DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1997 str. 96     <-- 96 -->        PDF

društva i 120. obljetnice Šumarskoga lista, društvenog
mjesečnika.


U nastavku informacije Abonyi naglašava, da je
predsjednik prof. dr. Slavko Matić pozvao i mađarsko
Zemaljsko šumarsko društvo na proslavu, a zastupao ga
je gospodin Janoš Szonyi.


Na simpoziju koji je održan na Šumarskom fakultetu
Sveučilišta u Zagrebu, pod motom "uzgajanje i potrajnost
hrvatskih šuma", obrađene su sljedeće teme:


-
unapređenje proizvodnje biomase i šumskog ekosustava
u Hrvatskoj,
MEĐUNARODNA SURADNJA


- razaranje šumskih ekosustava, obnavljanje i zaštita,
-
planiranje i iskorišćivanja izvora energije u šumskom
gospodarenju,
- uporaba šuma.
Sastavni dio proslave bile su i izložbe literature šumara-
pisaca i slikara, te izložba iz područja lovstva. Sudjelovao
je i šumarski tamburaški zbor, koji je izveo hrvatske
skladbe.


*I. Abonyi studirao je i diplomirao šumarstvo 1935. godine u Zagrebu pod
imenom Stjepan .Ru ff. Unazad dvadeset godina intenzivno surađuje s hrvatskim
šumarima.


O Piškorić


SURADNJA S MAĐARSKOM


UVOD


Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ima dugu i
bogatu suradnju kako s znanstveno-nastavnim i znanstvenoistraživačkim
ustanovama, tako i s operativnim
ustanovama u šumarstvu Mađarske. Također je potrebito
istaći i dugogodišnju suradnju hrvatskih i mađarskih
šumara.


Tijekom proljeća 1997. godine, studenti i profesori
Šumarskog fakulteta iz Soprona, Mađarska posjetili su
Šumarski fakultet u Zagrebu, nastavno pokusne objekte
u Velikoj, Lipovljanima i Zalesini, te uprave šuma u Požegi,
Bjelovaru i Zagrebu.


Na poziv prof. dr. sc. Joszefa Koloszara , rektora
Sveučilišta u Sopronu, a u organizaciji Šumarskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu, grupa od jedanaest profesora,
znanstvenika i predstavnika operative boravila
je na studijskom putovanju u Mađarskoj od 1. do 3. srpnja
1997. godine.


Cilj studijskog putovanja bio je upoznavanje s ustrojstvom
i programima visokoškolskog i srednjeg obrazovanja
u šumarstvu i drvnoj tehnologiji, znanstvenoistraživačkim
radom i operativnim šumarstvom, te gospodarenjem
šumama s naglaskom na uzgajanje šuma, šumsko
sjemenarstvo, rasadnicarstvo i lovno gospodarstvo.


Tijekom studijskog putovanja, grupa je posjetila Šumariju
Nagytat, Šumarski fakultet, Drvno-tehnološki


fakultet, Nastavno-znanstvenu upravu šuma u Sopro


nu, Upravu šuma Raba, Upravu šuma Szekesfehervar i


Stručnu školu u Szöcznypuszta.


Prof. dr. sc. Joszef Koloszar, rektor Sveučilišta u
Sopronu, inače i domaćin ovog studijskog putovanja, u
kratkom je izlaganju napomenuo da Sveučilište u Sopronu
ima pet fakulteta: šumarski, drvno-tehnološki,
geodezijski, prehrambeni i zaštitu okoliša, te srednju
šumarsku i drvnotehnološku školu. Šumarstvo u Mađarskoj
organizirano je u 19 uprava šuma, među koje
spada i Znanstveno-nastavna uprava u Sopronu.


Ukupna šumska površina u Mađarskoj iznosi
1 708 000 ha, od čega na prirodne šume otpada 55%,
a na umjetne 45%. Šumske površine zauzimaju 18% od
ukupne površine Mađarske (93.030 km2).


