DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1997 str. 21     <-- 21 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANI - ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 9-10, CXXI (1997), 479-497
UDK 630* 325 + 859 (001)


UDIO DRVNIH SORTIMENATA U VOLUMENU KRUPNOG DRVA DO 7 CM
PROMJERA ZA HRAST LUŽNJAK, HRAST KITNJAK I POLJSKI JASEN - SUŠI TIP


THE PROPORTION OF WOOD ASSORTMENTS IN THE UP-TO-7-CM-DIAMETER STEMWOOD
VOLUME OF THE PEDUNCULATE OAK, SESSILE-FLOWERED OAK AND FIELD ASH - DRY TYPE


Andrija ŠTEFANČIĆ*


SAŽETAK: U radu je prikazan udio drvnih sortimenata u volumenu
krupnog drva do 7 cm promjera za hrast lužnjak, hrast kitnjak i poljski
jasen—suši tip. Na temelju izvršenih mjerenja i razvrstavanja drvnih sortimenata
u razrede kakvoće, određene Hrvatskim normama proizvoda iskorištavanja
šuma, utvrđenje utjecaj prsnog promjera (debljinskog stupnja) i visine
stabala (tarifnog niza) na udio drvnih sortimenata u volumenu krupnog drva.
Korelacijskom analizom i pomoću t—testa provjerena je pouzdanost rezultata
istraživanja. Za izračun količine drvnih sortimenata određene su odgovarajuće
jednadžbe . Rezultati istraživanja prikazani su u obliku tablica, slika i
jednadžbi.


Ključne riječi: drvni sortimenti, volumen krupnoga drva, postotak
drvnih sortimenata, hrast lužnjak, hrast kitnjak, poljski jasen—suši tip.


1 UVOD - Introduction


Opstojnost Javnog poduzeća za gospodarenje šumaU
svijetu su obavljena mnogobrojna istraživanja
ma i šumskim zemljištima u Republici Hrvatskoj, "Hrstrukture
drvnih sortimenata, ali najčešće za četinjače.
vatske šume" p.o. Zagreb, uvjetovanaje započinjanjem Kod ovih istraživanja određivanje drvnih sortimenata
gospodarske utakmice između nižih organizacijskih jeizvršeno
je prema standardima koji vrijede za zemlju u


dinica (uprave šuma, šumarije i radne jedinice). Za pokojoj
su istraživanja obavljena.
vlačenje startne crte koja će uvažavati različitosti gos


U šumarstvu Hrvatske ovo područje nije do sada


podarskih uvjeta (vrijednost etata, normativi troškova i


znanstveno obrađeno. Za grube procjene rabljene su is


dr.), potrebni su mnogobrojni dovoljno precizni alati.


kustvene tablice sortimenata (Šumarski priručnik,


Jedan od najvažnijih takvih alata je jedinstven izračun


1949), koje su utemeljene na tada važećim standardi


drvnih sortimenata.


ma. Do prije dvadesetak godina količina i kakvoća drvZa
utvrđivanje vrijednosti etata i planova sječa nužno


nih sortimenata utvrđivana je stablimičnom procjenom.
je znati količinu i kakvoću drvnih sortimenata, koje je


Ovaj način rada je veoma spor i skup, te iziskuje puno


stručnim radom moguće proizvesti, uvažavajući propise


rada šumarskih djelatnika, a dobiveni rezultati su u ve


važećih standarda za proizvode iskorištavanja šuma. Na


likoj mjeri opterećeni subjektivnošću procjenitelja. Po


količinu i kakvoću drvnih sortimenata utječe veliki broj


sljednjih dvadesetak godina u šumarskoj operativi Hr


čimbenika, a najznačajniji su vrsta drveća, dimenzije


vatske izrađen je veći broj statističko-iskustvenih sorti


stabala (prsni promjer i visina) i njihova kakvoća. Kod


mentnih tablica. Sve su ove tablice lokalnog karaktera,


dubećih stabala možemo točno utvrditi utjecaj samo je


utemeljene samo na vrsti drveća i prsnom promjeru sta


dnog dijela ovih čimbenika (vrstu drveća, prsni promjer i


bala, pa zadovoljavajuće rezultate daju samo za sasto


visinu stabla), a svi ostali su predmet procjene šumar


jine prosječne kakvoće na području za koje su načinje


skog stručnjaka, što znatno otežava ovaj posao.
ne. Jedinstvene tablice drvnih sortimenata za Republi


*Andrija Stefančić, dipl. inž.šumarstva, ku Hrvatsku moraju, uz vrstu drveća i prsni promjer,


"Hrvatske šume" p.o. Zagreb,


obuhvatiti i razlike u bonitetu sastojina.


Uprava šuma Našice