DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1997 str. 35     <-- 35 -->        PDF

PREGLEDNI ČLANCI - REVIEWS Šumarski list br. 11-12, CXXI (1997), 609-616
UDK 630* 686 + 383 (001)


PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE ŠUMSKIH PROMETNICA PRIMJENOM
OSOBNOG RAČUNALA


THE USE OF PERSONAL COMPUTERS IN PLANNING AND DRAWING UP
PLANS FOR FOREST ROADS


Dragutin PIČMAN*, Tibor PENTEK** i Branimir MIKIĆ***


Sažetak: Osobna računala se od 70-tih godina ovoga stoljeća počinju primjenjivati
u problematici vezanoj uz šumske prometnice. Razvojem hardwera i
poglavito softwera, osobna računala postaju nezaobilazan alat pri rješavanju
problematike projektiranja i planiranja šumskih prometnica, odnosno simulacije
terenskih prilika i odabira najpovoljnijih inačica mreže šumskih
prometnica. Uporaba osobnih računala u Hrvatskoj je u određenom zaostatku
za aktualnim programskim rješenjima u svijetu. Analiza postojećeg stanja i
koraci koje treba poduzeti da bi se taj jaz smanjio, predmet su ovoga rada.


Ključne riječi: osobna računala, digitalni model terena, šumske
prometnice, planiranje, projektiranje


UVOD - Introduction


U današnje vrijeme kada je uporaba osobnih računa
situacijskog nacrta
la ušla u sve segmente našega života, gotovo je nezami


uzdužnog presjeka
slivo govoriti o planiranju otvaranja određenog šumskog
područja cestama, o njihovom prostornom raspo
normalnih presjeka
redu, i o samom projektiranju odabranih šumskih cesta crtanih poprečnih presjeka
bez svekolike pomoći osobnih računala.


kubature zemljanih masa
U području šumarstva osobna računala se rabe kao


troškovnika.
vrlo učinkovito sredstvo rada za projektiranje šumskih
cesta od početka 70-tih godina ovog stoljeća. U samom Danas je uporaba osobnih računala daleko širega
početku uvođenja osobnih računala u projektiranje spektra, a posebice se primjenom GIS tehnologije i mešumskih
cesta, računala su predstavljala samo zamjenu toda izrađuju sveobuhvatna, cjelovita rješenja probleza
klasičan način izradbe projektne dokumentacije i to: matike otvaranja šumskog područja.


PROBLEMATIKA ISTRAŽIVANJA - Research Problems


Uporaba osobnih računala kod planiranja i projektiranja šumskih prometnica u Hrvatskoj


The use of personal computers in planning and drawing up plans for forest roads in Croatia


U Hrvatskoj 1988. bilježimo kao godinu u kojoj se
cesta primjenilo osobno računalo. Te se godine u


prvi puta za potrebe projektiranja i izgradnje šumskih
uporabi nalazi prvi program za projektiranje šumskih
kamionskih cesta SILVIA (Silvae VIA), kojeg su
izradili Ecimović i Meštrić za potrebe GPŠG Delnice.


*Doc. dr. se. Dragutin Pičman, Šumarski fakultet Zagreb


Program je izrađen pomoću Quick Basica i služio je za


**Tibor Pentek, dipl. inž., Šumarski fakultet Zagreb
***Mr. spec. Branimir Mikić, J.P "Hrvatske šume", Uprava šuma Požega izradu projektne dokumentacije šumskih cesta.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1997 str. 36     <-- 36 -->        PDF

D. Pičman, T. Pentek i B. Mikić: PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE ŠUMSKIH PROMETNICA ... Šumarski list br. 11 -12. CXX1 (1997), 609-616
Program možemo podjeliti u ove zaokružene cjeline:


unos terenskih podataka (unos numeričkih podataka
ili crtanje po ekranu)
izradba više inačica projekta šumske ceste (čitav se
rad odvija izravno na ekranu, gdje se uklapanjem
nivelete u podatke uzdužnog profila terena istovremeno
prati situacija na poprečnim profilima)
izradba troškovnika svake inačice
ispis i crtanje
(pisane sastavnice projektne dokumentacije
jesu: pisani uzdužni profil, kubatura
zemljanih masa, troškovnik; crtane sastavnice su:
situacija, crtani uzdužni profil, poprečni profili)
Programskim paketom SILVIA se po 1 km šumske
ceste uštedi oko 54 % financijskih sredstava, dok je
ušteda vremena utrošenog na obradbu podataka (obujma
terenskih poslova je jednak) glede projektiranja klasičnim
načinom još izraženija i iznosi oko 77 %. Ovi
pokazatelji u potpunosti opravdavaju uporabu programa
SILVIA, a pribrojimo li ovim prednostima i mogućnost
izradbe više inačica buduće ceste i odabir troškovno
najpovoljnije, prednosti ovog programa u odnosu na
klasičan način projektiranja su nemjerljive.


