DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1997 str. 15     <-- 15 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI - ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 9-10, CXXI (1997), 473-478
UDK 630*569 (001)


ODNOS PRIRAŠĆIVANJA STABALA JELE NA NPŠO "SLJEME"


RELATIONS OF FIR TREE INCREMENT IN THE EDUCATIONAL-EXPERIMENTAL FOREST
FACILITY "SLJEME"


Juro ČAVLOVIĆ* i Tihomir MAROVIĆ,**


SAŽETAK: Glede činjenice da je jela vrsta koja s bukvom i smrekom tvori
vrlo vrijedne preborne šume (8 % od ukupne šumske površine u Hrvatskoj),
zabrinjava činjenica koja se ogleda u promjeni konstitucije prebornih sastoj ina
na štetu jele. To je smanjenje udjela jele u omjeru smjese, izostanak
prirodnog pomlađivanja te narušavanje normalne preborne strukture.


U fakultetskoj šumi Sljeme utvrđene su značajne razlike u konstituciji među
prebornim sastojinama koje se nalaze ispod i iznad 700 m nadmorske visine.
Cilj je bio utvrditi kako su se te razlike u konstituciji prebornih sastojina jele
odrazile na odnose prirašćivanja stabala jele među navedene dvije skupine
sastojina.


Temeljem mjerenja u sastojinama ispod 700 m n. v. te u sastojinama iznad 700 m n. v. dobivene su sljedeće spoznaje:


S obzirom na omjer smjese vrsta drveća, pravilnost preborne strukture te
stanje pomlađivanja, u sastojinama ispod 700 m n.v. postoje mnogo bolji
uvjeti za rast i razvoj jelovih stabala.


Prosječno vrijeme prijelaza stabala jele za šumu kao cjelinu u sastojinama
ispod 700 m n.v. iznosi II godina, a u sastojinama iznad 700 m n.v. iznosi 18
godina.


Jača ovisnost debljinskog prirasta o prsnom promjeru pojavila se kod izjednačenja
debljinskog prirasta pomoću parabole drugog reda nego pomoću
pravca, i to u oba promatrana slučaja. Uočljiva je posebno velika razlika debljinskog
prirasta srednjedebelih stabala među dvije skupine promatranih
sastojina.


Godišnji volumni tečajni prirast za jelu u sastojinama iznad 700 m n.v.
iznosi 2,17 mVha, dok je u sastojinama ispod 700 m n.v. taj prirast 5,68 m´/ha.


Temeljem podataka o vremenu prijelaza, debljinskom i volumnom prirastu,
općenito se može reći da za jelu nepovoljnija konstitucija prebornih sastojina
iznad 700 m n. v. u odnosu na sastoj ine ispod 700 m n. v., odrazila se na izrazito
slabije prirašćivanje jelovih stabala i u apsolutnom i u relativnom iznosu.


Ključne riječi: preborne sastojine jele, vrijeme prijelaza, debljinski prirast, volumni prirast


UVOD - Introduction


Obična jela je vrsta koja s bukvom i smrekom tvori
u ekološkom i gospodarskom smislu vrlo vrijedne preborne
šume. Na području Dinarida te na vršnim di


*Dr. se. Juro Čavlović, Faculty of forestry, Department of forest


jelovima gora između rijeka Save i Drave, preborne


management


**Tihomir Marović. dipl. inž. šum.,U.S. Našice šume jele i bukve te jele i smreke zauzimaju 8,2 % od
ŠUMARSKI LIST 9-10/1997 str. 16     <-- 16 -->        PDF

J. Čavlović i T. Marović: ODNOS PRIRAŠĆIVANJA STABALA JELE NA NPŠO "SLJEME" Šumarski list br. 9 10, C XXI (1997), 473-478
ukupne šumske površine u Hrvatskoj (prema ŠGO
Područja Hrvatske). Međutim, nepovoljne tendencije
koje se ogledaju u promjeni konstitucije prebornih sastojina
na štetu jele, kao stoje smanjenje udjela jele u
omjeru smjese, izostanak prirodnog pomlađivanja te
narušavanje normalne preborne strukture, posljedica su
pogrešnih gospodarskih zahvata i nepovoljnih ekoloških
i klimatskih promjena (Mati ć atal. 1996).


