DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1997 str. 116     <-- 116 -->        PDF

HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO
BJELOVAR


Tematska rasprava: "REVIRNI SUSTAV - ORGANIZACIJA, OPRAVDANOST
PRETPOSTAVKE I UČINKOVITOST"


Shodno programu rada između dviju skupština, 2.
prosinca 1997. godine održana je tematska rasprava o
revirnom sustavu. Rasprava je održana u Upravi šuma
Bjelovar, Matošev Trg 1. Bjelovar.


Uvodne naznake na temu rasprave dali su Željko
Gubijan dipl. inž. šum. (Šumarija Vrbovec) i Josip
Bartolči ć dipl. inž. šum. (Šumarija Ivanska) kao tematski
nositelji sekcije u okviru UO Društva Bjelovar:
"Istraživanja, razvoj i planiranje, organizacija, poduzetništvo".


Kao gosti izlagači, ove rasprave, odazvali su se Tomislav
Starčevi ć dipl. inž. šum. dopredsjednikHŠD
(direkcija J.P. HŠ ) i kolegica Jolanda Vincelj dipl.
inž. šum. (Šumarija Krapina).


Ovim putem im se zahvaljujemo na sudjelovanju u
raspravi, u nadi daljnjeg doprinosa oživotvorenju teme
ove rasprave, a shodno zaključcima (donijetim nakon
svih izlaganja i rasprava) od strane Upravnog odbora
našega društva.


U raspravi, nakon uvodnih izlaganja sudjelovali su
prof. dr. sc. Branimir P rp i ć, prof. dr. sc. Vend Vo ndra,
Milan Butković dipl. inž. šum., Duka Kauzlarić
dipl. inž. šum., Milan Presečan dipl. inž.
šum, te uvodničari, poslije čega je dogovoreno da se naknadno
donesu zaključci (UO HŠD Bjelovar).


ZAKLJUČCI TEMATSKE RASPRAVE


1. Nužno je jasno definiranje šumarske politike
a) kratkoročno, u smislu ekonomskih kategorija ;
b) dugoročno, u smislu ekološko-biološke potrajnosti
uz uvažavanje različitosti ekonomsko
privrednih rezultata šuma u kontinentalnoj,
te u mediteranskoj Hrvatskoj;


2.
Namjera rasprave nije bila usmjerena protiv
revirnog sustava, već je doprinos njegovom efikasnijem
oživotvorenju u svakodnevnici.
Citat: Zajključak br. 5 iznijet na 101.skupštini 9.
svibnja ispred HŠD Bjelovar "Revirni sustav nije
proveden u praksi zbog nedorečenosti. Predlažemo
analizu revirnog sustava uz riješavanje elementarnih
opisnih dijelova ovih poslova, te usklađenja
ostalih akata poduzeća" završen citat.
Naše opredjeljenje je - revirni sustav.


3. Javno poduzeće "Hrvatske šume " p.o., kroz "Pravilnik
o unutarnjoj organizaciji " ustrojilo je revirni
sustav 1991. godine.
4.
Nužno je uvažavati znanost i struku u jedinstvenom
i nedjeljivom pristupu revirnom sustavu
u gospodarenju šumama naše Domovine,
uvažavajući iskustva, u organizaciji revirnog sustava
zemalja zapadne Europe.
5.
Sustav odlučivanja sputava provođenje spomenutog
revirnog sustava (provođenje operativnih
odluka) - poduzetništvo, izvođači radova.
Citat: Zaključak br. 9. Iznijet na 101. Skupštini 9.
svibnja 1997.godine ispred HŠD "Kategorije ovlaštenja
i odgovornosti potrebno je precizno definirati.
Predlažemo ustrojavanje unutarnje organiziranosti
koja će regulirati kompetencije i odgovornosti
na svakoj razini, te adekvatne stimulacije i destimulacije."
završen citat.


6.
Pretpostavke za bolje funkcioniranje revirnog
sustava:
a) revirnik je stručnjak (VII/1) sa diplomom Šumarskog
fakulteta - diplomirani inženjer šumarstva,
koji prati i usvaja nova znanja i tehnologije
te ih neprestano primjenjuje u radu ,


b) osnovni kriterij vrednovanja stručnog rada je
kvaliteta, uspješnost, kreativnost, samoinicijativa
i kontinuitet rada;


c) način komunikacija, sustava veza informiranja,
informatizacije i mobilnosti revirnika, ne
smije biti prepreka za obavljanje posla.


7.
Ove zaključke treba uputiti svima koji su pozvani
na tematsku raspravu.
Predsjednik
Milan Presečan dipl.inž.šum.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1997 str. 117     <-- 117 -->        PDF

& Geo


Prodaja geodetskih instrumenata
Prodaja fotogrametrijske opreme Elta R55
Prodaja GPS-sustava


Servis


Uredska oprema,
crtaći pribor "Rotring"


Dalekozori i povećala


NIVELIRI
TEODOLITI


ZEISS


MJERNE STANICE
LASERSKI NIVELIRI


MJERNE VRPCE
MJERNI KOTAČI
LASERSKE LIBELE


S TAMAYA * *


PLANIMETRI


- klasični
- digitalni
GeoFENNEL


NIVELIRI
OPREMA


"GEOTEHA"
PRODAVAONICA I SERVIS
Milivoja Matošeca 3, 10090 ZAGREB
tel/fax 01/3735-178, tel 3730-036
ŠUMARSKI LIST 11-12/1997 str. 118     <-- 118 -->        PDF

UPUTE AUTORIMA


Šumarski list objavljuje znanstvene članke iz područja
šumarstva, primarne prerade drva, zaštite prirode,
lovstva, ekologije, prikaze stručnih predavanja,
savjetovanja, kongresa, proslava i si., prikaze iz
domaće i strane stručne literature, te važnije spoznaje
iz drugih područja koje su važne za razvoj i unapređenje
šumarstva. Objavljuje nadalje i ono što se
odnosi na stručna zbivanja u nas i u svijetu, podatke i
crtice iz prošlosti šumarstva, prerade i uporabe drva,
te radove Hrvatskoga šumarskog društva.


