DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1997 str. 69     <-- 69 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI - PROFESSIONAL PAPERS Šumarski list br. 9-10, CXXI (1997), 527-532
UDK 630* 231


KOLIKO SU PRIRODNE AUSTRIJSKE ŠUME


THE HEMEROBY OF AUSTRIAN FOREST ECOSYSTEMS


Joso GRAČAN*


SAŽETAK: U ovom stručnom radu prikazani su rezultati projekta "Koliko
su prirodne austrijske šume ". Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, Ministarstvo
prehrane, Austrijska akademija znanosti i Fakultet za ekologiju vegetacije
i zaštitu prirode, tim su povodom organizirali simpozij, koji je održan u
Beču 25. studenog 1996. godine. Na simpoziju je bilo nazočno više od 100
predstavnika austrijske šumarske struke te drugih znanosti i prakse. Od ukupno
3,88 milijuna ha, 25% šuma su prirodne ili gotovo prirodne, 41% šuma se
neznatno promijenilo, 27% šuma se značajno promijenilo, a samo 7% su umjetne
šume.


Ključne riječi: prirodnost ("hemeroby "), austrijske šume


PROSLOV - Prologue


Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, Ministardravio
sve nazočne. Naglasio je važnost i vrijednost šustvo
prehrane, Austrijska akademija znanosti i Fakultet ma za Austriju. Šume su prema njegovim riječima jezza
ekologiju, vegetaciju i zaštitu prirode organizirali su gra krajolika i prijeko potreban ekonomski čiimbenik,
simpozij pod naslovom: Koliko su prirodne austrijske obrambeni štit u planinama i rekreacijsko područje. Šušume
(Wie natürlich ist der Österreichiscer Wald?). marstvo, koje je odgovorno za gospodarenje ovim priSimpozij
je održan u Saveznom institutu za šumarstvo rodnim bogatstvom, ima temeljni cilj, a to je unapređeu
Beču 25. studenog 1996. godine. Na simpoziju je bilo nje kvalitete šuma. Radi toga, površine šuma, opskrba
nazočno više od 100 predstavnika austrijske šumarske drvom i prirast, stalno se povećavaju, učešće listača i


struke te drugih znanosti i prakse, kao i stručnjaka iz mješovitih sastojina sve je veće, a potrajnost gospodanekih
susjednih zemalja, među kojima i Hrvatske. renja temeljna je zadaća. Unatoč tim načelima, austrijMr.
sc. Wilhelm Molterer, tadašnji savezni minisko
šumarstvo teži daljnjem razvoju i novim saznastar
poljoprivrede i šumarstva otvorio je simpozij i poz-njima.


UVOD - Introduction


Potpisom rezulucija o očuvanju biološke raznolikoTo
znači kako 2/3 austrijskih šuma spada u moderni
sti šuma, Austrija se zajedno s drugim zemljama ukljusustav
potpunih ekosustava. Može se reći da se 27% aučila
u očuvanje prirodnosti šuma. Austrija, također spastrijskih
šuma značajno promijenilo djelovanjem čoda
među prve zemlje koje imaju znanstvene nalaze o vjeka. Samo 7% austrijskih šuma spada u umjetno poprirodnosti
svojih šuma na cijelom području. Oko 25% dignute kulture.
austrijskih šuma su prirodne, 41% se neznatno primije


Prof. dr. sc. Georg Grabherr, voditelj projekta, u


nilo u usporedbi s optimalnim stanjem.


svom je izlaganju obrazložio kako je termin "hemero


by" (prirodnost) uveden u botaničku terminologiju pri


je 25 godina u nekoliko znanstvenih prikaza, te od tada


* Dr. se. Joso Gračan, ravnatelj
predstavlja dopunu termina "naturalness" - prirodnost.


