DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1997 str. 113     <-- 113 -->        PDF

64. Rauš,Đ., 1980: Zelenilo bjelovarskog kraja (knjiga).
Bjelovar.
65. Rauš,Đ., 1980: Osnovne šumsko-vegetacijskejedinice
na lokalitetima sušenja hrasta lužnjaka
(Quercus robur L.) u Posavini. Ekologija 15: 1739,
Beograd.
66 Rauš,Đ.,N. Šegulja & J. Topić, 1980: Vegetacija
bara i močvara u šumama jugozapadnog
Srijema. Zbornik Matice srpske za prirodne nauke,
sv. 58: 17-51, Novi Sad.


67
Rauš, Đ., D. Klepac & I. Dekanić,1980:
Šumsko bogatstvo Slavonije i gravitacijskog područja
"Belišća" u vrijeme postanka "Kombinata
Belišće" i danas. Zbornik radova Simpozija
"Kombinat Belišće kao činilac privrednog razvoja
Belišća", Osijek.


68. Rauš, Đ., & Z. Selektović, 1980: Komparativna
istraživanja ekosistema u Hrvatskoj. Šum.
list 5-6: 202-218, Zagreb.
69. Rauš, Đ., 1981: Đurđevački pijesci. Šumarska enciklopedija,
I tom, Zagreb.
70. Rauš, Đ.,B. Prpi ć &P. Prebj ežić, 1981: Mogućnost
unošenja crvenog hrasta u šumska staništa
SR Hrvatske (Quercus borealis maxima
Sarg.). Šum. list 8-9: 331-352, Zagreb.
71 Rauš,Đ., 1981: Vegetacijske značajke uže okolice
Malostonskog zaljeva. Savjetovanje Malostonski
zaljev, Prirodna podloga i društveno valoriziranje,
Dubrovnik.


72 Rauš , Đ., 1981: Park Komrčar na Rabu hortikulturno,
estetsko i turističko značenje. Hortikultura
3:3-11, Zagreb.


73 Rauš,Đ., 1981: Čaparal, šuma tvrdih listača u Kaliforniji.
Šumarska enciklopedija, I tom, Zagreb.


74 Rauš , Đ., 1981: Garig (franc. Garrique) degradacijski
oblik šume hrasta crnike (Orno-Quercetum
ilicis). Šumarska enciklopedija, I tom, Zagreb.


75 Rauš , Đ., 1982: Rezultati petnaestogodišnjih
(1966-1980) istraživanja i kartiranja slavonskih i
baranjskih šuma. Šum. list 45: 93-105, Zagreb.


76
Rauš, Đ., B. Prpić, S. Matić & Đ. 1983: Prirodne
i ostale mogućnosti proizvodnje drva u
Slavoniji i Baranji. Zbornik Trećeg znanstvenog
sabora Slavonije i Baranje, Vukovar-Osijek.


77. Rauš,Đ., 1983: Šume hrasta lužnjaka u Slavoniji i
Baranji. Zbonik radova povodom jubileja akademika
Pavla Fukareka. ANU BiH, knj. 72, str.
465-477, Sarajevo.
78 Rauš, Đ., &N. Šegulja, 1983: Flora Slavonije i
Baranje. Glas. šum. pokuse, 21: 179-211,
Zagreb.


79. Rauš,Đ., 1983: Parkovi otoka Raba i njihovo hortikulturno,
estetsko i turističko značenje. Zbornik
Roberta Visianija Šibenčanina, 247-266,
Šibenik.
80.Rauš,Đ.,J. Vukelić &I.Đuričić,
1983:Štete
od orkanskog nevremena u zaštićenim parkovima
Križevaca. Hortikultura 1-2: 19-24, Zagreb.


81. Rauš, Đ., 1983: Makija (franc. Maquis) degradirana
crnikova šuma. Šumarska enciklopedija, II
tom, Zagreb.
82. Rauš, Đ., N. Šegulja & J. Topić, 1984: Vegetacijska
karta SR Hrvatske. Sekcija Vinkovci
1, 2, 3, 4; Osijek 1, 2, 3, 4; Vukovar 1, 2, 3, 4;
Bač. Palanka 3; Bjeljina 1, 2; Tuzla 2 i Sombor 1,
3, 4. Vojno geografski Institut Beograd.
83.
Rauš, Đ., 1984: Znanstveni značaj nacionalnog
parka "Risnjak". Šum. list 3-4: 147-153, Zagreb.
84. Rauš , Đ., 1984: Sinekološko-uzgojno istrživanje
u šumama otoka Raba. Šum. list 3-4: 131-145,
Zagreb.
85. Rauš, Đ., 1984: Bibliografija radova istraživača
Zavoda za istraživanja u šumarstvu Šumarskog
fakulteta u Zagrebu za razdoblje 1976-1980:
Glas. šum. pokuse, posebno izdanje 1: 153-183,
Zagreb.
86. Rauš , Đ., 1984: Dosadašnji rezultati rada na trajnim
plohama u Hrvatskoj. III kongres ekologa
Jugoslavije, knj. I: 193-197, Sarajevo.
87. Rauš, Đ., 1984: Šumska vegetacija na sjeverozapadnoj
granici Balkanskog poluotoka. Šum. list
5-6: 225-238, Zagreb.
88. Rauš, Đ., 1984: Šumska vegetacija nacionalnog
parka "Risnjak". III kongres ekologa Jugoslavije,
239-252, Sarajevo.
89. Rauš, Đ., 1984: Fitocenološka karta nastavno-pokusnog
šumskog objekta Rab. 1 : 5000. GZH,
Zagreb.
90. Rauš,Đ., 1985: Zaštita prirode (skripta), Zagreb.
91. Rauš, Đ.,N. Šegulja & J. Topić, 1985: Vegetacija
sjeveroistočne Hrvatske. Glas. šum. pokuse
23: 223-355, Zagreb.
92. Rauš,Đ., 1985: Primjena šumarskih znanosti u šumarstvu
Slavonije i Baranje. Šum. list 7-8: 329339,
Zagreb.
93. Rauš, Đ., 1985: Gospodarenje šumom. Poljoprivredni
savjetnik, 380-403, Zagreb.
94. Rauš, Đ., & J. Vukelić, 1985: Flora i vegetacija
značajnog krajolika Zavratnica. Šum. list 1-2:
17-26, Zagreb.
95. Rauš, Đ., 1986: Slavonska hrastova šuma. Šume i
prerada drva Jugoslavije, 59-63, Beograd.