Kretanje drvne zalihe na panju kao jedan od značajnih
elemenata konstitucije preborne sastojine, vrlo
je dobar pokazatelj gospodarenja, razvoja i stanja preborne
šume. U prebornim šumamama Gorskog kotara
(Klepac 1995) utvrđeno je stalno smanjivanje drvne
zalihe u četrdeset-godišnjem razdoblju od 1950. do
1990. godine. To smanjivanje drvne zalihe od 1 m3 godišnje
odnosi se na stalno smanjivanje udjela jele u
omjeru smjese, dok je udio bukve u apsolutnom iznosu
stalan ili se neznatno povećava, odnosno u relativnom
iznosu udio bukve se stalno povećava. Ne tako relativ


no davno, drvne zalihe u našim prebornim šumama koje
su imale prašumska obilježja, bile su prenagomilane.
Uređivanje tih šuma bilo je propisano Instrukcijom iz


1937. godine a sastojalo se u smanjivanju nagomilane
drvne zalihe reguliranim sječama i popravljanju preborne
strukture (K1 e p a c 1965, Meštrović 1978).
To je bio jedan od temeljnih pravaca u transformiranju
ondašnjih prašuma u sadašnje preborne šume, slično
kao u Slovačkoj (B u rgan 1970, Korpel 1996).


U prebornoj šumi, posebice kada se radi o jeli, stanje
prirašćivanja odraz je razvojnih stadija (Korpel
1986), procesa i promjena koji se odvijaju u određenom
trenutku (Čavlović 1996). Kako u fakultetskoj šumi
Sljeme postoje značajne razlike u konstituciji među
prebornim sastojinama koje se nalaze ispod i iznad 700
m nadmorske visine, cilj ovog rada bio je utvrditi odnose
prirašćivanja stabala jele medu navedene dvije skupine
sastojina.


OBJEKAT ISTRAŽIVANJA - Object of research


U okviru NPŠO Zagreb predmet istraživanja je
gospodarska jedinica Sljeme koja se nalazi na sjevernoj
padini Medvednice odnosno sjeverno od glavne vododjelnice
Puntijarka-Rauhova lugarnica-Stol.


Površina šume iznosi 386 ha. Najniža točka terena
je 460 m, a najviša 999 m (Puntijarka). To su sjeverne
padine Medvednice koje se strmo ruše prema Zagorju.
Teren je vrlo strm i izbrazdan u istočnom dijelu potokom
Rakove noge, u srednjem dijelu gornjim tokom
potoka Pronjaka i u zapadnom dijelu gornjim tokom
potoka Bistra. Geološku podlogu čine zeleni škriljavci i


METODA RADA


Temeljem mjerenja i istraživanja u g.j. Sljeme, utvrđeno
je daje 700 m nadmorske visine granica koja dijeli
preborne sastojine koje se značajno razlikuju po
svojoj konstituciji. Izdvojene su sastojine koje reprezentiraju
dio šume iznad 700 m n.v. (2a, 3b, 18a i 21b)
te sastojine koje reprezentiraju dio šume ispod 700 m


n.v. (7a, 9a, 12a i 17a). Unutar izdvojenih sastojina ucrtani
su pravci kretanja na kojima će se uzimati uzorci
izvrtaka. Pravac kretanja kroz sastojine ispod 700 m
n.v. određen je azimutom 62°, a pravac kretanja kroz
sastojine iznad 700 m n.v. određen je azimutom 50°.
Izvrtci jele uzimani su bušenjem Presslerovim svrdlom
onih jelovih stabala koja su padala na pravac kretanja
kroz sastojinu ili su bila najbliže tom pravcu. Prilikom
uzimanja izvrtaka nastojalo se zadovoljiti dva zahtjeva;
djelomično uslojeni vapnenac. Srednja godišnja temperatura
iznosi 6-8 °C, a srednja godišnja količina oborina
je 1200 mm. Dominantnu šumsku zajednicu u ovoj
šumi tvori šuma bukve i jele panonskog dijela Hrvatske
(Abieti-FagetumpanonicumRauš 1969). Zajednicaje
neutrofilnog i slabo kiselog karaktera. Nalazi se u svom
ekološkom optimumu. Obična bukva i obična jela postižu
zavidne dimenzije. Prirodno pomlađivanje u tim
šumama je trajan proces koji pridonosi sve većoj stabilnosti
tih sastojina.