Prema Vondri iBlaszevu (1996) do 1990. godine
s pretežnim dijelom šuma (68%a) gospodarile su
22 uprave šuma, različite udruge (poljoprivredne zadruge,
vodoprivreda i ostali) gospodarile su s 31 % šuma,
dok su privatne šume iznosile oko 0,5%. Poslije reformi,
vlasničko pravo nad šumama u Mađarskoj zastupa
Ministarstvo financija, a pravo vlasništva nad
imanjem dioničkih društava zastupa Dioničko društvo
za privatizaciju i upravljanje državnom imovinom, koje
je u nadležnosti Ministarstva privatizacije.


ZNANSTVENO-NASTAVNA UPRAVA ŠUMA U SOPRONU


Ovo je specifična uprava šuma, čiji je glavni cilj
edukacija, a svi ostali zadaci su njima podređeni. Ipak,
glavni cilj je demonstracija i izvođenje praktičnih radova
u šumarstvu i drvnoj tehnologiji i za polaznike srednjih
škola i za studente, kao i usavršavanje tih studenata,
osnivanje terenskih pokusa, i demonstracijsko po


dručje za sveučilišne predavače. Odgovornost ove
uprave proširuje se i na šire područje Soprona, koje osigurava
odlične uvjete za profesionalno obrazovanje i
znanstvenoistraživački rad s atraktivnim okolišem i
biološkom raznolikošću. Specijalisti ove uprave izradili
su program pod nazivom "šumarska škola", a koji
ŠUMARSKI LIST 9-10/1997 str. 97     <-- 97 -->        PDF

počinje s obukom od radnika za proizvodnju šumskih
sadnica u rasadnicima pa do tehničara i diplomiranih
inženjera. Temeljno je načelo ovog programa potrajno
gospodarenje šumama, koje je nedavno postalo obvezno
u mnogim europskim zemljama. Gotovo jedna trećina
od ukupne površine su zaštitne šume (5 000 ha),
kojima se gospodari kao u nacionalnom parku Ferto
Hansag. Potpuno zaštičene šume zauzimaju površinu
od 700 ha. U okviru ove uprave, nalazi se i drugo po
veličini rekreacijsko područje u Mađarskoj, koje tijekom
godine posjećuje stotine tisuća ljudi.


Slika 1.: Znanstveno-nastavna uprava šuma Sopron


Uprava šuma Sopron utemeljena je 1951.godine, a
odlukom generalnog direktorata Ministarstva poljoprivrede
proglašena je ustanovom za obrazovanje i znanstvenoistraživački
rad 1953. godine. Transformirana je
u dioničko društvo 1. srpnja 1993. godine u 100% vlasništva
države pod nadzorom Mađarskog dioničkog
društva za privatizaciju. Temeljna zadaća obrazovanja i
znanstvenoistraživačkoga rada ostala je ista i nakon
privatizacije. Ministarstvo poljoprivrede 1994. godine
cijelo je područje Uprave proglasio ustanovom za obrazovanje
i znanstvenoistraživački rad.


Upravom šuma Sopron rukovodi Odbor direktora
dioničkog društva (5) koji predstavlja državu, a nadzire
ju Nadzorni odbor društva (3). Proizvodni dio Uprave
ustrojenje:


1.
Direkcija, ima 10 djelatnika visoke stručne spreme,
6 djelatnika srednje stručne spreme i jednog
radnika. Ukupna površina šuma iznosi 17 000
ha, etat 8 000 mVgodišnje. U 1996. godini, posječeno
je u okviru etata oko 5000 m3 sušaca,
2.
Centar za stručno usavršavanje, koji će biti uskoro
ustrojen, imat će jednog djelatnika visoke i jednog
djelatnika srednje spreme,
3.
Šumarija Heawidek, ima 4 djelatnika visoke, 9
srednje spreme, 3 administrativna djelatnika i 50
radnika, površina šuma 4 200 ha,
4.
Šumarija Sopronkörnvek. ima 2 djelatnika visoke,
8 srednje spreme, 3 administrativna djelatnika
i 25 radnika, površina 4 000 ha,
5.
Šumarija Röjtökmuzsaj, ima 2 djelatnika visoke,
9 srednje spreme, 3 administrativna djelatnika i
50 radnika, površina 3 800 ha,
6.
Šumarija Ivan, ima 2 djelatnika visoke, 10 srednje
spreme, 3 administrativna djelatnika i 60 radnika,
površina 5 200 ha,
7.
Tvornice za preradu drva, imaju 6 djelatnika visoke,
2 srednje spreme, 5 administrativnih djelatnika
i 7 radnika,
8.
Vozni park, ima 1 djelatnika visoke, 2 srednje
spreme, administratora i 13 radnika.
w~ Uprava šuma Sopron ima 374 djelatnika od čega su
33 visoke i 47 srednje spreme, 25 administrativnih i
269 radnika. Broj šumskih radnika je malen, jer se veliki
dio poslova obavlja s privatnim poduzetnicima.


