DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1997 str. 85     <-- 85 -->        PDF

POSTAJU LI UPITNA TEMELJNA NAČELA ŠUMARSTVA I SMISAO


©


OSNIVANJA JAVNOG PODUZEĆA "HRVATSKE ŠUME" ?


Blago ovo nije naše,
Domovine glavnica je,
što uživat mi smijemo,
al ´potrošit mi ne smjerno.


P. Preradović
Kada govorimo o gospodarenju šumama uvijek bi
trebali imati na umu Prerado viceve stihove u kojima je
sa tako malo riječi puno rečeno. Mi, kao šumari kojima
je od Sabora Republike Hrvatske povjereno gospodarenje
nacionalnim bogatstvom koje zauzima 43% površine
Hrvatske opravdati ćemo ukazano povjerenje samo
onda, ako iza sebe ostavimo šume i sredstva za rad
vrednijim ili barem istim od onih što smo ih naslijedili
od šumara ispred nas. I na našem selu ne može se steći
slika uzornog domaćina i dobrog gospodara rastačući
očevinu stvaranu generacijama, uživajući mali broj godina
prije konačnog i bolnog sloma. Onog, koji bi se tako
ponašao, narod bi brzo prepoznao, prozvao rasipnikom
te ga nastojao izolirati u svojoj sredini.


Promatrajući današnje stanje šumarstva u svijetlu
uvodno izrečenog, možemo se zapitati ima li mjesta za
ovako teško pitanje kako je postavljeno u naslovu. Na
temelju gospodarskih i drugih kretanja u "Hrvatskim
šumama" p.o. Zagreb, mislim da će ono biti sve aktualnije
i da već sada traži jasne i hitne odgovore, kako ne bi
bili zatečeni i zaprepašteni onim što bi se moglo dogoditi
u kratkom razdoblju, ako ne poduzmemo na vrijeme
odgovarajuće korake i razjasnimo dileme, ako se
one uopće smiju kao takove postavljati. U nastavku ću
pokušati objasniti o čemu se radi.


Zakon o šumama jasno kaže u članku 1.:


Sume i šumska zemljišta dobra su od interesa za Republiku
i imaju njezinu osobitu zaštitu.
Šume i šumska zemljišta zaštićuju se i iskorišćuju na
način određen ovim Zakonom.
Sume i šumska zemljišta su specifično prirodno bogatstvo
te s općekorisnim funkcijama šuma predstavljaju
posebne prirodne i gospodarske uvjete rada.


Članak 16. jasno određuje:


Sume i šumska zemljišta na teritoriju Republike, osim
šuma i šumskih zemljišta u privatnom vlasništvu, jesu
u državnom vlasništvu Republike Hrvatske.


Radi obavljanja djelatnosti gospodarenja šumama i
šumskim zemljištima u državnom vlasništvu, Sabor
Republike Hrvatske ovim zakonom osniva javno poduzeće
u djelatnosti šumarstva.


Pojedinim šumama i šumskim zemljištima iz stavka 1.
ovoga članka kojima ne gospodari javno poduzeće u
djelatnosti šumarstva, mogu iznimno gospodariti organi
državne uprave i pravne osobe u državnom vla


sništvu (u daljnjem tekstu: pravne osobe), ako ispunjavaju
uvjete propisane ovim Zakonom.


U članku 17. se također jasno kaže:


Interes Republike u djelatnosti gospodarenja šumama
i šumskim zemljištima ostvaruje se:


