DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1997 str. 91     <-- 91 -->        PDF

dovoljno stručni profesionalni istraživači hrvatske flore
ostali na razini amatera, što je unašalo, a i danas unosi
zbrku i u pogledu točnih determinacija i u pogledu pravilne
upotrebe literaturnih izvora, kao i fitogeografske
interpretacije pojedinih taksona.


Popis izloženih postera hrvatskih šumarnika na
Kongresu


Gradečki, M., Poštenjak, K., Hrašovec,
B.: Početna istraživanja cvatnje i pl odo nošen ja grupa
stabala poljskoga brijesta (Ulmus minor Mill.) u
istočnoj Hrvatskoj


Nestankom nizinskoga brijesta iz hrvatskih šuma
gotovo da i nije bilo pokušaja njegova vraćanja. Početkom
1988. godine obavljeno je evidentiranje nalazišta
skupina vitalnih odraslih stabala. U 1993. godini nastavljena
su praćenja fenofaza i laboratorijska istraživanja
cvjetnih pupova, cvjetova i plodova na kojima je
uočena nazočnost nekoliko vrsta kukaca (Anthonomus
ulmi, Cecidomyidae sp., Lepidoptera sp.), koji svojim
štetnim učinkom dovode do izostanka plodonošenja.
Utvrđena je vrlo niska klijavost, a postotak šturoga sjemena
je oko 46 %. Kako je opstanak nizinskoga brijesta
vrlo upitan bilo bi neophodno započeti s radovima na
očuvanju genofonda, te nadasve vrlo vrijedne i značajne
vrste.


Grubišić, M., Schwab, G. Raguž, D.: Rezultati
ponovnog naseljavanja dabra {Castor fiber
L.) u Hrvatsku


Radovi na projektu "Dabar u Hrvatskoj" započeli su
1993. godine, a cilj im je ponovno naseljavanje dabra


na njegova prvobitna staništa u Hrvatskoj. Tijekom posljednje
četiri godine obavljeno je niz pripremnih radova,
a kao rezultat danas u Hrvatskoj obitava 18 dabrova.


Iv a n č e v i ć, V.: Ovisnost fenofaza i temperature
tla obične bukve (Fagus sylvatica L.) i hrasta medunca
(Quercuspubescens Willd.) na Velikoj Kapeli


Istraživanja su provedena u razdoblju od 1993. do
1996. godine. Obavljena su tjedna mjerenja temperature
tla na 30 cm dubine i to za običnu bukvu i hrast medunac.
Prosječne godišnje temperature tla iznose 8.5 °C za
bukvu i 13.0 °C za medunac, pri prolistavanju 8.4 °C


(10.8 °C), potpunom žućenju lišća 9.7 °C (14.2 °C), potpunom
opadanju lišća 8.6 °C (9.2 °C). Prosječno trajanje
vegetacije (od prolistavanja do potpunog žućenja
lišća) za bukvu iznosi 5.1 mjesec, a za medunac 5.3
mjeseca.
Ocvirek, M., Orlić, S.: Utjecaj dva tipa kontejnera
na deformiranost korjenova sistema u mladoj
kulturi običnog bora i crnog bora


Sadnice običnoga i crnoga bora uzgajane su u dva
tipa kontejnera (Bosnaplast 12 i 18, Nisula). Dobiveni
rezultati ukazuju na deformiranost korijena i to spiralne
deformacije postranoga korjenja za Bosnaplast, a za
Nisulu su karakteristične "L" i "J" deformacije srčanice
i spljošten korijenov sustav. Deformacije su znatno
izraženije u običnoga nego u crnoga bora. Petogodišnjim
praćenjem na terenu uočeno je daje spiralna deformacija
korijena trajna, a ostale deformacije su se
znatno smanjile.


Dr. sci. Josip Franjić


ČETVRTI SASTANAK EUFORGEN Populus nigra MREŽNOG PLANA ODRŽANOG U
GERAARDSBERGENU (BELGIJA)


Od 3-5. listopada 1997. godine


Potpisom pisma namjere u listopadu 1994. godine,
Republika Hrvatska je postala redovnom članicom Međunarodnog
instituta za biljne genetske resurse (IPGRI)
sa sjedištem u Rimu. Republika Hrvatska uključena
je u Program očuvanja genofonda europskih šuma
i sudjeluje u mrežnim istraživanjima za Populus nigra,
Picea abies i plemenite listače.


Četvrti sastanak EUFORGEN Populus nigra Networka
održan je u Institutu za šumarska i lovna istraživanja
u Geraardsbergenu, Belgija od 3. do 5. listopada
1997. godine. Sastanak je otvorio koordinator Jozef
Turo k (IPGRI, Italija), a F. Lefe vre (Francuska) izvijestio
je o dosadašnjem stanju u očuvanju europske
crne topole u Europi. U sklopu nacionalnih izvješća referirano
je o radovima na "ex situ" konzervaciji crne
topole u Hrvatskoj, a radovi su provedeni tijekom razdoblja
od zadnjeg zasjedanja u Sarvaru, Mađarska u listopadu
1996. godine. U izlaganju je obuhvaćen rad na


selekciji, razmnožavanju i nadopuni postojećeg klonskog
arhiva u Podturenu (Šumarija Čakovec), te osnivanju
još jednog klonskog arhiva topola (Šumarija
Osijek). Također je izvješćeno i o radovima na konzervaciji
crne topole, koja je provedena na području Bosne
i Hercegovine.


Sudionike sastanka voditeljica Dr. B. C. van Dam m
upoznala je o odobrenju projekta kojeg je odobrila Europska
zajednica pod naslovom "Genetski diverzitet u
riječnim populacijama europske crne topole za procjenu
biodiverziteta, strategije očuvanja, prirodne obnove i genetskog
poboljšanja". Projekt započinje u ožujku 1998.
godine, trajat će tri godine, a pri valorizaciji projekta u
Europskoj zajednici ocijenjen je najvećom ocjenom.


Savjetovanje je nastavljeno s izvješćima i prijedlozima
o ".insitu"konzervaciji (P.Tabbush, V. Britanija),
standardiziranoj minimalnoj opisnoj listi za inventarizaciju
sastojina P nigra (N. Alba, Španjolska), te o