika u njoj (temperatura,
tlo, svjetlo i dr.), daju nam važne pokazatelje o
razvoju ove šume bez upliva čovjeka (Rauš,
Vukelić, Spanjol i Đuričić 1994).


Na novoosnovanim plohama tijekom 1992. i 1993.
godine (11-13), osim strukturnih osobitosti panjača
hrasta crnike i crnog jasena te biološko-ekoloških osobitosti
pojedinih vrsta drveća i grmlja, istražuje se i izbojna
snaga iz panjeva za svaku vrstu te dinamika rasta
izbojaka u različitim svjetlosnim prilikama tj. različitog
sklopa sastoj ine.


Kao rezultat detaljnih istraživanja napravljene su fitocenološka
i pedološka karta NPŠO Rab (karta 2 i karta
3).


Na NPŠO Rab u odjelu lb zasađeno je 1980. godine
u prvoj polovici mjeseca travnja 218 sadnica pinije
(Pinus pinea). Sadnice su uzgojene u šumskom rasadniku
šumarije Zadar u polietilenskim cijevima. Od osnutka
na ovamo, svake godine prati se preživljavanje


LITERATURA


Arhiva NPŠO Rab, Šumarski fakultet, Zavod za uzgajanje
šuma, Zagreb.


Matić , S., 1983: Struktura šuma hrasta crnike (Orno
Quercetum ilicis H-ić 1958) na Rabu. Zbornik Roberta
Visionija šibenčanina (267-280), Šibenik.


Matić, S. i Rauš, Đ., 1986: Prevođenje makije i panjača
hrasta crnike u sastojine višeg uzgojnog
oblika. Glas. šum. pokuse, posebno izdanje 2:
79-86, Zagreb.


Pran j ić, A. i Lukić, N., 1986: Oblični broj i dvoulazne
tablice volumena crnike (Quercus ilex L.).
Glas. šum. pokuse, posebno izdanje 2: 169-177,
Zagreb. Program za gospodarenje šumama NPŠO
Rab Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
1986-1995., Šumarski fakultet Zagreb
1985.


Prpić , B., 1986: Odnos hrasta crnike i nekih njegovih
pratilica prema vodi i svjetlu. Glas. šum. pokuse,
posebno izdanje 2: 69-77, Zagreb.


zaštićenih biljaka i njihov visinski rast (Tomašević
1993).


Danom 1. 12. 1977. bračni par Marija i Stjepan
Devčić zasnivaju stalni radni odnos na NPŠO Rab.
Stjepan Devčić radio je na poslovima poslovođe i radnika,
dok je njegova supruga radila kao radnica na
NPŠO Rab.


Nakon njegove smrti (14. 9. 1992.) na mjesto poslovođe
i radnika od 1. 12. 1992. dolazi Bozo Spanjol. On
ne živi na objektu već putuje na radno mjesto.


Rješenjem Šumarskog fakulteta u Zagrebu broj: 6141/
1-75 od 22. siječnja 1975. godine prvim upraviteljem
NPŠO Rab imenovanje prof. dr. sc. Đuro Rauš .
Odlukom br. 01-209/1-91 od 27. veljače 1991. godine
Savjeta šumarskog fakulteta u Zagrebu tu funkciju od


1. siječnja 1991. godine preuzima izv. prof. dr. sc. Joso
Vukelić . Rješenjem br. 380-72-01-93-1 Odlukom
Vijeća Šumarskog fakulteta u Zagrebu od dana 7. lipnja
1993. godine upraviteljem NPŠO Rab imenovanje mr.
se. Željko Španj ol.
Ovaj objekt je jedini takve vrste na našoj obali, tako
da je otok Rab s te strane u izuzetnoj prednosti. Međutim,
dosada nije ni približno iskorištena moguća suradnja
grada Raba sa Šumarskim fakultetom. NPŠO
Rab mogao bi preuzeti puno značajniju ulogu u znanstvenom
pogledu u ovom dijelu Jadrana i Mediterana
kao ekološka stacionarna postaja. U svakom slučaju za
definiranje ciljeva istraživanja i praćenja, nabavu instrumenata,
obnovu i eventualno proširenje objekata,
pomoć treba tražiti od zainteresiranih međunarodnih
institucija, Sveučilišta u Zagrebu, grada Raba i drugih.