Šumarskog instituta Jastrebarsko
ŠUMARSKI LIST 9-10/1997 str. 70     <-- 70 -->        PDF

J. Gračan: KOLIKO SU PRIRODNE AUSTRIJSKE ŠUME
Šumarski list br. 9-10, CXXI (1997), 527-532
Velik broj biljnih, i životinjskih vrsta je u europskom
krajoliku dobar indikator intenziteta poljoprivredne
proizvodnje. Termin "hemeroby" koristi se samo u
znanstvenoj literaturi, jer je nešto jasniji od termina
"naturalness". Kako ističe prof. dr. sc. Grabherr,
procjenu prirodnosti austrijskih šuma i šumskih ekosustava,
odlučili su započeti s drugog kraja, tj. s opisom
stanja šuma glede različitog intenziteta i modela uporabe
na različitim razinama prirodnosti.


Na temelju vrlo jasne slike dobivene procjenom na
4892 pokusne plohe, na kojima su primijenjeni kriteriji
za ocjenu, ekspertna grupa ekoloških i šumarskih znanstvenika
odlučila je primijeniti lingvističku klasifikaciju
razina prirodnosti. Prihvaćene klasifikacijske razine
su: umjetna ("artificial"), promjenljiva ("altered") ,
umjereno promjenljiva ("moderately altered"), poluprirodna
("semi natural"), prirodna ("natural"). Za svaku
razinu prirodnosti određeni su i različiti stadiji. Prirodnost
u borovoj šumi razlikuje se od prirodnosti u
smrekovo-bukovoj šumi. Jak vanjski utjecaj može se,
također, utvrditi i na temelju sastava sloja drveća i sloja
prizemnog rašća, kao i strukture i starosti sastojine.
Drugim riječima rečeno, ocjena stanja prirodnosti (hemeroby)
može se provesti na različit način za jednu ili
za istu razinu prirodnosti. To je i razlog, zbog čega je
izrađena mala ilustrativna knjižica u kojoj je prikazano
po nekoliko slika za istu razinu prirodnosti (Bildatlas
"Naturnähe Österreichischer Wälder").


Kako površina austrijskih šuma iznosi 3,88 miliona
ha ili 46% ukupne površine (podaci iz 1994. godine), to
šume su najvažniji element krajolika. Stoga se vrlo često
postavlja pitanje, do koje je mjere čovjek djelovao na
šumske ekosustave i koliko su prirodne austrijske šume
danas? Do završetka ovih istraživanja na ovo se pitanje


nije moglo odgovoriti. Istraživački projekt "The hemeroby
of Austrian Forest Ecosystems" (Prirodnost austrijskih
ekosustava), započeo je 1992. godine na inicijativu
Odjela za ekologiju vegetacije i istraživanje zaštite
prirode Sveučilišta u Beču i Austrijske akademije znanosti.
Projekt je dio međunarodnog projekta "Čovjek i
biosfera" (Man and the Biosphere) koji vodi UNESCO.
Istraživanja je koordiniralo Ministarstvo poljoprivrede
i šumarstva uz sudjelovanje Saveznog šumarskog instituta.
Provedena su na pokusnim plohama Instituta.
Kako bi se utvrdila prirodnost austrijskih šuma, analizirani
su učinci sječa, pašarenja, lovnog gospodarenja,
turizma i drugih čimbenika. Antropogeni utjecaj na
šume određen je na staništu uporabom rekonstrukcijskih
kriterija i na temelju dva milijuna podataka izračunata
je zemljišna distribucija različitih stupnjeva prirodnosti
(hemeroby). Svi su podaci upisani u informacijski
sustav glede zemljopisnog položaja (geografski
informacijski sustav - GIS).


Istraživanjima je obuhvaćena ukupna površina šuma
u Austriji, temeljena na 4.892 reprezentativne plohe.
Plohe su podijeljene na šumsko područje ili regije
prema Mayer-u(1974)iKilian-ui drugima (1994).
Ciljevi istraživanja u ovom projektu bili su:


-
Određivanje i izbor kriterija i pokazatelja antropogenih
čimbenika na šumske ekosustave i njihova
površinska distribucija (u krupnom i sitnom
mjerilu),
-
Izrada praktičnih kataloga za kasnije procjene
prirodnosti na temelju šumarske taksacije (Odjel
u Saveznom šumarskom institutu),
-
Bolje poznavanje šumskih zajednica.
METODA I KONCEPT PRIRODNOSTI
Method and concept of hemeroby


Prema Kowarik-u (1988) prirodnost (hemeroby)
je "mjera čovjekovog gospodarskog utjecaja, na šumski
ekosustav, gdje se ocjena razine prirodnosti dobije na
temelju jačine antropogenih utjecaja, koji djeluju na
razvoju sustava prema završnom stanju".