Glavne vrste šumskog drveća su: kitnjak (30%), cer
(20%), bagrem (10%), ostale listače (10%) i četinjače
(30%). Produktivne šume zauzimaju 68%, a zaštitne
32% od ukupne površine šuma. Šume se uglavnom nalaze
na zapadnom i sjevernom djelu županije Györ-
Moson Sopron i sjevernom djelu županije Vas. Klima je
pod utjecajem šuma hrasta kitnjaka, cera, sladuna i nešto
manje bukve.


U brdskom području oko Soprona pridolaze mješovite
sastojine smreke, kitnjaka i bukve, a u podnožju
planine Irottkö sastojine cera, običnog i crnog bora, te
kulture bagrema. Na području Kemenesalja (jugoistočno
od Soprona) pridolaze sastojine cera i običnog bora
kao dominantne.


Ova je Uprava šuma temeljno područje za praktično
usavršavanje i eksperimentalni rad Sveučilišta u Sopronu
(prije svega Šumarskog fakulteta i Fakulteta za zaštitu
okoliša), Srednje šumarske i drvno-tehnološke
škole "Roth Gyula", te drugih srednjih škola, kao i za
šumarski institut. Aktivnosti svih tih ustanova određene
su posebnim ugovorima. U ove programe praktičnog
usavršavanja uključena su i neka iskustva iz Austrije,
Slovačke, Danske, Finske, Francuske i Njemačke. Jedno
vrlo važno područje za praktično usavršavanje šumarskih
tehničara i diplomiranih inženjera je pokusni
objekt od 530 ha, koji se koristi u lovstvu i obuci radnika
sjekača.


Posebnu važnost ima Centar za praktični rad, koji je
upravo u osnivanju. Njegov glavni zadatak je obrazova
ŠUMARSKI LIST 9-10/1997 str. 98     <-- 98 -->        PDF

nje malih šumovlasnika i poljoprivrednika. U tom će se
centru obrazovati i radnici za rasadničku proizvodnju.


U okviru ove uprave postoje i laboratoriji za mehanizaciju
u šumarstvu, kolekcija starih strojeva i opreme
(muzej). Također na području ove uprave postoji izdvojena
površina od 250 ha za osnivanje terenskih pokusa
Šumarskog fakulteta i instituta.


Uprava šuma radi na čistim ekonomskim odnosima
kako u šumarstvu, tako i u obrazovanju i zaštiti okoliša
s dobro izrađenim stručnim i financijskim planovima.
Iskorišćivanje šuma također se obavlja u skladu s detaljnim
godišnjim planovima uz primjenu nove tehnologije,
vodeći računa o smanjenju oštećivanja stabala.
Sječa drva na panju i tehnike privlačenja prilagođene su
zaštiti staništa (konjska vuča, skideri i žičare).


Glede relativno velikog propadanja smrekovih kultura,
obnova šuma se obavlja autoktonim vrstama drveća,
kitnjakom i bukvom koji prirodno pridolaze u ovim područjima.
Gospodarenje šumama provodi se na temelju
šumskogospodarskih osnova, počevši od njege, proreda
pa do sječe. U ravničarskim i brdskim predjelima radi se
i izravna sjetva sjemena što predstavlja u neku ruku
prirodnu obnovu. Prirodna obnova šuma koristi se u pretežno
brdskim područjima. Sječe su u tim predjelima
uglavnom zimi. Nakon uklanjanja osušenih smrekovih
stabala za obnovu se koristi i priprema staništa.


