DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1997 str. 117     <-- 117 -->        PDF

180. Rauš,Đ.,N.Šegulja,I.Đuričić,M. Prese-186.Matić,S.,Đ.Rauš,Z.Seletković,M.Oršačan
&D. Baričević, 1996: Promjene staništa nić,Ž. Spanjol, I. Tikvić,&I.Anić, 1997:
i sušenje šuma hrasta lužnjaka u bazenu Česme. Prilog poznavanju šumske vegetacije NP KorZnanstvena
knjiga: Zaštita šuma i pridobivanje nati i parka prirode "Telaščica". Šum. list (u
drva str. 103-114, Zagreb. tisku).
181.
Rauš, Đ., & Ž. Španjol & D. Baričević 187. Rauš, Đ., & Ž. Španjol & D. Baričević,
1996: Ekološko-biološka istraživanja na trajnim 1997: Ekološko-biološka istraživanja na trajnim
plohama u šumi bukve i jele u Hrvatskoj. Znanpokusnim
plohama u šumama županije primorstvena
knjiga: Unapređenje proizvodnje biosko-
goranske. Zbornik radova "Prirodna istramase
šumskih ekosustava, str. 61-78, Zagreb. živanja riječkog područja" (u tisku).
182. Rauš, Đ., & Ž. Španjol, 1996: Vegetacijsko-188. Vu k e 1 i ć, J., & Đ. R a u š, 1997: Lowland Forests
ekološka istraživanja na trajnim plohama u of Croatia. European Forest Institut, Joensuu (u
Istri.Znanstvena knjiga: Unapređenje proizvotisku).
dnje biomase šumskih ekosustava, str. 413-422, 189. Vuk el ić, J., & Đ. Rauš, 1998: Šumarska fito-
Zagreb. cenologija s pregledom šumskih zajednica Hr


183. Rauš, Đ., 1996: Šumske zajednice hrasta lužnjavatske.
Sveuč. udžbenik (na recenziji).
ka. Monografija: Hrast lužnjak u Hrvatskoj str.
27-54, Vinkovci-Zagreb.
184. Rauš, Đ., Ž. Španjol & B. Španjol, 1997: ZnanNjegovi
učenici
stvenoistraživački rad na NPŠO Rab. Šum. list (u Joso Vukelić
tisku).
Željko Španjol


185. Rauš, Đ., &Ž. Španjol, 1997: Park-šuma SiDario
Baričević
jana kod Pule. Gradska šetališta Hrvatske (monografija)
(u tisku).
PAVAO VOJT, dipl. inž. (1922 - 1997)


Mi, prijatelji i članovi Šumaršnjoj
skupštini Hrvatskoga Šumarskog
društva Zagreb, koji dolazimo skog Društva i posebno priznanje.
na "Šumarski četvrtak", upravo Pavao je rođen 7. veljače 1922.


smo se najmanje nadali da će nas godine u Nikincima u Srijemu. U
kolega Pavle iznenada ostaviti. Najrodnom
mjestu i u Rumi završio je
manje se nadali, jer se Pavle nikada osnovnu i srednju školu. Poslije


nije potužio na zdravstvene potešDrugog
svjetskog rata 1946. godine
koće ali je snaga naleta bolesti, zloupisao
se na Šumarski fakultet u
ćudnog tumora, bila toliko žestoka Zagrebu i diplomirao 1951. godine.
da je ni suvremena medicina nije


Iste godine zaposlio se u Šuma


mogla svladati i Pavlov život za


riji Vrbovec gdje ostaje do kraja


vršio je 15. rujna 1997. godine.


1956. godine i tada odlazi u ŠumaIako
već dosta dugo u zaslužeriju
Sisak kao upravitelj. Od 1961.
noj mirovini Pavao je ostao i dalje do 1962. godine radi u Šumarstvu
povezan sa svojim šumarstvom kao Kutine, a potom kraće vrijeme u
aktivan član našeg Šumarskog Šumariji Zagreb i dvadeset godina
društva Zagreb, a više godina i član u Šumskom gospodarstvu Zagreb.
"Budi uvijek spreman dočekati Upravnog odbora Društva - radeći Ovdje je najviše vremena radio na
smrt, jer ona dolazi kada joj se blagajničke i druge poslove, jer vriplaniranju
i analizi. Za taj svoj rad
najmanje nadaš " jedan Pavao nije se branio od zadunajviše
je priznanja primio od kole(
Johan H. VVessel, ženja i rada. Za svoj marljivi druga
planera iz drugih organizacija na


Smeden of Bageren). štveni rad primio je na 101. Godiskupnim
sastancima šumarstva.