DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1997 str. 5     <-- 5 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI - ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br.9-10, CXXI (1997), 463-472
UDK 630* 233 + 913.001


PODIZANJE, NJEGA I OBNOVA SUMA KAO TEMELJNI PREDUVJETI EKOLOŠKOG,
DRUŠTVENOG I GOSPODARSKOG NAPRETKA MEDITERANA


AFFORESTATION, TENDING AND REGENERATION AS THE BASIC PREREQUISITES FOR AN
ECOLOGICAL, SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE MEDITERRANEAN


Slavko MATIĆ, Igor ANIĆ, Milan ORŠANIĆ*


SAŽETAK - Summary: Mediteransko područje Republike Hrvatske, sa stajališta
šumarstva odnosno proizvodnje drveta i općekorisnih funkcija, veliki je
potencijal koji treba privesti šumskoj proizvodnji. Svaki pomak u progresivnoj
sukcesiji šumske vegetacije prema nekom od viših uzgojnih oblika uspjeh je s
ekološkog, društvenog i gospodarskog stajališta. Za ostvarenje stabilnosti,
proizvodnosti i za pokretanje progresivnih sukcesijskih procesa, u mediteranskim
je šumama potrebno istraživati i poznavati uzgojne postupke u svim uzgojnim
oblicima i degradacijskim stadijima. U radu se iznose načela provedbe
uzgojnih postupaka u mediteranskim šumama. Aktivnosti se svode na podizanje
šuma na golome kršu (pošumljavanje), njegu i pretvorbu sastojina u viši
uzgojni oblik te prirodnu ili umjetnu obnovu zrelih sastojina. Planiranje
pošumljavanja obuhvaća sljedeće kriterije: odabir najprikladnijih površina
za pošumljavanje, odabir odgovarajućih vrsta drveća za pošumljavanje,
određivanje načina pošumljavanja, određivanje razdoblja pošumljavanja,
pripremu tla za pošumljavanje, određivanje prostornog rasporeda i međusobnog
razmaka biljaka, odnosno broja biljaka i količine sjemena po jedinici
površine te određivanje postupaka njege podignutih kultura. Postupci njege
mediteranskih šuma ovise o sastojinskim oblicima, uzgojnim oblicima, degradacijskim
stadijima i osobinama staništa. Najpotrebniji zahvati su čišćenje,
proreda i popunjavanje. Obnova sastojina provodi se uvijek s ciljem, postupnoga
povratka autoktone mediteranske vegetacije. Provodi se oplodnim
sječama, prirodnim i/ili umjetnim načinom.


Ključne riječi: mediteranske šume, degradacija šuma, hrast crnika
(Quercus ilex), hrast medunac (Quercus pubescens), alepski bor (Pinus
halepensis), crni bor (Pinus nigra ssp. dalmatica), pošumljavanje, njega šuma,
obnova šuma.


UVOD - Introduction


Mediteranske šume Hrvatske prostiru se u eumedi- Hrastovi crnika i medunac temeljne su vrste klimateranu,
kojeg obilježava hrast crnika {Quercus ilex), i togenih zajednica, koje predstavljaju cilj progresivne
submediteranu gdje glavnu ulogu ima hrast medunac sukcesije svih šumskih zajednica toga područja.
(Quercuspubescens). Uz navedene bjelogorične vrste drveća, na tim po


dručjima pridolaze dvije temeljne vrste crnogorice i to
alepski bor (Pinus halepensis) u eumediteranu i cmi bor
(Pinus nigra) u submediteranu. Borovi imaju pionirsku


T——— _ w ., w ,.,. , w ^ -- ulogu u progresivnoj sukcesiji šumske vegetacije, pri


6 r J J


*Prof. dr. se. S. Matić, Mr. sc. I.Anić, Mr. sc. M. Oršamć „ f . . . , , -,


cemu ne treba


Zavod za uzgajanje šuma, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, zanemariti ni gospodarsku ni opcekon


Svetošimunska25, 10000 Zagreb snu funkciju.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1997 str. 6     <-- 6 -->        PDF

S. Matić, I. Anić, M. Oršanic: PODIZANJE. NJEGA I OBNOVA ŠUMA KAO TEMELJNI PREDUVJETI... Šumarski list br.9-10. CXX1 (1997). 463-472
U šumama toga područja pridolazi i veći broj bjelogoričnih
vrsta drveća i poludrveća, pratitelja hrastova
crnike i medunca. Spomenut ćemo najinteresantnije vrste
s uzgojnog gledišta: crni jasen (Fraxinus ornus),
bjelograbić (Carpinus orientalis), crni grab (Ostrya
carpinifolia), koprivić (Celtis australis), rašeljka {Prunus
mahaleb), rogač (Ceratonia siliqua).


Osim alepskog i crnog bora u mediteranskim šumama
pridolaze crnogorične autoktone i aloktone vrste drveća
kao što su brucijski bor (Pinus brutia), primorski
bor (Pinus pinaster), pinj (Pinus pined), cedrovi (Ceclrus
sp.), obični ili mediteranski čempres (Cupressus
sempervirens) i dr.


Promatramo li šume na Mediteranu sa šumsko-uzgojnog
stajališta, možemo zaključiti kako su temeljne


Slika 1. Prirodno pomlađivanje crnoga bora čiji pomladak osvaja
površinu gologa krša
Fig. 1. Natural regeneration of black pine with its young growth
invading a bare karst area
(Photo: I. Anić)


je ili šikare, a one prelaze u neki od uzgojnih oblika (niski,
srednji, visoki). Navedeni procesi najčešće se odvijaju
u razdoblju od jedne (60 - 80 god.) do dvije ophodnje
borovih sastojina što opet ovisi o stanišnim uvjetima.
Ukoliko borova sastojina nije bila u stanju stvoriti prilike
u tlu za povratak elemenata autoktone vegetacije,
bor se može nesmetano prirodno pomladiti oplodnim
sječama. Kod pojave elemenata autoktone vegetacije
nužno je u određenoj dobi borovih sastojina ići u obnovu,
koristeći se prirodnom sukcesijom uz unošenje sjemena
ili biljaka autoktonih vrsta, najčešće hrastova,
putem načela prirodne obnove (Slika 3).