Temeljno je pitanje: koja šumska zajednica predstavlja
dano stanište? To je novi pristup, a znači dane
stanišne uvjete treba uporabiti kao početne za djelovanje
čovjeka na šumski ekosustav. Preporuka za procjenu
prirodnosti je "potencijalna prirodna šumska zajednica
(H a r d 11 e, 1989; POT, 1993). To znači da sastav
vrsta koji će se razviti pod danim ekološkim i stanišnim
uvjetima predstavlja konačno stanje ako čovjek više ne
intervenira, i vegetacija bude imala dosta vremena za
razvoj. Ova istraživanja predstavljaju kombinaciju prirodnosti
(Blume i Sukkop, 1976; Kowarik,


1988) s detaljnim znanstvenim postupcima ekoloških
procjena šume (Ammer iUtschick, 1984). Na temelju
toga izrađen je poseban katalog kriterija za procjenu
prirodnosti šuma. Osnova za prikupljanje terenskih
podataka su jedinstveno utvrđeni i obnovljivi pojedinačni
kriteriji, kao što su:


-
prirodnost vrsta drveća
-
prirodnost prizemnog rašća
-
broj i kvalitetu suhih stabala
-
stupanj iskorišćivanja, i drugi (SI. 1).
Razina prirodnosti (hemeroby level) je rezultat logične
kombinacije 11 pojedinačnih kriterija, kao što su:


-
prirodnost strukture vrsta drveća
-
prirodnost prizemnog rašća


ŠUMARSKI LIST 9-10/1997 str. 71     <-- 71 -->        PDF

J. Glačan: KOLIKO SU PRIRODNE AUSTRIJSKE SUME Šumarski list br. 9-10, CXXI (1997), 527-532
- drvna masa sušaca
- intenzitet iskorišćivanja od strane čovjeka, i dr.
Ti su parametri mjereni na izabranim plohama i pretvoreni
u brojčanu ljestvicu od 1 (umjetna) do 9 (prirodna.)
Kako bi se ta ljestvica mogla rabiti u praksi, tih 9
razina (stupnjeva) svedeno je na 5, koji su u posebnoj
knjizi - atlasu prikazani na slikama za tipične šumske
sastojine(Tab. 1).


Prevođenje sabranih terenskih podataka (izmjera
drvne mase sušaca, vertikalna struktura, i dr.) u relativne
pokazatelje, omogućuje povezivanje parova kriterija
u razinu prirodnosti (SI. 1). Ta metoda procjene olakšava
testiranje razine prirodnosti i čini postupak razumljivim
ijednostavnim.


Slika 1: Prikaz logične dihotomne kombinacije kriterija
Fig. 1: Aggrigation of logical dichotomy combination of criteria


Veličina prirodnosti (Razina)


Tablica 1: Različite klase prirodnosti
Table 1: Different scales of Hemeroby


Veličina (razina ili stupanj prirodnosti


0
8
7
6
5
4
3
2
1


Klasa prirodnosti


ahemerob
g - oligohemerob
b - oligohemerob
a - aligohemerob
b - mesohemerob
a - mesohemerob
b - euhemerob
a - euhemerob


polyhemerob


prirodnost vrsta drveća
prirodnost prizemnog rašća
način pomlađivanja
površina ciste sječe
nedavne uzgojne mjere (čovjek)
razvojni stadij
starosna struktura
šušci (drvna masa)
sastojinska struktura
raznolikost vrsta
raznolikost prizemnog rašća