- Working method
najmanja dužina izvrtka je 25 mm te najmanji broj
godova na izvrtku je 10 godova. U dijelu šume ispod
700 m n.v. ukupno je uzeto 116 izvrtaka, a u dijelu šume
iznad 700 m n.v. uzeto je 117 izvrtaka. Vrijeme uzimanja
izvrtaka bilo je u početku vegetacijskog razdoblja.


Nakon obavljenog terenskog rada, pristupilo se analizi
izvrtaka (mjerenje širine zadnjih 10 godova te izbrajanje
godova na dužini izvrtka 25 mm od kore), utvrđivanju
ovisnosti debljinskog prirasta, vremena prijelaza
i postotka volumnog prirasta o prsnom promjeru.


Na temelju strukture prebornih sastojina te strukture
promatranih dijelova preborne šume, utvrđen je apsolutni
prirast jele po Meyerovoj diferencijalnoj metodi
(Klepac 1963).
ŠUMARSKI LIST 9-10/1997 str. 17     <-- 17 -->        PDF

J. Cavlović i T. Marović: ODNOS PRIRASCIVANJA STABALA JELE NA NPSO "SLJEME" Šumarski list br. 9 10, CXX] (1997), 473-478
REZULTATI ISTRAŽIVANJA - Results of research


Struktura sastojina ispod i iznad 700 m nadmorske noj zalihi, gdje jela zauzima 63 % od ukupne drvne zavisine
- Structure of stands under and above 700 m altilihe.
Gotovo normalnu distribuciju prsnih promjera jele
tude above sea-level narušava neznatan manjak stabala jele u prva tri de-


U tablici 1 i na slici 1 prikazanaje struktura sastojina bljinska razreda koja su upotpunjena tankim stablima
ispod 700 m n.v. Jela je u ovim sastojinama u odnosu na nadolazeće bukve. Prirodno pomlađivanje jele u ovim
bukvu i ostale vrste drveća dominantna u svim debljin-sastojinama još je uvijek zadovoljavajuće te je jela i u


skim razredima. To se očituje i u omjeru smjese po drvtom
dijelu sastojine tankih stabala dominantna.


NPSO-Forest department: Zagreb Tablica -Table 1
Gosp. jedinica-Management unit: Sljeme
Sastojine ispod 700 m n. v. (450-700 m)-Stands under 700 m altitude above sea-level:
(7a; 9a; 12a; 17a); Površina-^rea: 55,62 ha


Struktura sastojina po debljinskim razredima po hektaru, broj stabala, temeljnica i volumen


Stands structure as to tree species, diameter classes, number of trees, basal area and volume


Deblj. razr. VRSTA DRVEĆA -TREE SPECIES
Diameter Jela- Fir Bukva -Beech Ostal D otherspecies
UKUPNO-TOTAL
classes N G V N G V N G V N G V
cm m2/ha mVha nr/ha rrvVha mVha mVha mVha mVha
11-20 65 1,15 13,4 32 1,57 5,63 20 0,98 4,75 117 3,7 23,8
21-30 40 1,96 25,1 27 1,33 15,5 13 0,64 8,41 80 3,93 49,1
31-40 25 2,41 31,3 22 2,12 28,2 7 0,67 10,2 54 5,2 69,6
41-50 25 3,98 54,5 11 1,75 24,9 3 0,48 7,45 39 6,21 86,8
51-60 17 4,04 58,1 6 1,43 23,1 1 0,24 3,83 24 5,71 85,1
61-70 9 2,99 44,1 4 0,44 22 13 3,43 66,1
71-80 4 1,77 26,5 4 1,77 26,5
81-90 1 0,57 8,78 1 0,57 8,78
91-100 0
Ukupno
Total
186 18,9 262 102 8,64 119 44 3,01 34,6 332 30,5 416


