DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1997 str. 92     <-- 92 -->        PDF

sintezi i aktivnosti konzervacije "in situ " metodom (S.
de Vries , Nizozemska). Također su prezentirana izvješće
o EUFORGEN baznoj kolekciji klonova i europskoj
bazi podataka (S. B i s o f f i, Italija), kao i o karakterizaciji
crne topole pomoću genetskih markera (B.
H e i n z e, Austrija). Vrlo važna zadaća EUFORGEN-a
je i promicanje svijesti u javnosti o važnosti genetskih
potencijala šumskog drveća i očuvanje šumskih ekosustava.


Slika 1.: Dio sudionika 4. sastanka EUFORGEN Populus nigra


mrežnog plana održanog u Geraardsbergenu (Belgija)


od 3.-5. 10. 1997. god.


U nastavku savjetovanja izložen je referat pod naslovom:
"Morfološka varijabilnost lista europske crne
topole {Populus nigra L., Salicaceae) u prirodnim sastojinama
uz rijeku Savu (Hrvatska)", a autori su Ante
Krstinić,lvoTrinajstić, Davorin Kajba i JasnicaSamardžić
. Utvrđeno je da u prirodnim populacijama
europske crne topole (Populus nigra), na području
uz rijeku Savu, glede istraživanih morfoloških svo-


KNJIGE I ČASOPISI


jstava lista, u velikoj mjeri prevladavaju fenotipovi koji
su morfološki najsličniji čistoj europskoj crnoj topoli.
To proizlazi iz činjenice da su ova potomstva mogla nastati
križanjem predstavnika čiste europske crne topole,
te križanjem ženskog klona, hibrida ´1-214´ s europskom
crnom topolom, odnosno klonom Populus nigra
var. italica. Postojanje rijetkih jedinki u prirodnom potomstvu
koja posjeduju svojstva i američke crne topole


(P. deltoides), mogu se protumačiti rekombinacijama,
odnosno transgresijom (F, generacija). Tako je npr. svojstvo
veličine lista jače podložno modifikacijama, i unutar
istog stabla, i među pripadnicima iste vrste različite
starosti. Istraživana svojstva koja su pod jakom genetskom
kontrolom, pa su stoga indikativna za determinaciju
hibridnosti potomstva su: kut između prve postrane
žile i horizontale, udaljenost od baze do najšireg
dijela plojke-oblik baze, širina plojke na udaljenosti 1
cm od vrha, te gustoća i oblik zubaca. Selekcijom plus
varijanti u prirodnim potomstvima i njihovim kloniranjem,
mogu se proizvesti genotipovi koji uključuju pozitivna
svojstva europske i američke crne topole. U radovima
na očuvanju genofonda europske crne topole selekciju
treba vršiti među vrlo starim stablima, budući
ista nisu kontaminirana genima američke crne topole.
Rad će biti zajedno s godišnjim izvješćem tiskan u


sljedećem izdanju IPGRI-a iz Rima u veljači 1998. god.
Zadnji dan sastanka obišli smo rasadnik Instituta u Geraardsbergenu
i dio terenskih pokusa vezanih na očuvanju
i oplemenjivanju europske crne topole.
Dogovorena je daljnja suradnja pri sakupljanju, razmjeni
i osnivanju klonskih arhiva crne topole, a koja bi
se ostvarila tijekom 1998. godine.


Dr. se. Davorin Kajba


HRVATSKI ŠUMARSKI ZIVOTOPISNI LEKSIKON (HŠŽL), SVEZAK 2. (G - K), ZAGREB 1997.


Postojeće relativno povoljno stanje šuma u Republici
Hrvatskoj, prema stanju šuma u mnogim europskim
državama, velikim je dijelom rezultat djelovanja
hrvatskih šumarskih stručnjaka u minulih 150 godina.


U svezi s time puno opravdanje imaju sociološka
istraživanja u šumarstvu koje Josip Biskup {prof, sociologije,
znanstveni savjetnik, leksikograf i književnik)
obavlja na Šumarskom fakultetu u Zagrebu više od petnaest
godina. U razdoblju od 1991. do 1995. započela
su istraživanja i prikupljanje biografskih i bibliograf


skih podataka za hrvatske šumare od 1860. do 1995.
godine. Cilj da se na jednom mjestu, u jednoj ediciji
nađu biografski podaci za sve inženjere šumarstva, sva
bibliografija i literatura o njima ostvaruje se. Iz tiska je
izašao drugi svezak Hrvatskoga šumarskog životopisnog
leksikona.


Četiri člana uredništva i deset suradnika pod vodstvom
glavnog urednika obavili su zahtjevnu zadaću na
pripremi, uređenju i izdavanju drugog sveska edicije.
Drugi svezak HSŽL (obujma 491 stranica) sastoji se iz
ŠUMARSKI LIST 9-10/1997 str. 93     <-- 93 -->        PDF

proslova i pet životopisnih sljedova, složenih abecednim
redom: G (134 životopisa s 53 fotografije), H
(112 životopisa sa 48 fotografija), I (54 životopisa sa 17
fotografija), J (120 životopisa sa 45 fotografija), K
(342 životopisa sa 131 fotografijom). Ukupno je obrađeno
762 životopisa.


U promotivnom arku Hrvatskoga biografskoga
leksikon (HBL) glavni urednik (1981) je napisao: "Svakom
je narodu jedna od temeljnih zadaća, a na stanovitom
stupnju razvitka i najpreča potreba, da na jednom
mjestu ima skupljenu bibliografsku građu o onim ljudima
koji su u višestoljetnom povijesnom kretanju pridonosili
izgradnji njegove duhovne i materijalne kulture.


