DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1997 str. 65     <-- 65 -->        PDF

O. Piškorić: Trudovi odseka Šumarskoga za Hrvatsku i Slavoniju 1847 - 1852.
Moleći dakle, da me slavno družtvo kroz slučaj ovaj
izvini, želim iz serdca, a nastojat će u svako vrč me i d e
lom doprineti, da se namčra slavnog družtva na procvetanje
kod nas toli zanemarenih šumarskih znanosti, i
njihovog uzderžavanja na udignutje obćeg blagostanja
sretno izpuni, i da si kod svakog pravog domorodca
dostojno pripoznanje steče.


U Požegi dne 19. kolovoza 1852.
pokorni sluga
Julio Janković, m.p.


"Ove srdačne riječi bile su primljene s nepodjeljenim
odobravanjem uz burni živio!", zapisano je u Izvješću.


Nakon toga, Sporer se osvrnuo na osnivanje i dosadašnji
rad Šumarskoga društva i završio "da ćemo za
korist naše mile domovine svaki od nas i rado pridonijeti
malu žrtvu na oltar drage nam domovine".


Skupštini je pročitan iskaz članova te blagajničko
izvješće, koji su otisnuti kao prilozi Izvješću. U Trudovima
su, međutim, objavljeni podaci sa stanjem na
dan 31. prosinca 1852. godine. U blagajničkom izvještaju
primici su iskazani sa 271 forintom, a izdaci sa 37
forinti i 5 krajcara. Primici su se sastojali od članarine
62 člana po 2 forinta te dobrovoljnog prinosa Julija Jankovića
100 forinti. Izdaci se sastojali u


1.
tiskanju višestrukih poziva i oglasa
u novinama 8 for. 20 kr.
2.
tiskanju 68 društvenih
diploma po 15 krajcara 17 for. 00 kr.
3.
poštarini o dopisima
članovima susjednih društava 8 for. 12 kr.
4.
uredskim potrebštinama 3 for. 33 kr.
Svega 37 for. 5 kr.
Slijedili su referati po zadanoj temi skupštine 1852.
godine tj. o šumskom služnostima:


1.
Dragutin Kos: Šumske služnosti (str. 8-18),
2.
Adalbert Schmidt: Saopćenja i prijedlozi na
prethodni prijedlog (str. 19-31),
3.
Jehann S c h o b e 1: Odgovor na tri pitanja o šumskim
služnostima postavljanim na šumarskoj
skupštini 3. prosinca 1851. godine (str. 32-43).
U Urbarima, tj. u ispravama koje su sadržavale uređenje
međusobnih odnosa, prava i dužnosti između feudalaca
i njegovih kmetova, nalazila se i odredba o osiguranju
kmetovih potreba za drvo i pašu u šumi njegovog
feudalca. Razrješenjem kmetskih odnosa 1848. godine
prestale su obveze kmetova u davanju radne snage
i prijevoza (tkake) svom feudalcu, ali i njegova prava
na drvarenje i pašarenje u feudalčevoj šumi. Stoga je
bila aktualna problematika rješenja tih odnosa. O tome
je raspravljao i Sabor, ali o tome, na poticaj Dragutina
Kosa, raspravlja i Šumarsko društvo.


Šumarski list br. 11-12, CXXI (1997), 63 I -644


Kos u svom referatu služnosti dijeli na prave, po
Zakonu osnovane, ili "divlje" tj. koje nisu zakonski
(Urbarom) utvrđene. Nadalje, opterećenost šuma služnošću
može biti pravom drvarenja, pravom pašarenja,
pravom korišćenja žira i bukvica (za tovljenje), i pravom
sakupljanja šiški. Također postoji i pravo odstrela
štetne i pokretne divljači, ulova riba te hvatanja ptica.
Za sva ova korišćenja navedeni su i odnosni propisi.


Kos smatra da šume treba osloboditi služnosti drvarenja
dok služnost pašarenja i "manje poznatog" stelarenja
treba djelomično zadržati, jer su sjedne strane nedjeljivi
a s druge strane vezani za negospodarene šume.


Schmidt, šumarski inspektor vlastelinstva kneza
Lippea u Virovitici, izložio je mogućnosti uređenja tih
služnosti u "sadašnjosti", a Schobel, šumarnik u Pakracu,
detaljnije je obradio služnosti u slavonskim šumama
"osobito u Požeškoj županiji".


Referati su, kako vidimo, opširni i kao takvi nezaobilazni
izvor u raspravama o šumskim servitutima i
njihovim razrješenjima.


Nakon čitanja referata prihvaćenje prijedlog F. Šporera
da se rasprava o njima prepusti uredništvu Trudova,
te se prešlo na izmjene nekih odredaba društvenih
Pravila. O njima, kako je već naprijed navedeno, bit će
riječi u posebnom prikazu. Za sada samo, daje u §-u 9.
Pravila iz 1851. godine dodano da se u svakoj županiji
izabere jedan društveni povjerenik, te su stoga odmah i
izabrani:


Županija Zagrebačka Julius Schaper, c.k. povje


renik za procjenu šuma u Zagrebu25,


Županija Riječka Fridrich Blažek, nadšumar i


upravitelj u Brodu na Kupi,


Županija Varaždinska Josip Forst, šumar u No


vom Marofu,


Županija Križevačka Josip Panzer, šumarski in


spektor u Dubravi,


Županija Požeška Johan Schobel, nadšumar Ju


lija Jankovića u Pakracu,


Županija Osiječka Adalbert Schmidt, šumarski


inspektor vojvode Lippe u Slatini.


Provedene su i promjene u Upravnom odboru te su


izabrani:


Prvi načelnik Dragutin Kos, c.k. prisjednik Zemalj


skog povjerenstva za katastar u Zagrebu,


Drugi načelnik Franjo Šporer, c.k. kameralni nad


šumar u Fužinama,


Tajnici Mihajlo Rastić, c.k. kotarski šumar u Vino


dolu i Johann Schnobll, nadšumar Julija Jankovića u


Pakracu.


25 c.k. znači carsko-kraljevski