DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1997 str. 112     <-- 112 -->        PDF

32. Rauš, Đ., 1975: Otkrivena spomen bista šumaru i
pioniru hortikulture Pravdoju Beliji na Rabu 16.
11.1974. Hortikultura 1: 26, Zagreb.
33. Rauš, Đ., 1975: Fitocenološkakarta gospodarskih
jedinica Kupjački vrh i Belevine u fakultetskoj
šumi Zalesina. GZH, Zagreb.
34. Rauš, Đ., 1976: Šumarskafitocenologija(skripta),
Zagreb.
35. Rauš , Đ., 1976: Vegetacija ritskih šuma dijela Podunavlja
od Aljmaša do Iloka. Glas. šum. pokuse
Vol. XIX: 5-75, Zagreb.
36. Rauš, Đ., 1976: Vegetacijska karta fakultetske šume
"Duboka" kod Velike. GZH, Zagreb.
37. R a u š, Đ., 1976: Rad Hrvatsko-slavonskog šumarskog
društva od 1846-1918 god. Povijest šumarstva
Hrvatske 1846-1976 kroz stranice Šumarskog
lista, str. 345-374, Zagreb.
38. Rauš, Đ., 1976: Šumska vegetacija Đakovštine.
Zbornik Đakovštine, knj. 1: 115-146, Zagreb.
39. Rauš, Đ., S. Matić & A. Vranković, 1976:
Rezultati početnih istraživanja trajno zaštićenog
i upravljanog prirodnog šumskog rezervata Dundo
na otoku Rabu. Ekologija 2: 147-166, Beograd.
40. Rauš, Đ., 1976: Trajno zaštićeni rezervati šumske
vegetacije u SR Hrvatskoj i mogućnosti njihovih
istraživanja. Ekologija 2: 115-131, Beograd.
41.
Rauš, Đ., 1977: Vitomir Stefanović: Fitocenologija
s pregledom šumskih fitocenoza Jugoslavije.
Šum. list 5-7: 324-325, Zagreb.
42. Rauš,Đ., 1977: Stari parkovi u Slavoniji i Baranji.
Hortikultura, Split.
43. Rauš,Đ., 1977: Slavonac i šuma- Iz prošlosti slavonskog
šumarstva. Priroda 6-10, Zagreb.
44.
Rauš , Đ., 1977: Vegetationsuntersuchungen in
den Wäldern des Spačva-Beckens in Kroatien.
Akademija nauka, Budimpešta.
45.
Rauš , Đ., 1977: Lesa duba čereščatogo v SR
Horvatii, Zagreb.
46. Rauš, Đ., 1977: Parkovi i drvoredi Požeške kotline,
Požega 1227-1977, Slavonska Požega.
47. Rauš, Đ.,B. Prpić & S. Matić, 1977: Posljedice
narušavanja ekološke ravnoteže nizinskih
šumskih ekosistema hidromelioracijskim zahvatima
u površini buduće retencije Kupčina. Šum.
list. 5-6, Zagreb.
48. Rauš, Đ., 1977: Fitocenološka karta gospodarske
jedinice Sungerski lug. GZH, Zagreb.
49. Rauš, Đ., & S. Matić, 1978: Jednomjesečni studijski
boravak u šumama SSSR. Šum. list 8-10:
374-377, Zagreb.
50. Rauš,Đ., 1978: Šumska vegetacija dunavskih ada
i ritova u okolici Vukovara. Ekologija 2: 133147,
Beograd.
51. Rauš, Đ., 1978: Drugi internacionalni simpozij o
problemima balkanske flore i vegetacije. Šum.
list 11-12:511-516, Zagreb.
52. Rauš , Đ., 1978: Šumski ekosistemi otoka Raba
(od XV do XX stoljeća). Šum. list 1-3: 41-53,
Zagreb.
53. Rauš , Đ., 1978: Šumske zajednice hrasta kitnjaka
na Kalniku. Zbornik Ist-alpskog društva za proučavanje
vegetacije, 14: 325-339, Ljubljana.
54. Rauš,Đ.,N. Šegulja & J. Topić, 1978: Prilog
poznavanju močvarne vegetacije bara u nizinskim
šumama Slavonije. Acta Bot. Croat. 37:
131-147, Zagreb.
55. Rauš, Đ., S. Matić, B. Prpić, A. Vranković
& Z. Selektović , 1979: Ekološko-uzgojne
osobine specijalnih rezervata šumske vegetacije
Prašnik i Muški Bunar u Slavoniji. Drugi kongres
ekologa Jugoslavije, str. 767-823, Zagreb.
56. Rauš, Đ., B.Prpić, A. Vranković &S. Mati
ć, 1 979: Ekološke značajke nizinskih šumskih
ekosistema u svijetlu regulacije rijeke Save.
Drugi kongres ekologa Jugoslavije, str. 877-897,
Zagreb.
57. Rauš, Đ., B. Prpić, S. Matić & A. Vranković,
1979: Rezervati šumske vegetacije Prašnik
i Muški bunar. Studija ekološko-uzgojnih osobina.
Š.G. "Josip Kozarac" Nova Gradiška.
58. Rauš, Đ., 1979: Uloga šume i šumarstva u zaštiti
čovjekova okoliša. Županjski zbornik 6, Županja.
59. Rauš, Đ., Z. Selektović, N. Šegulja & J.
Topić, 1979: Komparativna istraživanja ekosistema
u Hrvatskoj, I. faza. Organizacija mreže
trajnih ploha, Drugi kongres ekologa Jugoslavije,
knj. II, Zagreb.
60. Rauš, Đ., S. Matić, B. Prpić & A. Vranković,
1979: Prilog poznavanju biološko-ekoloških
svojstava kasnoga hrasta lužnjaka {Quercus
robur var. Tardissima im.) u bazenu Spačve i
Česme. Drugi kongres ekologa Jugoslavije, str.
997-1010, Zagreb.
61. Rauš, Đ.,N. Šegulja &J. Topić, 1979: Propada
Sovsko jezero - nekadašnji biser Slavonije.
Priroda 8: 249-250, Zagreb.
62.
Rauš, Đ., 1979: Rezultati dvanaestogodišnjih
(1966-1977) istraživanja i kartiranja slavonskih i
baranjskih šuma. Osječki zbornik XVII, Osijek.
63. Rauš, Đ., 1979: Uloga i zadaci Saveza društava
ekologa Jugoslavije. Drugi kongres ekologa
Jugoslavije, str. 13-17, Zagreb.