Mnogi narodi takve priručnike već imaju, a kod nekih
se upravo sada intenzivno izrađuju. O složenosti takvog
posla najrječitije govori činjenica da njihova izrada
većinom traje i po nekoliko desetljeća ".


U HBL ili ranije u dva izdanja "Šumarske enciklopedije"
uvršteni su samo oni šumarski stručnjaci koji su
ostavili trag u objavljenoj pisanoj riječi. Stoga je za šumarstvo
povoljno što istodobno s izdavanjem HBL nastaje
Hrvatski šumarski životopisni leksikon. U njemu
se sjedinjuje objavljena građa i dopunjuje novim
podacima o svim diplomiranim šumarskim inženjerima.
Na taj će se način ispuniti glavni ciljevi detaljno
obrazloženi u Proslovu Uredništva 2. sveska HŠŽL.


Jedna od potvrda opravdanosti izdavanja HŠŽL slijedi
se iz činjenice daje Šumarski list, najbogatiji izvor
podataka o šumarima Republike Hrvatske. U 120 godina
izlaženja tiskanje na više od 61 000 stranica. S velikom
sigurnošću može se pretpostaviti mala vjerojatnost
pretraživanja tog materijala za možebitne ciljane
analize. HŠŽL višestruko će smanjiti vrijeme prikupljanja
podataka, a bit će dostupan svima koji to žele. U
vremenu koje dolazi doći će do novih spoznaja o hrvatskom
šumarstvu, a one bi bez izdavanja HŠŽL bile otežane
ili bi izostale.


Sudjelovanje u izradi HŠŽL bilo je i je ostalo dragovoljno,
slobodno, otvoreno bez uredničkih zahvata u
sadržaj i obujam autorskih priloga - strogo je poštovano
unaprijed dogovoreno načelo. Svi koji su poslali priloge
bili su autori grade o sebi, a za umrle su to bili njihovi
sljednici ili suradnici. Najviše poteškoća bilo je s
osobama o kojima je glavni izvor bila arhivska dokumentacija.
Jednako kao i u prvom svesku ostala je neizbježna
različitost obujma i sadržaja priloga.


Sve navedeno utjecalo je na veliku heterogenost leksikografskih
jedinica. To čini ´bazu podataka´ u HŠŽL
relativno nepogodnom za neposredna pretraživanja,
raščlambe i/ili sinteze. Temeljem HŠŽL moći će se djelotvornije
obavljati znanstvena istraživanja značajnosti
utjecaja ljudskog resursa na šumsko gospodarstvo ili za
neka uža područja kompleksnoga gospodarenja šumskim
prostorom.


U drugi svezak HŠŽL uvršteno je 49 znanstvenika.
Detaljno su obrađeni njihovi životopisi, prikazane su
kompletne bibliografije objavljenih i neobjavljenih radova
te literatura o njima.


U 1998. godini obilježit će se 100. godina visokoškolskog
obrazovanja u šumarstvu i 50 godina visokoškolskog
obrazovanja drvnih stručnjaka u Hrvatskoj. U
tom razdoblju visokoškolsko obrazovanje obavljalo se
na: (1) Šumarskoj akademiji kao sastavnom dijelu Filozofskog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 1898-1919.,


(2) Gospodarsko-šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
1919-1947., (3) Poljoprivredno-šumarskom fakultetu
Sveučilišta u Zagrebu 1948-1959., (4) Šumarskom
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1960-1997. Svi diplomirani
inženjeri šumarstva, magistri i doktori šumarskih
znanosti, u razdoblju 100 godišnje visokoškolske
naobrazbe, bit će uvršteni u (pet svezaka) ediciji HŠŽL.
Hrvatski šumarski životopisni leksikon trebao bi postati


sastavni dio svake školske i stručne knjižnice
nezaobilazni priručnik u stručnom i znanstvenom
proučavanju zaslužnih osoba za gospodarenje
šumama i u očuvanju životnog prostora
bogat informator za sve detaljnije biografske i bibliografske
podatke o šumarstvu Hrvatske
pomoć svakom znatiželjniku koji se želi orijentirati
u vrednovanju pojedinaca iz šumarske prošlosti i sadašnjosti.
Pokrećući ovakvu ediciju, značajnu u izdavačkom i
kulturnom životu Hrvatske, Tutiz leksika d.o.o. Zagreb
ne obavlja samo pionirski posao na polju sustavnog
prezentiranja šumarske bibliografske građe, već svojim
znanstveno-istraživačkim pristupom daje priručnik kojim
će poticati i nove istraživačke pothvate.


Po zamisli, sastavnicama i ostvarenju prva dva
sveska edicije Hrvatski šumarski životopisni leksikon
je znanstveno utemeljen priručnik i važno djelo za promidžbu
i popularizaciju šumarske znanosti i struke. On
zaslužuje osobito mjesto, jer spajanjem ljudi i djela u
određenom vremenu pridonosi potpunijem upoznavanju
šumarstva, kao jednog od prvih, najstarijih i najuglednijih
područja u hrvatskoj duhovnoj i materijalnoj
kulturnoj baštini.


Bez obzira na trajnu vrijednost edicije, drugi i ostali
svesci HŠŽL vjerojatno će se sporo i otežano prodavati.
Kao i druge slične edicije imat će samo probran broj kupaca
- šumarskih ustanova i pojedinaca. Stoga nastavak
izdavanja preostalih svezaka edicije HŠŽL ovisi o
potpori više društvenih i strukovnih institucija, jednim
dijelom i o svakom pojedincu neposredno i posredno
vezanom za šume i šumarstvo Hrvatske.


Vencl Vondra


551