DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1997 str. 39     <-- 39 -->        PDF

A. Štefančić: UDIO DRVNIH SORTIMENATA U VOLUMENU KRUPNOG DRVA DO 7 CM PROMJERA.. Šumarski list br. 9-10, CXX1 (1997), 479-497
ZAKLJUČAK - Conclusion


Istraživanjem smo pokušali, prema propisima HrRezultati
istraživanja prikazani su u tablicama broj
vatskih normi za proizvode iskorištavanja šuma, za 7-12, slikama 4-9 i jednadžbama 1-10. Pomoću njih
hrast lužnjak, hrast kitnjak i poljski jasen-suši tip odremožemo
brzo i jednostavno, na temelju poznatih prsnih
diti udio drvnih sortimenata u volumenu krupnog drva promjera (debljinskih stupnjeva) i tarifnih nizova, oddo
7 cm promjera. Pored toga, pokušali smo odrediti utrediti
količinu drvnih sortimenata. Isto tako, jednostajecaj
prsnog promjera (debljinskog stupnja) i tarifnog vno ih je ugraditi u postojeće programe za izračun koniza
(visine stabala) na udio drvnih sortimenata u voluličine
drvnih sortimenata na osobnim računalima.


menu krupnog drva. Obavljeno istraživanje upućuje nas na sljedeće za


Istraženo je 281 stablo hrasta lužnjaka, 303 stabla ključke:
hrasta kitnjaka i 302 stabla poljskog jasena. Obradom Rezultate istraživanja bilo bi korisno testirati na
izmjerenih podataka utvrdili smo primjerenu zavisnost drugim upravama šuma.
udjela drvnih sortimenata u volumenu krupnog drva do Budućim istraživanjima valjalo bi provjeriti rezul7
cm promjera o prsnim promjerima i visinama stabala. tate za prsne promjere 10-24 cm i veće od 70 cm.
Isto tako smo utvrdili visok stupanj korelacije između


Za ostale vrste drveća (bukva, jela, i dr.), zavisno od


izmjerenih i izjednačenih podataka, te zadovoljavajuću


njihove zastupljenosti u šumama Republike Hrvatske,


pouzdanost dobivenih rezultata.


trebalo bi ubrzano nastaviti daljnja istraživanja.


LITERATURA - Literature


Meštrović,Š.-Fabijanić,G. , 1995: Priručnik za *** Hrvatske norme proizvoda iskorištavanja šuma. II.
uređivanje šuma. Ministarstvo poljoprivrede i izdanje. Državni zavod za normizaciju i mješumarstva
Hrvatske, Zagreb, 1995. ritelj stvo.


Pranjić, A., 1990: Šumarska biometrika. Sveučilište u *** Mali šumarsko-tehnički priručnik. Sekcija šumarZagrebu,
Šumarski fakultet stva i drvne industrije društva inženjera i tehničara
NR Hrvatske, Zagreb, 1949.


Rebula , E., 1996: Sortimentne i vrijednosne tablice
za deblovinu jele. Mehanizacija šumarstva broj
4, Zagreb, 1996.


SUMMARY: The research has been an attempt to determine the proportion of wood assortments
for the up-to-7-cm-diameter stemwood volume of the pedunculate oak, sessile-flowered
oak and field ash, according to the regulations of the Croatian standards for forest products.
Further on, we have tried to determine the impact of the breast-height diameter and the wage
tariff series (stem height) upon the proportion of wood assortments in the stemwood mass.


The research involved 281 peduncled oaks, 303 sessile-flowered oaks and 302 field ashes.
After processing the data, we established a considerable dependence of the wood assortment
proportion in the up-to-7 cm-diameter stemwood mass upon breast-height diameters and
heights. We likewise established a high degree of the correlation between the measured and
equalized data, and a satisfactory reliability of the achieved results.


The research results have been presented in tables 7-12, figures 4-9, and equations 1-10.
They can be used for fast and simple determination of the wood assortment quality according to
the known breast-height diameters and wage tariff series. They may also be easily built into the
existing PC programs for calculation of the wood assortment quantity.


The research leads to the following conclusions:


1. The research results should be tested in other forest managements.
2.Future research should test the results of the 10-24 cm and bigger than 70 cm breast-height
diameters.
3.Further research should be urgently done on other tree species (beech, fir, and others), depending
on their proportion in the Croatian forests.