Smanjena prirodnost


prirodan
poluprirodan
poluprirodan
umjereno promijenjen
umjereno promijenjen
promijenjen
promijenjen
umjetan
umjetan
ŠUMARSKI LIST 9-10/1997 str. 72     <-- 72 -->        PDF

J. Gračan: KOLIKO SU PRIRODNE AUSTRIJSKE ŠUME Šumarski list br. 9-10. CXXI (1997). 527-532
Pri izboru ploha, korištena je kombinirana metoda
sistematične matrice i slučajni raspored pri izboru plohe.
U obzir za raspored ploha uzimani su samo okolinski
kriteriji, kao što su: nadmorska visina, klima, šumski
predjel ili izloženost svijetlu. Izabrane plohe (uzorci)
poklapaju se s matricama Saveznog šumarskog instituta
(SI. 2). Jedna ploha ima površinu od 625 m2na
njoj su primjenjeni svi kriteriji i izvršen popis vegetacije
prema Braun-Blanquet-u (1964). Sparivanjem
prirodnosti iz terenskih istraživanja s popisom (inventurom)
Saveznog šumarskog instituta, rezultati ovih istraživanja
mogu se povezati s nekim rezultatima
Instituta.


REZULTATI


Od ukupno 3,88 milijuna ha austrijskih šuma, (Slika
3), više od 20% mogu se klasificirati kao poluprirodne
šume, gdje se ti termini rabe u vrlo striktnom smislu.
"Prirodan" znači bez humanog djelovanja. Bez obzira
na povijesne utjecaje, oni danas nisu razlučivi. Te se
šumske zone uglavnom nalaze u unutrašnjim Alpama i
sjevernim i južnim dolomitnim Alpama. Vrlo velika
proporcija zona svrstanih kao poluprirodne obuhvaća
slabo iskorišćivane šume, karakterizirajući prirodnu
smjesu vrsta s malim poremećajima prizemnog rašća i


Slika 2: Uzorkovanje staništa i ploha
Fig. 2: Design of the sample site and field plots
Izbor staništa - uzorkovanji i


Pokusna ploha
" 25x25 "


Inventurna mreža
200 x 200


Pokusna ploha
25x25


2,75x2,75


Austrijska
taksacijska


- Results
šumske strukture. Na prvom se mjestu nalaze umjereno
promijenjene šumske zone. Te su šume sve iskorišćivane,
ali su zadržale bar nešto prirodne vegetacije.
Struktura tih šumskih sastojina, kao stoje vertikalna ili
starosnaje potpuno promijenjena sječama i pašom. Otprilike
jedna trećina površine austrijskih šuma smatra
se promijenjenim ili umjetnim. Te su šume potpuno
iskorištene, jer sastav vrsta drveća ne odgovara prirodnim
uvjetima. U tim šumama lokalne vrste drveća nisu
dominantne.


Slika 3: Podjela austrijskih šuma prema prirodnosti
Fig. 3: Percentage of forest cover at each level of naturalnes


Umjereno


Promijenjene


promijenjene


27%


41%


Umjetne
7%
Poluprirodne
22%
Prirodne
3%
ŠUMARSKI LIST 9-10/1997 str. 73     <-- 73 -->        PDF

J. Gračan: KOLIKO SU PRIRODNE AUSTRIJSKE SUME Šumarski list br. 9-10, CXXI (1997), 527-532
Postotak poluprirodnih ili promijenjenih šuma različit
je od pokrajine do pokrajine. Provincije s velikim
postotkom šuma na unutarnjim Alpama povijesno pripadaju
poljoprivrednim gospodarstvima (Vorarlberg,
Tirol) i pretežito su poluprirodne. Npr. Vorarlberg ima
dugu tradiciju prirodi prilagođenih sječa na malim po


Slika 4: Troškovi projekta (1992 1997)
Fig. 4: Project costs


Osobni
troškovi


Troškovi


(plaće)


putovanja Oprema


vršinama. Provincije s velikom proporcijom lako dostupnih
(jeftina izgradnja cesta) i mješovitih šuma imaju
veliki postotak šuma opisanih kao neprirodne ili
umjetne (Stvria, Gornja i Donja Austrija). Troškovi
projekta (SI. 4) od 1992. do 1997. godine iznose 10,82
milijuna ATS, odnosno 5,4 milijuna kuna.