U J.P. "Hrvatske šume" 1994. godine je izabran program
CESTA kao najkvalitetniji programski paket za
projektiranje šumskih cesta. Program je nastao u slovenskom
poduzeću Softdata d.o.o Ljubljana i namijenjen
je za uporabu u svim upravama šuma u Hrvatskoj,
a cilj mu je izradba kvalitetnih, financijski povoljnijih i
uniformnih projekata.


Program radi pod operativnim sustavom Windows,
jednostavan je za uporabu i ne zahtijeva posebno znanje
korisnika o računalima tako daje dostupan gotovo
svakom korisniku.


Osnovne mogućnosti ove aplikacije su (Trtnik
1993):


=> kartiranje točaka operativnog poligona, detaljnih
terenskih točaka, topografskih elemenata, slojnica
i ostalih sadržaja
=> izravan prijenos podataka sa terena u računalo
^> digitaliziranj e elemenata terena s planova
=> vektoriziranje
elemenata terena sa skeniranih
planova
=> interaktivno
postavljanje elemenata osi ceste
tangentnom metodom te postavljanje horizontalnih
krivina
=> definiranje položaja poprečnih profila
=> obračun terena za poprečne i uzdužne profile
=> interaktivno postavljanje nivelete ceste
=> interaktivno postavljanje propusta
=> interaktivno kreiranje poprečnih profila
=> obračun i izjednačenje zemljanih radova
O mogućnost korekcije svih elemenata projekta
=> formiranje baze stavki i izradba troškovnika
=> ispis na pisač (elaborat iskolčavanja, pisani uzdužni
profil, dokaznica mjera, troškovnik građevinskih
radova)
=> crtanje grafičkih priloga projekta na pisač ili ploter
(situacija, poprečni profili, uzdužni profili,
grafikon rasporeda zemljanih masa).
Program također daje mogućnost slaganja crteža situacije,
poprečnih i uzdužnih presjeka jednog do drugoga,
tako da projektant istovremeno može promatrati što
se događa na istim presjecima u različitim pogledima.
Na taj se način daleko lakše formira niveleta šumske
ceste, što je sigurno jedan od najstručnijih i najodgovornijih
dijelova izradbe projekta.


U usporedbi s programskim paketom SILVIA, program
cesta je u većini sastavnica kod projektiranja
šumskih cesta otišao stepenicu više. Posebno se to odnosi
na mogućnost izravnog unosa podataka snimljenih
na terenu, digitaliziranie ili skeniranje geodetskih podloga.
Riješeno je vitoperenje ceste, projektiranje odvodnih
jaraka neposredno uz kolnik ili pak na mjestu
dodira kosine iskopa i terena. Učitavanjem podataka isprojektirane
ceste uAutoCad moguće je kreirati 3D slike
uklapanja ceste u okoliš i simulaciju vožnje po cesti.


Iako program posjeduje mogućnosti projektiranja i
drugih građevinskih objekata (nadvožnjaci, podvožnjaci,
tuneli i dr.), što se u izgradnji šumskim prometnica
ne koristi i nije potrebno, ovo je za sada najlakši, najugodniji
i najprecizniji alat za projektiranje na šumskim
cestama u Republici Hrvatskoj.


Program CESTA može se prihvatiti kao dobar prijelazni
oblik između dosadašnjih metoda rada u ovom
području šumarstva i već prihvaćenih tehnika rada u
svijetu, koje su bazirane na digitalnom modelu terena
(DTM).
ŠUMARSKI LIST 11-12/1997 str. 37     <-- 37 -->        PDF

D. Pičman, T. Pentek i B. Mikić: PLANIRANJE 1 PROJEKTIRANJE ŠUMSKIH PROMETNICA ... Šumarski list br. 11 -12, CXXI (1997). 609-616
Geografski i zemljišni informacijski sustav (GIZIS)


Geographical and ground information svstem (GIZIS)


Geografski i zemljišni informacijski sustava (GIZIS)
informatički je sustav o cjelokupnom zemljinom
prostoru i namijenjen je njegovom uspješnom gospodarenju.
Obuhvaća litosferu, hidrosferu, biosferu, atmosferu
(B r u k n e r 1994).


GIZIS sustav ne dolazi sam, već je povezan s nizom
stručnih informacijskih podsustava, a njegovo djelovanje
zadire i u mnoga stručna područja.