1. provođenjem mjera u gospodarenju šumama kojima
se, uz ekološku ravnotežu, osigurava trajno održavanje
i obnova šuma i uvjeti za ostvarivanje jednostavne
i proširene biološke reprodukcije šuma na način
i pod uvjetima propisanim ovim zakonom;
2. u zaštiti šuma i šumskih zemljišta te zaštiti i očuvanju
općekorisnih funkcija šuma (čuvanje šuma, zaštita
šuma od bolesti i štetočina, od požara, od izgradnje
objekata u šumi i šumskom zemljištu utvrđivanjem
posebnih uvjeta izgradnje i dr.) na način i pod
uvjetima propisanim zakonom;
3. utvrđivanjem općeg interesa kod izdvajan/a šuma i
šumskih zemljišta iz šumskogospodarskogpodručja;
4. davanjem odobrenja odnosno suglasnosti na šumsko
gospodarsku osnovu područja za teritorij Republike
(u daljem tekstu: šumskogospodarska osnova
područja), osnove gospodarenja gospodarskim jedinicama,
programe za gospodarenje šumama i programe
za proširenu biološku reprodukciju šuma;
5. nadzorom nad provođenjem šumsko-gospodarske
osnove područja, osnove gospodarenja gospodarskim
jedinicama, programima za gospodarenje šumama,
godišnjim planovima i programima za proširenu
biološku reprodukciju šuma;
6. imenovanjem dijela članova upravnog odbora u
javnom poduzeću u djelatnosti šumarstva;
7. osiguravanjem sredstava za biološku reprodukciju
i zaštitu šuma;
8. davanjem suglasnosti na statut javnog poduzeća u
djelatnosti šumarstva:
9. imenovanjem i razrješenjem direktora javnog poduzeća
u djelatnosti šumarstva.
Također u članku 20. Zakonodavac ne bez razloga
kaže:


Nad Poduzećem za šume ne može se voditi stečajni
postupak.


Pokušati ću postaviti neka pitanja na koja bi nam
odgovori mogli pokazati gospodari li se sa hrvatskim
šumama uvijek u skladu sa ovim temeljnim zakonskim
odredbama?


Uživaju li šume kao dobra od posebnog značenja
i osobitu zaštitu kako je određuje Zakon o šumama?


"Hrvatske šume" po. Zagreb kao najveći subjekt gospodarenja
šumama u Hrvatskoj obvezne su gospodari
ŠUMARSKI LIST 9-10/1997 str. 86     <-- 86 -->        PDF

ti po tržišnim načelima i dužne su Vladi svojeg osnivača
i vlasnika uplaćivati planiranu dobit, te ispunjavati
propise šumsko-gospodarskih osnova. Iako je u većem
dijelu Europe jasno da šumarstvo ne može samo sebe
financirati, ako želi da šume ispunjavaju sve svoje
funkcije, pa ono tamo uživa još potporu države, što kod
nas nije slučaj. "Hrvatske šume" p.o. Zagreb prisiljene
su još snositi rizike mogućeg neuspjeha svojih kupaca
(uglavnom privatizirane drvne industrije) i mogućnosti
njihove propasti u tržišnoj utakmici (nenaplativa
potraživanja, nenaplative dionice), čime dovode
sebe u nemogućnost ispunjavanja svojih temeljnih
funkcija gospodarenja šumama zbog nelikvidnosti
(koja ima još i mnoge druge uzroke).


Smatram da šume koje su definirane u Ustavu i Zakonu
o šumama kao nacionalno bogatstvo od posebnog
značenja i pod posebnom brigom ne smiju biti dovedene
u položaj podnošenja mogućih posljedica nečijih
neuspjeha na tržištu. Jasno je da je životni interes hrvatskog
šumarstva zdrava drvna industrija, ali između
njih treba biti još jedna zaštitna karika, a to je bankarstvo,
koje ima mogućnosti i interes za sudjelovanje
u njenom uspjehu ili neuspjehu, a time na sebe preuzimanja
mogućih posljedica eventualnih stečaja, te tako
zaštiti prirodno bogatstvo (koje ih ne smije osjetiti).
Bankarstvo može naći interes u stjecanju udjela u vlasništvu
nad pojedinim subjektima u stečaju. Šume ne
smiju snositi rizik i biti pokriće za neuspjehe ili čak
propast (često smišljeni) neke drvoprerađivačke firme
u tržišnoj utakmici.


Danas se još uvijek može ustvrditi da šume kao i
mnoga dobra u državnom vlasništvu nemaju izgrađen
učinkovit sustav koji bi ih štitio od temeljnog interesa
kapitala (privatnog ili privatiziranog) da se oplodi, pri
čemu se koristi svim mogućnostima, pa i onim nedopustivim.


Poštuje li se i danas načelo potrajnosti i ujednačenosti
prihoda?