Članci kao i svi drugi oblici radova koji se dostavljaju
zbog objavljivanja, moraju biti napisani jasno i sažeto
na hrvatskom jeziku. Znanstveni i stručni
članci u prilogu trebaju imati sadržaj (sažetak)
na engleskom ili njemačkom jeziku (iz posebnih
razloga na nekom drugom jeziku), podatke i zaključke
razmatranja. Sažetak na stranom jeziku treba
biti napisan najmanje na 2 stranice s proredom
na papiru formata A4.


Molimo autore da se pridržavaju sljedećeg:


- Prije uvoda treba napisati kratki sažetak o temi
članka, svrsi i važnijim rezultatima, najviše do 1/2
stranice napisane s proredom na papiru formata A4.
- U uvodu, radi boljeg razumijevanja, treba napisati
ono što se opisuje (istražuje), a u zaključku ono što
omogućuju dobiveni rezultati uz opće prihvaćene
spoznaje iz određenog područja šumarske struke i
prakse.
- Opseg teksta može iznositi najviše 10 tiskanih
stranica Šumarskog lista, zajedno s prilozima (tablice,
crteži, slike...), što znači do 16 stranica s proredom
na papiru A4. Samo u iznimnim slučajevima
Uređivački odbor časopisa može prihvatiti radove
nešto većeg opsega, ako sadržaj i kvaliteta tu opsežnost
opravdavaju.
- Naslov članka (djela) treba biti kratak i jasno izražavati
sadržaj rada. Ako je članak već tiskan ili se radi
o prijevodu, treba u bilješci na dnu stranice (fusnote)
navesti kada je, gdje i na kojem jeziku tiskan.
- Naslove, podnaslove u članku, sažetak (s uvodom,
metodološkim napomenama, raspravom,
rezultatima istraživanja i zaključcima), opise slika
i tablica, treba napisati i na engleskom ili njemačkom
jeziku.
- Fusnote glavnog naslova označavaju se zvjezdicom,
dok se fusnote u tekstu označavaju redosljedom
arapskim brojevima, a navode se na dnu stranice
gdje se spominju. Fusnote u tablicama označuju
se malim slovima i navode se odmah iza tablica.
- Za upotrebi]ene oznake treba navesti nazive fizikalnih
veličina, dok manje poznate fizikalne veličine
treba posebno objasniti u jednadžbama i si.
- Tablice i grafikone treba sastaviti i opisati da budu
razumljivi bez čitanja teksta i obilježiti ih brojevima
kako slijede.
- Sve slike (crteže i fotografije) treba priložiti odvojeno
od teksta i olovkom napisati broj slike, ime autora
i skraćeni naslov članka. Slike trebaju u pravilu
biti u omjeru 2:1.
- Crteže i grafikone treba uredno nacrtati. Tekst i
brojke (kote) napisati uspravnim slovima, a oznake
fizikalnih veličina kosim. Fotokopije trebaju biti jasne
i kontrastne.
- Poželjno je navesti u čemu se sastoji originalnost
članka i zbog kategorizacije po međunarodnim kriterijima.
- Obvezno treba abecednim redom navesti literaturu
na koju se autor u tekstu poziva. Kao primjer navodimo:
1. Klepac , D. 1965: Uređivanje šuma, Šumarski
fakultet, Sveučulišta u Zagrebu, Zagreb.
2. Prpić,B. iKomlenović,N. iSeletković,
Z. 1988: Propadanje šuma u Hrvatskoj, Šumarski
list 5-6, str. 195-215.
- Pored punog imena i prezimena autora treba
navesti zvanje i akademske titule (npr. prof., dr.,
mr., dipl. inž....).
- Tekst članka treba (osim izuzetno), pripremiti s
pomoću nekog od tzv. wordprocesora na osobnom
računalu sukladnom s IBM, te tako uređeni
rukopis predati na disketi 3.5".
- Potpuno završene i kompletne članke (disketu,
tekst u dva primjerka) slati na adresu Uredništva.
Autori su odgovorni za točnost prijevoda na strani
jezik.
- Primljeni rad Uredništvo dostavlja recenzentu odgovarajućeg
područja na mišljenje u zemlji, a za
znanstvene članke i recenzentima u inozemstvu.
-Autori koji žele separate - posebne pretiske svojih
članaka mogu naručiti istodobno sa slanjem rukopisa.
Separati se posebno naplaćuju, a trošak se ne
može odbiti od autorskog honorara. Najmanje se
može naručiti 20 separata.


- Objavljeni radovi se plaćaju, stoga autor uz
rukopis treba dostaviti svoj broj žiro-računa,
JMBG, adresu i općinu stanovanja.
Uredništvo ŠUMARSKOG LISTA
Zagreb, Trg Mažuranića 11
Telefon: 444-206, 449-686
Telefax: 444-206