- References
7. Rauš, Đ. i Matić, S. (1984): Sinekološko-uzgojno
istraživanje u šumama otoka Raba. šum. list.
CVIII (3-4): 131-145, Zagreb.
8. Rauš; Đ. (1986): Nastavno-pokusni šumski objekt
Rab. Glas. šum. pokuse, posebno izdanje 2: 303321,
Zagreb.
9. Rauš, Đ. i Vukelić, J. (1994): Program za gospodarenje
šumama Nastavno-pokusnog šumskog
objekta Rab 1986-2005. Glas. šum. pokuse 30:
421-443, Zagreb.
10. Rauš, Đ., Vukelić, J.,Španjol, Ž. i Đuričić,
T. (1994): Istraživanja sukcesije crnikovih šuma
na trajnoj pokusnoj plohi (br. 36) na Rabu. Glas.
šum. pokuse 31: 93-134, Zagreb.
11. Tomašević, A. (1993): Pinija (Pinus pinea L.)
kao vrsta za pošumljavanje krasa. Šum. list
CXVIII (6-8): 225-235, Zagreb.


ŠUMARSKI LIST 11-12/1997 str. 81     <-- 81 -->        PDF

tĐ. Rauš, Ž. Spanjol, B. Španjol: ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKI RAD NA NASTAVNO POKUSNOM ŠUM.... Šumarski list br. 11 -12, CXXI (1997), 645-656


SUMMARY: Within its educational and scientific-research activities, the Forestry Faculty
of the Zagreb University manages a part of the Mediterranean forests on the island of Rab.
The management of the forests was taken over from the former Rab Commune Assembly in accordance
with the contract No. 01/1-105/1-75, dated 6 March, 1975. The forests have a special
purpose and a specific character ("forests with a special purpose", Forest Act NN No.
52/90). Their main use is to provide practical education for forestry students, to enable scientific-
research work in terms of vegetative-ecological, biological, and particularly forestry-
economic research connected to natural regeneration of forests in the Croatian part of the
Mediterranean, and to offer optimal tourist-recreation and non-market valorisation of the


forests on Rab. The wood mass obtained by silvicultural activities in the facility is sold as
wood fuel to households on the island.


In the past period, the forests were managed on the basis of annual plans. In order to manage
and develop these forests adequately, a programme was drawn entitled "1986-1995
Forest Management Programme in the Teaching-Experimental Forestry Facility of the
Forestry Faculty, Zagreb University", based on the then valid Regulations.


The forests and forest facilities in the Teaching-experimental facility (NPŠO Rab) are located
on the south-west coast of Rab, in the forested area of Kalifront. The St. Mare Bay is in
the centre of the facility.


The total forested area is 98.80 ha. Of this,


- 90.00 ha are forested areas
- 7.80 ha are bare and unproductive areas (forest roads, paths, and similar)
-1.00 ha is a nursery
The paper was presented at the international symposium "The 100th anniversary of scientific-
research work by the Croatian agricultural and food production systems and forestry
in the Mediterranean", Split, 12-14 October, 1994.
The facility is divided into 8 compartments and 32 sections. The division was made on the
basis of the origin, silvicultural form, age, vegetative diversity, and purpose (Map 1).


At the request of the Forestry Faculty, the Rab Commune Assembly issued a permit 01/1181/
1- 77 on 17 March 1997, granting the clearing of the forests in a 1-ha area for an experimental
nursery. Horticultural and forest seedlings are produced here, and various experiments
in the nursery and seed production are conducted. The nursery is called "The Andrija
PetračićExperimental Nursery, Rab". A pre-fabricatedhouse (until recently used as a nursery
worker´s flat) and a new water tank have been built near the nursery.


Based on the Agreement No. 349-01/97-1848 of 25 March 1997, the Forestry Faculty of
the University in Zagreb, in the capacity of the user, has agreed to take over the "Kalifront"
hunting ground from the Public Enterprise "Croatian Forests", the holder of hunting rights.
The said hunting ground is part of the Teaching-experimental facility in Rab, and will be used
in a scientific-research programme. The hunting ground has an area of 1,351 ha. In cooperation
with the hunting rights holder, the Forestry Faculty undertakes to draw up a revision of
the hunting-management basis.


The contracted parties agree that scientific-research activities by the Forestry Faculty in Zagreb
in the hunting ground are effective from 1 April 1997, i.e., the beginning of the hunting season
1997/98, to the expiration of the hunting-management basis for the "Kalifront" hunting
ground on 31 May 2005, or to the moment at which the holder of the hunting rights stops exerting
his right to hunting in the said ground as stated in Article 15, Item 2 of the Hunting Act.


The Faculty of Forestry of the University in Zagreb shall take over all game stock in the
"Kalifront" hunting ground, all hunting-technical and hunting-management facilities, and all
game feeding areas.