Zbog intenzivnog negativnog djelovanja biotskih i
abiotskih čimbenika (čovjeka, stoke, požara) opisani
procesi stalno su nazočni u područjima šuma crnike i
medunca. Neprestano se formira goli krš, a njega ponovno
osvajaju borovi kao pionirske vrste. Oni u većini


sastojine hrasta crnike i medunca gotovo nestale u procesima
degradacije izazvanim sječom, brstom i ispašom
stoke te požarima. Konačni rezultat tih procesa je goli
krš, na kojem se prirodno (progresivnom sukcesijom) ili
umjetno (pošumljavanjem) obnavljaju borovi, i to alepski
bor u eumediteranu i crni bor u submediteranu (Slike
li 2).


Borovi su pionirske vrste drveća. Široke su ekološke
valencije (eurivalentne vrste) glede pedoloških prilika,
posebice vlage tla. Pod borovim sastojinama tlo postupno
poprima osobine koje su dostatne da se na njemu pojave
elementi autoktone vegetacije u nekom od degradacijskih
stadija ili uzgojnih oblika. Obično se kao podstojna
etaža borovih sastojina formira makija ili šikara
sastavljena od elemenata autoktone klimatogene vegetacije.
Tijekom vremena bor postupno nestaje iz maki-


Slika 2. Kultura alepskoga bora podignuta pošumljavanjem sadnicama
na površini gologa krša
Fig. 2. A culture of Aleppo pine raised with afforested seedlings
in a bare karst area
(Photo: I. Anić)


slučajeva na svom razvojnom putu stradavaju od požara,
a da prethodno nisu stvorili prilike za povratak elemenata
autoktone vegetacije (Slika 4). To je dinamički
proces progresije i regresije šumske vegetacije na
Mediteranu. U različitim stadijima nalazimo ga na području
cijele eumediteranske i submediteranske zone.
Tamo gdje borovi ne dolaze prirodno ili pak dolaze subspontano
(sjeverozapadni dio eumediterana i veći dio
submediterana), nužno je da čovjek pošumljavanjem
borovima ali i drugih vrsta crnogorice i bjelogorice,
zaustavi proces degradacije staništa i omogući proces
progresivne sukcesije šuma hrastova crnike i medunca.
Površine šumskih kultura borova koje su podignute na
području Mediterana nedvosmisleno na to ukazuju.


Iz opisanih procesa proizlaze tri skupine postupaka
iz područja uzgajanja šuma koje treba izvoditi na području
Mediterana:
ŠUMARSKI LIST 9-10/1997 str. 7     <-- 7 -->        PDF

S. Malić, I. Anić, M. Oršanic: PODIZANJE, NJEGA 1 OBNOVA ŠUMA KAO TEMELJNI PREDUVJETI.. Šumarski list br.9 10, CXXI (1997), 463-472
DEGRADACIJA


DEGRADATION


SASTOJINA HRASTA CRNIKE - MEDUNCA


EVERGREEN - PUBESCENT OAK STAND


MAKIJA - ŠIKARA


MAQUIS -SCRUB STAND


GARIG - SIBLJAK


GARR1GUES -THICKET


I


GOLI KRS


BARE KARST


Z
^


PANJACE HRASTOVA


OAK COPPICE


MAKIJA - ŠIKARA
S BOROVIMA


MAQUIS -SCRUB WITH PINES


BOROVI S MAKIJOM - ŠIKAROM


PINES WITH MAQUIS -SCRUB


SASTOJINE BOROVA
(pošumljavanje ili prirodna sukcesija)


PINE STANDS
(afforestation or natural succession)


UZGOJNI
POSTUPCI


SILVICULTURAL
TREATMENTS


Slika 3. Regresija i utjecaj uzgojnih postupaka na progresiju šuma mediteranskoga područja
Fig. 3. Regression and influence of silvicultural activities on the progression of forests in the Mediterranean region


Slika 4. Prirodno pomlađivanje alepskoga bora nakon požara
Fig. 4. Natural regeneration of Aleppo pine after a fire
(Photo: I. Anić)


1.
Podizanje šumskih kultura na golome kršu
(pošumljavanje),


2.
Njegovanje šuma te njihova pretvorba u viši uzgojni
oblik,
3.
Obnavljanje šuma prirodnim ili umjetnim načinom.
U radu ćemo se osvrnuti na temeljna načela provedbe
svake od tih skupina postupaka. Postupci se
odnose ponajprije na one vrste drveća čije su sastojine
najraširenije u mediteranskome području. To su šumske
kulture i prirodne sastojine borova, sastojine hrastova
crnike i medunca niskoga uzgojnog oblika i degradacijski
stadiji sastojina hrastova crnike i medunca.


PODIZANJE ŠUMA NA GOLOME KRŠU (POŠUMLJAVANJE)
Afforestation in the karst region


Ovi postupci po obujmu, uloženom radu i materijalnim
sredstvima zauzimaju prvo mjesto, ali su istovremeno
nezaobilazni ako želimo krške površine privesti bioproizvodnji.
Da bi se ti radovi kvalitetno obavili, nužno
ih je dobro planirati i sustavno izvoditi, pri čemu treba
uvažavati sljedeće faze (Matić 1994, 1994a; Matić,
Anić&Oršanić 1996; Matić &Prpić 1983):


- odabir najprikladnijih površina za
pošumljavanje,


- odabir odgovarajućih vrsta drveća za
pošumljavanje,
- određivanje načina pošumljavanja,
- određivanje razdoblja pošumljavanja,


- priprema tla za pošumljavanje,
- određivanje prostornog rasporeda i međusobnog
razmaka biljaka, odnosno broja biljaka i količine
sjemena po jedinici površine.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1997 str. 8     <-- 8 -->        PDF

