DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1997 str. 19     <-- 19 -->        PDF

J. Cavlović i T. Marović: ODNOS PRIRASCIVANJA STABALA JELE NA NPSO "SLJEME Šumarski list br. 9-10, CXXI (1997), 473-478
prijelaza, pomoću medijane, utvrđena su prosječna
vremena prijelaza stabala unutar pojedinog
debljinskog stupnja. Računskim izjednačenjem
određeni su analitički izrazi i trendovi ovisnosti
vremena prijelaza stabala o prsnom promjeru unutar
dvije mjerene skupine sastojina (Slika 3).
Slika jasno pokazuje razlike u brzini prelaženja
stabala jele iz jednog u drugi debljinski stupanj
među dvije skupine sastojina. Na uvjete izrazito
boljeg prirašćivanja stabala jele u sastojinama ispod
700 m n.v. upućuje međusobni položaj i oblik
krivulja ovisnosti vremena prijelaza o prsnom
promjeru. To znači da sva stabla jele, a naročito
srednjedebela stabla, trebaju puno manje vremena
da prijeđu u naredni debljinski stupanj. Tome u
prilog stoji i podatak da je prosječno vrijeme prijelaza
za šumu kao cjelinu u sastojinama ispod 700 m n.v.
11 godina, a u sastojinama iznad 700 m n.v. prosječno
vrijeme prijelaza je 18 godina.


Vrijeme prijelaza - Time of passage
Temeljem izmjerenih individualnih vremena


(god.


iznad700m n.v .-Above 700 m aas l


iqpod700m n.v.-Under700 m aas l
y=40,4072-l,14838x+0,010:Lx2 y=28,27894-0,239:Lx+0,000873x2 (R = 0,446


17,5 27,5 37,5 47,5 57,5 67,5 775
D đ3ljhđ;i stupn j=v"B jam eter class


Slika 3: Prikaz prosječnih i izjednačenih vremena prijelaza po debljinskim
stupnjevima-Sastojine ispod i iznad 700 m n.v.


Figure 3 Time of passage per diameter das - Stands under and
above 7(10 m altitude above sea-level


Debljinski prirast


Prosječni debljinski prirasti predstavljaju aritmetičku
sredinu individualnih debljinskih prirasta unutar
pojedinih debljinskih stupnjeva. Debljinski prirasti su
izjednačeni jednadžbama pravca i parabole drugog reda.
Tako su dobiveni analitički izrazi ovisnosti debljinskog
prirasta o prsnom promjeru (Slike 4 i 5). U oba
slučaja veći regresijski koeficijenti su dobiveni kod izjednačenja
pomoću parabole drugog reda (R=0,71 kod
sastojina ispod 700 m n.v.; R=0,76 kod sastojina iznad
700 m n.v.) te je taj oblik veze prihvaćen kod daljnjeg
razmatranja prirasta.


Međusobni položaj i oblik krivulja ovisnosti debljinskog
prirasta o prsnom promjeru je u sličnom ali obrnutom
odnosu kada se uspoređuje s vremenom prijelaza.
Iz slike se vidi da sva stabla (osim prvog debljinskog
stupnja), a naročito srednjedebela stabla u sastojinama
ispod 700 m n.v. imaju značajno veći debljinski prirastu
odnosu na stabla jele u sastojinama iznad 700 m n.v.


Diameter increament


-yi=^>L2927+0L49885x+-0L005x2 R=0,709l
i fcm) "}d=°Jd4013*OJ30903Jx R=0L3S)


ön jiiempodaci p P )-0 ata m easuied W ´


-ys = 0200347*0 00lL43x*-0 L0000947x2 H =0,757)


->s = OJ76344+OJ02639x R=0,755)


Jrn piEnipodaciEP )-Oatam easuifid M P )


Piaiipion-prBrEastdianietiHrciaaB (an)


Slika 4. Prikaz prosječnih debljinskih prirasta po debljinskim stupnjevima
- Sastojine ispod i iznad 700 m visine


Figure 4 Relations between diameter increment and breast diameter
- Stands under and above 700 m altitude above sea-level


Volumni prirast -


Godišnji volumni tečajni prirast po hektaru za jelu


određen je na temelju izjednačenog debljinskog prirasta,
odgovarajućih tarifa i broja stabala po hektaru po
debljinskim stupnjevima unutar dvije istraživane skupine
sastojina Meyerovom diferencijalnom metodom
(Klepac 1963). Tako je u sastojinama iznad 700 m n.v.
utvrđen prirast stabala jele u iznosu od 2,17 mVha ili
1,39 % godišnje, dok je u sastojinama ispod 700 m n.v.
taj prirast 5,68 mVha ili 2,16 % godišnje.


Volume increment


Velika razlika u apsolutnom prirastu stabala jele po
hektaru sastoji se od dvije komponente. Prva je u znatno
manjem učešću jele u omjeru smjese, a druga se
sastoji u općenito lošijem prirašćivanju stabala jele u
sastojinama iznad 700 m n.v. Vrlo slab prirast stabala
jele u sastojinama iznad 700 m n.v. kompenziranje prirastom
bukovih stabala. Sveukupan prirast istraživanih
sastojina neznatno se razlikuje te se kreće oko 8 mVha.