GIZIS možemo podijeliti u dva odvojena sustava i to:


GIS - geografski informacijski sustav,
ZIS - zemljišni informacijski sustav.
GIS obuhvaća u užem smislu geografske objekte ko


Digitalni model terena (DTM)


Početak razvoja digitalnog modela terena (engl. Digital
Terrain Model) vezan je uz imena Miller i
Laflamme (1958) koji su opisali teoretske postavke
za uzradbu DTM-a kao i široke mogućnosti njegove
primjene.


Već početkom 70-tih godina brojni su autori opisivali
DTM, pa su se pojavili i autori koji su opise pokušali
objediniti. Tako je el Ghazalli (1974)napisao
daje Jiwalai 1972. DTM opisao kao geometrijski prikaz
djela Zemljine površine koji može biti pohranjen u
memoriju računala na način da se u svakom trenutku,
visina svake točke može izračunati iz planimetrijskih
koordinata kojima je ta površina predstavljena.


S t e f a n o v i č i dr. (1977) opisali su DTM kao digitalni
prikaz površine Zemlje pogodan za računsku
obradu, a koji se sastoji od skupa točaka te iste površine
određenih pomoću x, y, z koordinata i prikladnog programa
za njihovu obradu.


Općenito se može reći daje DTM skup točaka nekog
dijela površine Zemlje, čije su koordinate uređene i
spremljene na medij koji omogućava računsku obradu.


Unos podataka


Ulaznim ili osnovnim podacima za izradu DTM-a
smatramo točke na površini zemlje sa svojim x, y, i z
koordinatama. Značajke tih točaka o kojima treba voditi
računa jesu: raspored točaka, gustoća točaka, način i
oprema za izmjeru točaka.


O navedenim značajkama ovisi kvaliteta i točnost
DTM-a.


ji svojim sadržajem i točnošću odgovaraju zemljišnim


kartama s mjerilom manjim od 1: 10 000.


ZIS obuhvaća zemljište, građevine, komunalne i


druge slične objekte koji su definirani sa znatno većom


točnošću, pa su izvođeni na planovima i zemljišnim


kartama mjerila 1:500, 1:1 000, pa do 1: 10 000.


Za rješavanje zadataka u okvirima šumskih cesta
važniji je GIS, budući je u izravnoj vezi s digitalnim
modelom terena (DTM). Uz ovaj naziv često se u praksi
uporabljuju i drugi nazivi kao što su digitalni model
reljefa (DMR) ili digitalni model visina (DEM). No
bez obzira koji naziv rabimo radi se o istoj metodologiji
istraživanja.


-
Digital terrain model (DTM)
Za rukovanje s DTM-om nužan je program koji omo


gućava unos i uređenje podataka, obradu podataka i


analize, te prikazivanje podataka.


U načelu postoje tri načina uređenja i transformacije


osnovnih podataka u određeni prikaz digitalnog mode


la terena (Fritsch &Pfannenstein, 1992):


pomoću pravilne mreže


pomoću nepravilne mreže trokuta


uz istovremeno korištenje i pravilne i nepravilne
mreže
Za praktičnu uporabu DTM-a potrebno je posjedovati
specijalizirane računalske programe koji mogu doći
neovisno ili u sklopu GIS ili CAD programskih proizvoda.


Svaki specijalizirani program za DTM mora sadržavati
tri osnovna dijela (Mura i i dr., 1992):


za unos podataka,


za obradbu i analizu podataka,


za prikaz podataka.
-
Data input
Točke za prikazivanje reljefa mogu biti različito raspoređene,
stoje uvjetovano načinom njihove izmjere.
Izmjera podataka može se obaviti: geodetskom izmjerom
na terenu, fotogrametrijskom obradbom aero ili satelitskih
stereo snimki, digitalizacijom karata. Digitalizacija
karata izvodi se primjenom digitalizatora ili skeniranjem
slojničkih karata i njihovom vektorizacijom.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1997 str. 38     <-- 38 -->        PDF

D. Pičn T. Pentek i B. Mikić: PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE ŠUMSKIH PROMETNICA . Šumarski listbr. 11-12, CXXI (1997). 609-616
Tablica 1: Izvor i oblik ulaznih podataka za izradu DTM-a (Kušan 1994)
Table 1: The source and form of the data input for DTM (Kušan, 1994)


Izvor podataka - Source of data


Oblik podataka Geodetska izmjera Fotogrametrija Digitalizacija karata
The form of the data Geodetic measurements Photogrametrv Digitalization of the maps


Slojnice - Contours
Profili - Profiles
Pravilna mreža - Standard net
Mreža promjenjive veličine