S. Matić, I. Anić, M. Oršanić: PODIZANJE. NJEGA I OBNOVA SUMA KAO TEMELJNI PREDUVJETI.. Šumarski list br.9-10. CXX1 (1997), 463-472
Odabir najprikladnijih površina za pošumljavanje


Selecting the most suitable afforestation areas


Šumske kulture podignute pošumljavanjem na području
Mediterana trebaju ponajprije ispunjavati općekorisnu
funkciju usmjerenu prema turizmu, s tim da se
ne zanemare ni ostale općekorisne funkcije te gospodarska
funkcija šuma. Glede činjenice daje na području
Mediterana općekorisna funkcija u prvom planu, nužno
je istaknuti sve koristi koje inače možemo očekivati od
novopodignutih šuma na tom području. Općekorisne
funkcije šuma djelimo na društvene (socijalne) funkcije
i ekološke (zaštitne) funkcije (P rp i ć 1992). Društvene
(socijalne) funkcije čine turistička funkcija, estetska
funkcija, ekološka funkcija, rekreacijska funkcija i
zdravstvena funkcija. Ekološke (zaštitne) funkcije čine
hidrološka funkcija, protuerozijska funkcija, klimatska
funkcija, protuimisijska funkcija, pogledna funkcija,
vjetrobrana funkcija i funkcija zaštite prometnica.


Važno je da nam površine odabrane za pošumljavanje
kao i šume podignute na njima, pružaju što više od
tih funkcija. Navedene općekorisne funkcije trebaju biti
temeljni kriterij kod odabira površina za pošumljavanje.


Požari koji pustoše šume Mediterana u većini slučajeva
događaju se u blizini značajnih turističkih središta,
pa će i površine za pošumljavanje biti odabrane


na tim mjestima. Opožarene površine brzo dođu u kritično
stanje zbog izloženosti eroziji, nestanku ili smanjenju
biološke aktivnosti u tlu te izloženosti ekstremnim
ekološkim utjecajima. Brzi i kvalitetni radovi na rekultivaciji
tla pošumljavanjem jedini su način ponovnog
vraćanja šumskog ekosustava na prostore s kojih je
naglo uklonjen.


Glede činjenice da je površina uništenih požarom
daleko više od momentalnih mogućnosti s kojima raspolažemo
za obavljanje kvalitetnog pošumljavanja,
nužno je odrediti kriterije i prioritete koji će osigurati
postizanje maksimalnih ekoloških, bioloških i gospodarskih
učinaka uz racionalno ulaganje sredstava.


Što se tiče kvalitete tla za pošumljavanje, ako je izbor
moguć, tada prednost dajemo tlima s boljim fizikalnim
i kemijskim osobinama.


Prostorno razdjeljivanje i omeđivanje odabranih površina,
određivanje površina i oblika odjela - odsjeka,
planiranje, projektiranje i izgradnja pristupnih cesta,
prosjeka i protupožarnih prosjeka te utvrđivanje smjera
napredovanja pošumljavanja pripadaju skupini radova
pri odabiranju površina za pošumljavanje.


Odabir odgovarajućih vrsta drveća za pošumljavanje


Selecting adequate tree species for afforestation


Odabir vrsta drveća s kojim osnivamo buduću šumu
pripada u najodgovornije poslove šumarskoga stručnjaka.
Sudbina buduće šume, njeno uspijevanje i koristi
koje će dati u posrednom i neposrednom smislu, ovise o
dobro obavljenom izboru vrsta drveća.


Te vrste moraju imati široku ekološku valenciju, odnosno
osobine pionirskih vrsta drveća, što znači da
imaju takva svojstva koja im omogućavaju prilagodbu
na ekstremno loša tla i da će tijekom jedne ili eventualno
dvije ophodnje stvoriti uvjete za povratak elemenata
autoktone klimatogene vegetacije na novoformirana
kvalitetna šumska tla.


Kod definiranja ekoloških cjelina za izbor vrsta drveća
u obzir se uzimaju glavne skupine ekoloških čimbenika:
klima, geološka podloga i tlo, reljef te utjecaj čovjeka
i živog svijeta uopće na prostor buduće šume. Ovi
čimbenici djeluju posredno na šumsko drveće. Posebno
razmatramo neposredne ekološke čimbenike koji djeluju
na šumsko drveće (voda, toplina, svjetlo, kemijski sastav
tla i atmosfere, mehanički čimbenici) od kojih je svaki
ovisan o svim posrednim ekološkim čimbenicima.


Na temelju navedenih podataka o staništu i određenog
cilja osnivanja buduće šume pristupamo razma


tranju ekoloških zahtjeva i bioloških svojstava šumskog
drveća koja su nam, s obzirom na postavljeni cilj,
zanimljiva.


Od crnogorice koja dolazi u obzir za pošumljavanje
Mediterana, na prvom je mjestu alepski bor (Pinus halepensis),
potom isto tako pogodni brucijski bor (Pinus
brutia), zatim crni bor (Pinus nigra), primorski bor (Pinus
pinaster), pinj (Pinus pinea), atlaski, libanonski i
himalajski cedar (Cedrus spj, obični ili mediteranski
čempres (Cupressus sempervirens) i arizonski čempres
(Cupressus arizonica).


Od bjelogoričnog drveća na području Mediterana
dolazi u obzir za pošumljavanje ponajprije crni jasen
(Fraxinus omits), zatim koprivić (Celtis australis), bjelograbić
(Carpinus orientalis), crni grab (Ostrya carpinifolia),
rašeljka (Prunus mahaleb), rogač (Ceratonia
siliqua) i veći broj drveća i poludrveća koji dolaze
kao pratitelji u šumama hrasta crnike i šumama hrasta
medunca.


