DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1997 str. 22     <-- 22 -->        PDF

A. Stctančić: UDIO DRVNIH SORTIMENATA U VOLUMENU KRUPNOG DRVA DO 7 CM PROMJERA... Šumarski list br. 9-10. CXXI (1997). 479-497
CILJEVI ISTRAŽIVANJA - Research aims


Istraživanjem smo željeli: 2. Utvrditi utjecaj visine stabala (tarifnog niza) na odnos
drvnih sortimenata i volumena krupnog drva do


1. Za hrast lužnjak, hrast kitnjak i poljski jasen - suši
7 cm promjera.


tip po debljinskim stupnjevima odrediti učešće drv


3. Izraditi pomagala (tablice, grafikone i jednadžbe)
nih sortimenata u odnosu na volumen krupnog drva


koja omogućuju primjenu rezultata istraživanja u


do 7 cm promjera.


praksi.
PROBLEMATIKA ISTRAŽIVANJA Research issues


Bjelogorične vrste drveća odlikuju se vrlo velikom
raznolikošću habitusa stabala i pojavnošću grešaka, koje
bitno utječu na količinu i kakvoću drvnih sortimenata.
Pojavnost grešaka na stablu i u stablu posljedica je
uvjeta u kojima su stablo i cijela sastojina rasli od njihova
nastanka do vremena sječe. Kakvoća sastojine i stabala
u njoj rezultat su utjecaja različitih biotskih i abiotskih
čimbenika. Od biotskih čimbenika najznačajniji je
čovjek s korisnim djelovanjem putem uzgojnih i zaštitnih
mjera, te štetnim utjecajima (oštećivanjem stabala i
tla, izazivanjem šumskih požara, narušavanjem hidrografskih
prilika, zagađivanjem atmosfere i voda i dr.).
Osim čovjeka, znatan utjecaj imaju i šumski štetnici,
biljne bolesti , divljač i stoka u šumi. Najznačajniji
abiotski utjecaj imaju klimatske, pedološke, hidrološke
i atmosferske prilike. Pravilan razvoj stabla i sastojine
omogućen je skladnim djelovanjem svih naprijed navedenih
čimbenika. Narušavanje toga sklada u pravilu
izaziva pojavu određenih grešaka u stablu koje imaju
veliki utjecaj na količinu i kakvoću drvnih sortimenata.


Hrvatskim normama proizvoda iskorištavanja šuma,
s obveznom primjenom od 10. rujna 1979. godine,
određene su za svaki drvni Sortiment najmanje dimenzije,
te vrsta, veličina i broj dozvoljenih grešaka. Dimenzije
drvnih sortimenata u tijesnoj su vezi s prsnim promjerom
i visinom stabla. Pojavnost grešaka, njihova
količina i broj, slučajnog su karaktera te nisu u korelaciji
ni s jednim mjerljivim parametrom stabla. Zato je
gotovo nemoguće izraditi tablice drvnih sortimenata
koje će davati dovoljno točne podatke za svako stablo i
biti primjenjive u šumarskoj praksi. Moguće ih je izraditi
s određenim pojednostavljenjima, kao tzv. prosječne
tablice drvnih sortimenata. Količina i kakvoća
drvnih sortimenata pojedinačnoga stabla znatno će odstupati
od rezultata u tablicama. Povećanjem uzorka
(10-20 stabala istih dimenzija) ova se odstupanja međusobno
poništavaju i rezultati poprimaju prosječne
vrijednosti, te u pravilu (s velikom vjerojatnošću) tablice
daju dovoljno točne rezultate. Pojednostavljenja i
pretpostavke korištene u ovom istraživanju opisane su
u poglavljima Metoda rada i Rezultati istraživanja.


IZVOR PODATAKA - Source of data


Za ovo su istraživanje korišteni podaci s područja
Uprave šuma Našice. Potrebna mjerenja i prikupljanje
podataka obavljena su:


1. Za hrast lužnjak
u šumariji Đurđenovac, gospodarska jedinica "Đurđenovačke
nizinske šume", odsjeci 21 a, 22 a i 64 b
u šumariji Koska, gospodarska jedinica "Budigošće-
Breza-Lugovi", odsjeci 4 a, 61 a i 62 a
u šumariji Slatina, gospodarska jedinica "Slatinske
nizinske šume", odsjeci 74 a i 75 a
2. Za hrast kitnjak
u šumariji Slatina, gospodarska jedinica "Slatinske
prigorske šume", odsjeci 40 b i 62 a
3. Za poljski jasen
u šumariji Đurđenovac, gospodarska jedinica "Đurdenovačke
nizinske šume", odsjeci 21a, 22 a i 64 b
u šumariji Koska, gospodarska jedinica "Budigošće-
Breza-Lugovi", odsjeci 4 a, 61 a i 62 a
Potrebna mjerenja i prikupljanje podataka u razdoblju
od 10.listopada 1996. do 31.ožujka 1997. godine
obavili su vrlo marljivo i savjesno diplomirani inženjeri
šumarstva - pripravnici:


Vesna Brkić, dipl. inž. šumarstva
Siniša Kovačić, dipl. inž. šumarstva
Tihomir Marović, dipl. inž. šumarstva
Zlatko Mezak, dipl. inž. šumarstva
Krunoslav Simić, dipl. inž. šumarstva
Izmjereni su podaci za 281 stablo hrasta lužnjaka,
303 stabla hrasta kitnjaka i 302 stabla poljskog jasena.
Volumen krupnog drva do 7 cm promjera za izmjerena
stabla iznosio je:


- hrast lužnjak - 961 m3
- hrast kitnjak - 810 m3
- poljski jasen - 754 m3