DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1997 str. 57     <-- 57 -->        PDF

PREGLEDNI ČLANCI - REVIEWS Šumarski list br. 11-12, CXXI (1997), 631-644
UDK 630* 902 (001)


TRUDOVI ODSEKA ŠUMARSKOGA ZA HRVATSKU I SLAVONIJU 1847 - 1852.


´WORKS´ - A MAGAZINE OF THE CROATIAN-SLAVONIAN MANAGEMENT SOCIETY 1847 - 1852


Oskar PIŠKORIĆ*


SAŽETAK: Trudovi Šumarskog odsjeka za Hervatsku i Slavoniju prvi je ne
samo šumarski stručno-staleški časopis nego stručno-staleški časopis u
Hrvatskoj uopće. Poslije Trudova tek 1876. godine izlazi Liječnički vijesnik, a
1876. opet Šumarski list. Oba lista izlaze neprekidno do danas. Trudovi su
izlazili kao godišnjaci poslije godišnjih skupština. Od 1848 do 1850 godine
časopisi nisu izdavani zbog revolucionarnih zbivanja, a poslije 1852. godine
za vrijeme Bachovog apsolutizma zamro je i rad Hrvatskog šumarskog
društva.


UVOD - Introduction


Prije 150 godina, u siječnju 1847. godine, objavljen Trudovi tj. Radovi, izašli su još 1851. i 1852. godije
prvi dokaz o postojanju i radu Hrvatskog šumarskog ne, nakon treće i četvrte godišnje skupštine. Peta godruštva
(dalje Šumarsko društvo) pod imenom Šumardišnja
skupština održana je 1853. godine, i to je ujedno
ski odsjek Hrvatsko-slavonskoga gospodarskog druu
posljednja skupština, jer zbog režima Bachovog apsoštva.
Taj dokaz je "Pregledno izvjestje šumar, odseka lutizma prestaje rad Šumarskog društva a time i izdaod
pervoga dne 26. prosinca u Prečcu oderžanom savanje
Trudova. Sva tri godišta Trudova nalaze se u Nastanku"
odnosno Zapisnik o osnivačkoj skupštini Šucionalnoj
i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu Signature,
marskog odsjeka - društva. Zapisnik je objavljen u 1. i (br.) 157 754. Ti primjerci su na njemačkom jeziku (za
u 2. broju 1847. godine "Lista mesečnoga horvatsko-1847. godinu tiskan goticom, a za 1851. i 1852. latinislavonskoga
Gospodarskog družtva", koji je 1853. gocom).
Jedan primjerak za 1851. godinu na hrvatskom
dine imenovan Gospodarskim listom i pod tim nazivom jeziku, nalazi se kao prilog Gospodarskom listu, a foizlazi
sve do danas. Zapisnik 2. glavne skupštine Šutokopije
svih triju godišta su u Hrvatskom šumarskom
marskoga društva, koja je održana 8. lipnja 1847. godruštvu.
Trudovi su objavljivani i na njemačkom jezidine
u Sisku, objavljenje u samostalnoj publikaciji pod ku, jer je većina tadašnjih šumara bila iz njemačkog podučja
Habsburške Monarhije (iz Austrije i iz Češke), a


nazivom "Trudovi Odseka šumarskoga hrvatsko-slau
Vojnoj krajini njemački jezik bio je i službeni.


vonskoga Gospodarskog družtva".


Trudovi 1847. godine -Works´ in 1847
Prvi svezak Trudova tj. Trudova za 1847. godinu, Zapisnik ove, 2., društvene skupštine počinje konsadrži
samo izvještaj o 2. glavnoj skupštini Šumarstatacijom,
da su "šumarskom zasjedanju na opće najskoga
društva, koja je održana 8. lipnja 1847. godine u veće iznenađenje nazočni i predstavnici obližnih poCivilnom
Sisku. Naglašeno je u civilnom ili u dijelu družnica Gospodarskog društva i to u ime Podružnice u
grada na lijevoj obali rijeke Kupe, jer je na desnoj obali Civilnom Sisku podpredsjednik gospodin Ivan Ve-
Vojna Krajina, područje Prve banske pukovnije sa sjelenreiter
i tajnik gospodin Eduard Verbančić; iz
dištem u Petrinji. Moslavačke podružnice nazočan je revirni lovac gospodin
Ivan Nademlemski. 1"
Skupštinu je otvorio društveni predsjednik Franjo


* OskarPiškorić, dipl. inž. šum. um.
Zagreb, ulica Grada Vukovara 224/IV Šporer, a u uvodnom govoru navodi kako je "naša
´Tekst je pisan goticom, a prezimena latinicom draga domovina slabo poznata u drugim pokrajinama