Hrast crnika (Qurcus ilex), hrast medunac (Quercus
pubescens), cer (Quercus cerris) i suplutnjak (Quercus
pseudosuber) vrste su koje ne možemo i ne smijemo
saditi na nešumska tla kao pionirske vrste drveća. One
ŠUMARSKI LIST 9-10/1997 str. 9     <-- 9 -->        PDF

S. Malic, 1. Anić, M. Oršanić: PODIZANJE, NJEGA I OBNOVA ŠUMA KAO TEMELJNI PREDUVJETI.. Šumarski list br.9-10.CXXl (1997). 463-472
dolaze u obzir za unošenje nakon kultura četinjača koje
su nakon pošumljavanja stvorile uvjete u tlu i na tlu za
povratak elemenata autoktonih klimatogenih zajednica,
koje na ovom području tvore navedeni hrastovi.
Ovdje moramo istaknuti da su hrast crnika i hrast me


Određivanje načina pošumljavanja


Šumske kulture osnivaju se na dva načina i to sjetvom
sjemena i sadnjom sadnica. Za koji ćemo se način
pošumljavanja odlučiti ovisi o biološkim svojstvima i
ekološkim zahtjevima vrste drveća koju planiramo saditi,
klimatskim prilikama u području pošumljavanja,
fizikalnim i kemijskim osobinama tla, mogućnostima
nabave sjemena i sadnica, postavljenom cilju proizvodnje
i namjeni osnovanih kultura. S obzirom da se
površine za pošumljavanje nalaze isključivo na području
Mediterana, preporuča se pored sadnje i sjetva sjemena
uz odgovarajuću pripremu staništa, posebno zbog
padalina koje su najčešće ujesen i zimu, a djelomično i
u proljeće.


Određivanje razdoblja pošumljavanja


Biljke s golim korijenjem sadimo za mirovanja vegetacije,
što je na području Mediterana teže odrediti
nego na području kontinenta gdje temperaturne razlike
lako određuju trajanje i prestanak vegetacijskoga razdoblja.
Takve biljke možemo saditi ujesen i proljeće. Opće
je pravilo da se sadnja na području Mediterana izvodi
ujesen i zimi, kako bi se iskoristile pogodnosti obilnih
padalina i povoljnih temperatura u tlu i iznad tla.


Sadnja biljaka s obloženim korijenjem (kontejnerske
biljke) može se izvoditi tijekom cijele godine, a posebice


Priprema tla za pošumljavanje -


Pripremom tla za pošumljavanje mladoj se biljci
iistvaraju povoljni uvjeti za rast i razvoj. Na taj je načinibiljci olakšana borba s postojećom korovskom vegetacijom,
kako u području korijena, tako i iznad tla. Pripremom
tla u tlu se stvaraju povoljni vodno-zračni odnosi,
koji omogućuju optimalne biokemijske procese1nužne za život biljke. Kako će se i kojim intezitetom1prići pripremi tla, ovisi o stanju tla, metodi pošumljavanja,
upotrebi raspoložive mehanizacije itd.


U uvjetima opožarenih površina na Mediteranu priprema
će se u većini slučajeva odnositi na sječu i uklanjanje
preostalih stabala i grmlja nakon požara i onihistabala i grmlja na koje ne računamo da će se uklopiti u


dunac temeljne vrste koje tvore šumske zajednice na
području eumediterana i submediterana, dok su ostali
navedeni hrastovi primješani u te zajednice prirodno ili
umjetno kao pratioci s relativno malim učešćem u
omjeru smjese.


-Choosing afforestation methods
Sadnja biljaka obavlja se sa biljkama gologa i obloženoga
korijena. Biljke s golim korijenjem možemo saditi
isključivo za vrijeme mirovanja vegetacije, dok
biljke s obloženim korijenjem moženo saditi i za vrijeme
trajanja vegetacije. Sadeći biljke na području Mediterana
moramo se držati svih onih temeljnih postavki o
pošumljavanju na tom djelu Hrvatske, a odnose se na
način kopanja jama, malčiranje, zaštitu od vjetra, posolice,
isparavanja i dr.


Kod odlučivanja o načinu pošumljavanja moramo
imati na umu i činjenicu daje sjetva sjemena jeftinija, a
sadnja biljaka učinkovitija.


-Determining the afforestation period
se preporuča jesenska, zimska i proljetna sadnja, dok
ljetnu sadnju možemo provoditi u iznimnim slučajevima
ako za to imamo povoljne stanišne prilike na terenu.


Pošumljavanje sjetvom sjemena treba obavljati ujesen,
s obzirom da će se tijekom jeseni, zime i proljeća na
taj način omogućiti klijanje i stabilizacija ponika glede
dubljeg zakorijenjivanja i veće otpornosti na ljetnje suše.


Preparation of soil Jor afforestation


novu sastojinu, uništavanje i čišćenje korova i drugih
materijala, potpunu ili djelomičnu obradu tla, posebno
riperanje na određene razmake i dubine, neophodno
ravnanje tla i podizanje ograda zbog zaštite podignute
kulture od divljači i stoke.


Dobra je priprema tla često puta od odlučujućeg
utjecaja za uspjeh pošumljavanja. Ti se radovi u većini
slučajeva moraju obavljati uz odgovarajuću mehanizaciju
kao što su rotacijski sjekači, grebači tla, čistači
za uništavanje travne i korovne vegetacije, motorne
pile različitih dimenzija, grederi, buldožeri, različiti
plugovi za potpunu i djelomičnu obradu tla i dr.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1997 str. 10     <-- 10 -->        PDF

S. Matić, I. Anić, M. Oršanić: PODIZANJE, NJEGA I OBNOVA SUMA KAO TEMELJNI PREDUVJETI... Šumarski list br.9-10, CXX1 (1997), 463-472
Određivanje prostornog rasporeda i međusobnog razmaka biljaka, odnosno broja biljaka
i količine sjemena po jedinici površine


Spatial distribution and the distance between plants; Determining plant numbers
and seed quantities per surface unit


Prilikom pošumljavanja biljke se sade u pravilnom i
nepravilnom prostornom rasporedu. Pravilan raspored
ima više prednosti pred nepravilnim i primjenjuje se
svugdje gdje to uvjeti na terenu dopuštaju (kamenje,
panjevi i dr.). Oblici su raznoliki, na primjer pravokutni,
četverokutni, trokutni, šesterokutni, s točno određenim
razmacima između biljaka i redova. Takva sadnja
ima svoje prednosti jer omogućuje jednostavnije njegovanje
i gospodarenje u budućnosti.


