DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1997 str. 23     <-- 23 -->        PDF

A. Šlclanćić: UDIO DRVNIH SORTIMENATA U VOLUMENU KRUPNOG DRVA DO 7 CM PROMJKRA... Šumarski list br. 9 10. CXX1 (1997), 479-497
METODA RADA - Work method


5.1 Pripremni radovi
Preparation work papers
Prije početka istraživanja odredili smo koje sve parametre
stabla i drvnih sortimenata treba izmjeriti, te
izradili potrebne obrasce za prikupljanje istih: obrazac
S-l s podacima o stablu i izrađenim drvnim sortimentima
i obrazac S-2 s podacima o izrađenom prostornom
drvu.


Osim toga donijeli smo sljedeće odluke:


1.
Izradu, mjerenje i razvrstavanje drvnih sortimenata
treba obaviti prema kriterijima propisanima Hrvatskim
standardima za proizvode iskorištavanja šuma.
2.
Za vrijeme istraživanja proizvodit ćemo i tanju tehničku
oblovinu koja nije propisana standardima, a u
šumarstvu Hrvatske proizvodi se godinama.
3.
Kako bismo smanjili potreban broj izmjerenih stabala,
mjerenjem ćemo obuhvatiti stabla prsnog promjera
većeg od 25 centimetara.
4.
Utvrđivanje drvnih sortimenata za 3-5. debljinski
stupanj (prsni promjeri 10-24 cm) izvršit ćemo na
temelju ranije obavljenih mjerenja i postojećih izvršenja.
5.
Mjerenja ćemo obaviti u redovitim sječinama po
metodi nasumičnih uzoraka.
6.
Prikrajanje, mjerenje i razvrstavanje drvnih sortimenata
obavit će diplomirani inženjeri šumarstva
zaposleni kao pripravnici, koji nisu opterećeni dosadašnjim
navikama.
7.
Prije početka rada na istraživanju šumarski stručnjaci
morali su detaljno upoznati Hrvatske standarde
proizvoda iskorištavanja šuma, a na terenu su praktično
obučeni za obavljanje prikrajanja, mjerenja i
razvrstavanja drvnih sortimenata.
5.2 Sakupljanje podataka
Collecting the data
Na početku mjerenja u obrazac S-l upisali smo podatke
o mjestu mjerenja (uprava šuma, šumarija, gospodarska
jedinica, odjel, odsjek i sječno-izvozna jedinica).
Nakon izvršenog obaranja stabla u isti obrazac
upisujemo redni broj stabla, vrstu drveća, prsni promjer
(d, 30), visinu stabla (dužinu oborenog stabla) i dužinu
deblovine mjerenu od perca do prve žive grane promjera
> od 15 % prsnog promjera. Šumskom kredom na
perač napišemo redni broj stabla i obavimo prikrajanje
drvnih sortimenata oblovine. Nakon toga radnik obara
sljedeće stablo na kojemu ponavljamo naprijed opisane
radnje. Kada ovaj postupak obavimo na 3-5 stabala,
radnik pristupa izradi drvnih sortimenata oblovine, razmjeravanju
i prepiljivanju prostornog drva. Mjeritelj
odlazi kod drugog radnika i ponavlja naprijed opisani


postupak. Poslije toga ponovno se vraća kod prvog radnika
i vrši mjerenje i razvrstavanje izrađenih drvnih
sortimenata oblovine, te podatke unosi u obrazac S-l.
Svi srednji promjeri mjere se i upisuju s korom. Na čelo
svakoga trupca šumskom kredom pisali smo, u obliku
razlomka, redni broj stabla kroz redni broj trupca u stablu,
što nam je omogućilo naknadnu kontrolu sakupljenih
podataka.


Poslije prepiljivanja prostornog drva (prije cijepanja)
izmjerili smo promjer svake oblice i upisali u
obrazac S-2. Tek poslije ovih mjerenja radnik je mogao
obaviti cijepanje i slaganje prostornog drva.


Nakon obavljene kontrole izvršenih mjerenja i razvrstavanja
drvnih sortimenata na terenu, snimljeni podaci
su sakupljeni u Upravi šuma Našice, gdje je izvršena
njihova obrada.


5.3
Obrada podataka
Data processing
Sakupljene podatke o svakom izmjerenom stablu i
drvnom sortimentu unijeli smo u osobno računalo.
Unos podataka i potrebne obrade na računalu obavio je
Krešimir Žagar , dipl.inž.šumarstva. Za obradu podataka
koristili smo program Microsoft Excel 5.0 .


Poslije izvršenog unosa podataka obavili smo sortiranje
stabala s izmjerenim podacima po vrstama drveća
i debljinskim stupnjevima. Na temelju debljinskog stupnja
i visine za svako stablo odredili smo volumen krupnog
drva do 7cm debljine. Volumene stabala odredili
smo pomoću sljedećih dvoulaznih tablica:


-hrast lužnjak-Špiranec, 1975.


-hrast kitnjak - Špiranec, 1975.


- poljski jasen - suši tip - Cestar-Kovačić, 1984.
Izračunali smo volumen trupaca i tanje tehničke
oblovine bez kore, a prostornog drva s korom. Za određivanje
debljine kore koristili smo podatke iz programa
HS-Pro. Zatim smo za svaki debljinski stupanj izračunali
postotke drvnih sortimenata i otpada od volumena
krupnog drva.


Vrijednosti izračunatih postotaka drvnih sortimenata
nanijeli smo u koordinatni sustav na milimetarskom
papiru i prostoručno ucrtali krivulje njihovih izjednačenja.
Korelacijski koeficijent između izračunatih i izjednačenih
postotaka odredili smo korelacijskom analizom.
Provjeru 95-postotne vjerojatnosti izjednačenih
podataka obavili smo pomoću t-testa.


Izračunati i izjednačeni postoci drvnih sortimenata,
te rezultati korelacijske analize i t-testa prikazani su :


- hrast lužnjak - tablica 1
- hrast kitnjak - tablica 2
-poljski jasen-tablica 3