Hrvatsko šumarstvo ima jednu izuzetno vrijednu
osobinu, a to je gospodarenje na načelima potrajnosti i
ujednačenosti prihoda. Ovo načelo daje izvanrednu
mogućnost, koje nema u niti jednoj drugoj grani gospodarstva,
za dugoročno planiranje razvoja i izgradnju
trajnih i kvalitetnih odnosa sa drvoprerađivaČima. To je
od vitalnog interesa za hrvatsko šumarstvo, ali i za drvoprerađivače.
Stihijnost koja danas vlada na tržištu nije
nikome u interesu. Primjer su za to i prodaje putem
licitacija i onih drvnih sortimenata za koje ne postoji
nikakvo opravdanje, tj. za koje je trošak pripreme i
provedbe licitacije skuplji od postignutog učinka u
odnosu na prodaju putem ugovora ili izravne prodaje,
ne računajući cijenu kapitala za vrijeme koje proteče od
ulaganja u proizvodnju do naplate. Priprema i provedba
licitacije sama nosi u najboljem slučaju mjesec dana
produžetka tog vremena, te prosječni trošak oko 10


DEM/m3. Da bi se racionaliziralo prodaju putem licitacija,
nužno je dati odgovor na pitanje za koje količine
i koje Sortimente ima ona smisla. Najveći dio prodaje
trebao bi biti putem godišnjih ugovora, uz bankarske
garancije. Ovaj način prodaje omogućuje daleko
kvalitetnije planiranje proizvodnje i dinamike prihoda,
kako u šumarstvu tako i u drvnoj industriji.


Teško financijsko stanje "Hrvatskih šuma" p.o. Zagreb,
te shodno tome i teško namicanje sredstva potrebnih
i za temeljne gospodarske funkcije uzgajanja šuma,
već duži niz godina nameću potrebu za sastavljanje
planova sječa vrednijeg etata od prosječnog za razdoblja
važenja šumskogospodarskih osnova. Etata koji
treba zadovoljiti i zahtjeve komercijalne službe (proizvodnja
samo onih sortimenata koje nije problem prodati)
koji su često u raskoraku sa strukturom etata koja
proizlazi iz propisa gospodarskih osnova, koji su posljedica
trenutnog udovoljavanja hirovitom tržištu i stihijnosti
na njemu koja je uzrokovana teškim stanjem u
drvoprerađivačkom kompleksu. Primjer je nemogućnost
plasmana grabovih trupaca u dovoljnim količinama,
isto tako i jasenovih trupaca i niz drugih sortimenata,
a čija je proizvodnja nužna prema propisima šumskogospodarskih
osnova. U tijeku desetgodišnjeg važenja
šumskogospodarske osnove moguće je vršiti određene
prilagodbe, ali ako su one kroz dulje vrijeme i stalno
jednoznačne, tada se radi o napuštanju načela ujednačenosti
i potrajnosti prihoda. Sto to znači, svakom
šumaru je jasno.


Ovaj se problem treba dugoročnije riješiti kroz
usklađenje razvoja prerađivačkih kapaciteta sa dugoročnom
strukturom etata, a šumarstvo treba znati i
odgovor na pitanje, koje to Sortimente prerađivači ne
trebaju u dogledno vrijeme, te se u tom smjeru može
dugoročnije planirati proizvodnja i prodaja prema vanjskom
tržištu.


Da li je opravdano i dopustivo proglasiti otpadom
i zabraniti proizvodnju sortimenata kod kojih
je cijena proizvodnje veća od prodajne?


Na prvi pogled je sasvim logičan stav da se u poduzeću
koje ima ozbiljne financijske teškoće koje dovode
u pitanje i samu proizvodnju u potrebnom opsegu, poduzeće
od kojeg se traži rentabilnost i uplata planirane
dobiti u proračun, javljaju stavovi u vidu raznih naputaka,
da se ne smiju proizvoditi oni sortimenti koji su u
direktnoj cijeni koštanja neisplativi. Kako su troškovi
različiti po pojedinim mjestima proizvodnje, to su i različiti
sortimenti čija je proizvodnja neisplativa. Načelno
se može reći daje ogrjev u najvećem dijelu, prema
kalkulacijama važećim u poduzeću "Hrvatske šume"


p.o. Zagreb neisplativ, a ima slučajeva gdje se mogu pojaviti
kao neisplative i pojedine vrste, pa i manje vrijedna
tehnička oblovina. Kada je prema propisima šumskogospodarke
osnove nužno izvršiti sječu, čak se sugerira
izvršiti obaranje i ostaviti materijal u šumi da tru