DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1997 str. 63     <-- 63 -->        PDF

O. Piškorić: Trudovi odseka Šumarskoga za Hrvatsku i Slavoniju 1847 - 1852.
Nakon prihvaćanja Pravila slijedili su neki dopisi:


- U dopisu od 14. svibnja 1850. godine Šumarski
odsjek c.k.´8 Moravsko-šleskog gospodarskog društva
za promicanje poljodjelstva, prirodoslovlja i zemljopisa,
u kojem se Šumarsko društvo poziva na svoje
skupštine koje će se održati 1851., i to jedna u mjesecu
svibnju u Bernu, a druga početkom mjeseca rujna u
Frideku, Šleska, s izlascima u tamošnje šume.
- Drugi je dopis istog Odsjeka od 22. srpnja 1850.
godine, u kojem je "poslao jedan svezak vrlo zanimivih
rasprava" i pozvano Šumarsko društvo na međusobnu
suradnju.
- Dopis I. K. Krausza, računarskog oficijala u
bečkom Ministarstvu za poljodjelstvo i rudarstva, od
23. srpnja 1851. godine sa Sematizmom osoblja navedenog
Ministarstva i područnim mu ustanovama za
1851. godinu, s molbom da ga Šumarsko društvo primi
za dopisnog ili redovitog člana. Za uzvrat, Šumarskom
društvu slat će i ubuduće Šematizme za odnosne godine.
Skupština je primila Krausza za pravog člana bez
plaćanja članarine.
- Dopis Leopolda Grabnera, šumarskog savjetnika
kneza Lichtensteina, upućen po zamolbi ministarskog
savjetnika Rudolfa Feistmantela D. Kosu, u kojem javlja
da izdaje novi austrijski časopis za šumarstvo, koji
će izlaziti svake četvrt godine te će slati izašle sveske.19
Ujedno moli za suradnju o šumarstvu u Hrvatskoj i Slavoniji.
Grabner moli i za pretplatu na časopis. Nazočni
članovi, stoji u Izvješću, to "tvrdo obrekoše", dok će
suradnju za šumarstvo u Hrvatskoj preuzeti Kos, a za u
Slavoniju F. Šporer.
Zemaljska vlada zatražila je od Šumarskog društva
mišljenje o


1.
lovnicama i
2.
o prikladnosti Šumskog zakona donesenog u Austriji
za Hrvatsku.
Mišljenje, u ime Šumarskoga društva, dao je u zajednici
s F. Šporerom i A. Tomićem predsjednik Dragutin
Kos. Odgovori zbog opširnosti nisu objavljivani u Trudovima,
a i zbog toga "što će ionako po svoj prilici doskora
izići previšnja odluka o tih pitanjih". Jedinoje iznijet
stav Društva o žirenju, koje "pravo obstoji posvuda
u Hervatskoj i Slavoniji, a glavni je izvor, otkud
živi prosti seljak".


Uz ovo izvješće o Zakonu o šumama, u Trudovima
je objavljen članak D. Kosa, kojeg je objavio u zagrebačkim
novinama (izlazile su tri put tjedno) Südslavische
Zeitung od 16. lipnja 1850. godine br. 136. U
Trudovima članak nema naslova, a da li ga ima, u novinama
nije bilo moguće provjeriti, jer se dotični broj
Südslavische Zeitung-a ne nalazi ni u Nacionalnoj i
sveučilišnoj biblioteci u Zagrebu.


Šumarski list br. 11-12. CXX1 (1997). 63 1-644


Uoči skupštine, tj. 2. prosinca, održan je i državni
ispit šumara, "koji bi time imali dokazati, da su kadri
samostalno tjerati šumarstvo". Ispitna komisija sastojala
se od Franje Šporera kao predsjednika, te
Dragutina Kosa i Antuna Tomića kao ispitivača.
Kandidati su bili Ognjeslav Kirchof, pristav za procjenu
šuma u Rijeci, Ivan Schnobel, nadzornik šuma
grofa Jankovića u Pakracu, i Karlo Seitner šumar kneza
Auersperga u Kočevlju. "Od ispitanika podnijela su
dvojica ispit državni", ali imena nisu navedena.


Skupština je većinom glasova predložila za ispitne
povjerenike, uz već navedene, i Antuna Bohutinskog,
nadzornika šuma u Cerniku, Adalberta Schmidta, nadzornika
šuma kneza Lippea u Virovitici te Augusta Prokoppa,
povjerenika za procjenu šuma u Požegi. Također
je zaključeno da se predloži Vladi da se ispiti održavaju
ljeti, jer je u studenom vrijeme loše, putevi su, osobito u
Slavoniji, teško prohodni. Nadalje u studenome su i dani
kratki te ih treba više za putovanje, što znači daje i trošak
veći ("treba mnogo poputnice"), što svaki ne može
podnijeti. To je i doba, kada u šumi ima mnogo posla, pa
je nemoguć duži izostanak s radnog mjesta.


Na skupštini, koja je završila u dva sata poslije
podne, zaključeno je i


- Da se skupština u 1853. godini održi u Slavoniji,
poželjno u Pakracu i za nju su određene teme:
1. Priopćenja o novim ili manje poznatim pojavama
i zbivanjima u hrvatsko-slavonskome šumarstvu.
2. Kako se može procijeniti očekivani urod šiške te
urod žira i bukvice za krmu i stoje tko i što u tom poslu
praktički iskusio.
3. Kojim su služnostima obterećene šume u Hrvatskoj
i Slavoniji, koje su između njih najglavnije, te
kako ih moguće otkupiti ili zakonom stegnuti?
- Po "zahtevanju svog načelnika" zaključeno je
sakupljati statističke podatke o šumskom gospodarstvu.
Sada po podžupanijama i u tu svrhu danje obrazac
za podatke koje treba sakupiti.
- Da se na hrvatski jezik prevede, odnosno "prema
našim okolnostima prilagodi" knjižica Verbreitung der
Holzpflanzung, koju je Gospodarskom društvu dostavila
Banska vlada, a ona ju je primila od Ministarstva iz
Bečalo
l8c.k. znači carsko-kraljevski, a odnosi se na austrijskog cara, kralja
hrvatskog i ugarskog.


l9Po Killianu Oesterreichisches Viertel Jahresschrift für Forst


wesen, koji je izlazio u Beču od 1851. do 1960. godine.


20Knjižicu je preveo Franjo Šporer pod naslovom " Kratka nauka


kako valja drvlje saditi", a Šumarsko društvo ju je izdalo kao prilog


Trudovima i Gospodarskom listu 1852. godine.