DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1997 str. 60     <-- 60 -->        PDF

O. Piškorić: Trudovi odseka Šumarskoga za Hrvatsku i Slavoniju 1847 - 1852. Šumarski list br. 11-12, CXXI (1997), 63 1 -644
Otvarajući raspravu Dragutin Kos je uz ostalo istakao,
da je 200 godina predugo vrijeme za obnovu
starih sastojina, jer će u međuvremenu biti i sušaca koji
će se moći iskoristiti samo za ogrjev, te zbog toga predlaže
vrijeme od 100 a najviše 200 godina.


Ante Tomić je upozorio da su šume u Hrvatskoj
opterećene služnošću, osobito paše, te smatra, da bi ih
se trebalo uređivati po austrijskoj kameralnoj taksi. To
je, u "kroat.-slav. Monatsblat 1843. godine, strana 178.
jasno i temeljito obrazložio".10


Julio Schaper je izložio, da on pored sekcijskog
gospodarenja gospodari i preborom, naglasivši da treba
imati u vidu i potrebe za drvom budućih generacija.


Josip Szitta predlaže grupimično-preborno gospodarenje,
jer je debljinski prirast starih suhovrhih stabala
slab, stablo i fiziološki slabi, a bolesno stablo slabije
rodi žirom, koji nije kvalitetan kao zdravi žir. Osušeni
pak skeleti stabala znatno smanjuju šumsku rentu.


Sa Szittom se slaže i Nikola Lovrenčić, kao i
Josip Panzer -"drvo bez priraštaje mrtvi kapital", istakao
je.


Rasprava je pokazala da su govornici suglasni što se
tiče potrebe zamjene starih suhovrhih hrastovih sastojina
mladima, ali o vremenu i načinu obnove nije zabilježen
zaključak. Indirektno je to možda naznačio
Dragutin Kos priopćenjem o svom pokusu sjetve žira
po Birmannu." Kos je, naime, na sječini Zalukina 23.
ožujka 1847. godine, pokusno, na nekoliko kvadratnih
metara, po Birmannovoj metodi, posadio žir lužnjaka, a
biljke su 1. lipnja iste godine dostigle visinu oko 20 cm.
Ohrabren tim uspjehom ponovit će pokus na većim
površinamai sa žirom i sjetvom četinjača.


Na godišnjoj skupštini Dragutin Kos je predložio
sakupljanje statističkih podataka o šumskom gospodarstvu
pojedinih vlastelinstva, pa je stoga na ovoj
skupštini Josip Szitta izložio podatke o Kraljevskom
fiskalnom gospodarstvu Vrbovec i Rakovec.


Sažeti prikaz ovih dvaju gospodarstva, koja se dijelom
nalaze u Križevačkoj a dijelom u Zagrebačkoj
županiji, glasi:


Granica obaju dobara na istoku je potok Črnec i
biskupijska dobra Gradec i Dubrava, na istoku graniči s
Vojnom krajinom (Ivanić-grad) i biskupijskim selom
Lupoglava, na zapadnoj je rijeka Lonja i dobra grofice
Draskovic, Božjakovina, Gračec i Stančić su u zagrebačkoj
županiji, te dobra grofice Elizabete Erdödy
Negovec i Novo Mesto, a sa sjevera graniči dobro Bisag
i posjedi više plemenitaša od Zajstovca, zatim zakladnog
dobra Preseka i dobra Lovrečina u Križevačkoj
županiji.


l0Prema J. Horvatu (Povijest novinstva Hrvatske. Zagreb, 1962.)
Takav list nije izlazio u Hrvatskoj pa se Tomić vjerojatno poziva na
svoj članak objavljen u Listu mesečnom hrv.-slav. Gospodarskog
družtva. (V. Šum. list 1994. br. 11-12)


1 ´O Birmannovom načinu uzgoja sadnica vidi prikaz Skupština za
1846. godinu u dodatku na kraju ovog članka.


Unutar tih granica, kralj evsko-fiskalne šume zauzimale
su 14,100 jutara, od čega je 2200 jutara hrastovih
nizinskih šuma, 7000 jutara bukovih šuma i 900 jutara
hrastovih niskih šuma.


Uz hrast i bukvu nalaze se tu i površine sa cerom,
grabom i borom dok je, na žalost, za sječu sposobnih
stabala brijesta, jasena, javora, breze i topole malo. Tu i
tamo nalazi se i jarebika, brekinja i oskoruša, a kao rijetkost
u močvarnim dijelovima nalazi se joha. Uprava
brižno uzgaja i dud, ali nije navedeno u koju svrhu, tj.
da li za uzgoj svilene bube.


Gospodarenje je ovdje tek u začecima, a od 1839. godine
godišnje se siječe 50-60 jutara uz obnovu manjim
dijelom prirodno, a većim dijelom umjetnim pošumljavanjem.


Kako slobodnjaci, tako i podložnici (kmetovi) smiju
u skladu s urbanim odredbana uzimati samo leževinu.
Ukoliko je pojedincu potrebno građevno drvo, doznaku
stabala obavi šumar. Nadalje, u sredini dobra ima nekoliko
suposjednika, koji građevno i ogrjevno drvo mogu
dobiti na temelju pismenog zahtjeva.


Prihod od prodaje drva kreće se od 3-4 do 500 forinti
godišnje, a kupci - privatnici drvo prerade u pragove 3-4
cola, grede, planke, letve, šindru i ogrjevno drvo. Manje
vrijedno drvo koristi se kao deputat, tj. za službenike.


Od nusproizvoda koristi se samo žir i bukvica za
tovljenje. Šiške ovdje uopće nema.


Za štete Szitta najprije navodi daje 1841. i 1842. godine
bilo nešto gusjenica, a da ima pustošenja šuma, a
neuređeni potoci pune močvare i tako šumama pričinjaju
znatne štete.


Lov: Od 1. siječnja 1847. godine uveden je lovostaj.
Osoblje: 1 stručni šumar i 11 podčinjenih čuvara
šuma, od kojih dvojicu plaća država a devet su "takozvani
lugari".
Nakon govora Szitte, Tomić je pročitao pismo "našeg
dostojnog gospodina začasnoga predsjednika šumarskog
i gospodarskog savjetnika Emila An dre-a".
Šumarsko društvo, piše Andre, mora ponajprije pokazati
praktične rezultate svoga rada. Stoga treba uz godišnje
skupštine odlaziti u pojedina šumarska gospodarstva
radi ocjene gospodarenja te pružanja stručne
pomoći vlasnicima šuma i njihovim šumarskim službenicima.
"Nakon stoje skupština ovo valjano mišljenje
nepodijeljena prihvatila", Tomić je predložio da takve
"inspekcije" obave šumari društveni članovi, a svoje
zaključke dostave Šumarskom društvu. Ovaj prijedlog
prihvatili su, kako stoji u tekstu, i Šporer, i Kos,
Panzer, Schaper i drugi.
Slijedila je rasprava o temama za sljedeću godišnju
skupštinu, te je na prijedlog D. Kosa zaključeno da to
budu (u skraćenom tekstu):