DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1997 str. 106     <-- 106 -->        PDF

vrste, vrlo slabo ali značajno koreli-silikatima i smreke u ponikvama), tekciju smjera izvora onečišćenja.
ra s topoklimatskim procjeniteljima nego samo povećavaju diverzitet. Učestalosti parova (fitocenoza,
samo ako smreka nije dominantna Odstupanja od sljedećih regresijpedokartografska
jedinica) značajvrsta
u sastojim. Učestalost planinskih
modela za bukvu u Viljskoj po-no su različite od hipotetskih u sklaskog
bora (Pinus mugo) je značajno nikvi značajno koreliraju s modelidu
sa zakonom množenja vjerojatprocijenjena
samo s tri varijable ranim varijablama: promjer stabla i nosti i to ukupno, posebno za svaku
(nadmorska visina, dubina u poni-visina stabla, visina stabla i visina fitocenozu, te posebno za svaku pekvi,
udio vapnenaca), vjerojatno krošnje, srednji debljinski prirast i dokartografsku jedinicu. Ovi rezuluslijed
malog areala te vrste na issrednja
sastojinska visina, standardtati
impliciraju visoku prostornu
traživanom području. na devijacija debljinskog prirasta i korelaciju između vegetacije i tala.


Shannon-Wiener indeks diverzi-srednja sastojinska visina. Zajedničko postglacijalno podrijeteta,
primijenjen na relativne udjele Izloženosti vjetru iz hipotetskih tlo vegetacije i tla pod utjecajem
spomenutih dominantnih vrsta vismjerova
koji padaju u zapadni kvaabiotskih
čimbenika moglo je biti
soko pozitivno korelira s udjelom drant značajni su procjenitelji papretpostavljeno,
jer prostorna razjele
(kompozicija i predznaci topo-rametara propadanja šuma i koncendioba
fitocenoza visoko korelira s
klimatskih procjenitelja su također tracija teških metala u tlu. Ti se smtopoklimom
i istovremeno s provrlo
slični), a negativno s udjelom jerovi poklapaju s glavnim smjerom stornom razdiobom tipova tla.
bukve. U skladu s tim, područja madolaska
ciklona i također sa smjerolog
diverziteta su uglavnom mono-vima izvora industrijskog onečiš(
Koristeći autorov sažetak dokdominantne
pretplaninske šume bućenja
pretpostavljenim od drugih torske disertacije, uz dopunu živokve,
a jela i/ili smreka gotovo nikaautora.
Sukladno tome, uspostavljetopisa
za Š. L. pripremio H. Jada
ne isključuju bukvu (osim jele na na je nova metoda za indirektnu dekovac)


IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA


Šumarsko društvo Karlovac uključilo se puteni Da bi članstvo Hrvatskoga šumarskog društva i čitačlanstva,
a uz pomoć Uprave šuma Karlovac, u akciju teljstvo Šumarskoga lista proširilo svoja saznanja o počišćenja
stabala, grmlja i korova prostora staroga hrvatvijesnim
zbivanjma na prostoru oko grada Cetina, te leskog
grada Cetina, dajući na taj način svoj skroman dogendarne
Petrove gore na koju se taj prostor nadovezuprinos
rasvjetljavanju stare hrvatske povijesti, u koju je je, pripremamo za objavu napis o povijesnim događanjiznačajno
utkan baš ovaj drevni grad. ma o tim za hrvatsku povijest značajnim prostorima.


Akcija je krenula u sklopu priprema proslave 470-te
godišnjice Hrvatskoga sabora održanog u ovome gradu,
što će se obilježiti održavanjem prvoga okruglog stola u


Predsjednik Šumarskoga društva Karlovac:


mjestu Cetingrad, na dan 12. studenog 1997. godine,
pod visokim pokroviteljstvom Hrvatskoga sabora. D. Pavelić, dipl. inž. šum.


IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA I LOVSTVA


DVORAC U BILJU
Sjedište javne ustanove "Park prirode Kopački rit"


Među starijim beljskim zgradama, ističe se dvorac "Budući da se u dvorcu nalazila bojna oprema prinkojeg
je sagradio (između 1707 - 1712. godine) Eugen ca i drugi različiti vojni predmeti koje je princ Eugen
Franjo S a v o j s k i, vojskovođa i junak Domovinskog sakupio tijekom rata, dvorac je bio osiguran s dva hvata
rata 1683-1689. godine). (3,79 m) dubokim jarkom u obliku zvijezde. Na sva če


Prvi podrobniji opis ovog zdanja nalazimo u radu tiri ugla zaštitnoga zida nalazile su se redute koje su bile
JosephaPayra (1824. g.) "Vlastelinstvo "Belje": pojačane prsobranima. Bilo je to potrebno, jer se tada