Variable net
Pažljivo izabrane točke
*


The carefullv chosen points
on the ground
Karakteristične točke terena


*


Characteristic points


on the ground
Lomne crte terena *
Fraction lines of the ground


Crte sa x, y koordinatama
Lines with x,y coordinates


Obradba i analiza podataka


Pod pojmom obradbe podataka razumijeva se priprema
podataka za specifične namjene i rukovanje tim
podacima. Rukovanje sa podacima odnosi se na uobičajene
postupke uređivanja i održavanja podataka u bazi.
Kod provođenja tih postupaka mora se voditi računa
da se prekinute ili novouspostavljene veze urede na način
kako su uređeni svi ostali podaci DTM-a. Osim uobičajenih
postupaka (logičko otkrivanje pogrešaka, sabijanje
podataka, dodavanje i brisanje podataka i dr.),
rabe se i postupci karakteristični za DTM (interpolacija,
gladenje slojnica, povezivanje crta i točaka pomoću


Prikaz podataka


Digitalni model terena može se prikazati u različitim
oblicima. Najčešće se prikazivanje DTM-a temelji
na perspektivnom prikazu iz određenog položaja i to:


u obliku pravilne četverokutne mreže
pomoću profila u x ili y smjeru
u obliku slojnica
Ako želimo prikazati neku drugu promatranu veličinu
na DTM-u, a to nije nadmorska visina, vrlo je
praktično rabiti rasterski način prikazivanja, gdje se toniranjem
ili bojanjem razina iste veličine, dobije vrlo
pregledni DTM.


* *


*
*
*


*


* *


*


*


Data processing and data analvsis


x i y koordinata na DTM-u, prevođenje podataka iz


jednog koordinatnog sustava u drugi, trodimenzionalno


prikazivanje terena).


Analizu podataka omogućavaju operacije koje se


mogu izvoditi na DTM-a i s podacima DTM-a. Tu se


misli na izračunavanje točnosti samoga modela, može


se računati: površina DTM-a, volumene ispod ili iznad


neke horizontalne ili kose razine, volumene iskopa i


nasipa, profile, dogledanja i dr. Neki programi omogu


ćavaju i izvođenje računskih operacija s DTM-ima isto


ga područja.


- Data output
Osim do sada opisanih statičkih načina prikaza
DTM-a, moguće je i dinamičko prikazivanje kada se
položaj promatranja trodimenzionalnog prikaza može
mijenjati; takvi prikazi najčešće služe za vremensku
analizu.


Poseban način prikazivanja DTM-a je kada se snimka
dobivena fotografskim ili nefotografskim načinom
prevuče preko digitalnog modela terena. Tako se može
dobiti slika terena iz ptičje perspektive u crno bijelim
tonovima, ali i u stvarnim ili lažnim bojama.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1997 str. 39     <-- 39 -->        PDF

D. Pičman. T. Pentek i B. Mikić: PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE ŠUMSKIH PROMETNICA ... Šumarski list br. 11 -12. CXXI (1997). 609-616
DTM kao sredstvo rada pri rješavanju problematike vezane uz šumske ceste


DTM as a tool used in solving the problems related to forest roads


Kod otvaranja šumskih područja i izradbi optimalnog
rasporeda šumskih cesta Dietz, Loffler,
Knigge (1984) uporabljuju kao kartografske podloge
i perspektivne prikaze šumskog terena digitalni terenski
model {DGM-digitale Geldndemodell). Oni također
simuliraju terenske prilike primjenom digitalnog simulatora
terena (DGS). Kao ulazne podatke rabe topografsku
kartu sa slojnicama i osnovnim rasporedom
šumskih cesta.


Shiba & Loffler (1990) uporabljuju digitalni
model terena (DTM) pri planiranju optimalnog prostornog
razmještaja šumskih prometnica. Oni koriste program
pod imenom TERDAS, a svoja istraživanja provode
u privatnim šumama (Schonsee-Drechselberg) na
površini od 210 ha, u istočnoj Bavarskoj. Detaljan i
kvalitetan program koji se odlikuje brzinom, omogućava
za kratko vrijeme izradbu 4 inačice mreže šumskih
cesta. Na osnovi svih istraživanih čimbenika moguć
je odabir najpogodnije inačice.


S h e n g 1 i n (1990) se za određivanje najpovoljnijeg
položaja šumskih cesta, te za određivanje troškova
cost-benefit služi metodom IBM-xt osobnim računalom
sa programskim paketom izrađenim u programskom
jeziku FORTRAN. Obračun određivanja najpovoljnijeg
položaja šumske ceste na osnovi raznih čimbenika
izrađen je za površinu od 740 ha pokusne šume
Maoer-Shan. Za sve radove u svezi s obračunom primjenom
osobnog računala za jednu cestu dužine 200 m,
potrebno je oko 20 min. posla.