Tamo gdje zbog uvjeta koji vladaju na tlu ne možemo
primijeniti pravilan raspored, primjenjuje se nepravilan.
Nepravilan raspored biljaka je čest na području
krša, jer se sadnja obavlja samo na onim mjestima
gdje ima dovoljno tla i gdje je moguće iskopati jamu zadovoljavajućih
dimenzija.


Broj biljaka po jedinici površine ili gustoća sadnje
određuje međusobni razmak biljaka i redova, a isto tako


i količina sjemena po jedinici površine. Taj broj i količina
ovise o šumsko-uzgojnim svojstvima svake vrste
drveća i o cilju gospodarenja.


Za alepski, brucijski, primorski i crni bor sjetvom
omaške na cijeloj površini utrošit ćemo 3-5 kg, a sjetvom
u brazde i krpe 2 - 3 kg sjemena po hektaru. Za
sadnju alepskoga, brucijskoga, primorskoga bora, pinije
i čempresa trebat ćemo 1000 - 2000 sadnica po hektaru,
za cedrove 700 - 1200 sadnica po hektaru, a za sadnju
crnoga bora 2000 - 2500 sadnica po hektaru.


Što se tiče broja sadnica po hektaru, važno je napomenuti
da veći broj biljaka po jedinici površine ubrzava
procese stabilizacije staništa glede stvaranja povoljnih
mikroklimatskih uvjeta, kvalitetnijega tla, smanjenja
konkurentskog korova što uvjetuje bolji i kvalitetniji
rast te uspijevanje novopodignute kulture. Zbog toga
preporučamo gornje vrijednosti navedenih količina.


UZGOJNI POSTUPCI U BOROVIM ŠUMAMA MEDITERANSKOGA PODRUČJA
Silvicultural treatments in pine forests of the Mediterranean region


Osnivanjem šumskih kultura samo je djelomično
obavljen rad na podizanju šuma. Nužno je podignuti
šumu koja će biti stabilni, ali i složeni ekosustav u
skladu s njezinom definicijom. Da bismo u tome uspjeli,
nužno je tijekom ophodnje obavljati postupke njege.


Njega borovih šuma mediteranskoga područja obuhvaća
postupke zaštite od različitih štetočina (biljaka,
životinja) i drugih nepovoljnih ekoloških čimbenika
(jara, isušivanje), a posebice od požara; obradu tla; popunjavanje
(ako je gubitak veći od 15%); čišćenje (negativna
selekcija); prorjeđivanje kultura (pozitivna selekcija)
i primjenu drugih postupaka koji trebaju povećati
kvalitetu, proizvodnju i stabilnost šumske kulture
(rezanje grana, formiranje krošanja i dr.).


Čišćenje i prorjeđivanje najpotrebnije su faze njege.
Njegu čišćenjem provodimo u mladim sastojinama koje
još nisu doživjele kulminaciju visinskoga prirasta i
koje se nalaze u razvojnom stadiju mladika (Matić &
Skenderovi ć 1992). Čišćenjem uklanjamo defektna
i prekobrojna stabalca borova, te ona stabla koja
neposredno ugrožavaju kvalitetna borova ili eventualna
crnikova i medunčeva stabalca koja se spontano počinju
pojavljivati u borovoj sastojini.


Njegu sastojina proredom počinjemo u trenutku
maksimalnoga izlučivanja stabala u visinske razrede,


uz odumiranje donjih grana i sušenje pojedinih stabala
zbog prirodnoga izlučivanja koje nastaje zbog međusobne
konkurencije i pomanjkanja životnoga prostora.
Proredom, čiji se intenzitet kreće, ovisno o dobi sastojine,
od 50% drvne mase, maksimalno u dvadesetogodišnjoj
sastojini, pa do 12,5% drvne mase, maksimalno
u osamdesetogodišnjoj sastojini (Matić 1986), forsiramo
kvalitetna stabla borova, a istovremeno pomažemo
i kvalitetna stabla autoktonih hrastova koja su se
eventualno pojavila u sastojini.


Ovisno o provedenim čišćenjima i proredama, stanju
tla i mogućnostima za umjetnu obnovu, buduća sastojina
nakon borova može biti čista sastojina hrastova
u stadiju makije, pseudomakije ili šikare ili u visokom
uzgojnom obliku te mješovita sastojina hrastova i borova
u različitim omjerima smjese.


Za obnovu borovih šuma mediteranskoga područja
značajno je napomenuti da šumske kulture i prirodne
sastojine borova imaju pionirsku ulogu i svojom nazočnošću
pomažu da se na staništu ponovno formira sastojina
onih vrsta drveća koje tvore klimatogene zajednice.
Na Mediteranu klimatogene zajednice tvore hrastovi
crnika i medunac.


Tamo gdje šumska kultura ili prirodna sastojina borova
nije uspjela stvoriti stanišne prilike za povratak
ŠUMARSKI LIST 9-10/1997 str. 11     <-- 11 -->        PDF

S. Matić, I. Anić, M. Oršanić: PODIZANJE, NJEGA 1 OBNOVA ŠUMA KAO TEMELJNI PREDUVJETI... Šumarski list br.9-10. CXXI (1997). 463-472
elemenata autoktone klimatogene zajednice, obnova se
obavlja prirodnim pomlađivanjem borova oplodnim
sječama, najbolje na malim površinama ili krugovima.
Ukoliko su uvjeti ostvareni, u sastojinu sukcesivno ulaze
elementi crnikovih ili medunčevih šuma, pa sukcesiju
treba pomagati radovima na njezi. U tom je slučaju
unošenje žira ili sadnica odgovarajućih hrastova uz
provođenje oplodnih sječa najučinkovitiji način obnove
šumskih kultura ili prirodnih sastojina borova na
Mediteranu (Matić 1986).