Cilj gospodarenja je očuvanje biološke raznolikosti
u šumama kao i očuvanje ravnoteže između šume i divljači.
Regularno lovno gospodarenje obavlja se na površini
od oko 20 000 ha, a glavne vrste su jelen, srna i
divlja svinja. Godišnji odstrel kreće se od 1000-1200
komada visoke divljači. Lovno gospodarenje je dobro
organizirano i financijski atraktivno.


U sastavu Uprave su: pilana i tvornice kuća i namještaja.
Ti kapaciteti prerađuju oko 50% oblovine slabije
kakvoće, kako bi ostvarili sto veće korištenje i dobit.
Glavni proizvodi su:


kompletne krovne konstrukcije, pilanska građa
listača i četinjača, parket, vinogradarski stupovi i
kalje, furnir, lamperija, pakirani ogrijev za loženje
kamina,


kuće tipa "ciklama" od malih elemenata (vikend
kuće, stambene zgrade, restorani, garaže, vrtne
kuće i dr.).
Radi toga je ustrojena vlastita trgovačka mreža drvom
i drvnim proizvodima, te automobilima (Suzuki).
Prihod od prodaje drva, kuća i namještaja iznosi oko
45% godišnjeg prihoda, a za 2-3 godine iznosit ce oko
60%. Od ukupnog godišnjeg prihoda Uprava izdvaja za
državni proračun oko 70 forinti po 1 ha (0,7 DM/ha).


Sopron je jedan od najvećih trgovačkih centara u
Mađarskoj s dobro razmještenom mrežom hotela i kuća
za odmor, a u neposrednoj okolici nalaze se prostori za
odmor, rekreaciju, šport, lovni turizam i drugo. Sve te


djelatnosti organizira i provodi Uprava šuma za obrazovanje
i znanstvenoistraživački rad Sopron.


Znanstvenoistraživački rad započeo je u Mađarskoj
početkom dvadesetih godina ovoga stoljeća. Preselenjem
Sveučilišta u Sopron 1921. godine, mnogi su pokusi
na terenu ostali bez nadzora i nedostupni. Dr. se.
Gyula Roth, predstojnik katedre za uzgajanje šuma
(od 1936 do 1940. godine i predsjednik IUFRO-a), zatražio
je od gradskih vlasti Soprona dodjelu šuma i
šumskog zemljišta za osnivanje terenskih pokusa. Prvi
su pokusi osnovani 1923. godine u šumskim predjelima
Hazoldäl, odjel 189a i 190c i Hidegvizvölgy dolini,
odjeli 178,179,180,181 i 182, u neposrednoj okolici
Soprona.


Slika 2.: Prof. dr. sc. Gyla Roth predstojnik katedre za uzgajanje
šuma Šumarskog i drvnotehnološkog fakulteta, Sopron


Sudionicima IX IUFRO (1936) kongresa trebali su
biti predstavljeni rezultati istraživanja prebornih sječa
u prugama i krugovima u odjelu 182. Kako pristupna
cesta nije bila izgrađena, ti rezultati nisu predstavljeni.
Prve rezultate ovih istraživanja objavio je profesor dr.
sc. Gaula Roth 1958. godine (Erdeszttundomanyi
Kölzemenyek N° 1, pp. 46-63). Prof. dr. sc. Antal Ma-
j e r, predstojnik Katedre za uzgajanje šuma, nastavio je
ova istraživanja 1968. godine. Istraživanja na ovoj pokusnoj
plohi od 63,3 ha obnovljena su odlukom Sveučilišta
za šumarstvo i drvnu tehologiju, Geodetskog fakulteta,
Znanstveno-nastavne uprave šuma Sopron i
predstavnici za zaštitu okoliša. Izmjere su obavljene ti
ŠUMARSKI LIST 9-10/1997 str. 99     <-- 99 -->        PDF

jekom 1991.,1992.,1993 i 1994. godine, a sječa u krugove
i pruge je izvršena 1995/96. godine.