Kneževi ć (1990) je uporabio osobno računalo s
perifernom jedinicom digitizerom za izvedbu optimalnog
rasporeda šumskih cesta u prebornim šumama. Autor
simulira stvarno stanje u g.j. Belevine i g.j. Kupjački
Vrh. Programski jezik je HP Basic transformiran u GW
Basic. Za izradbu cjelokupnog obračuna jednog odjela
potrebno je 5-10 min.


Shiba (1992) koristi računalnu simulaciju terena
kojajeprimjenjenau radu Shiba & Loffler (1990) i
na isti način određuje 4 mogućnosti otvaranja te optimalnu
gustoću mreže šumskih cesta.


Knežević & Sever (1992) koriste se osobnim
računalim za određivanje optimalne gustoće traktorskih
vlaka. Kao model za obradbu podataka uzeli su Arnautovićeve
formule i u potpunosti cjelokupan problem
rješavaju na osobnom računalu. Istraživanje je izvršeno
na odjelu čija je površina 10,55 ha, podijeljenom na 5
sektora. Gustoća traktorskih vlaka izrađena je u 6 inačica
i na bazi dobivenih podataka odabrana je najpovoljnija
inačica s gustoćom od 63,6 m/ha.


Diirrstein (1992) razmatra otvaranje šuma uporabom
osobnog računala i programa FOREST. Da bi
pri otvaranju šuma u cijelosti mogla primijeniti potrebita
elektronička oprema i elektronička pomagala, autor
kao polazno stajalište razlikuje dvije razine otvaranja
šuma:


velika razina otvaranja
mala razina otvaranja
Sessions (1992) pod DTM-om razumijeva informacijski
sustav koji sadrži zemljopisne podatke, koji se
zatim mogu povezati u mrežu. DTM je prema autoru
topografski prikaz u obliku mreže četverokuta, gdje
svaka točka mreže (x, y, z) predstavlja koordinate na terenu.
Pomoću programa NETWORKS izračunava minimalni
trošak uz najveću vrijednost neke mreže šumskih
cesta.
Pičman (1993) određuje postojeću i optimalnu otvorenost
g.j. "Bistranska Gora" šumskim cestama i
traktorskim vlakama, koristeći osobno računalo i perifernu
jedinicu digitalizator CalComp 9100. Uspoređujući
klasični način obradbe navedene problematike i
primijenjeni novi način uz uporabu osobnog računala i
izrađenog DTM-a, autor navodi da su mogućnosti rada
novom metodom mnogo veće i daju puno bolju točnost.
Pičman & Tomaz (1995) primjenom osobnog
računala određuju najpovoljniju od 4 inačice prostornog
rasporeda traktorskih vlaka, a glede njihova uzdužna
nagiba od 12,5 %, 15,0 %, 17,0 % i 20,0 % u
odjelu 64 g.j. "Južna Garjevica". Određenje najpovoljniji
i najtočniji položaj težišta odjela kao osnovnog elementa
za točno određivanje srednje udaljenosti privlačenja
od težišta do vlake.


Pičman & Pentek (1996) koristeći osobno računalo
određuju najpovoljniju inačicu mreže traktorskih
vlaka, uzimajući u obzir uzdužni nagib vlaka.
Određene su srednje udaljenosti privlačenja do traktorskih
vlaka i po traktorskim vlakama, primjenom
utvrđivanja točnog položaja težišta nepravilnih površina.
Istraživanja su provedena u 7 g.j. prigorsko-brdskog
i planinskog djela Hrvatske, na području različitih
šumarija i uprava šuma.


Od autora koji su se bavili ili se bave primjenom
osobnih računala u svrhu otvaranja šuma, projektiranja
šumskih cesta ili za tu svrhu izrađenih digitalnih modela
terena (DTM), spomenut ćemo samo neke: Nieu vvenhuis
(1987), Me Cormack & Douglas
(1992), Dahlin & Sallnas (1992). Dvorščak &
Hrib (1992),McGaughey (1992) i dr.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1997 str. 40     <-- 40 -->        PDF