N
120
100
80
D istrbucijä pisnih prom ;pia
DBH distribution
Jela-Fir
Bukva-^Beech
Ostalo-Others
´Ukupno-Total
"
, Struktura drvne zalihe po debljinđcin razredin a
P1 ´ Structure growing stockperdiam etercJaaes
O Stat O
thers
B ukva-D eech
Jeta-F ir.
Ukupno-To Lai
60
40
20
i n m TV v v i v nD ebljhskirazreli-D jam eter cifess
v m T n i n rv v v i v n v m
Debljinskirazrsdi-DiametEr class


Slika 1: Prikaz strukture broja stabala i drvne zalihe po vrstama drveća i debljinskim razredima - Sastojine ispod 700 m n.v.


Figure 1 Stand structure as to tree species, diameter class, number of trees and volume - Stands under 700 m altitude above sea-level
ŠUMARSKI LIST 9-10/1997 str. 18     <-- 18 -->        PDF

J. Čavlović i T. Marović: ODNOS PRIRAŠĆIVANJA STABALA JELE NA NPŠO "SLJEME"
Šumarski list br. 9 10, CXX1 (1997), 473-478
Promatrajući strukturu sastojina iznad 700 m n.v Uspoređujući ova dva dijela preborne šume u g.j.
(tablica 2, slika 2), uočava se potpuna potisnutost jele Sljeme, ističu se dvije značajno različite konstitucije jepred
bukvom, gdje jela zauzima samo 35 % ukupne lovo-bukovih prebornih sastojina. U prvom dijelu šume
drvne zalihe. Jedino još u dijelu debelih stabala (zadnja radi se o stabilnim sustavima jelovo-bukovih sastojina,
dva debljinska razreda), jela se ravnopravno nosi s gdje svi bitni procesi odgovaraju jeli. U drugom dijelu
bukvom, dok su u području tankih i srednjedebelih stašume
narušeni su procesi koji pogoduju jeli pa se sastobala,
stabla jele potpuno potisnuta. U takvim uvjetima jine nalaze u poodmaklom stadiju degresije jele pred
pomlađivanje jele izostaje, nema nadopunjavanja nizobukvom.
Kakvi su odnosi prirašćivanja stabala jele meva,
stabala i distribucija tijekom vremena poprima zvo-đu istraživanim sastojinama dano je u rezultatima mjenoliki
oblik (Čavlović 1996). renog prirasta.


NPŠO - Forest department: Zagreb Tablica - Table 2
Gosp. jedinica -Management unit: Sljeme
Sastojine iznad 700 m n.v. (700-999 m) - Stands above 700 m altitude above sea-level: (2a; 3b; 18a; 21 b);
Površina -Are a: 46,14 ha


Struktura sastojina po debljinskim razredima po hektaru, broj stabala, temeljnica i volumen


Stands structure as to tree species, diameter classes, number of trees, basal area and volume


Deblj. razr. VRSTA DRVEĆA-TREE SPECIES
Diameter Jela -Fir Bukva -Beech Ostalo -othei species UKUPNO-TOTAL
classes N G V N G V N G V N G V
cm nr/ha mVha m:/ha mVha nv/ha mVha mVha mVha
11-20 13 0,23 2,21 64 1,13 10,9 i 0,05 0,51 80 1,41 13,6
21-30 11 0,54 5,72 52 2,55 28,1 4 0,2 2,16 67 3,29 36
31-40 12 1,15 13,2 43 4,14 47,3 6 0,58 6,9 61 5,87 67,4
41-50 9 1,43 17,3 26 4,14 52 3 0,48 6 38 6,05 75,3
51-60 12 2,85 35,8 18 4,28 56,9 3 0,71 19 33 7,84 112
61 -70 8 2,65 34,7 9 2,99 42 17 5,64 76,7
71-80 4 1,77 23,8 2 0,88 13 6 2,65 36,7
81-90 3 1,7 23,4 1 0,57 8,68 4 2,27 32
91 -100
Ukupno
Total 72 12,3 156 215 20,7 259 19 2,02 34,5 306 35 449


D jstrbuciji piaiii prom yxa.