Ostali
materijal


Na kraju, umjesto zaključka, moglo bi se postaviti pitanje:
Koliko su prirodne hrvatske šume?


Naše je mišljenje, kako šumarska znanost i struka više, stoje i Hrvatska kao članica FAO obvezna provesti
može, također, odgovoriti na ovo pitanje, uz neznatno inventuru svojih šuma sa stanjem 2000-te godine.
proširenje programa istraživanja i pomoć taksacije. Tim


LITERATURA - Literature


Ammer, U. & Utschick, H. 1984: Gutachten zur
Waldpflegeplanung im Nationalpark Bayerischer
Wald auf der Grundlage einer Ökologischen
Wertanalyse, Schriftenreihe des Bayerischen
Staatsministeriums f. Ernährung, Landwirtschaft
und Forsten, Heft 10.


Blume, P & Sukop´p,H. 1976: Ökologische Bedeutung
anthropogener Bodenveränderungen.:


Schriftenr. Vegetationsk. 10:7-89. Bonn-BadGodesberg.


Braun-Blanquet, J. 1964: Pflanzensoziologie. - 3
Auflage, Springer, Wien, 865 S.


Grabherr, G., Jungwirth, M., Moog,0. &
Zottl,H . 1993: Fliebgewässerinventur Vorarlberg.
Pilotprojekt Dornbirnerarch. Im Auftrag
ŠUMARSKI LIST 9-10/1997 str. 74     <-- 74 -->        PDF

J. Gračan: KOLIKO SU PRIRODNE AUSTRIJSKE SUME Šumarski list br. 9 -10. CXXI (1997). 527-532
der Vorarlberger Landesregierung - Vbg. VerlaKilian,
W., Müller, F. & Starlinger, F., 1994:
ganstalt. Bregenz. Die forstlichen Wuchsgebiete Österreichs. - FB-


Grabherr, G. & Koch, G., Kirchmer, H. & Rei VA
Berichte, 82/1994. 60S.
te r, K. (1995): Hemerobieösterreichischer WalKowarik
, I. 1988: Zum menschlichen Einflub auf
dökosysteme - Vorstellung eines ForschungsvorFlora
und Vegetation. Theoretische Konzepte
habens im Rahmen des UNESCO. - Zeitschrift f. und ein Quantifizierungsansatz am Beispel von
Ökologie und Naturschutz 4, 1995: 131 - 136. Berlin (West). - Landschaftsentw. UmweltforG.
Fischer. sch. 56: 1-280. Berlin.


Härdtle, W. 1989: Potentielle natürliche Vegetation. Mayer, H. 1974: Wälder des Ostalpenraumes. -Fisc


- Mitt. d. Arbeitsgemeinschaft Geobotanik in her. Stuttgart. 344 S.
Schleswig - Holstein und Hamburg, Heft 40, KiPott
, R. 1993: Farbatlas Waldlandschaften. - Ulmer.
el 1989.


224 S.


SUMMARY: This article presents the results of the project "The Hemeroby
of Austrian Forest Ecosystems ". The project was launched in 1992 through an
initiative of the Department for vegetation ecology and nature conservation
research at University of Vienna and the Academy of Sciences. The project is
part of the international research initiative of the UNESCO programme "Man
and the Biosphere". It was coordinated with the Federal Ministry of
Agriculture and Forestry in close collaboration with the Austrian Forest
Inventory (Austrian Federal Forestry Research Institute).


From total of 3.88 million hactars of Austrian forests, 25% can be considered
as natural, 41% have been moderately changed compared to optimal
state, 27%) of the forests can be refereed to as consichevebly changed by human
influence. Only 7%o are artifical, and hence far away from a natural
forests ecosystems. This means that 2/3 of the Austrian forests correspond to
the modern concept of an intact ecosystem.