D. Pičinan, T. Pentek i B. Mikić: PLANIRANJE 1 PROJEKTIRANJE ŠUMSKIH PROMETNICA Šumarski list br. 11-12, CXXI (1997), 609-616
Metodika određivanja optimalnog prostornog rasporeda
šumskih prometnica u određenom šumskom
području primjenom osobnih računala i ostalih elektronskih
pomagala predstavlja novi pristup i način rješavanja
ove problematike. Kako je većina znanstvenih i
stručnih radova iz ovoga područja novijega datuma, a
gornji maksimum uporabe računala za planiranje, projektiranje
i gradnju šumskih prometnica još nije doseg


nut, to se glede neprestanog razvoja kompjutorske tehnike
i tehnologije kao i sve bržeg i intenzivnijeg prodiranja
tehničkih inovacija u šumarsku znanost i praksu,
može pretpostaviti da će u budućnosti obradba podataka
biti puno točnija, brža i kvalitetnija; programski
paketi vezani uz šumske prometnice pružati će mnogo
više razno-raznih mogućnosti, dok će prikaz obrađenih
podataka i DMT-a biti vjerodostojan i točan.


POSTOJEĆA SITUACIJA U HRVATSKOJ I MOGUĆNOSTI
KVALITETNIJE UPORABE RAČUNALA
The Present situation in Croatia and the Possitibilities better use of Computers


Iz do sada iznešenih podataka vidljivo je da se osobna
računala u hrvatskom šumarstvu na području šumskih
komunikacija i građevinarstva, koriste gotovo isključivo
za izradbu projekata šumskih cesta, odnosno
za odabir troškovno najpovoljnije inačice buduće šumske
ceste. U poredbi sa svjetskim dostugnućima vrlo je
malo napravljeno po pitanju uvođenja osobnih računala
i njihovog svekolikog korištenja glede navedene problematike.
Postojeći programski paketi značajan su pomak
u odnosu na projektiranje klasičnim načinom, ali
su mogućnosti usavršavanja daleko značajnije.


Prije svega treba naglasiti problem nedostatka kvalitetnih
geodetskih podloga šumskih područja u Hrvatskoj
na osnovi kojega bi se po digitalizaciji odnosno
skeniranju izradili kvalitetni digitalni modeli terena.
Zadovoljavajući digitalni modeli terena, odnosno kompjutorske
baze podataka koji su interesantni šumarstvu,
nužne su za dugoročno planiranje otvaranja šumskih
područja, odnosno za planiranje prostorno optimalno
položene mreže šumskih prometnica glede upliva mnogobrojnih
čimbenika.


Smanjenje srednje udaljenosti privlačenja kod gospodarskih
šumskih cesta, odnosno srednje daljine pristupa
površini kod protupožarnih prometnica krškog
područja Hrvatske, jest osnovna zadaća izgradnje šumskih
prometnica. Određivanje srednjih udaljenosti težišnom
ili modificiranom težišnom metodom, a primjenom
osobnog računala u šumarstvu naše zemlje još je
uvijek na razini malobrojnih znanstvenih radova. Osobnim
računalom, a na digitalnom modelu terena uspješno
se mogu korigirati geometrijske srednje udaljenosti
i to sa čimbenikom nagiba terena (cos a), dok je simulacijom
sastojinskih elemenata lako utvrditi koeficijent
zaobilaženja horizontalnih prepreka. Navedena dva
koeficijenta potrebita su za brzo određivanje stvarne
srednje udaljenosti.


Otvorenost šumskog područja šumskim cestama
izražena u m/ha jest veličina koja se kod nas najčešće
koristi. Trebalo bi učestalije rabiti i relativnu otvorenost


koja se iskazuje u %, a predstavlja odnos površine koja
je otvorena i one koja nije otvorena šumskim cestama.
Relativna otvorenost odličan je pokazatelj prostorno
dobro položene mreže šumskih prometnica, a može se
relativno lako odrediti i grafički prikazati uporabom
osobnog računala. Relativnu otvorenost utvrđenu osobnim
računalom možemo rabiti poglavito kod protupožarnih
šumskih cesta.


Ispravnost odluke o primjeni osobnih računala pri
izradbi projekata šumskih cesta prikazati ćemo na primjeru
Uprave šuma Požega. Tijekom 1995. godine
izrađeno je pet projekata šumskih cesta ukupne duljine
7 593,20 m s ukupno 610 poprečnih presjeka, 177 tjemena
i 88 lomova niveleta. Analazirajući ove podatke
za 1 000 m šumske ceste uzeli smo kao prosjek 80 poprečnih
presjeka, 23 tjemena i 12 lomova nivelete, te na
osnovi toga utvrdili vrijeme koje je potrebno za rad
jednog projektanta.