Struktura dnne zalihe po debljhdcin razredin a


DBH distribution
V frn


StructuregiDwiig stockperdiam eterclass


120
OstabO tiieis
B ukva-B eech


Buk\a-Đeech


100
Jeii-Fir


thers


U kup no-Total


-Total


n m iv v vi vn vm


i n m rv v vi vn
vm


D doljhskiiaziBđiD kn eter ćhss


D eb JjhskrrazrBdiĐ dam eter class


Slika 2: Prikaz strukture broja stabala i drvne zalihe po vrstama drveća i debljinskim razredima- Sastojine iznad 700 m n.v.
Figure 2 Stand structure as to tree species, diameter class, number of trees and volume - Stands above 700 m altitude above sea-level:
ŠUMARSKI LIST 9-10/1997 str. 19     <-- 19 -->        PDF

J. Cavlović i T. Marović: ODNOS PRIRASCIVANJA STABALA JELE NA NPSO "SLJEME Šumarski list br. 9-10, CXXI (1997), 473-478
prijelaza, pomoću medijane, utvrđena su prosječna
vremena prijelaza stabala unutar pojedinog
debljinskog stupnja. Računskim izjednačenjem
određeni su analitički izrazi i trendovi ovisnosti
vremena prijelaza stabala o prsnom promjeru unutar
dvije mjerene skupine sastojina (Slika 3).
Slika jasno pokazuje razlike u brzini prelaženja
stabala jele iz jednog u drugi debljinski stupanj
među dvije skupine sastojina. Na uvjete izrazito
boljeg prirašćivanja stabala jele u sastojinama ispod
700 m n.v. upućuje međusobni položaj i oblik
krivulja ovisnosti vremena prijelaza o prsnom
promjeru. To znači da sva stabla jele, a naročito
srednjedebela stabla, trebaju puno manje vremena
da prijeđu u naredni debljinski stupanj. Tome u
prilog stoji i podatak da je prosječno vrijeme prijelaza
za šumu kao cjelinu u sastojinama ispod 700 m n.v.
11 godina, a u sastojinama iznad 700 m n.v. prosječno
vrijeme prijelaza je 18 godina.


Vrijeme prijelaza - Time of passage
Temeljem izmjerenih individualnih vremena


(god.


iznad700m n.v .-Above 700 m aas l


iqpod700m n.v.-Under700 m aas l
y=40,4072-l,14838x+0,010:Lx2 y=28,27894-0,239:Lx+0,000873x2 (R = 0,446


17,5 27,5 37,5 47,5 57,5 67,5 775
D đ3ljhđ;i stupn j=v"B jam eter class


Slika 3: Prikaz prosječnih i izjednačenih vremena prijelaza po debljinskim
stupnjevima-Sastojine ispod i iznad 700 m n.v.


Figure 3 Time of passage per diameter das - Stands under and
above 7(10 m altitude above sea-level


Debljinski prirast


Prosječni debljinski prirasti predstavljaju aritmetičku
sredinu individualnih debljinskih prirasta unutar
pojedinih debljinskih stupnjeva. Debljinski prirasti su
izjednačeni jednadžbama pravca i parabole drugog reda.
Tako su dobiveni analitički izrazi ovisnosti debljinskog
prirasta o prsnom promjeru (Slike 4 i 5). U oba
slučaja veći regresijski koeficijenti su dobiveni kod izjednačenja
pomoću parabole drugog reda (R=0,71 kod
sastojina ispod 700 m n.v.; R=0,76 kod sastojina iznad
700 m n.v.) te je taj oblik veze prihvaćen kod daljnjeg
razmatranja prirasta.


Međusobni položaj i oblik krivulja ovisnosti debljinskog
prirasta o prsnom promjeru je u sličnom ali obrnutom
odnosu kada se uspoređuje s vremenom prijelaza.
Iz slike se vidi da sva stabla (osim prvog debljinskog
stupnja), a naročito srednjedebela stabla u sastojinama
ispod 700 m n.v. imaju značajno veći debljinski prirastu
odnosu na stabla jele u sastojinama iznad 700 m n.v.