Slika 5. Sastojina alepskoga bora s podstojnom makijom - drugi
stadij progresije šuma u eumediteranu
Photo 5. An Aleppo pine stand with an understorey of maquis - the
second stage of forest progression in the eu-Mediterranean
(Photo: I. Anić)


UZGOJNI POSTUPCI U PANJAČAMA MEDITERANSKOGA PODRUČJA
Silvicultural treatments in coppice forests of the Mediterranean region


Uzgojni postupci u panjačama hrastova mediteranskoga
područja obuhvaćaju dvije skupine postupaka,
njegu i obnovu.


Postupci njege provode se tijekom cijeloga života
sastojine, od osnivanja do njene fiziološke ili gospodarske
zrelosti. Njega obuhvaća sljedeće faze radova: zaštitu
od različitih štetočina (biljaka, životinja) i drugih
nepovoljnih ekoloških čimbenika (jara, isušivanje), a
posebno od požara, obradu i gnojidbu tla, popunjavanje
nedovoljno obnovljenih površina i unošenje vrijednijih
vrsta drveća (oplemenjivanje sastojina), njegu pomlatka
nakon dovršnih sječa, čišćenje sastojina, prorjeđivanje
sastojina.


Čišćenje u panjačama, a posebice zakašnjelo čišćenje,
najčešća je i danas najpotrebnija mjera njege koju
treba provoditi u Mediteranu. Čišćenje je mjera njege
kojom se obavlja negativna selekcija, jer se iz sastojine
uklanjaju jedinke loše kvalitete. Prorede predstavljaju
postupak njege koji traje najduže, a kojemu se nažalost
u području Mediterana do sada posvećivalo malo po


zornosti. One su značajne kako zbog pridobivanja drvne
mase, jer se od ukupne proizvodnje sastojine 50%
drvne mase realizira proredama, tako i zbog formiranja
kvalitetnih, stabilnih, produktivnih sastojina i sastojina
koje će se moći lako prirodno obnoviti. Prorjeđujući
sastojine, uvažavajući njezinu dob, sječemo prosječni
dobni prirast, a intezitet prorede vrlo lako odredimo po
formuli I=l/n x 100, gdje nam je n dob sastojine izražena
u desetljećima. Prorede je nužno izvoditi i u sastojinama
visokog i srednjeg i u sastojinama niskog uzgojnog
oblika ili panjačama.


Uvjereni smo, da se u drvnom materijalu kojega je
danas moguće dobiti čišćenjem i proredom u šumama
Mediterana krije ogromna vrijednost, posebno sa stajališta
proizvodnje energije. Treba imati na umu podatak
da 4 kg usitnjenoga drva energetski odgovara 1 kg nafte.


Šume niskoga uzgojnog oblika (panjače) obnavljaju
se u zreloj dobi, kada su stvorene prilike u sastojini i na
tlu za obnovu. Obnova se obavlja prirodnim načinom,
uz oplodne sječe (pripremi, naplodni i dovršni sijek). U
ŠUMARSKI LIST 9-10/1997 str. 12     <-- 12 -->        PDF

S. Matić, 1. Anić. M. Oršanić: PODIZANJE, NJEGA I OBNOVA ŠUMA KAO TEMELJNI PREDUVJETI... Šumarski list br.9-10. CXX1 (1997). 463-472
slučaju nedovoljnoga uroda žira ili nedovoljnoga broja
hrastovih stabala na pomladnoj površini, obnova se
obavlja umjetnim načinom, ali po načelima oplodnih
sječa (Matić &Rauš 1986; Matić, Anić & Oršanić
1996). To znači da se također obavljaju oplodne
sječe, a sjeme i sadnice unose se nakon naplodnoga sijeka.
Za umjetnu obnovu mediteranskih hrastovih sastojina
treba 10000 - 15000 sadnica po hektaru. U slučaju
uporabe žira, za umjetnu obnovu crnike treba 400 600
kg/ha ako sijemo omaške, odnosno 250 - 450 kg/ha
ako se žir sadi pod motiku. Za umjetnu obnovu hrasta


medunca treba 500 - 700 kg žira po hektaru za sjetvu
omaške, odnosno 250 - 450 kg žira po hektaru ako ga
sadimo pod motiku (Matić 1994).


Velika je ekološka i gospodarska pogreška obnavljati
panjače čistom sječom, a pogotovo je pogrešno
nakon čiste sječe unositi crnogoricu. Stanište panjača
formirano je dugogodišnjom nazočnošću šume koja je
u progresiji, a proces progresije ide od panjača prema
srednjoj, odnosno visokoj šumi. Čistom se sječom taj
proces prekida, a stanište i sastojina se degradiraju
(Matić, Anić &Oršanić 1996).


UZGOJNI POSTUPCI U DEGRADACIJSKIM STADIJIMA SUMA MEDITERANSKOGA PODRUČJA
Silvicultural treatments in degraded forest stages in the Mediterranean region


Uzgojni postupci u šumama mediteranskih hrastova
često mogu započeti u nekom od degradacijskih stadija
bilo da se radi o makiji, pseudomakiji, garigu, pseudogarigu,
šikari ili šibljaku. Ovisno o strukturi degradacijskog
stadija, sastojine, provode se postupci njege čišćenjem
ili popunjavanje crnogoričnim i bjelogoričnim pi


onirskim vrstama drveća. Posebnu pozornost treba
posvetiti zaštiti takvih površina od stoke i požara. Provedbom
navedenih postupaka zaustavljamo dalju degradaciju
i započinjemo progresivne sukcesijske procese
u tim vrijednim ekosustavima.


Uzgojni postupci u makijama, pseudomakijama i ganzima


Silvicultural treatments in maquis, pseudomaquis and garrigues


Glede uzgojnih postupaka u makiji i pseudomakiji
ponajprije je nužno zabraniti čiste sječe. Nakon toga
dolazi do razdvajanja u vertikalnoj strukturi, gdje crnika
nadraste pratilice koje postupno odumiru zbog pomanjkanja
svjetla. Nakon dvadesete godine nužno je
obaviti čišćenje, a nakon toga i prvu proredu. Na taj način
makija postupno prelazi iz degradacijskoga stadija
u šumsku sastojinu niskog uzgojnog oblika odnosno
panjaču (Slika 6).