Iz podataka prikazanih u tablici 2 vidljivo je da se za
izradbu 1 km šumske ceste utroši 2 370 min ili 39,5 radnih
sati, odnosno 5 radnih dana za jednog projektanta.
Ako ova utrošena vremena izrade projekta 1 km šumske
ceste postavimo u omjer s klasičnim načinom izradbe
koje iznosi 20 radnih dana, vidimo da primjenom
programa CESTA utrošimo svega oko 25 % radnih dana
klasičnog načina.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1997 str. 41     <-- 41 -->        PDF

D. Pičman, T. Pentek i B. Mikić: PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE ŠUMSKIH PROMETNICA Šumarski list br. [ 1-12, CXXI (1997), 609-616
Tablica 2. Prikaz utrošenog vremena prema fazama rada pri izradbi projekta 1 km šumske ceste
Table 2. The survev based on the time used according to the phases of the project of 1 km of the forest road


Redni broj Osnovne faze rada - The basic phases of work Vrijeme izradbe (min)
Number Time of completion (min)
1. Priprema snimljenih terenskih podataka za unos u računalo 60
The preparation of recorded data from the sites for computer data input
2. Unos potrebnih terenskih podataka, postavljanje poprečnih presjeka
i definiranje trase, te obračun trase presjeka i terena 450
The data input of the data from the sites, cross sections and the
definitions of the marked route, statement of account of the route
and cross section of the ground
3. Završno oblikovanje nivelete 120
The final shape of the level
4. Određivanje i obračun poprečnih presjeka sa svim elementima 120
Defining and statement of account of cross sections with
ali the elements included
5. Ispis svih potrebnih elemenata trase 30
The print-out of ali needed elements of the route
6. Ispis detaljne i pregledne situacije 60
The print-out of detailed and easy-to-survey situation
7. Ispis uzdužnog presjeka 30
The print-out of longitudinal section
8. Ispis poprečnih presjeka 60
The print-out of longitudinal section
9. Tehnički opis s proračunima i prilozima 480
Technical description with calculations and enclosures
10. Izrada predmjera radova i troškovnika 300
The making of pre-measurements and list of expenses
11. Kopiranje, slaganje i uvezivanje projektne dokumentacije 480
Copving, arranging, and binding of the project documentation
12. Dodatno vrijeme potrebno za ispravke unošenih fizičkih ili
tehničko-tehnoloških grešaka 180
Additional time needed for corrections of various phvsical,
technical ortechnological mistakes observed
UKUPNO -TOTAL 2 370


ZAKLJUČAK - Conclusion


Za djelotvorniju uporabu osobnih računala u problesastavnicama
potrebitim za kvalitetno donošenje
matici planiranja i projektiranja šumskih prometnica odluka u svezi s prostornim razmještajem šumpotrebno
je redom ispuniti sljedeće zahtjeve: skih cesta na razini čitave republike:


0 izradba katastra postojećih šumskih prometnica i ´ čimbenici izravno vezani za šumski teren
njihovo ucrtavanje u geodetske karte odgovara1
čimbenici šumskih sastojina
jućeg mjerila klimatski čimbenici


0 razredba šumskih prometnica u dvije osnovne 1 ekološki čimbenici
kategorije glede njihove primarne zadaće (gos1
čimbenici djelovanja šumske ceste na čovjeka
podarske i protupožarne) ´ ostali čimbenici


0 izradba digitalnog modela terena za svaku gosrazvoj
algoritama i programskih rješenja za odapodarsku
jedinicu bir optimalne mreže šumskih prometnica, a
0 kreiranje kompjutorskih baza podataka sa svim glede navedenih čimbenika


615
ŠUMARSKI LIST 11-12/1997 str. 42     <-- 42 -->        PDF

D. Pičman, T. Pentek i B. Mikić: PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE ŠUMSKIH PROMETNICA Šumarski list br. 11-12, CXXI (1997), 609-616
0 razvoj programskih paketa za projektiranje svake
pojedine šumske prometnice, uvažavajući nedostatke
trenutno primjenjivanih programa


LITERATURA


Brukner , M., 1994: Geografski i zemljišni informacijski
sustav. INA-info, Zagreb.


Dahlin,B.,&0. Sallnas, 1992: Using networkanalysis
for road and harvest planning. Proceedings
IUFRO Workshop on Computer Supported Planing
of Roads and Harvesting, Feldafing, Germanv, p.
36-41.


Dietz, R, H. Luffler, & VV. Knigge, 1994:
VValderschlieuung, Eine Lehbruch fur Studium und
Praxis unter besonderer Beriicksichtigung des Waldwegebaus.
Verlag Paul Parey, Hamburg und Berlin,
p. 1-196.


Diirrstein , H., 1992: Detailed road planning using microcomputers.
Proceedings IUFRO VVorkshop on
Computer Supported Planing of Roads and
Harvesting, Feldafing, Germanv, p. 57-66.