Diameter increament


-yi=^>L2927+0L49885x+-0L005x2 R=0,709l
i fcm) "}d=°Jd4013*OJ30903Jx R=0L3S)


ön jiiempodaci p P )-0 ata m easuied W ´


-ys = 0200347*0 00lL43x*-0 L0000947x2 H =0,757)


->s = OJ76344+OJ02639x R=0,755)


Jrn piEnipodaciEP )-Oatam easuifid M P )


Piaiipion-prBrEastdianietiHrciaaB (an)


Slika 4. Prikaz prosječnih debljinskih prirasta po debljinskim stupnjevima
- Sastojine ispod i iznad 700 m visine


Figure 4 Relations between diameter increment and breast diameter
- Stands under and above 700 m altitude above sea-level


Volumni prirast -


Godišnji volumni tečajni prirast po hektaru za jelu


određen je na temelju izjednačenog debljinskog prirasta,
odgovarajućih tarifa i broja stabala po hektaru po
debljinskim stupnjevima unutar dvije istraživane skupine
sastojina Meyerovom diferencijalnom metodom
(Klepac 1963). Tako je u sastojinama iznad 700 m n.v.
utvrđen prirast stabala jele u iznosu od 2,17 mVha ili
1,39 % godišnje, dok je u sastojinama ispod 700 m n.v.
taj prirast 5,68 mVha ili 2,16 % godišnje.


Volume increment


Velika razlika u apsolutnom prirastu stabala jele po
hektaru sastoji se od dvije komponente. Prva je u znatno
manjem učešću jele u omjeru smjese, a druga se
sastoji u općenito lošijem prirašćivanju stabala jele u
sastojinama iznad 700 m n.v. Vrlo slab prirast stabala
jele u sastojinama iznad 700 m n.v. kompenziranje prirastom
bukovih stabala. Sveukupan prirast istraživanih
sastojina neznatno se razlikuje te se kreće oko 8 mVha.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1997 str. 20     <-- 20 -->        PDF

J. Čavlović i T. Marović: ODNOS PRIRASCIVANJA STABALA JELE NA NPSO "SLJEME" Šumarski list br. 9-10, CXX1 (1997), 473-478
ZAKLJUČCI - Conclusions


Ako se uspoređuje struktura po hektaru po odsjecima
odnosno kumulativno za skupine sastojina, mogu se uočiti
značajne razlike u omjeru smjese kao i u distribuciji
prsnih promjera. U sastojinama iznad 700 m n.v. jela je
slabije zastupljena (35 %) u odnosu na bukvu i ostale vrste
drveća (65 %), distribucija prsnih promjera jele je
nepravilna a pomlađivanje slabo. Za sastojine ispod 700
m n.v. karakteristično je dominantno učešće jele (63 %) u
odnosu na bukvu i ostale vrste drveća, pravilnija preborna
struktura te izrazito bolje pomlađivanje jele. Iz tog se
uočavaju općenito bolji uvjeti za rast i razvoj stabala jele u
sastojinama ispod 700 m n.v.


Prosječno vrijeme prijelaza stabala jele za šumu kao
cjelinu u sastojinama ispod 700 m n.v. iznosi 11 godina, a
u sastojinama iznad 700 m n.v. iznosi 18 godina.


Jača ovisnost debljinskog prirasta o prsnom promjeru
pojavila se kod izjednačenja debljinskog prirasta pomoću
parabole drugog reda nego pomoću pravca i to u oba promatrana
slučaja. Bolji uvjeti prirašćivanja stabala jele u


LITERATURAB urg an, J., 1970: Pri(spevok k problematike prevodov v
TANAP-u. Zbornik pra(c o Tatranskom na(rodnom
parku, 12, s. 335-380.
Čavl o vić, J., 1996: Simulacijski model dinamičkog sustava
preborne sastojine. Unapređenje proizvodnje biomase
šumskih ekosustava, Znanstvena knjiga 1,
Šumarski fakultet Zagreb.
Kiep a c, D., 1963: Rast i prirast šumskih vrsta drveća i sastojina,
Nakladni zavod Znanje, str. 1-299, Zagreb.
Kiep ac, D., 1965: Uređivanje šuma, Nakladni zavod
Znanje, str. 1-341, Zagreb.
Kiep ac, D., 1995: Dinamika kretanja drvne zalihe na panju
u šumama Gorskog kotara tijekom 40 godina (19501990.).
Šum. list. 11-12: 359-360, Zagreb.


