DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1997 str. 24     <-- 24 -->        PDF

A. Štefančić: UDIO DRVNIH SORTIMENATA U VOLUMENU KRUPNOG DRVA DO 7 CM PROMJERA... Šumarski list br. 9 10. CXXI (1997). 479-497
Utjecaj visine stabala na postotak trupaca u volumenu
krupnog drva utvrdili smo na sljedeći način:


1.
Za svaku vrstu drveća na temelju izmjerenih podataka
izračunali smo srednji prsni promjer i srednju
visinu istraživanih stabala, koji su iznosili:
-
hrast lužnjak - srednji prsni promjer 51.40 cm,
srednja visina 29.02 m
-
hrast kitnjak - srednji prsni promjer 44.67 cm,
srednja visina 30.39 m
-
poljski jasen - srednji prsni promjer 46.39 cm,
srednja visina 29.93 m
2.
Utvrdili smo tarifne nizove (obrojčene po programu
HS-Fond) kojima pripadaju istraživani uzorci stabala
i to:
-
hrast lužnjak - tarifni niz broj 014
- hrast kitnjak - tarifni niz broj 037
-poljski jasen- tarifni niz broj 326
3.
Istraživana stabla unutar svakog debljinskog stupnja
i ukupno sortirali smo po izmjerenim visinama iskazanima
u metrima. Za stabla iste visine izračunali
smo postotak trupaca od volumena krupnog drva.
4.
Izračunate postotke trupaca nanijeli smo u koordinatni
sustav na milimetarskom papiru i izjednačili
pravcem koji prolazi kroz točku čije su koordinate ;
x = srednja visina stabala istraživanog uzorka
y = prosječni postotak trupaca za istraživani uzorak


5.
Za pravce izjednačenja izračunali smo jednadžbe i to:
-
za hrast lužnjak ; y = 0.825 x + 33.150
- za hrast kitnjak ; y = 0.714 x + 39.064
-za poljski jasen ;y = 0.261 x +53.200
6.
Pomoću jednadžbi izjednačenja izračunali smo izjednačeni
postotak trupaca za sve izmjerene visine
stabala. Korelacijski koeficijent (R) utvrdili smo korelacijskom
analizom, a provjeru 95-postotne
vjerojatnosti izjednačenih podataka obavili smo pomoću
t-testa.


7.
Dobivene rezultate prikazali smo:
-
za hrast lužnjak - tablica 4, slika 1
-
za hrast kitnjak - tablica 5, slika 2
-
za poljski jasen- tablica 6, slika 3
8.
Budući da je utjecaj visina stabala na postotak trupaca
u volumenu krupnog drva izražen pravcem,
možemo izračunati postotak trupaca i za visine stabala
koje nisu obuhvaćene mjerenjem. Izračunali
smo ga za sve visine stabala koje su obuhvaćene istraživanim
tarifnim nizom određene vrste drveća.
9.
Na istraživanim uzorcima nismo uspjeli utvrditi utjecaj
visina stabala na udio količine trupaca po
razredima kakvoće u volumenu krupnog drva. Zato
smo za trupce ukupno istraživanjem utvrdili relativni
faktor f, koji smo primijenili za sve razrede
kakvoće trupaca.
10.Za utvrđivanje volumena krupnog drva u pravilu se
koriste jednoulazne tablice, tzv. tarife, koje se sastoje
od tarifnih nizova. Svaki tarifni niz određen je
visinskom krivuljom stabala. Zato smo utjecaj visine
stabala na postotak trupaca izrazili relativnim
faktorom f, koji za tarifni niz istraživanoga uzorka
iznosi 1.000.


11 .Analizirajući utjecaj visina stabala na postotak prostornog
drva, došli smo do zaključka daje on obrnuto
proporcionalan od utjecaja istih na postotak trupaca.


12.Na istraživanim uzorcima nismo uspjeli utvrditi utjecaj
visine stabala na postotak tanje tehničke
oblovine od volumena krupnog drva.


REZULTATI ISTRAŽIVANJA - Research results


6.1 Utjecaj prsnog promjera
na udio drvnih
sortimenata
u volumenu krupnog drva do
7 cm promjera


Učešće drvnih sortimenata u volumenu krupnog drva
do 7 cm promjera iskazali smo po debljinskim stupnjevima
relativnim odnosima 0.01*/?, što pojednostavljuje
daljnja računanja i povećava preglednost dobivenih
rezultata. Podaci su prikazani u sljedećim tablicama
i slikama:


-
hrast lužnjak - tablica 7, slike 4 i 5
-
hrast kitnjak - tablica 9, slike 6 i 7
-
poljski jasen - suši tip - tablica 11, slike 8 i 9
Kod izrade ovih tablica za debljinske stupnjeve 12.5
cm, 17.5 cm i 22.5 cm koristili smo se rezultatima ranije
obavljenih mjerenja i postojećih izvršenja. Za debljinske
stupnjeve 87.5 cm, 92.5 cm i 97.5 cm za hrast
lužnjak, 72.5 cm, 77.5 cm, 82.5 cm, 87.5 cm, 92.5 cm i


97.5 cm za hrast kitnjak, te 82.5 cm, 87.5 cm, 92.5 cm i
97.5 cm za poljski jasen-suši tip nismo imali izmjerene
podatke. Rezultate za ove debljinske stupnjeve dobili
smo produžavanjem krivulja izjednačenja. Ovo smo
mogli učiniti, jer je utjecaj prsnog promjera iznad 70
cm na promjenu postotaka drvnih sortimenata veoma
mali, a njihova pojava relativno rijetka.
U tablicama su rabljene sljedeće oznake:


p = postotak drvnih sortimenata