Fritsch, D. and A. Pffannenstain, 1992:
Conceptual Models for Efficiant DTM Integration
into GIS, ConferenceProceedings, EGIS 1992,
Munich,Vol. l:p. 702-710.


Frančula , N., 1994: Novi pristup kartografiji. Zbornik
referata sa seminara za geodetske i šumarske
stručnjake zaposlene u J. P. Hrvatske šume, Zagreb,
s. 11-33.


Knežević , I., 1990: Utjecaj gospodarenja i vrste sječe
na ekomomičan raspored šumskih prometnica u
prebornim šumama. Disertacija, Šumarski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu, s. 1-119.


Kušan , V., 1994: Digitalni model reljefa i njegova primjena.
Mehanizacija šumarstva 20, 2, Zagreb, s.
77-84.


Miller, C. L. & R.A. Laflamme 1958: The Digital
Terrain Model - Theory and Application. Photogrammetric
Engineering, Vol. 24, p. 433-442.


Murai, S., M. Xi, S. Viseshsin, M. Tagaki, Y.
Honda, S. Ochi and M. Tokunga, 1992: Recent
advances in 3D applications of remote sensing
and GIS in Japan, ITC Journal, No: 1, p. 55-58.


Nearthood , D., 1992: Planning ground based harvesting
using digital elevation models. Proceedings
IUFRO VVorkshop on Computer Supported Planing
of Roads and Harvesting, Feldafing, Germany, p.
94-99.


0 uvađanje GPS-a (globalnog sustava pozicioniranja
koji se bazira na podacima dobivenim od
satelita koji kruže oko Zemlje) u fazu planiranja i
projektiranja šumskih prometnica.


- References
Nieuwenhuis, M. A., 1987: Aforest road nerwork location
procesure as on integralpart of a rap-based
information system. Proceedings of IUFRO Subject
Group 3:04, Mischellaeous Report 317, p.
111-122.


Pičman , D., 1993: Utjecaj konfiguracije terena i hidrografskih
prilika na ekonomsku opravdanost izgradnje
optimalne mreže šumskih prometnica, Disertacija,
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.


Pičman, D., & I. Tomaz, 1995: Određivanje težišta
odjela primjenom osobnih računala u svrhu izračunavanja
srednje udaljenosti privlačenja, Šumarski
list 3, s. 91-103, Zagreb.


Pičman, D. i T. Pentek, 1996: Utjecaj uzdužnog nagiba
traktorskih vlaka na otvorenost odjela, Skrb za
hrvatske šume od 1846. do 1996., Zaštita šuma i
pridobivanje drva iiknjiga 2.), Zagreb, s. 301-308.


Sessions , J., 1992: Using networks analysis for roads
and harvest planning. Proceedings IUFRO VVorkshop
on Computer Supported Planing of Roads and
Harvesting, Feldafing, Germany, p. 36-41.


Sever,S., & I. Knežević, 1992: Computer- aideddetermination
of optimal forest road density in montanous
areas. Proceedings IUFRO Workshop on
Computer Supported Planing of Roads and Harvesting,
Feldafing, Germany, p. 13-25.


Shenglin , X., 1990: Location Forest Road by Use
Microcomputer, Proceedings XIX IUFRO World
Congress, Montreal, Canada, p. 208-213.


Shiba,M., & H. D. Luffler, 1990: Computer Application
for Environmental Impact Evalution in the
Opening - up Planing process. Proceedings XIX
IUFRO World Congress, Montreal, Canada, p.
214-225.


Shiba,M., 1992: Optimizationofroadlayoutin opening
of forest. Proceedings IUFRO VVorkshop on Computer
Supported Planing of Roads and Harvesting,
Feldafing, Germany, p. 1-12.


Stefanovič, P, M. M. Radvvan, K. Tempfli, 1977: Digital
terrain models: data aquisition, processing
and applications, ITC Journal, No: 1, p. 61 -76.


Trtnik , M., 1993: CESTA, Uputstva za program, Soft-
data, s. 1-98, Ljubljana.


SUMMARV: In this century the personal computers have been usedsince the seventies
for theproblems that are related to forest roads. The development ofhardware,
and especially softvvare made it possible that the computer tools have become indispensable
in solving the problems related to planning and drawing up plans for forest
roads, i.e. simulation the rough grounds conditions and the choicefor the best system
of forest roads. However, the use of computers in Croatia is lagging behind the actual
program solutions in the world. The analysis ofthe situation and the steps that have to
be done in order to make these gaps as less as possible are the subject ofthis work.