Revitalizaciju gariga najbolje ćemo obaviti zaštitom
od stoke i sadnjom crnogoričnih pionirskih vrsta drveća
(alepski, brucijski i primorski bor). Na taj ćemo način u
procesu revitalizacije gariga formirati mješovitu sastojinu
bora i pratilica iz šume hrasta crnike, što će znatno
ubrzati daljnju progresivnu sukcesiju i stabilnost čitavoga
ekosustava (Slika 7).


Slika 6. Makija je degradacijski stadij crnikovih šuma u kojem istu
etažu tvore drveće i grmlje. Neprohodna je jer je sastavljena
od mnogobrojnih izbojaka drveća iz panja, poludrveća,
grmlja i povijuša


Fig. 6. Maquis is a degraded stage of an evergreen oak forest in
which trees and shrubs form the same storey. Since it consists
of numerous shoots sprouting from tree stumps, and
of shrub-like trees, bushes and climbers, it is virtually impenetrable
(Photo: I. Anić)


Slika 7. Garig je degradacijski stadij crnikovih šuma nastao daljom
degradacijom makije. Tvore ga rijetko raspoređeni izbojci
vrsta otpornih na brst stoke


Fig. 7. Garriguc is a degraded stage of an evergreen oak forest formed
by a further degradation of maquis. It consists of sparsely
distributed shoots of species resistant to cattle grazing
(Photo: I. Anić)
ŠUMARSKI LIST 9-10/1997 str. 13     <-- 13 -->        PDF

S. Malić, I. Anić, M. Organic: PODIZANJE, NJEGA I OBNOVA ŠUMA KAO TEMELJNI PREDUVJETI. Šumarski list br.9 -10. CXX1 (1997), 463-472
Uzgojni postupci u šikarama i šibljacima


Kao prva mjera revitalizacije šikara mora biti izostanak
čistih sječa te ispaše stoke (koza), jer su one i dovele
do degradacije. Čišćenjem šikara smanjuje se prije
svega broj nekvalitetnoga drveća i grmlja, a isto se tako
smanjuje broj medučevih izbojaka iz panja. Na taj način
ubrzavamo rast najkvalitetnijih izbojaka s ciljem


Slika 8. Šikara je degradacijski stadij medunčevih šuma u kojem
istu etažu tvore drveće i grmlje
Fig. 8. Scrub is a degraded stage of a pubescent oak forest in
which trees and bushes form the same storey
(Photo: I. Anić)


Kao i garige, šibljake revitaliziramo zabranom paše
i popunjavanjem pionirskim vrstama drveća. Osim crnoga
bora, kao temeljne pionirske vrste za submediteransko
područje, popunjavanje šibljaka preporuča se i
bjelogoričnim vrstama drveća koje ubrajamo u skupinu
pionirskih kao što su crni jasen, bijeli grab, crni grab,
rašeljka, mukinja, maklen i si. Sadnja pionirskih bjelogoričnih
i crnogoričnih vrsta drveća povoljna je kombinacija
koja će se odupirati nepovoljnim utjecajima biotskih
i abiotskih čimbenika, a posebno požarima koji su
česti u submediteranu. Bjelogorične će vrste u kombi


ZAKLJUČCI


-Iz sindinamskih procesa u mediteranskim šumama
proizilaze tri skupine postupaka iz područja uzgajanja
šuma koje treba izvoditi: podizanje šumskih kultura
na golome kršu (pošumljavanje), njegovanje
šuma te njihova pretvorba u viši uzgojni oblik i obnavljanje
šuma prirodnim ili umjetnim načinom.


- U radu se izlažu temeljna načela provedbe svake od
tih skupina postupaka. Postupci se odnose ponajprije
na one vrste drveća čije su sastojine najraširenije
u mediteranskome području. To su šumske kulture i
prirodne sastojine borova, sastojine hrastova crnike
i medunca niskoga uzgojnog oblika i degradacijski
stadiji sastojina hrastova crnike i medunca.
Silvicultural treatments in scrub and thickets


postupnog pretvaranja šikare u sastojinu niskog uzgojnog
oblika. Popunjavanje se može obavljati u šikarama
razbijene horizontalne strukture s golim površinama
(plješinama, čistinama) sadnicama pionirskih vrsta
drveća (Slika 8).


Slika 9. Šibi jak je degradacijski stadij medunčevih šuma nastao
daljom degradacijom šikare. Tvore ga rijetki, šiboliki izbojci
najotpornijih vrsta


Fig. 9. Thicket is a degraded stage of a pubescent oak forest formed
by a further degradation of a scrub. It is formed of sparse,
rod-like shoots of the most resistant species


(Photo: I. Anić)


naciji s crnim borom stvarati stabilne, otporne i produktivne
šume, koje će ubrzati progresivne sukcesijske procese.
Uz popunjavanje obavlja se i sječa na "čep" (panj)
svih vrsta drveća koje su izobličenog izgleda zbog brsta
i ostalih nepovoljnih vanjskih utjecaja (Slika 9).


Sibljak se njeguje i čišćenjem, pri čemu se odstranjuju
zakržljali i izobličeni izbojci te izaziva pojava novih
izbojaka iz panja, tamo gdje oni zbog malog broja
jedinki i slabe konkurencije mogu opstati. Čišćenjem se
šibljak nastoji postupno pretvoriti u šikaru koja je kvalitetniji
degradacijski oblik od šibljaka.


- Conclusions
-Pošumljavanje u mediteranskome području treba
provoditi uvažavajući sljedeće faze radova: odabir
najprikladnijih površina za pošumljavanje, odabir
odgovarajućih vrsta drveća za pošumljavanje, određivanje
načina pošumljavanja, određivanje razdoblja
pošumljavanja, priprema tla za pošumljavanje, određivanje
prostornog rasporeda i međusobnog razmaka
biljaka, odnosno broja biljaka i količine sjemena po
jedinici površine.


