DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1997 str. 116     <-- 116 -->        PDF

152. Rauš, Đ., 1994: Prijedlog za proširenje NP"Risnjak"
oko izvorišnog dijela rijeke Kupe. Zbornik
Savjetovanja NP "Risnjak", str. 145-150, Crni
Lug.
153. Rauš, Đ., S. Matić,B. Prpić & Š. Meštro v
i ć, 1994: Obnova šuma hrasta lužnjaka u šumskom
gospodarstvu Sisak. Glas. šum. pokuse 30:
299-335, Zagreb.
154. Rauš, Đ., & S. Matić, 1994: Istraživanje vegetacijskih
I uzgojnih problema obične breze (Betula
pendula Roth.) na području Požege I Slatine.
Glas. šum. pokuse 30: 337-339, Zagreb.
155. Rauš, Đ., B. Prpić, A. Vranković, S. Matić,
A. Pranjić & Š. Meštrović, 1994:
Utjecaj ekoloških I gospodarskih činilaca na sušenje
hrasta lužnjaka u gospodarskoj jedinici Kalje
šumskog gospodarstva Sisak. Glas. šum. pokuse
30: 361-419, Zagreb.
156. Rauš, Đ., & J. Vukel ić, 1994: Program za gospodarenje
šumama nastavno-pokusnog šumskog
objekta Rab 1986-2005. Glas. šum pokuse
30: 421-443, Zagreb.
157. Rauš, Đ., 1994: Forest and the Environment. Introduction.
Review of Forestry and Forest industries
sector in Rebublic of Croatia, 51-56,
Zagreb.
158. Rauš, Đ., I. Trinajstić, J. Vukel ić & J Me-
d v e d o v i ć, 1994: Forest and the Environment.
Plant Life of Croatian Forests. Review of Forestry
and Forest industries sector in Rebublic of
Croatia, 59-60, Zagreb.
159. Rauš, Đ., Š. Meštrović, I. Trinajstić, J.
Vukelić &Ž. Španjol, 1994: Forest and the
Environment. Protected Nature Areas of Croatian
Forests. Review of Forestry and Forest industries
sector in Rebublic of Croatia, 68-69,
Zagreb.
160. Rauš, Đ., 1994: Prijedlog lokacije za osnivanje
botaničkog vrta u NP "RISNJAK". Zelene vijesti
HPS, br. 2, Zagreb.
161.Rauš, Đ.,&J. Vukelić, Ž.Špa nj ol&T.Đu ričić,
1994: Istraživanje sukcesije crnikovih
šuma na trajnoj pokusnoj plohi (br. 36) na Rabu.
Glas. šum. pokuse 31:93-134, Zagreb.


162. Rauš, Đ., 1994: Promocija i odjek u tisku monografije
"ŠUME U HRVATSKOJ". Glas. šum. pokuse
31:199-230, Zagreb.
163. Rauš, Đ., 1994. Primjena fitocenologije u šumarskoj
praksi. Šum. list, 9-10: 289-294, Zagreb.
164. Rauš, Đ., & Ž. Španj ol, 1994: Sukcesija šuma
crnoga bora na trajnoj pokusnoj plohi br. 50 u NP
"PAKLENICA". Zbornik Simpozija 16-17,
Starigrad-Paklenica.
165. Rauš, Đ., & Z. Spanjol, 1994: Vegetacija i valorizacija
park-šume Sijana kod Pule. Zbornik
sažetaka priopćenja V kongresa biologa Hrvatske,
259-260, Zagreb.
166. Rauš, Đ., & Ž. Španjol, 1994: Znanstveno
istraživački rad na Nastavno pokusnom šumskom
objektu Rab. Zbornik znanstvenog skupa u
Splitu.
167. Rauš, Đ., 1994. Karta šumskih zajednicaPokupskog
bazena. GIS I KARTOGRAFIJA, FORGIS
d.o.o.., Zagreb.
168. Rauš, Đ., J. Vukelić & Ž. Španjol, 1994:
Vegetacijsko-ekološka istraživanja na trajnim
plohama Istre. Zbornik znanstvenog skupa u
Splitu, povodom 100-godišnjice Instituta za Jadranske
kulture.
169.Rauš,Đ.,N.Šegulja
&J.Topić, 1994: Vegetacijska
karta Republike Hrvatske, Vinkovci
1:100000. Tisak Zavod za katastar i geodetske
poslove grada Zagreba, Zagreb.


170. Rauš, Đ., N. Šegulja & J. Topić, 1994: Vegetacijska
karta Republike Hrvatske, Osijek
1:100000. Tisak Zavod za katastar i geodetske
poslove grada Zagreba, Zagreb.
171. Rauš, Đ., 1994: Nizinske šume Hrvatske. Fotomonografija
"SILVAE NOSTRAE CROATICAE".
Grafička djelatnost "IMPRIME" d.o.o.,
str. 31-41, Zagreb.
172. Rauš, Đ., & S. Matić, 1994: Mediteranske šume
Hrvatske. Fotomonografija "SILVAE NOSTRAE
CROATICAE". Grafička djelatnost "IMPRIME"
d.o.o., str. 239-252, Zagreb.
173. Rauš, Đ., 1995: Kartiranje šumske vegetacije.
Šum. list, 4: 125-132, Zagreb.
174. Rauš, Đ., & Ž. Španjol, 1995: Dendroflora i
valorizacija park-šume Sijana kod Pule. Glas.
šum. pokuse br. 32: 107-128, Zagreb.
175. Rauš, Đ., 1995: Sto trajnih ploha Republike Hrvatske
(Ekološka istraživanja). Glas. šum. pokuse
br. 32: 225-376, Zagreb.
176. R a u š, Đ. & I. Đ u r i č i ć, 1996: Poučna staza na
Kalniku. Vodić, Križevci.
177. Rauš, Đ. & I. Đuričić, 1996: Poučna staza na
Kalniku. Šum. list 1-2: 35-46, Zagreb.
178. Rauš, Đ., 1996: Nizinske šume Pokupskog bazena.
Radovi 31: 17-36, Jastrebarsko.
179. Rauš, Đ., & Ž. Španjol & D. Baričević,
1996: Ekološko-biološka istraživanja i sukcesija
na trajnim plohama u bukovo-jelovoj šumi u Hrvatskoj.
Glas. šum. pokuse 33: 1-52, Zagreb.