Tijekom obilaska ove pokusne plohe, predstavljeni
su nam rezultati istraživanja prof. dr. sc. G. Rot ha,
prof. dr. sc. A. M a y e r a i prof. dr. sc. J. K o 1 o s z a r a
sa suradnicima. Treba istaći kako je prosječna drvna
masa prije prve sječe iznosila 600,15 mVha, a nakon
sječe 495,08 mVha (Roth, 1958). Prema rezultatima
istraživanja 1991. do 1994. godine (Koloszar i sur.,
1996) i nakon provedenih sječa 1995/96, temeljnica je


bila 69,10 nr/ha, drvna masa 561 mVha. U izlaganju je
naglašeno da je u prebornom gospodarenju temeljni
problem odrediti vrijeme početka sječa (starost stabala)
u klimatskim uvjetima Mađarske, kako bi se osiguralo
potrajno gospodarenje. Rezultati ovih istraživanja prikazani
su i vrlo detaljno obrazloženi slikama i tablicama
u tekstu a i raspravljeni na terenu. Određene poteškoće
u gospodarenju ovim šumama stvara i vrlo veliko
propadanje obične smreke, što uzrokuje značajno
povećanje drvne mase sušaca u ostvarenim etatima.


UPRAVA SUMA RABA


Ukupna površina šuma ove Uprave iznosi 33000 ha,
a etat u Šumariji Raba kreće se od 18 000 do 20000 m1.
Glavni prihod ostvaruje se na površini od oko 40 ha čistim
sječama, a prethodni na površini od 200 do 250 ha.
Veličina glavnog prihoda ovisi o broju i kvaliteti šumskih
sadnica. Uprava šuma Raba ima 6 šumarija, a površina
Šumarije Raba je 5500 ha, te rasadnik u površini
od 16 ha. Obnova šuma uglavnom se obavlja umjetnom
sadnjom šumskih sadnica uzgojenih u rasadniku biljkama
starim jednu do dvije godine (90%).


Prema pravilniku o šumskom sjemenarstvu i šumskim
sadnicama, nadzor nad sakupljanjem, doradom,
čuvanjem i prometom šumskog sjemena ima Mini-


Slika 3.: Rasadnik Uprava šuma Raba


(Foto: Đ. Kauzlarić)


starstvo poljoprivrede. Inače, šumarstvo se nalazi pod
utjecajem oko 3,5 ministarstva (poljoprivreda, gospodarstvo,
okoliš i vode). Prema navedenom pravilniku,
šumsko sjeme listača sakuplja se u priznatim sjemenskim
sastojinama, a četinjača u sjemenskim plantažama.
Pored ostalih sjemenskih sastojina, u Mađarskoj su
priznate i tri sjemenske sastojine bagrema.


U Mađarskoj ima 1100 registriranih šumskih rasadnika
u ukupnoj površini od 4 012 ha, a veličina rasadnika
kreće se od 10 ha pa do nekoliko stotina ha. Ukupna godišnja
proizvodnja šumskih sadnica četinjača iznosi oko
400 milijuna biljaka od čega na jednogodišnje biljke otpada
oko 250 milijuna. U privatnim rasadnicima proizvede
se godišnje i do 50% šumskih sadnica. Godišnju
proizvodnju sadnica uglavnom regulira tržište. Mađarsko
šumarstvo ostvaruje značajne prihode izvozom šumskih
sadnica (Češka, Austrija). Prosječna cijena šumske
sadnice za izvoz starosti 2 + 0, iznosi oko 2 DEM (7 kn).


U rasadniku Šumarije Raba uglavnom se proizvode
sadnice sljedećih vrsta: cera, kitnjaka, bukve, johe, jasena,
crvenog hrasta, divlje trešnje, bagrema, crnog oraha,
običnog i crnog bora, kao i ukrasni sadni materijal. U rasadniku
od važnije opreme spominjemo: 4 plastenika
površine (7,5 x 50 m) i jedan traktor (dobiven od države).
U plasteniku se u jednom turnusu uzgoji oko 80000
sadnica. U 1996. godini u rasadniku je proizvedeno 7
milijuna biljaka cera, od čega oko 2 milijuna za vlastite
potrebe. U šumariji Raba zaposlena su 3 diplomirana
inženjera šumarstva, a upravitelj šumarije je i rukovoditelj
rasadnika. U rasadniku je zaposleno 6 do 7 stalnih
radnika i potreban broj sezonskih radnika. Dnevna bruto
zarada sezonskih radnika iznosi oko 1600 forinti, odnosno
oko 450 DEM mjesečno bruto (1600 kn).