- Uzgojni postupci u borovim kultura mediteranskoga
područja mogu se razlučiti u dvije skupine i to
njegu i obnovu. Od svih faza njege u borovim sastojinama
danas su najpotrebniji čišćenje i prorjeđiva


ŠUMARSKI LIST 9-10/1997 str. 14     <-- 14 -->        PDF

S. Matić, 1. Anić, M. Oršanić: PODIZANJE, NJEGA 1 OBNOVA SUMA KAO TEMELJNI PREDUVJETI., Šumarski list br.9-10, CXXI (1997), 463-472
nje. Obnova borovih sastojina obavlja se u ovisnosti


o stanju sastojine i staništa. Tamo gdje šumska kultura
ili prirodna sastojina borova nije uspjela stvoriti
stanišne prilike za povratak elemenata autoktone
klimatogene zajednice, obnova se obavlja prirodnim
pomlađivanjem borova oplodnim sječama, najbolje
na malim površinama ili krugovima. Ukoliko su
uvjeti ostvareni, u sastojinu sukcesivno ulaze elementi
crnikovih ili medunčevih šuma, pa sukcesiju
treba pomagati radovima na njezi. U tom je slučaju
unošenje žira ili sadnica odgovarajućih hrastova uz
provođenje oplodnih sječa najučinkovitiji način
obnove šumskih kultura ili prirodnih sastojina borova
na Mediteranu.
Revitalizacija panjača započinje izostankom čistih
sječa, a nastavlja se čišćenjem ili proredom do tre


nutka obnove. Obnova panjača obavlja se prirodnim
putem oplodnim sječama, ili, ako za to nema uvjeta,
umjetnim putem sjetvom, odnosno sadnjom sjemena
i sadnica te njihovim unošenjem nakon naplodnog
sjeka.


-Glede uzgojnih postupaka u makiji i pseudomakiji,
nužno je zabraniti čiste sječe i pašu. Nakon dvadesete
godine nužno je obaviti čišćenje, a nakon toga i prvu
proredu. Revitalizaciju gariga najbolje ćemo obaviti
zaštitom od stoke i sadnjom crnogoričnih pionirskih
vrsta drveća (alepski, brucijski i primorski bor).


U šikarama je najčešći i najpotrebiji uzgojni zahvat
čišćenje ili još češće zakašnjelo čišćenje. Uzgojni
radovi u šibljacima su popunjavanje uz istovremenu
sječu loših jedinki na "čep" i čišćenje.


LITERATURA - References


Matić , S., 1994: Prilog poznavanju broja biljaka i kou
Zagrebu i Šumarski institut, Jastrebarsko, 343 ličine
sjemena za kvalitetno pomlađivanje i po354,
Zagreb.


šumljavanje. Šum. list 118(3-4): 71 - 79. Matić , S., Skenderović , J., 1992: Uzgajanje šuMatić
, S., 1994a: Kriteriji za izbor površina namje-ma. U: Šume u Hrvatskoj, Šumarski fakultet
njenih za pošumljavanje (rukopis). 6 s., Zagreb. Sveučilišta u Zagrebu i "Hrvatske šume", p.o.


Zagreb,81-104.


Matić , S., 1994: Ekološke i gospodarske značajke revitalizacije
privatnih šuma u Hrvatskoj. U: ZborMatić
, S., Rauš , Đ., 1986: Prevođenje makija i panik
radova "Privatne šume u Hrvatskoj u ozračju njača hrasta crnike u sastojine višeg uzgojnog
rezolucija helsinške konferencije o zaštiti i očuoblika.
Glas. šum. pokuse, pos. izd., 2: 79 - 86.
vanju europskih šuma", HAZU, 39 - 61, Zagreb.


Matić , S., Prpić , B., 1983: Pošumljavanje. Odbor za


Matić , S., 1986: Šumske kulture alepskoga bora i njiprovođenje
društvenog dogovora i realizaciju
hova uloga u šumarstvu mediterana. Glas. šum. programa pošumljavanja 1981 - 1985 godine i
pokuse, pos. izd., 2: 125 - 145. Savez inženjera i tehničara šumarstva i drvne in


Matić, S., Anić, I., Oršanić, M., 1996: Uzgojni dustrije Hrvatske, 79 s., Zagreb.
zahvati u submediteranskim šumama hrasta me-Prpić , B., 1992: Ekološka i gospodarska vrijednost
dunca {Quercus pubescens Willd.). U: Zbornik šuma u Hrvatskoj. U: Šume u Hrvatskoj, Šumarradova
"Unapređenje proizvodnje biomase šumski
fakultet Sveučilišta u Zagrebu i "Hrvatske
skih ekosustava", Šumarski fakultet Sveučilišta šume", p.o. Zagreb, 237 - 256, Zagreb.


SUMMARY: Great economic and other potentials of the Mediterranean should encourage
forest production. Any step forward toward progressive succession of forest vegetation,
i.e. toward higher silvicultural forms, is a contribution to the environmental, social,
and economic progress. To achieve stability and induce progressive successive processes
in the Mediterranean forests, it is necessary to investigate the procedures in all silvicultural
forms and degradation phases. The paper presents the principles of the silvicultural
procedures in the Mediterranean forests. The activities consist of raising forests on naked
karst (afforestation), care and conversion of stands into higher silvicultural forms, as well
as the natural or artificial regeneration of mature stands. Afforestation planning encompasses
the following criteria: choice of the most suitable surfaces for afforestation; choice
of the suitable tree species for afforestation; determination of afforestation methods; timing;
soil preparation; deciding on the distribution and distances among the plants and
seed quantity per area unit; caring for the raised cultures. Mediterranean forests should
be tended according to the stand forms, silvicultural forms, degradation phases, and habitat
properties. The most useful operations to be done are cleaning, thinning and adding
new plants. Aimed at gradual return of the autochthonous Mediterranean vegetation,
stand regeneration should be done with regeneration felling, natural and/or artificial
methods.


All