The following game is present in the hunting ground:


Common pheasant (Phasianus colchicus)
European hare (Lepus europaeus)
Greek partridge (Alectoris graeca)
Snipe (Scolopax rusticola)
Stock dove (Columba oenas)
Hog deer (Axis axis)
Research in the "Kalifront" hunting ground is primarily aimed at establishing optimal relations
between the factors of integral forest and game management in the sites of evergreen
oak (Orno-Quercetum ilicis) and their degraded stages. Biological and economic feasibility
ŠUMARSKI LIST 11-12/1997 str. 82     <-- 82 -->        PDF

tĐ. Rauš, Ž. Spanjol. B. Spanjol: ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKI RAD NA NASTAVNO POKUSNOM ŠUM.... Šumarski listbr. 11-12, CXXI (1997). 645-656


of growing moufflons (Ovis ammon musimon), hog deers (Axis axis) and wild boars (Sus scrofa)
in specially enclosed areas will be examined. The research will give answers to numerous
questions of particular interest both for the study of biology of individual species, and for the
problems of hunting management on the Adriatic islands in the context of broader economic
activities (rational hunting management, hunting tourism, evaluation of the existing tourist offer,
etc.).


Scientific-research work will be significantly enhanced by the study of the influence of
game on the forest ecosystem, of browsing and grazing on the vegetation, of game on the soil
and on stand regeneration and growth.


For the purpose of improved mating, some new hog deers (Axis axis) will be introduced into
the hunting ground. Moufflon (Ovis ammon musimon) and possibly wild boar (Sus scrofa),
at present not living in the hunting area, will also be introduced.


Graduate and postgraduate forestry students from the Forestry Faculty in Zagreb will particularly
benefit from field lectures, which will provide them with an opportunity to do practical
work in the subject of hunting management.


There is a Faculty building above St. Mare Bay converted from the former forester´s cabin
built in 1895. In the course of 1976, the building was thoroughly renovated and slightly enlarged,
and in 1994 and 1996, it was completely furnished. The building can accommodate 54
students, teachers and other staff members. There is a large water cistern next to the building,
and a new water pool was added for students´ needs. The electricity is obtained from generating
units.


The second, third, and fourth-year students of the Forestry Faculty in Zagreb have their
practical work in the facility. In the course of one school year, the students of each year spend
3 to 6 days at the facility. Foreign forestry students also pay visits here.


Scientific work is conducted in experimental plots. A 1-ha permanent experimental plot (of
a total of100 existing in the Republic of Croatia) was established here as part of the international
project "Man and Biosphere" (UNESCO- MAB). Experts in various fields visit the plot
in order to explore the nature. A large portion of scientific work is carried out in the nursery.
The NPšO Rab is also frequently visited by various nature-scientific societies (the Croatian
Ecological Society, the Croatian Biological Society, and others), as well as by foreign scientists
and experts in the capacity of official guests of the Forestry Faculty in Zagreb.


In the forest of the NPŠO Rab there are 13 experimental plots in all, where research is carried
out.


Scientific-research work on autochthonous climatological zonal association of evergreen
oak and flowering ash (Orno-Quercetum ilicis H-ić 1958) is done in the degraded stages of
evergreen oak forest growing in the NPSO Rab (and in the entire Kalifront area); in maquis,
coppice forests, and coppice with standards found in some parts of the facility.


The primary aim is to transform all degraded stages into a higher silvicultural form by applying
proper silvicultural treatments. The final goal to which every forestry expert and grower
should aspire is to achieve a regular forest of a high silvicultural form. In other words, a forest
in which seed-grown evergreen oak (Quercus ilex) will dominate, with other species growing
in the vertical profile of the understorey: strawberry tree (Arbutus unedo) jasmine box or
mock privet (Phillyrea media, P.latifolia), briar or heather (Erica arborea), laurustinus
(Viburnum tinus), balsam tree (Pistacia lentiscus) and others.


Research is being carried out into the indirect and direct conversion to one of the higher
silvicultural forms. Apart from this, a structural research into the evergreen oak stands, as well
as into the growth dynamics and coppice vigour are being done. By doing so, ecological requirements
and biological properties of the species belonging to this phytocoenosis are being
studied in depth.


The detailed research has resulted in the phytocoenological and pedological map of the
NPŠO Rab.


This facility if the only of its kind on the Croatian coast. This is why the NPŠO Rab should
be given much greater scientific importance as an ecological stationary station in this part of
the Adriatic and the Mediterranean. In any case, financial support should be requested from
interested international institutions, the Zagreb University, the City of Rab and others for the
purpose of defining and following research goals, the acquisition of instruments, the renovation
and a possible enlargement of the facility.