Godišnji prihod od prodaje sadnica i ukrasnog materijala,
iznosi i do 15 milijuna forinti. Rasadnik ostvaruje
i dobit u iznosu od 8 do 10% godišnjeg prihoda.


Uprava šuma Raba, od lovstva ostvaruje gotovo
40% godišnjih prihoda. Tijekom 1996. godine u Šumariji
Raba ostvarenje prihod od odstrela divljih svinja u
iznosu od oko 90000 DEM (trofeji), dok je cijena 1 kg
mesa 3 DEM ( 11 kn). Prema riječima upravitelja šumarije
Raba, za državni proračun izdvajaju sredstva u
iznosu od 100 forinti/ha.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1997 str. 100     <-- 100 -->        PDF

UPRAVA ŠUMA SZEKESFEKERVAR


Površina šuma ove Uprave iznosi 16000 ha, a etat
50000 m3. Glavne vrste drveća su: kitnjak (25%), cer
(18%), bagrem (19%), bukva (5%), meke listače (7%),
četinjače (8%) i ostale vrste (18%). Obnova šuma obavlja
se na površini od 150 ha, a njega na površini od 1500
ha, godišnje. Uprava ima 4 Šumarije, 7 raznih pogona
(prerada drva - 2, lovstvo, arboretume - 2, središnji
ured), kao i 5 lovačkih kuća. Kako su šume relativno slabije
kakvoće, temeljna djelatnost je lovno gospodarstvo,
koje se uz zakupljene površine odvija na 41000 ha. Na
području Uprave su i 4 gatera u površini od 4 200 ha.


Nakon upoznavanja s temeljnim podacima s kojima
nas je upoznao zamjenik direktora Uprave, posjetili smo
lovačku kuću i fazaneriju u šumariji Soponya. Uprava
suma Szekerfekervar rasprostire se na području dvije
županije (Mözeföld" i "Sarret") u međuriječju Dunava i
Sarviza, te gorja "Bakony" i "Vertes". Uz vrlo bogatu


O Videx Mezotöld AC Zentralstelle, Trophaenbewertung


Jagdhäuser
O Timir
t> Fehervircfurgo
© Val
O Soponya
O Barand


povijest i razvijenu kulturu, ovo je područje idealno za
razvoj lovnog gospodarstva, turizma, rekreacije i športa.
Na području Uprave šuma u tri brdska i jednom nizinskom
reviru obitava niska i visoka divljač. U šumariji
Soponya pretežno se bave uzgojem fazana i divljih pataka.
Površina fazanerije je oko 50 ha. U toj fazaneriji
uzgajaju se fazanski pilići starosti od 8 tjedana (čija je
cijena 4 DEM/komad) pa do 25 tjedana, (jer treba biti
oko 30 cm dužine) kada se prodaju i izvoze. Preživljavanje
u fazaneriji je vrlo visoko, tako da se odstrel kreće od
65-68%, a izvozi se oko 95% odstreljenih fazana. Cijena
jednog fazana u prodaji iznosi 10 DEM (36 kn), stoje vrlo
povoljno i osigurava visoku dobit. Fazanerija je privatizirana
(država je vlasnik 51%, a privatnici 49%).


Površina rasadnika iznosi oko 3,5 ha, a godišnje
proizvode oko 2,5 milijuna biljaka, uglavnom za vlastite
potrebe.


Betrieb*
O Betrieb fur HoUbrarbciiunain Balinka
O Betrieb nirllotabeaibcitving, in Meađfalva


Betrieb tur Wlldverarberturuj In Soponya


o


O Arboretum in Pakoad-Sukorö
O Parkwald in Sarprntcle
O Arboretum in Alraüt


Slika 4.: Uprava šuma Szekesfehervar