sastojinama ispod 700 m n.v. očituju se u međusobnom
položaju i odnosu krivulja ovisnosti debljinskog prirasta o
prsnom promjeru. Uočljiva je posebno velika razlika debljinskog
prirasta srednjedebelih stabala među dvije
skupine promatranih sastojina.


Godišnji volumni tečajni prirast jelovih stabala u sastojinama
iznad 700 m n.v. iznosi 2,17 rrvVha ili 1,39 % godišnje,
dok je u sastojinama ispod 700 m n.v. taj prirast
5,68 mVha ili 2,16 % godišnje. Velika razlika u apsolutnom
prirastu po hektaru sastoji se od dvije komponente.
Prva je u znatno manjem učešću jele u omjeru smjese, a
druga se sastoji u općenito lošijem prirašćivanju stabala
jele u sastojinama iznad 700 m n.v.


Na temelju podataka o vremenu prijelaza, debljinskom
i volumnom prirastu, općenito se može reći daje za jelu
nepovoljnija konstitucija prebornih sastojina iznad 700 m


n.v. u odnosu na sastojine ispod 700 m n.v., odrazila se na
izrazito slabije prirašćivanje jelovih stabala i u apsolutnom
i u relativnom iznosu.
- References
Korpel(, Š., 1996: Razvoj i struktura bukovo-jelovih
prašuma i njihova primjena kod gospodarenja prebornom
šumom. Šum. list. 3-4: 203-208, Zagreb.
Matić, S., 1986: Nastavni i pokusni šumski objekti Zagreb.
Glasnik za šumske pokuse, posebno izdanje. 2: 277284,
Zagreb.
Matić, S., Oršanić, M. & Anić, I., 1996: Neke karakteristike
i problemi prebornih šuma obične jele
(Abies Alba Mill.) u Hrvatskoj. Šum. list. 3-4: 91-100,
Zagreb.
Meštrović , S., 1978: Pravilnik o izradi šumsko-privrednih
osnova, osnova gospodarenja i programa za
unapređenje šuma u svjetlu šumarske znanosti. Šum.
list. 8-10: 352-364, Zagreb.


SUMMARY: Since fir, in combination with beech and spruce, forms very valuable selection fo


rests (8 % of the entire forested area in Croatia), a change in the structure of selection stands at the


expense of fir is a worrying occurrence. The change is reflected in a lessened fir participation in the


species constitution, the absence of natural regeneration, and the disruption of a normal selection


structure.


Significant differences were noted in the structure of selection stands growing below and above


the altitude of 700 m in the Faculty forest of Sljeme. The aim was to determine how the differences


in the constitution of fir selection stands were reflected on the relations of fir increment between the


two mentioned groups of stands.


Based on the measurements conducted in the stands at lower positions (below 700 m), and in


those at higher positions (above 700 m), the following was observed:


In terms of species constitution, regularity of selection structure, and state of regeneration,
stands at lower positions provide much better conditions for the growth and development of fir
trees.


The average time of passage of fir tree for the forest as a whole in stands at lower positions is 11
years, and in those at higher positions it is 18 years.


A more pronounced dependence of diameter increment on breast diameter occurred when di


ameter increment was equalized by using parabolas of the second order rather than the line in both


observed cases. The diameter increments of medium-thick trees were noted to be especially differ


ent in the two groups of studied stands.


The annual volume current increment for fir in stands above 700 m altitude is 2.17 mi/ha, while


in those under 700 m altitude it is 5.68 mi/ha.


The data on the time of transition, and the diameter and volume increment, generally show that
the less favourable structure of higher-positioned selection stands for the fir, compared to those at
lower positions, is reflected in the distinctly poorer increment of fir trees in both absolute and relative
amounts.